Etusivu » Arkistot 16.4.2018

Aktia Pankki Oyj: Johtavassa asemassa olevan lähipiirin suorittamat tapahtumat

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
16.4.2018 klo 18.00

Aktia Pankki Oyj:n osakesarjojen yhdistäminen 12.4.2018 on aiheuttanut seuraavat tapahtumat (uusien osakkeiden kirjaaminen vastikkeettoman osakeannin yhteydessä):

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Stiftelsen för Martha och Albin Löfgrens understödsfond srOikeushenkilö
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Svens Lasse
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Aktia Bank Abp
LEI: 743700GC62JLHFBUND16

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700GC62JLHFBUND16_20180416134739_5

Liiketoimen päivämäärä: 2018-04-12
Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000058870

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Volyymi: 10 725
Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 10 725
Keskihinta: 0 EUR

AKTIA PANKKI OYJ

Lähettäjä:
Anders Wikström, IR-asiantuntija, puh. 010 247 6294

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.aktia.com

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälitysratkaisuja. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.

Kojamo Oyj: Asiakkuusjohtaja Juha Heino jättää Kojamon

KOJAMO OYJ, PÖRSSITIEDOTE 16.4.2018 klo 17.45

Asiakkuusjohtaja Juha Heino jättää Kojamon

Kojamo Oyj:n johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2011 toiminut Juha Heino on irtisanoutunut ja jättää asiakkuusjohtajan tehtävänsä Kojamossa.

– Haluan kiittää Juhaa hänen saavutuksistaan Kojamon asiakkuustoiminnon johtamisessa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. Toivotan hänelle menestystä jatkoon, toimitusjohtaja Jani Nieminen sanoo.

– Haluan puolestani kiittää yhtiötä ja sen henkilöstöä kuluneista vuosista ja toivottaa menestystä myös jatkossa, asiakkuusjohtaja Juha Heino toteaa.

Vastuu asiakkuustoiminnosta siirtyy välittömästi toimitusjohtaja Jani Niemiselle ja Juha Heino jatkaa asiakkuustoiminnossa toimitusjohtajan määrittelemissä tehtävissä toistaiseksi, kuitenkin enintään 16. heinäkuuta 2018 asti.

KOJAMO OYJ

Lisätietoja:
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat
www.kojamo.fi

Kojamo on vuokra-asumisen ja asuntosijoittamisen edelläkävijä, joka on uudistunut voimakkaasti viime vuosina. Uudistumisen avulla Kojamo voi tuoda aidosti parempaa kaupunkiasumista nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kojamo muuttaa suomalaista yhteiskuntaa yhdessä asiakkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

Kutsu Next Games Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiötiedote 16.4.2018 klo 17:30

Kutsu Next Games Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Next Games Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17.5.2018 kello 10 Tennispalatsin salissa 5 (osoite: Salomonkatu 15, 00100 Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaaminenKokouksen järjestäytyminenPöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminenKokouksen laillisuuden toteaminenLäsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminenVuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen Tilinpäätöksen vahvistaminenTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön hallitus ehdottaa, ettei tilikaudelta 2017 jaeta osinkoa.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle sekä toimitusjohtajalleHallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että vuonna 2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävältä toimikaudelta hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4 500 euroa kuukaudessa, muille hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa, sekä palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille lisäksi 1 000 euroa kultakin valiokunnan kokoukselta. Palkkiot maksetaan rahasuorituksina.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Petri Niemi, Joakim Achrén, Peter Levin, Jari Ovaskainen, Paul Rehrig ja Philip Sanderson valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy vuonna 2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettava palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle, joka päättyy 31.12.2018. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuomas Honkamäki.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta kannustinjärjestelmiä varten

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä voi valtuutuksen perusteella kasvaa enintään 730 000 osakkeella, joka vastaa noin neljää (4) prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella osakkeita ja optio-oikeuksia voidaan antaa Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden nykyisille ja tuleville työntekijöille, johtohenkilöille ja konsulteille näiden henkilöiden kannustamiseksi ja sitouttamiseksi. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 17.11.2019 asti. Valtuutus ei kumoa muita valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta (mukaan lukien muut vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämät valtuutukset).

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yritys- ja rahoitusjärjestelyjä sekä strategisia kumppanuuksia varten

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 osaketta, joka vastaa noin 5,5 prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä.

Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella osakkeita voidaan antaa sulautumisten, yritysostojen ja muiden yritysjärjestelyjen, tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, vastikkeeksi uusista lisensseistä, tai strategisten kumppanuuksien luomiseksi. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden antamisen ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 17.11.2019 asti. Valtuutus ei kumoa mitään muita valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta (mukaan lukien muut vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämät valtuutukset).

Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://www.nextgames.com/fi/yhtiokokous-2018/. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut dokumentit ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 31.5.2018.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Oikeus osallistua ja rekisteröityminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.5.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 7.5.2018 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Yhtiön internetsivujen kautta: https://www.nextgames.com/fi/yhtiokokous-2018/ tai kirjeitse osoitteeseen: Next Games Oyj, Lakiasiainjohtaja, Paasivuorenkatu 4-6 A, 00530 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Näitä henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.5.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.5.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Next Games Oyj, Lakiasiainjohtaja, Paasivuorenkatu 4-6 A, 00530 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 7.5.2018 klo 16.00.

Muut ohjeet

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tämän kokouskutsun päivänä Next Games Oyj:llä on yhteensä 18 259 470 osaketta, jotka edustavat 18 259 470 ääntä. Yhtiöllä on hallussaan 13 410 omaa osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Yhtiökokoukseen osallistuville ilmoitetaan, että kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Helsingissä 16.4.2018

Next Games Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Pavel Koivistoinen, Legal Director, agm@nextgames.com

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man’s Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. The Walking Dead: No Man’s Land -peliä on ladattu yli 20 miljoonaa kertaa. Tällä hetkellä Next Games kehittää neljää uutta peliä, jotka perustuvat viihdebrändilisensseihin, mukaan lukien Blade Runner 2049 -elokuvaan perustuvaa peliä, sekä innovatiivista lookatiopohjaista lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävää The Walking Dead: Our World -peliä. Yli 100 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä.www.nextgames.com/fi

VIKING ACQUISITIONS CORP:N KAIKISTA TECNOTREE OYJ:N OSAKKEISTA TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS JA TARJOUSAJAN JATKAMINEN

Viking Acquisitions Corp.

16.4.2018 klo 17.00

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

VIKING ACQUISITIONS CORP:N KAIKISTA TECNOTREE OYJ:N OSAKKEISTA TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS JA TARJOUSAJAN JATKAMINEN

Viking Acquisitions Corp:n (”Tarjouksentekijä”) kaikista Tecnotree Oyj:n (”Tecnotree”) liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista tekemän suositellun julkisen käteisostotarjouksen (”Ostotarjous”) tarjousaika päättyi 13.4.2018.

Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat noin 59,9 % kaikista Tecnotreen osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden kuten määritelty Ostotarjouksen ehdoissa. Tarjouksentekijä on hankkinut Ostotarjouksen ulkopuolella 23 393 197 Tecnotreen osaketta, jotka vastaavat noin 19,1 % Tecnotreen kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ja yhdessä Ostotarjouksessa tarjottujen Tecnotreen osakkeiden kanssa yhteensä noin 79,0 % kaikista Tecnotreen osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän muutoin hankkimien Tecnotreen osakkeiden kanssa yli 90 % Tecnotreen liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen. Koska Tarjouksentekijän omistus ei ylitä määriteltyä 90 %:n omistusosuutta täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (”Jatkettu Tarjousaika”). Jatkettu Tarjousaika alkaa 17.4.2018 ja päättyy 30.4.2018. Tecnotreen osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla. Tarjouksentekijä voi ostaa Tecnotreen osakkeita suoraan Helsingin Pörssissä tai muuten hintaan, joka ei ylitä 0,10 euroa osakkeelta.

Jatketun Tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla Evli Pankki Oyj:stä. Tarjouksentekijä ilmoittaa Jatketun Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden ja alustavan prosenttimäärän arviolta 2.5.2018 ja lopullisen prosenttimäärän arviolta 4.5.2018. Tarjousajan ja Jatketun Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 9.5.2018. Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä ne osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, sekä toteuttaa Ostotarjous, on ehdollinen Ostotarjouksen ehdoissa määriteltyjen ehtojen täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on sovellettavan lain mukaan mahdollista, luopunut vaatimasta niiden täyttymistä.

LISÄTIETOJA

· Harri Koponen, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 40 1922 464

• Padma Ravichander, Tecnotreen toimitusjohtaja, puhelin +97 15 641 414 20

• Mike Shinya, Vikingin toimitusjohtaja, puhelin +44 7768 337351

Tecnotree

Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin.

Tecnotreen osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä (TEM1V). Lisätietoja: www.tecnotree.com.

Viking

Viking on yhtiö, joka on perustettu Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion lakien mukaan. Viking ja sen lähipiiriyhteisöt ostavat, vahvistavat ja kasvattavat ohjelmistoyhtiöitä kaikkialta maailmasta.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. TÄMÄ TIEDOTE EI ERITYISESTI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEN TAI ULKOMAISEN KAUPAN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUUN MUASSA FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN TAI SÄHKÖISEN SIIRRON INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ TAI MUUTOIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN TÄLLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

Rovio Entertainment Oyj: varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Rovio Entertainment Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 16.4.2018 klo 16.30

Rovio Entertainment Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Rovio Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2018 klo 13.00 alkaen osoitteessa Mannerheimintie 13 e (Finlandia-talo, A-sali), Helsinki. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18. huhtikuuta 2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25. huhtikuuta 2018.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Kaj Hed, Camilla Hed-Wilson, Kim Ignatius, Mika Ihamuotila, Jenny Wolfram ja Niklas Zennström valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Mika Ihamuotila valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaj Hed valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 9 500 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 7 500 euroa, muille hallituksen jäsenille kullekin 5 000 euroa, sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 2 500 euroa. Jos tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, hänelle ei makseta lisäpalkkiota. Yhtiö korvaa hallituksen ja valiokuntien jäsenten tehtäviin liittyvät kohtuulliset matkakulut.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Mikko Rytilahti tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 938 554 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa tai pitää panttina enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 15 877 108 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan Kim Ignatiuksen (puheenjohtaja), Mika Ihamuotilan ja Jenny Wolframin tarkastusvaliokunnan jäseniksi, ja Kim Ignatiuksen (puheenjohtaja), Mika Ihamuotilan ja Jenny Wolframin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.

Helsinki 16.4.2018
Rovio Entertainment Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Minna Raitanen, lakiasianjohtaja, puh. 0207 888 300 (vaihde)

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.fi

Rovio lyhyesti:

Rovio on peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä vuonna 2009. Yhtiö tarjoaa useita muita mobiilipelejä, on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin ja muun viihdesisällön tuotantoon. Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Taaleri rahoittaa Turun Ratapiha -hankkeen kehitysvaiheen

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 16.4.2018

Taaleri rahoittaa Turun Ratapiha -hankkeen kehitysvaiheen

Taalerin kiinteistökehitysrahasto rahoittaa Turun Ratapihan Kehitys Oy:n kumppanina Turun Ratapiha -hankkeen kehitysvaihetta. Turun Ratapiha on yksi Turun kaupungin kärkihankkeista, jonka tavoite on valmistua vuonna 2022.

Hankkeesta suunnitellaan ympärivuotista perhematkailun kohdetta keskustan tuntumaan.

”Alueelle suunnitellaan elämyskeskusta sekä liikunta- ja toimintapuistoja. Ainutlaatuista kävijäkokemusta täydentävät erilaiset kulttuuri- ja näyttelytilat sekä monitoimiareena. Hanke vahvistaa Turun keskustan elinvoimaa matkailu- ja tapahtumakohteena”, Taalerin kiinteistösijoituksista vastaava johtaja Jouni Alho kertoo.

Helmikuussa Turun kaupunki käynnisti yhdessä kehitysyhtiön kanssa Ratapihan alueen kaavamuutoksen. Tavoitteena on, että asemakaavoitus on lainvoimainen vuoden 2019 loppuun mennessä. Lähes puolen miljardin euron ja 170 000 m2:n kaupunkikehityshankkeen rakennustyöt voitaisiin siten käynnistää vuoden 2020 aikana.

Kaavaluonnoksen pohjalta tullaan käynnistämään Turun Ratapiha -hankkeen arkkitehtikutsukilpailu toukokuussa 2018. Arkkitehtikilpailun voittaja valitaan viimeistään elokuussa 2018.

”Arkkitehtikilpailulla haetaan kansainvälisesti merkittävää 2020-luvun kaupunkikehityskokonaisuutta, joka yhdistää tapahtumaliiketoiminnan, perhematkailun, elämykset ja liikunnan”, Alho toteaa.

Lisäksi Taaleri on ilmoittanut järjestelevänsä rahoitusta Turun keskustan torin alle rakennettavaa pysäköintilaitosta varten. Yhtiö tutkii myös mahdollisuutta olla sijoittajana hankkeessa.

Taaleri
Viestintä

Lisätietoja:

Jouni Alho, johtaja, kiinteistörahastot, Taaleri, 050 305 4104, jouni.alho@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy-konserni sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, Inderes Oy, joka tuottaa analyysejä ja markkinainformaatiota sijoittajille ja Ficolo Oy, joka kehittää datakeskuksia.

Taalerilla oli joulukuun 2017 lopussa hallinnoitavia varoja 5,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 4 400. Taaleri Oyj:llä on noin 3 900 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi
www.inderes.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, viestintäjohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

eQ OYJ:N Q1 2018 OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKISTAMINEN JA KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

eQ OYJ SIJOITTAJAUUTINEN
16.4.2018, klo 15:00

eQ Oyj julkistaa Q1 2018 osavuosikatsauksen keskiviikkona 25.4.2018 noin klo 8:00. eQ esittelee Q1 2018 tuloksen 25.4.2018 klo 10:00 alkavassa analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa eQ:n toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 5 krs, 00100 Helsinki.

Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen anniina.kouki@eq.fi.

eQ Oyj
Janne Larma, toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat 8,4 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

Viestintävirasto uusi DNA:n luvan verkkovierailupalvelujen lisämaksun soveltamiseen

DNA OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 16.4.2018 klo 14:40

Viestintävirasto uusi DNA:n hakemuksen mukaisesti yhtiön luvan verkkovierailupalvelujen tiedonsiirron lisämaksun perimiseen. Poikkeuslupa tuli voimaan 15.4.2018. Päätös ei velvoita DNA:ta perimään verkkovierailupalvelujen lisämaksuja eikä estä perimästä alempia lisämaksuja kuin Viestintäviraston päätöksessä on vahvistettu.

Verkkovierailuasetus tuli voimaan 15.6.2017 EU:n alueella. Tällöin Viestintävirasto myönsi DNA:lle verkkovierailuasetuksen n:o 531/2012 6 c artiklassa tarkoitetun luvan verkkovierailupalvelujen lisämaksun soveltamiseen.

Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of IR, Sijoittajasuhteet, DNA Oyj, 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2017 oli 886 miljoonaa euroa ja liiketulos 124 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Terveystalo Oyj: Terveystalo myy Kiinteistö Oy Porin Linnankulman koko osakekannan

Terveystalo Oyj pörssitiedote 16.4.2018 klo 14.30

Suomen Terveystalo Oy on solminut 16.4.2018 sopimuksen Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöjen kanssa, jolla Terveystalo myy eQ:lle Kiinteistö Oy Porin Linnankulman koko osakekannan. Kiinteistöosakeyhtiön velaton kauppahinta on noin 16 miljoonaa euroa ja osakkeiden nettovelkaoikaistu kauppahinta noin 7 miljoonaa euroa. Terveystalo arvioi, että kaupasta syntyy kertaluonteinen noin 6 miljoonan euron myyntivoitto.

Terveystalo jatkaa tiloissa vuokralaisena määräaikaisella 10 vuoden sopimuksella.

“Nyt toteutettavalla kaupalla pystymme vapauttamaan pääomia liiketoimintamme kehittämiseen. Järjestely osaltaan parantaa Terveystalo konsernin vakavaraisuutta ja edesauttaa strategian toteuttamista”, sanoo Terveystalon talousjohtaja Ilkka Laurila.

Terveystalo Oyj

Lisätietoja:
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

SSH Communications Security Oyj yhteistyöhön AppViewX:n kanssa

SSH Communications Security Oyj yhteistyöhön AppViewX:n kanssa

Yhteistyö mahdollistaa seuraavan sukupolven yhdistetyn avainten ja sertifikaattien hallintaratkaisun

SSH Communications Security julkisti tänään aloittaneensa strategisen yhteistyön AppViewX:n kanssa, joka on johtava pilvidatakeskusten verkkoinfrastruktuurin hallinta- ja automaatioratkaisuiden toimittaja. Yhteistyö laajentaa SSH:n tarjontaa AppViewX:n kehittämällä digitaalisten sertifikaattien hallintaratkaisulla (CERT+). SSH voi täten tarjota asiakkailleen entistä kattavamman kokonaisratkaisun, jolla hallita avaimia ja sertifikaatteja niin perinteisissä kuin pilviympäristöissä sekä verkkolaitteissa.

CERT+:n ja SSH:n Universal SSH Key Manager -tuotteen (UKM) yhdistelmän avulla asiakkaat voivat hallita kahta palvelinten tietoturvan ja pääsynhallinnan keskeistä peruspilaria: kryptografisia avaimia sekä digitaalisia sertifikaatteja.

UKM on markkinoiden johtava SSH-avaintenhallintaratkaisu:
UKM:n avulla asiakkaat voivat kokonaisvaltaisesti hallita avainten mahdollistamaa pääsyä liiketoiminnan kannalta kriittiseen tietoon ja näin vähentää huomattavasti avaintenhallintaan liittyviä tietoturvariskejä. UKM:n käyttöönotto on suoraviivaista ja nopeaa, vaatii vain niukasti muutoksia olemassa olevaan infrastruktuuriin ja on markkinoiden kustannustehokkain keino hallita SSH-avaimia.CERT+ lisää SSH:n ratkaisuihin digitaalisten sertifikaattien hallinnan ja tämän prosessin automatisoinnin:
CERT+ automatisoi digitaalisten sertifikaattien hallintaprosessin aina serfitikaattien myöntämisestä niiden peruuttamiseen saakka. UMK:n ja CERT+:n yhdistäminen perustuu asiakkaiden toiveisiin:
Nykyiset ratkaisut koetaan liian työläiksi ja kalliiksi. Asiakkaiden palautteen mukaan suuret toimittajat myös reagoivat hitaasti ja huonosti muuttuviin asiakastarpeisiin. UKM:n ja CERT+:n yhdistelmä on ratkaisu näihin asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin ja se on teknologialtaan markkinoiden paras. Tämä kokonaisratkaisu suojelee asiakkaita entistä tehokkaammin ja laaja-alaisemmin tietomurroilta.

SSH:n Yhdysvaltain toimintojen johtaja Joe Scaff toteaa: “Yksikään saman segmentin suurista toimijoista ei pysty tarjoamaan suorituskyvyltään tai kustannuksiltaan yhtä tehokasta yhdistelmää avainten ja sertfikaattien hallintaan kuin SSH yhdessä AppViewX:n kanssa. Asiakkaat voivat tutustua ilmaiseksi tähän uuden sukupolven kokonaisratkaisuun SSH Secure Access Workshopeissa. Näissä työpajoissa asiakkaita autetaan tunnistamaan heidän uhkaprofiilinsa ja määrittämään parhaat käytännöt näiden uhkien neutraloimiseksi.”

SSH:n tarjoamaan uuteen kokonaisratkaisuun voi tutustua tällä viikolla osastollamme #S523, tietoturva-alan merkittävimmässä tapahtumassa RSA Conference 2018:ssa San Franciscossa, Yhdysvalloissa.

Katso lisätietoja Universal SSH Key Manager -tuotelinjasta www-sivuiltamme: Universal SSH Key Manager

Helsinki, 16.4.2018

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Kaisa Olkkonen
Toimitusjohtaja

SSH Communications Security
SSH Communications Security suunnittelee ja toimittaa yrityskäyttöön vaativia tietoturvaratkaisuja, jotka valvovat, säätelevät, ja automatisoivat turvattuja yhteyksiä liiketoimintakriittiseen informaatioon. Yhtiö on maailmanlaajuiseksi standardiksi muodostuneen SSH protokollan alkuperäinen keksijä. Vaativat yritysasiakkaat ympäri maailman luottavat ratkaisuihin liiketoimintojensa suojauksessa, toimintakulujensa optimoinnissa, ja tietoturvariskiensä hallinnassa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti ja sillä on toimipisteet Helsingin pääkonttorin ja jälleenmyyntiverkoston lisäksi Pohjois-Amerikassa, Manner-Euroopassa, sekä Aasiassa. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät www.ssh.com.

facebook twitter