Etusivu » Arkistot 13.4.2018

HONKARAKENTEEN MUUTETTU YHTIÖJÄRJESTYS

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 13.4.2018 kello 18:30

HONKARAKENTEEN MUUTETTU YHTIÖJÄRJESTYS

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin perjantaina 13.4.2018 Honkarakenteen tehtaalla Karstulassa osoitteessa Hongantie 41, 43500 Karstula, teki päätöksen muuttaa yhtiöjärjestystä. Muutettu yhtiöjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan alla.

HONKARAKENNE OYJ YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Honkarakenne Oyj ja kotipaikka Karstula.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa puisten rakennusten ja muiden asumiseen liittyvien ratkaisujen teollista valmistusta, tuontia, vientiä sekä rakentamista joko itse tai alihankintana. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

3 § Osakkeet jakautuvat A-lajin ja B-lajin osakkeisiin. A- ja B-lajin osakkeet eroavat toisistaan seuraavasti:

Jokainen A-lajin osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja B-lajin osake yhdellä äänellä.B-lajin osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta päältäpäin 0,20 euroa ja sen jälkeen maksetaan A-lajin osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka jälkeen jäljellä oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden kesken.

4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Jos A-osake muun saannon kuin perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle, on siirrosta ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle. Hallituksella on 30 päivän kuluessa saatuaan siirrosta ilmoituksen oikeus lunastaa A-osakkeet yhtiölle osakkeen kirjanpitoarvosta viime tilinpäätöksen mukaan käyttämällä vararahastoa tai muita yli osakepääoman- säästyneitä varoja. Ellei A osakkeita lunasteta yhtiölle, antakoon hallitus sitten heti näistä seikoista, tiedon yhtiön A-osakkeita omistaville osakkaille. A-osakkeen omistajilla on lunastusoikeus edellä sanotusta hinnasta 30 päivän kuluessa yllä mainitusta ilmoituksesta lukien. Jos useampia lunastajia ilmaantuu, jaetaan lunastettavat A-osakkeet heidän kesken sen mukaan kuin he omistavat, ennestään A-osakkeita yhtiössä tai siltä osin kuin tämä ei käy päinsä, arvalla. Tämä määräys on, otettava A-osakekirjaan ja vastaavaan kohtaan osakeluetteloon.

Yhtiön B-lajin osakkeet eivät ole lunastusoikeuden alaisia, vaan vapaasti luovutettavissa.

6 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan (3-8) varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

8 § Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiötä edustaa yhtiön toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Yhtiön edustamisoikeuksista ja prokuroista päättää hallitus. Yhtiön edustamisoikeus ja prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että yhtiön edustamisoikeutetut ja prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yksin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

10 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai julkaisemalla kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla kokouskutsu kullekin osakkeenomistajalle muutoin todistettavasti kirjallisesti. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

12 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhtiökokous voidaan pitää joko yhtiön kotipaikassa, Helsingissä, Järvenpäässä tai Tuusulassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen,
2. toimintakertomus, sekä
3. tilintarkastuskertomus,

päätetään:
4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä, sekä
8. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,

valitaan:
9. hallituksen jäsenet, sekä
10. tilintarkastaja,

käsitellään:
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com tai
talousjohtaja Leena Aalto, puh 040 769 4590, leena.aalto@honka.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.com

Rovio Entertainment Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 13.4.2018 klo 16.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj (“Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Massachusetts Mutual Life Insurance Company -nimiseltä yhtiöltä.

Ilmoituksen mukaan Massachusetts Mutual Life Insurance Companyn ja sen tytäryhtiöiden MassMutual Holdings LLC ja MM Asset Management LLC (“Tytäryhtiöt”) omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 11.4.2018 noussut yhteensä yli 5 prosentin rajan. Näillä yhtiöllä on yhteensä 4 000 000 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen. Lisäksi ilmoituksen mukaan OppenheimerFunds, Inc., sijoitustoiminnan hoitaja, joka itsenäisesti käyttää sen asiakkaiden ja investointirahastojen omistuksiin liittyvää äänivaltaa, käyttää näihin osakkeisiin liittyvää äänivaltaa.

Massachusetts Mutual Life Insurance Companyn ja sen Tytäryhtiöiden osuus:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,04 % 5,04 % 79 385 542

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
FI4000266804 4 000 000 5,04 %
YHTEENSÄ 4 000 000 5,04 %

Yhtiöllä on yhteensä 79 385 542 osaketta.

Rovio Entertainment Oyj

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki sekä keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Mikko Setälä, Executive Vice President, Investor Relations p. 040 485 8985

email: mikko.setala@rovio.com.

Sijoittajasivut https://www.rovio.com/fi/sijoittajat?language=fi

Rovio lyhyesti:

Rovio on peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä vuonna 2009. Yhtiö tarjoaa useita muita mobiilipelejä, on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin ja muun viihdesisällön tuotantoon. Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Oyj Ahola Transport Abp: Hallituksen puheenjohtajan valinta 13.4.2018

Oyj Ahola Transport Abp:n hallituksen puheenjohtajan valinta 13.4.2018

Hallituksen puheenjohtajan valinta
Yhtiön hallitus päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Martti Vähäkangas.

Oyj Ahola Transport Abp
Hallitus

Lisätietoja:
Hans Ahola, Toimitusjohtaja Stefan Kaptens, Talousjohtaja
Puh. +358 44 4494 000 Puh. + 358 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja:
Privanet Securities Oy
Karri Salmi Kimmo Lönnmark
Puh. +358 50 67 540 Puh. +358 50 67 541

Liite

Hallituksen puheenjohtajan valinta 13.4.2018.pdf

Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisesti

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
13.4.2018 klo 16.00

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisesti ilmoitetaan, että Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus: 2181702-8) äänimäärästä on 12.4.2018 laskenut alle 10 %, Aktia Pankki Oyj:n osakelajien A (ISIN-tunnus FI4000058870) ja R (ISIN-tunnus FI4000058888) yhdistämisen jälkeen, yhtiöjärjestyksen muutoksen, sekä suunnatun vastikkeettoman osakeannin kautta liikkeelle laskettujen uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen.

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas omistaa yhteensä 6 040 391 osaketta Aktia Pankki Oyj:ssä ja 6 040 391 ääntä. Omistus vastaa 8,76 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 8,76 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä.

Järjestelyn jälkeen Osakkeiden määrä % yhteenlasketuista Aktia Pankki Oyj:n osakkeista Ääniä % yhteenlasketuista äänimääristä Aktia Pankki Oyj:ssä
FI4000058870 6 040 391 8,76 6 040 391 8,76
Yhteensä 6 040 391 8,76 6 040 391 8,76

Aktia Pankki Oyj:n osakepääoma koostuu 68 962 662 osakkeesta. Jokainen Aktia-osake oikeuttaa äänestämään yhdellä (1) äänellä.

Aktia Pankki Oyj:n yhteenlaskettu äänimäärä on 68 962 662.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Lähettäjä:
Anders Wikström, IR-asiantuntija, puh. 010 247 6294

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.aktia.com

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälitysratkaisuja. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.

Oyj Ahola Transport Abp: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 13.4.2018

Oyj Ahola Transport Abp:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2018

Oyj Ahola Transport Abp:n 13.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous:

Vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.Päätti, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,0144 euroa A-osakkeelta ja 0,10 euroa B-osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 17.4.2018 ja osingonmaksupäivä 26.4.2018.Päätti myöntää vastuuvapauden 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.Päätti hallituksen jäsenten palkkioista.Päätti valita yhtiön hallitukseen viisi jäsentä.Valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Martti Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula ja Mikael Österholm.Päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Ab. Päävastuullinen tilintarkistaja KHT Kjell BertsHyväksyi ehdotuksen, joka koski tilintarkastajan palkkiotaNimitysvaliokuntaan valittiin Nils Ahola, Hans Ahola, Matti Sundberg ja Benny Haga. Päätti antamaan hallitukselle valtuutus päättämään omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti osingon määräksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,0144 euroa a-osaketta kohden ja 0,10 euroa b-osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 17.4.2018 ja osingonmaksupäivä 26.4.2018.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euroa vuodessa, ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksetaan 15 000 euroa vuodessa ja konsernissa työskentelevälle hallituksen jäsenille 7 500 euroa palkkiota vuodessa.

Hallituksen jäsenten lukumäärä
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenet
Hallituksen jäseniksi valittiin Martti Vähäkangas, Lars Ahola, Ida Saavalainen, Jukka Karhula ja Mikael Österholm.

Tilintarkastajan valinta
Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kjell Berts.

Tilintarkastajan palkkiot
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan valinta
Nimitysvaliokuntaan valittiin Nils Ahola, Hans Ahola, Matti Sundberg ja Benny Haga.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään B-osakkeiden suunnatuista hankkeista. B-osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia kerran tai useammin enintään 100 000 osaketta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, kuitenkin sillä rajoituksella, että Oy Ahola Group Ab:n omistus Oyj Ahola Transport Abp:n osakekannasta ei saa ylittää 90 % edes välillisesti Oyj Ahola Transport Abp:n omistamien omien osakkeiden kautta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeiden hankinta voidaan tehdä vain siinä määrin, kun B-osakkeita on myytävänä hintahaarukassa 0,70-1,15 €/osake. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 27.04.2018

Lisätietoja:
Hans Ahola, Toimitusjohtaja Stefan Kaptens, Talousjohtaja
Puh. +358 44 4494 000 Puh. + 358 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja:
Privanet Securities Oy
Karri Salmi Kimmo Lönnmark
Puh. +358 50 67 540 Puh. +358 50 67 541

Liite

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 13.4.2018.pdf

Amer Sports Oyj: IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöönotto

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
13.4.2018 klo 15.00

Amer Sports Oyj:
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöönotto

Amer Sports on 1.1.2018 ottanut käyttöön uuden IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin. Standardin käyttöönoton vuoksi Amer Sports on oikaissut vuoden 2017 luvut. Amer Sports soveltaa IFRS 15 -standardia noudattaen täydellistä takautuvaa menetelmää.

IFRS 15 -standardin käyttöönotosta johtuvat pääasialliset oikaisut ovat:

24,1 miljoonan euron lisäys liikevaihtoon vuonna 2017 0,5 miljoonan euron vähennys liiketulokseen vuonna 2017 0,4 miljoonan euron vähennys tilikauden tulokseen vuonna 2017 2,1 miljoonan euron vähennys taseen varoihin 31.12.2017 0,5 miljoonan euron lisäys lyhytaikaisiin velkoihin 31.12.2017 2,2 miljoonan euron kumulatiivinen vähennys kertyneisiin voittovaroihin 1.1.2017 sisältäen laskentaperiaatteiden yhtenäistämisestä ja harmonisoinnista johtuvan oikaisun

IFRS 15 -standardin vaikutukset konsernin tuloslaskelmaan, laajaan tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahavirtalaskelmaan sekä liikevaihtoon toimintasegmenteittäin ja markkina-alueittain ja liiketulokseen toimintasegmenteittäin ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on esitetty liitteessä.

Oikaistuja taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista: Uusi standardi määrittelee tuotteiden ja palveluiden tulouttamis- ja kirjaamiskäytännön viisivaiheisen mallin avulla, jota sovelletaan kaikkiin asiakkaiden kanssa tehtäviin sopimuksiin. Myynti kirjataan siihen arvoon, joka heijastaa korvausta, jonka yritys odottaa saavansa asiakkailtaan, kun määräysvalta siirtyy joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana. IFRS 15 korvaa tuloutusstandardit ja -tulkinnat, kuten IAS 11 Pitkäaikaishankkeet, IAS 18 Tuotot ja IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat. Amer Sports soveltaa IFRS 15 -standardia noudattaen täydellistä takautuvaa menetelmää. Takautuvasta menetelmästä johtuva kumulatiivinen vaikutus raportoidaan oikaisemalla kertyneiden voittovarojen avaavaa tasetta aikaisimmalla esitettävällä vertailukaudella, joka Amer Sportsilla on 1.1.2017 alkava tilikausi. Standardin käyttöönotosta johtuvat keskeiset muutokset ovat seuraavat:

(I) Päämies vs. agentti -tilanteet
Amer Sports tarjoaa rahtipalveluita kaikissa liiketoimintasegmenteissään ja asennuspalveluita Fitness-liiketoiminnassaan. Amer Sports on aiemman käytännön mukaisesti netottanut rahtipalveluista ja vastaavasti asennuspalveluista saamansa tuotot vastaavien kulujen kanssa. Koska Amer Sportsilla on päävastuu rahti- ja asennuspalveluiden tuottamisesta ja hinnoittelusta käyttäen kolmansia osapuolia vain palveluiden toimittamiseen, toimii Amer Sports päämiehenä. Tästä johtuen rahti- ja asennuspalveluiden tuotot ja kulut raportoidaan bruttomääräisinä. Muutos kasvattaa liikevaihtoa, joka kumoutuu myytyjen suoritteiden hankintamenon vastaavalla kasvulla vaikutuksen liiketulokseen ollessa nolla.

(II) Määräysvallan siirtyminen
IFRS 15:n myötä määräysvallan siirtymiseen liittyvien tarkentuneiden vaatimusten johdosta Amer Sports on harmonisoinut ja tarkentanut laskentaperiaatteitaan ja -käytäntöjään. Harmonisoinnista johtuva vaikutus tilinpäätökseen ei ollut merkittävä vuonna 2017.

(III) Muut IFRS 15 -osa-alueet
Muut Amer Sportsin liiketoimintaan soveltuvat identifioidut IFRS 15 -osa-alueet ovat alennukset, myydyt tuotteet joilla on palautusoikeus, kanta-asiakasohjelmat, asiakkaiden käyttämättömät lahjakorttioikeudet ja pidennetyt maksuajat. Kaikkien näiden edellä mainittujen IFRS 15 -osa-alueiden tuloslaskelmavaikutus oli vähäinen vuonna 2017.

Lisätietoja:
Jussi Siitonen, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 020 712 2511

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Liite

Amer Sports IFRS 15 -standardin käyttöönotto.pdf

KUTSU ROBIT OYJ:N CAPITAL MARKETS DAY -TAPAHTUMAAN 3.5.2018

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 13.4.2018 KLO 15.00

KUTSU ROBIT OYJ:N CAPITAL MARKETS DAY -TAPAHTUMAAN 3.5.2018

Robit Oyj kutsuu sijoitusanalyytikot ja institutionaaliset sijoittajat Capital Markets Day -tapahtumaan torstaina 3.5.2018 klo 11.00-13.30 Robit Oyj:n toimitiloihin (Vikkiniityntie 5, 33880 Lempäälä).

Ohjelma

Tilaisuus alkaa lounastarjoilulla klo 11.00 ja esitykset alkavat klo 11.15. Esitykset päätetään yhteiseen keskusteluun, minkä jälkeen osallistujilla on mahdollisuus osallistua tehdaskierrokselle arviolta klo 12.45 alkaen.

Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Mika Virtanen ja talousjohtaja Ilkka Miettinen käyvät läpi yhtiön strategiaa ja taloudellista kehitystä. Lisäksi ohjelmassa on katsaus yhtiön liiketoiminta-alueiden ajankohtaisiin aiheisiin, toimintaympäristöön sekä lähitulevaisuuden strategisiin painopistealueisiin. Osallistujilla on mahdollisuus keskustella näistä aiheista johdon kanssa. Tilaisuus on englanninkielinen.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Robit Oyj:n Capital Markets Day -tapahtumaan osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 23.4.2018 klo 16.00 mennessä sähköpostilla investors@robitgroup.com. Tilaisuuden tarkempi aikataulu julkaistaan yhtiön sijoittajasivustolla ja lähetetään ilmoittautuneille torstaihin 26.4.2018 mennessä.

Tapahtuman esitysosuutta voi seurata myös livenä klo 11.15 alkaen webcast-lähetyksenä osoitteessa http://www.3141.fi/robit2. Esityksen seuraaminen ei edellytä kirjautumista.

Tilaisuuden webcast-tallenne ja esitysmateriaalit julkaistaan tilaisuuden jälkeen yhtiön sijoittajasivustolla.

Kysymysten esittäminen

Kysymyksiä voi lähettää ennakkoon sähköpostilla investors@robitgroup.com maanantaihin 30.4.2018 klo 16.00 saakka.

Tilaisuuden tarkoituksena on palvella tasapuolisesti kaikkia markkinaosapuolia sekä taustoittaa jo aikaisemmin julkistettua tietoa. Emme julkaise tilaisuudessa uutta tietoa, vaan annamme lisäselvyyttä liiketoiminnoistamme ja markkinatilanteesta.

Tervetuloa Robit Oyj:n Capital Markets Day -tapahtumaan!

ROBIT OYJ

Mika Virtanen, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Robit Oyj
Mika Virtanen, toimitusjohtaja
+358 40 832 7583
mika.virtanen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 19 omaa myynti- ja varastopistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Kutsu tiedotustilaisuuteen: SRV:n tulos tammi-maaliskuu 2018

SRV YHTIÖT OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 13.4.2018, KLO 14.20

Kutsu tiedotustilaisuuteen: SRV:n tulos tammi-maaliskuu 2018

SRV Yhtiöt Oyj julkistaa vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen tuloksensa torstaina 26.4.2018 kello 8.30. Osavuosikatsaus löytyy muun muassa yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.srv.fi/sijoittajat.

Tulos esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa torstaina 26.4.2018 kello 12.00. Tilaisuus pidetään Living Lab -nimisessä tilassa osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki.

Tilaisuudessa ovat paikalla toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala ja talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkänen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Tilaisuuden päätteeksi on mahdollisuus tutustua tarkemmin Living Lab -tilaan. Living Lab on testiympäristö, jossa esitellään uutta REDI-hanketta, Kalasatamaa sekä REDIin tulevia asuntoja.

Saapumisohjeet Living Labiin

Living Labin sijaitsee rakennuksessa 6, ja sen kolmannessa kerroksessa. Sisäänkäynti on ravintola Lämmön ovea vastapäätä. Autolla Suvilahden alueelle pääsee helpoiten Sörnäisten Rantatien ajoväylän kautta. Pysäköintipaikat sijaitsevat ravintola Lämmön ja Living Labin edustalla. Living Lab sijaitsee lähellä Kalasataman metroasemaa.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen tiistaina 24.4. mennessä osoitteella viestinta@srv.fi

Lisätietoja:

Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Tiina Niemi, viestintäpäällikkö, puh. 040 502 7549, tiina.niemi@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
FacebookLinkedInTwitterInstagram

KUTSU ROBIT OYJ:N KYSYMYS- JA VASTAUSTILAISUUTEEN (Q&A) 26.4.2018

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 13.4.2018 KLO 14.00

KUTSU ROBIT OYJ:N KYSYMYS- JA VASTAUSTILAISUUTEEN (Q&A) 26.4.2018

Ensimmäisen kvartaalin liikevaihdon julkistukseen liittyvä kysymys- ja vastaustilaisuus (Q&A) järjestetään torstaina 26.4.2018 klo 14.00. Kysymyksiin vastaa yhtiön toimitusjohtaja Mika Virtanen yhdessä talousjohtaja Ilkka Miettisen kanssa. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua ja esittää kysymyksiä webcast-lähetyksen chat-palvelussa. Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen sähköpostitse osoitteeseen investors@robitgroup.com maanantaihin 23.4.2018 klo 16.00 saakka.

Osallistu webcast-lähetykseen osoitteessa http://www.3141.fi/robit1. Osallistuminen ei edellytä rekisteröitymistä.

Q&A-tilaisuuden tavoitteena on taustoittaa jo aikaisemmin julkaistua tietoa tarjoamalla mahdollisuus esittää kysymyksiä johdollemme. Emme julkaise tilaisuudessa uutta tietoa, vaan annamme lisäselvyyttä liiketoiminnoistamme ja markkinatilanteesta.

Voidaksemme palvella pääomamarkkinoita tehokkaasti, ja varmistaaksemme tasapuolisen saatavuuden yhtiötä koskevaan tietoon, suora webcast-lähetys taltioidaan ja se julkaistaan tilaisuuden jälkeen yhtiön sijoittajasivustolla.

Tervetuloa Robit Oyj:n Q&A-tilaisuuteen!

ROBIT OYJ

Mika Virtanen, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Robit Oyj
Mika Virtanen, toimitusjohtaja
+358 40 832 7583
mika.virtanen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 21 omaa myynti- ja varastopistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Kolme neljästä vuokra-asunnon saunasta lämpiää viikoittain

SATO Oyj, Lehdistötiedote, 13.4.2018 klo 13.25

Sauna lämpenee 74 prosentissa vuokrakodeista viikoittain, kertoo vuokranantaja SATOn asukaspaneelissa tehty kysely. Mieluisin löylykaveri on oma elämänkumppani. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa asukkaiden saunomistottumuksia ja saunan merkitystä uuden kodin valintakriteerinä.

SATOn Pulssi-asukaspaneeli kartoitti keväällä SATOkodeissa asuvien saunomistottumuksia. Saunallisten asuntojen asukkaista 39 prosenttia lämmittää saunan useampana päivänä viikossa ja 35 prosenttia kertoo saunovansa ainakin kerran viikossa. Viisi prosenttia vastanneista nauttii kotisaunan löylyistä vain muutaman kerran vuodessa.

Noin joka kolmannessa SATOkodissa on sauna. Kun käytössä on oma sauna, saunapäivät valitaan fiiliksen mukaan. Yli neljännes (27 %) vastaajista kertoo parhaan saunapäivän olevan vaikka joka päivä. Harvemmin saunovat ajoittavat saunahetkensä loppuviikkoon. Kolmasosa (33 %) vastaajista on sitä mieltä, että lauantai on paras viikonpäivä löylyille. Perjantaisin saunoo lähes 17 % vastaajista.

Sauna myös vaikuttaa kodin valintaan. Viidennes (20 %) vastaajista kertoo uutta kotia etsiessään haluavansa ehdottomasti saunallisen asunnon. Yli puolet (53 %) pitää saunaa melko tärkeänä valintakriteerinä ja kokee saunallisen kodin voittavan saunattoman, mikäli asunto on samanhintainen. Jos saunan on saanut, siitä halutaan pitää kiinni. Ainoastaan kuusi prosenttia vastaajista olisi valmiita luopumaan saunastaan. Kyselyyn vastanneista ainoastaan kaksi prosenttia kertoo käyttävänsä saunaa vain tavaroiden säilytyspaikkana.

Vaikka oma sauna ei olisikaan tärkeä kriteeri uutta kotia valittaessa, on saunalle kuitenkin kysyntää. Niistä kyselyyn vastaajista, jotka eivät pitäneet omaa saunaa tärkeänä, suuri osa (63 %) kertoo talon yhteisen saunan riittävän heidän saunatarpeisiinsa. Lähes jokaisessa SATOn talossa on yhteinen sauna.

Mieluisin löylykaveri on oma elämänkumppani, sillä liki puolet (49 %) vastaajista kertoo saunovansa mieluiten oman puolisonsa kanssa. Löylynheitosta ja lämpötilasta ei tarvitse neuvotella, jos saunoo yksin. Viidesosa (19 %) kyselyyn vastaajista kertoo yksin hikoilun olevan parasta. Sukulaisten tai naapurien kanssa moni ei mielellään löylyttele (6 %), useammin saunassa vietetään aikaa hyvän ystävän kanssa (15 %).

Johtaja Juha-Pekka Järvenpää SATOsta kertoo, että asukaspaneelin kautta toteutettuun kyselyyn vastasi 337 SATOn asukasta.

-Suurin osa vastaajista on äidinkielenään suomea puhuvia, ja siten saunomisen merkitys vastauksissa korostuu. Arjessa olemme toki huomanneet, että muista kulttuureista lähtöisin olevat asiakkaamme eivät kaipaa saunoja koteihinsa samalla tavalla, Järvenpää muistuttaa.

Mobiilisti toimiva asukaspaneeli SATO Pulssi on työkalu, jolla SATOn asukkaat pääsevät kertomaan mielipiteensä heille tärkeistä asioista ja vaikuttamaan omaan asumiseensa.

Lisätietoja:
Juha-Pekka Järvenpää, johtaja, asuminen ja ylläpito, juha-pekka.jarvenpaa@sato.fi
p. 0201 34 4062 ja 040 513 8484
Miia Eloranta, markkinointi- ja viestintäjohtaja, miia.eloranta@sato.fi
p. 0201 34 4497 ja 050 441 4221

www.sato.fi
www.sato.fi/pulssi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 25 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 280 miljoonaa euroa, liikevoitto 231 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 185 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,6 miljardia euroa.

facebook twitter