Etusivu » Arkistot 6.4.2018

Ponsse Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu

Ponsse Oyj on julkaissut erillisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2017. Selvitykset ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ponsse.com suomeksi ja englanniksi.

Vieremällä 6. huhtikuuta 2018

PONSSE OYJ

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen puh. 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Liitteet

Ponsse Oyj_Palkka- ja palkkioselvitys 2017Ponsse Oyj_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä_2017

Nordaxista tehdyn suositellun pakollisen käteisostotarjouksen tulos pidennetyn tarjousajan jälkeen

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.4.2018 klo 15.10

HUOMAA, ETTÄ NDX INTRESSENTER AB:N JULKISTA OSTOTARJOUSTA (“OSTOTARJOUS”) KOSKEVAT TIEDOT OVAT ESITETTY TÄSSÄ AINOASTAAN INFORMAATIOTARKOITUKSESSA EIKÄ NIITÄ TULE TULKITA TARJOUSTIEDOTTEEKSI. NDX INTRESSENTERIN JULKISTAMA TARJOUSTIEDOTE JA LISÄTIETOA ON SAATAVILLA OSOITTEESSA WWW.NDXINTRESSENTER.COM.

Nordaxista tehdyn suositellun pakollisen käteisostotarjouksen tulos pidennetyn tarjousajan jälkeen

Nordic Capital Fund VIII (“Nordic Capital”) ja Sampo Oyj tiedottivat 8.2.2018 NDX Intressenter AB:n (“NDX Intressenter”) kautta toteutettavasta suositellusta pakollisesta käteisostotarjouksesta koskien kaikkia Nordax Group AB (publ):n (“Nordax”) osakkeita.

Alkuperäisen tarjousajan päätyttyä 21.3.2018 NDX Intressenterin määräysvallassa oli 107 689 866 osaketta, mikä vastaa 97,07 prosenttia kaikista Nordaxin osakkeista ja äänistä. Ostotarjouksen tuloksen tiedottamisen yhteydessä 22.3.2018 NDX Intressenter ilmoitti pidentävänsä tarjousaikaa 5.4.2018 asti antaen jäljellä oleville osakkeenomistajille vielä mahdollisuuden hyväksyä ostotarjous.

Pidennetyn tarjousajan päätyttyä 5.4.2018 ostotarjouksen ovat hyväksyneet omistajat, jotka omistavat yhteensä 2 126 376 osaketta, mikä vastaa 1,92 prosenttia kaikista Nordaxin osakkeista ja äänistä. NDX Intressenter, Nordic Capital ja Sampo eivät ole hankkineet lisää osakkeita pidennetyn tarjousajan ulkopuolella, eikä niillä ole hallussa Nordaxin osakkeisiin liittyviä sijoitusinstrumentteja. NDX Intressenterin määräysvallassa on näin ollen 109 816 242 osaketta, mikä vastaa 98,98 prosenttia kaikista Nordaxin osakkeista ja äänistä.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Nordic Capital omistaa 63,75 ja Sampo vastaavasti 36,25 prosenttia NDX Intressenterin kaikista osakkeista ja äänistä ostotarjouksen toteuduttua.

OSTOTARJOUS, JOHON TÄSSÄ PÖRSSITIEDOTTEESSA VIITATAAN, EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, UUDESSA SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA OSTOTARJOUKSEN JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EDELLÄ MAINITUISSA TAI MUISSA SELLAISISSA MAISSA OLEVILLE HENKILÖILLE (EIKÄ TARJOTTAVIA OSAKKEITA OTETA VASTAAN HEIDÄN OSALTA), JOISSA OSAKKEIDEN TARJOAMINEN TAI OSTOTARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN EDELLYTTÄISI RUOTSIN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI MUITA ASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTEJÄ TAI TOIMENPITEITÄ.

Tärkeää tietoa osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään ruotsalaisen osakeyhtiön Nordaxin osakkeista. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen, (“Yhdysvaltain Arvopaperipörssilaki”) nojalla, soveltaen kohdan 14(d)-1(d) poikkeusta eräistä Yhdysvaltalaisista ostotarjoussäännöistä ja kohdan 14(e)-säännöksen mukaisesti, ja muutoin Ruotsin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska NDX Intressenter ja Nordax ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki NDX Intressenterin ja Nordaxin johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Yhdysvaltain ulkopuolelle sijoittautunutta yhtiötä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Lisäksi Yhdysvaltain ulkopuolelle sijoittautuneen yhtiön ja tämän lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Yhdysvalloissa veronmaksuvelvollisen osakkeenomistajan Ostotarjouksen seurauksena saama käteismaksu voi olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksen näkökulmasta tai soveltuvien Yhdysvaltain osavaltiokohtaisten tai paikallisten, ulkomaisten tai muun verolainsäädännön nojalla verotettavaa tuloa. Osakkeenomistajia kehotetaan konsultoimaan riippumattomia neuvonantajiaan Ostotarjouksen veroseuraamuksista.

Ruotsalaisen markkinakäytännön mukaisesti ja Yhdysvaltain Arvopaperipörssilain kohdan 14e-5(b) nojalla NDX Intressenter ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimien tilanteesta riippuen NDX Intressenterin tai sen lähipiiriyhtiöiden edustajina) voivat ajoittain, muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa, tai järjestää ostettavaksi Yhdysvaltain ulkopuolella, Ostotarjouksen kohteena olevia Nordaxin osakkeita tai muita arvopapereita, jotka ovat muunnettavissa, vaihdettavissa tai toteutettavissa Nordaxin osakkeiksi ennen Ostotarjouksen tarjousajan alkamista tai sen aikana. Nämä hankinnat voidaan tehdä joko vapailla markkinoilla kulloinkin vallitsevaan hintaan tai yksityisinä oikeustoimina erikseen neuvoteltuun hintaan. Siltä osin kuin tällaisista hankinnoista julkistetaan tietoa Ruotsissa, tämä tieto julkistetaan myös Nordaxin yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille. Lisäksi NDX Intressenterin taloudelliset neuvonantajat voivat osallistua tavanomaiseen kaupankäyntiin Nordaxia koskevilla arvopapereilla, mikä voi pitää sisällään kyseisten arvopaperien ostamista tai ostojärjestelyjä.

SAMPO OYJ

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Mediasuhteet
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Efecte Oyj: Osakkeita merkitty optioilla

EFECTE OYJ — YHTIÖTIEDOTE — 6.4.2018 KLO 15.00

Efecte Oyj: Osakkeita merkitty optioilla

Efecte Oyj:n optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 162 387 yhtiön uutta osaketta, joista 145 887 on merkitty 2011-optioilla ja 16 500 on merkitty 2015A-optioilla. Kyseisten osakkeiden odotetaan tulevan merkityksi kaupparekisteriin 24.4.2018, minkä jälkeen ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 25.4.2018.

Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta 109 364,46 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääoma muutu. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Merkintöjen seurauksena Efecten osakkeiden lukumäärä nousee 5 686 488 osakkeeseen.

Lisätietoja optio-ohjelmista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.efecte.com

Lisätietoja:

Hannu Nyman
Talousjohtaja
Efecte Oyj
hannu.nyman@efecte.com
+358 50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 9 4766 9926

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelun- ja identiteetinhallinnan ohjelmistoja sekä niitä tukevia asiantuntijapalveluja. Ne tehostavat ja yksinkertaistavat organisaation käytössä olevien palveluiden, tietojärjestelmien sekä infrastruktuurin hallinnointia. Olemme asiakasmäärillä mitattuna yksi alan johtavista suurten, keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998, ja se toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Efectessä työskentelee noin 100 alan ammattilaista, ja vuoden 2017 liikevaihto oli 10,6 miljoonaa euroa.

www.efecte.com

Vaisala Oyj:n tilintarkastamaton avaava tase 1.1.2018

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
6.4.2018 klo 15.00

Vaisala Oyj:n tilintarkastamaton avaava tase 1.1.2018

Vaisala Oyj oikaisee 2018 avaavaa tasetta seuraavien uusien IFRS-standardien ja standardimuutoksen käyttöönoton seurauksena: IFRS 2 -muutos Osakeperusteiset maksut, IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista.

IFRS 2 -muutos Osakeperusteiset maksut
Muutokset selventävät seuraavia seikkoja:

Käteisvaroina maksettavan osakeperusteisen liiketoimen käyvän arvon arvioinnissa oikeuden syntymisehtojen ja lopullista oikeutta synnyttämättömien ehtojen kirjanpitokäsittelyn tulisi seurata samaa menettelyä kuin omana pääomana maksettavan osakeperusteisen liiketoimen kohdalla.
Mikäli verolaki tai sääntely edellyttää yhtiötä pidättämään tietyn määrän oman pääoman ehtoisia instrumentteja, rahalliselta arvoltaan työntekijöiden verovelvoitetta vastaavan määrän työntekijän verovelan kuittaamiseksi ja myöhemmin maksamiseksi veroviranomaiselle (ts. osakeperusteisessa järjestelyssä on nettosuoritusominaisuus), on tällainen järjestely luokiteltava kokonaisuudessaan omana pääomana maksettavaksi liiketoimeksi edellyttäen, että osakeperusteinen maksu olisi luokiteltu omana pääomana maksettavaksi liiketoimeksi ilman sen sisältämää nettosuoritusominaisuutta.
Osakeperusteisessa maksussa tapahtuva muutos, joka muuttaa liiketoimen käteisvaroina maksettavasta omana pääomana maksettavaksi, käsitellään seuraavasti: alkuperäinen velka kirjataan pois taseesta; omana pääomana maksettava osakeperusteinen maksu kirjataan myönnetyn oman pääoman ehtoisen instrumentin muutospäivän käypään arvoon siltä osin kuin työtä on suoritettu muutospäivään mennessä; ja mahdollinen ero muutospäivän velan kirjanpitoarvon ja omaan pääomaan kirjattavan arvon välillä kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti.

Näistä muutoksista johtuen Vaisala on oikaissut kertyneitä voittovaroja 1,3 miljoonaa euroa, muita oman pääoman rahastoja 2,2 miljoonaa euroa, ostovelkoja ja muita velkoja -3,9 miljoonaa euroa sekä laskennallisia verosaamisia -0,3 miljoonaa euroa. Vertailuvuosia ei ole muutettu takautuvasti.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit tuo uusia vaatimuksia rahoitusvarojen luokitteluun ja arvostamiseen. Standardiin sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusvarojen luokittelusta, kirjaamisesta ja arvostamisesta, yleistä suojauslaskentaa koskevat uudet säännökset sekä uusi odotettavissa olevia luottotappioita koskeva kirjanpitokäsittelymalli. Tämän lisäksi standardi sisältää liitetietovaatimuksia.

Vaisalalla ei ole merkittäviä rahoitusinstrumentteja asiakassaatavien ja valuuttatermiinien lisäksi. Vaisala ei myöskään sovella suojauslaskentaa.

Vaisala soveltaa standardin yksinkertaistettua menettelyä koko voimassaoloajalta odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamiseen myyntisaamisten ja pitkäaikaishankkeiden asiakassaatavien osalta kuten IFRS 9 vaatii tai sallii. Johto arvioi IFRS 9:n mukaisen odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamismallin soveltamisen johtavan luottotappioiden aikaisempaan kirjaamiseen kuvattujen erien osalta ja kasvattavan näistä kirjattavan tappioita koskevan vähennyserän määrää. Tähän perustuen Vaisala on oikaissut -0,2 miljoonalla eurolla kertyneitä voittovaroja ja myyntisaamisia ja muita saamisia 1.1.2018. IFRS 9:n käyttöönotto ei vaikuta olennaisesti veroihin. Vertailuvuosia ei ole oikaistu takautuvasti.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (voimaan EU:ssa 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) sisältää yhden kattavan tuloutusmallin asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen. IFRS 15 korvaa IAS 18 Tuotot ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15:n pääperiaatteena on, että myyntituotot kirjataan siten, että ne kuvaavat luvattujen tavaroiden tai palveluiden luovuttamista asiakkaalle sellaiseen rahamäärään, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluita vastaan. IFRS 15:n mukaan yhteisö kirjaa myyntituoton silloin kun (tai sitä mukaa kuin) suoritevelvoite täytetään, toisin sanoen silloin kun asiakas saa määräysvallan suoritevelvoitteen perusteena olevaan tavaraan tai palveluun. Myyntituotot kirjataan tämän periaatteen mukaisesti seuraavia viittä vaihetta noudattaen:

1. Tunnistetaan asiakassopimus (tai -sopimukset)
2. Tunnistetaan sopimukseen sisältyvät suoritevelvoitteet
3. Määritetään transaktiohinta
4. Kohdistetaan transaktiohinta sopimukseen sisältyville suoritevelvoitteille
5. Kirjataan myyntituotto

Lisäksi IFRS 15 sisältää laajat liitetietovaatimukset.

Vaisala siirtyi soveltamaan IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardia 1.1.2018 alkaen. IFRS 15 -standardin vaikutukset kohdistuivat Vaisalassa enimmäkseen Weather and Environment -liiketoiminta-alueen projektiliiketoimintaan, kun taas uuden standardin vaikutukset ovat vähäisiä Weather and Environment -liiketoiminta-alueen tuote- ja palveluliiketoimintoihin sekä Industrial Measurements -liiketoiminta-alueeseen.

Projektiliiketoiminta
Weather and Environment -liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella 2017 oli 76 miljoonaa euroa ja 65 miljoonaa euroa tilikaudella 2016. Merkittävimmät muutokset tapahtuivat yllämainituissa vaiheissa kaksi, neljä ja viisi, kun taas vaiheissa yksi ja kolme muutokset olivat vähäisiä.

Vaisalan toimitusprojektit ovat tyypillisesti integroituja projekteja. Integroiduissa projekteissa Vaisala toimittaa asiakkaille havaintojärjestelmän, joka koostuu tuotteista, palveluista ja ohjelmistoista. Nämä järjestelmät kytketään/yhdistetään asiakkaan järjestelmään asiakkaan määrittelyjen mukaisesti. Tästä johtuen yksi toimitusprojekti on tyypillisesti yksi IFRS 15:n mukainen suoritevelvoite. Vaisala tulouttaa integroidut projektit valmistusasteen mukaisesti. Tehdyn sopimusanalyysin perusteella Vaisalan sopimukset tyypillisesti täyttävät jatkuvan tuloutuksen kriteerit joko siten, että tuotteella ei ole vaihtoehtoista käyttöä ja että Vaisalalla on oikeus maksuun tehdystä työstä ja/tai siten, että suorite on valmistusvaiheen aikana asiakkaan kontrollissa.

Projektit, jotka eivät täytä jatkuvan tuloutuksen kriteerejä, tuloutetaan yhdellä kertaa, kun kontrolli siirtyy asiakkaalle. Nämä projektit ovat tyypillisesti standarditoimituksia tai joukko erillisiä toimituksia, joita hallinnoidaan projekteina niiden laajuuden takia.

Ennen vuotta 2018 valmistusasteen mukainen tuloutus on ollut projekteissa harvinaista ja sitä on sovellettu vain ajallisesti hyvin pitkiin projekteihin. Yleisin tuloutustapa on ollut tulouttaa laite ja kenttäpalvelut erikseen niiden suhteellisen myyntihinnan mukaisesti. Valmistusasteen mukaiseen tuloutukseen siirtyminen vaikuttaa tuloutusajankohtaan, koska kontrolli tulee siirtymään asiakkaalle vähitellen. Tästä johtuen liikevaihdon ja voiton kirjaaminen aikaistuu.

Tuote- ja palveluliiketoiminta
Vaisala tulee jatkamaan tuoteliiketoiminnassa nykyistä toimitusehtoihin perustuvaa tuloutustapaa ja palveluliiketoiminnassa tapaa, joka ajoittaa tuloutuksen hetkeen, jolloin asiakkaat saavat hyödyt palveluista. Määräaikaisissa palvelusopimuksissa, jotka neuvotellaan toimitusprojektien yhteydessä ja jotka toteutuvat projektitoimitusten jälkeen, Vaisala tulee jatkamaan jatkuvaa tuloutusta erillisenä suoritevelvoitteena.

Vaisalan taloudellinen raportointi ja siirtymä
IFRS 15 mukaisesti laskettuna tammi-joulukuun 2017 liikevaihto olisi ollut noin 4 miljoonaa euroa pienempi ja tilauskanta olisi ollut kumulatiivisesti 1 miljoonaa euroa alempi IFRS 15:n mukaan tuloutettuna verrattuna vuoden 2017 laskentaperiaatteisiin. Vaikutus perustuu tuloutuksen aikaistumiseen. Vuoden 2017 laskentaperiaatteiden mukainen tuloutus johti kausivaihteluun, jossa kolmannen ja etenkin neljännen neljänneksen liikevaihto oli tyypillisesti korkeampi. IFRS 15 käyttöönotto johtaa tasaisempaan tuloutukseen vuosineljännesten välillä, koska projektit tosiasiallisesti valmistuvat tasaisemmin vuoden aikana.

Vaisala käyttää siirtymisessä osittain takautuvaa menetelmää, jonka mukaan avoinna olevat sopimukset on tuloutettu IFRS 15:n mukaisesti 1.1.2018 alkaen, mutta ennen sitä loppuunsaatettujen projektien vertailutietoja ei muutettu takautuvasti. Tästä johtuen Vaisala on tehnyt 0,3 miljoonan euron oikaisun kertyneisiin voittovaroihin 1.1.2018. Lisäksi Vaisala on oikaissut taseessa myyntisaamisia ja muita saamisia 2,8 miljoonaa euroa, vaihto-omaisuutta -2,6 miljoonaa euroa, ostovelkoja ja muita velkoja -0,2 miljoonaa euroa ja tuloverovelkoja 0,1 miljoonaa euroa IFRS 15 käyttöönoton myötä. Vertailuvuosia ei ole oikaistu takautuvasti.

Vaisala jatkaa nykyistä myynnin erittelyä taloudellisessa raportoinnissa.

Vaisala Oyj:n tilintarkastamaton avaava tase 1.1.2018

Konsernitase, tilintarkastamaton
Milj. euroa
Varat 31.12.2017 IFRS 2 -muutos IFRS 9 IFRS 15 1.1.2018
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 20,6 20,6
Aineelliset hyödykkeet 40,4 40,4
Sijoitukset 0,1 0,1
Osuus osakkuusyhtiössä 0,9 0,9
Pitkäaikaiset saamiset 0,7 0,7
Laskennalliset verosaamiset 7,6 -0,3 7,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 70,3 -0,3 0,0 0,0 70,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 28,6 -2,6 26,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 83,1 -0,2 2,8 85,7
Tuloverosaamiset 0,5 0,5
Rahavarat 91,3 91,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 203,5 0,0 -0,2 0,2 203,5
Varat yhteensä 273,8 -0,3 -0,2 0,2 273,5
Oma pääoma ja velat 31.12.2017 1.1.2018
Emoyhtiön omistajien oma pääoma
Osakepääoma 7,7 7,7
Muut rahastot 3,0 2,2 5,2
Muuntoerot -0,2 -0,2
Omat osakkeet -10,1 -10,1
Kertyneet voittovarat 185,1 1,3 -0,2 0,3 186,5
Oma pääoma yhteensä 185,4 3,5 -0,2 0,3 189,0
Pitkäaikaiset velat
Eläkevastuut 2,5 2,5
Laskennalliset verovelat 0,5 0,5
Varaukset 0,2 0,2
Muut pitkäaikaiset velat 2,7 2,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8
Lyhytaikaiset velat
Tuloverovelat 1,4 0,1 1,5
Varaukset 1,3 1,3
Ostovelat ja muut velat 79,9 -3,9 -0,2 75,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 82,5 -3,9 0,0 -0,1 78,6
Velat yhteensä 88,4 -3,9 0,0 -0,1 84,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 273,8 -0,3 -0,2 0,2 273,5

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Puh. 040 577 5066, kaarina.muurinen@vaisala.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi

Vaisala julkaisee tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen 25.4.2018

Vaisala Oyj
Lehdistötiedote
6.4.2018 klo 13.00

Vaisala julkaisee tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen 25.4.2018

Vaisala Oyj julkaisee tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen keskiviikkona 25.4.2018 noin klo 14.00. Osavuosikatsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.vaisala.fi/sijoittajat. Toimitusjohtajan esitys julkaistaan osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat klo 16.00 mennessä samana päivänä.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferessi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samanaikaisesti englanninkielisen puhelinkonferenssin kanssa tiedotustilaisuus klo 16.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki.

Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin:

Suomi: (09) 8171 0495
Iso-Britannia: +44 20 3194 0552
Ruotsi: +46 8 5664 2702
USA: +1 85 5716 1597

Audiocast
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat klo 16.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 18.00 mennessä samassa osoitteessa.

Lisätietoa
Paula Liimatta, Business Controller ja Head of Investor Relations, puh. 040 580 3521

Jakelu
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi

Sanoma julkaisee Q1 2018 osavuosikatsauksensa 27.4.2018

Sanoma Oyj, Lehdistötiedote, 6.4.2018 klo 12.00

SANOMA JULKAISEE Q1 2018 OSAVUOSIKATSAUKSENSA 27.4.2018

Sanoma julkaisee 1.1.–31.3.2018 osavuosikatsauksensa perjantaina 27.4.2018 n. klo 8.30. Osavuosikatsaus ja siihen liittyvät materiaalit ovat saatavilla osoitteesta www.sanoma.com/fi/sijoittajat heti julkistamisen jälkeen.

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia ilmoittautumaan 25.4.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana audio webcast -lähetyksenä Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen ir@sanoma.com 25.4.2018 mennessä. Puhelun tunnus ja puhelinnumerot toimitetaan ilmoittautuneille erikseen. Tallenne tiedotustilaisuudesta on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Medialla on mahdollisuus haastatteluihin tiedotustilaisuuden jälkeen. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja
Sijoittajasuhteet, Kaisa Uurasmaa, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 1,4 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

YAMAHA MOTOR EUROPE ON VALINNUT ZEELAND FAMILYN KUMPPANIKSEEN KANSAINVÄLISESSÄ KILPAILUTUKSESSA

Zeeland Family Oyj, lehdistötiedote, 6.4.2018 klo 11:15

YAMAHA MOTOR EUROPE ON VALINNUT ZEELAND FAMILYN KUMPPANIKSEEN KANSAINVÄLISESSÄ KILPAILUTUKSESSA

Yamaha Motor Europe valitsi Zeeland Familyn hoitamaan konsernin koko Euroopan veneilytoimintojen markkinoinnin kilpailutuksessa, johon osallistui neljä eurooppalaista toimistoa. Zeeland Family toimii yhdessä asiakkaan Amsterdamissa sijaitsevan pääkonttorin kanssa. Yhteistyö kattaa laajan kirjon Yamaha Motor Europen veneilyyn liittyviä brändejä: perämoottorit, Yamaha Wave Runner -vesijetit sekä monia tunnettuja Yamahan venebrändejä kuten Busterin, Yamarinin sekä Yamarin Crossin. Sopimukseen kuuluu myös yhtiön sosiaalisen median markkinoinnin hoitaminen.

Sopimus merkitsee sitä, että suomalainen markkinointitoimisto saa vastuulleen merkittävän kuluttajabrändin. Yamaha Motor Europen markkinointijohtaja Paolo Pavesio sanoo olevansa vaikuttunut Zeeland Familyn intohimosta veneilyyn ja alan asiantuntemuksesta: ”Yamahan veneilyyn liittyvä tuotanto on tunnettua korkeasta laadustaan ja suhtaudumme vesillä liikkumiseen suorastaan intohimolla. Olemme innoissamme siitä, että Zeeland Family jakaa tämän intohimon ja on yhtä sitoutunut alaan kuin me. Yhteistyömme on jo hyvässä vauhdissa ja odotamme innolla, että pääsemme näyttämään maailmalle sen tuloksia.”

Yksi yhteistyön perusedellytyksiä on Zeeland Familyn uusi ketterä toimintamalli, jossa yhdistyvät yhdessä tekemisen läpinäkyvyys ja joustava strateginen suunnittelu. ”Zeeland Family on jo näyttänyt osaamisensa kansainvälisessä yritysten välisessä markkinoinnissa. Nyt yhteistyössä Yamaha Motor Europen kanssa pääsemme käyttämään asiantuntemustamme ja laajaa osaamistamme myös kuluttajamarkkinoinnin puolella kansainvälisesti. Yamahalla on poikkeuksellinen intohimo tuotteisiinsa ja se näkyy niin työntekijöissä kuin markkinoinnissa”, sanoo varatoimitusjohtaja Ismo Nikkola Zeeland Familystä.

Lisätietoja:
Ismo Nikkola
Varatoimitusjohtaja
Zeeland Family
Ismo.nikkola@zeelandfamily.fi
+358 40 582 3656

Paolo Pavesio
Division Manager
Marketing Division
Yamaha Motor Europe N.V.
paolo.pavesio@yamaha-motors.eu
+31 (0) 6 127 53159.

Tietoa Yamahasta:
https://www.yamaha-motor.eu/brand/en/about-us/index.aspx

Zeeland Family on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto, ja listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää nyt yli 170 henkilön voimin kuudessa toimipisteessä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 16 miljoonaa euroa ja liikevoitto yksi miljoona euroa. www.zeelandfamily.fi

Liite

Yamaha_Buster

Kotipizza Group Oyj: Kotipizza-ketjulla ennätyksellinen myynti maaliskuussa, vertailukelpoinen myynti kasvoi 13,6 prosenttia

Kotipizza Group Oyj
Lehdistötiedote 9.4.2018, klo 10.30 (EEST)
Kotipizza-ketjulla ennätyksellinen myynti maaliskuussa, vertailukelpoinen myynti kasvoi 13,6 prosenttia

Kotipizza Group Oyj:hin kuuluvien Kotipizza-ravintoloiden myynti kasvoi maaliskuussa 2018 19,4 prosenttia edellisvuodesta. Vertailukelpoinen myynti (same-store sales) nousi 13,6 prosenttia. Vertailukelpoinen myynti perustuu 237 ravintolan myyntilukuihin.

Vuoden 2018 maaliskuun myynti oli 10,2 miljoonaa euroa, kun edeltävänä vuonna samaan aikaan myynti oli 8,5 miljoonaa euroa. Maaliskuun kuukausimyynti on ketjun historian paras ja ylsi toista kertaa 10 miljoonaan euroon. Ensimmäisen kerran ketjumyynti ylsi 10 miljoonaan euroon joulukuussa 2017. Ketjumyynti on kasvanut maaliskuu 2018 mukaan lukien 36 peräkkäistä kuukautta.

Maaliskuussa syntyi myös yksittäisen ravintolan kaikkien aikojen yhden kuukauden myyntiennätys, kun Levin Kotipizzan myynti oli runsaat 160 000 euroa. Edellinen yhden ravintolan kuukausiennätys oli Levin Kotipizzan 140 000 euroa maaliskuulta 2017.

Ketjun kivijalkaravintoloiden myynti kasvoi 20,7 prosenttia ja shop in shop -ravintoloiden myynti 12,6 prosenttia. Verkkokaupan myynti nousi 45,5 prosenttia 1 024 000 euroon ja ylsi ensimmäistä kertaa miljoonaan euroon. Verkkokaupan myynti koostuu pääasiassa 78 kuljetuksia tarjoavan kivijalkaravintolan myynnistä ja sisältyy kokonaisuudessaan kivijalkaravintoloiden myyntiin.

Kotipizzan kumulatiivinen ketjumyynti tilikauden alusta (1.2.-31.3.) on kasvanut 19,5 prosenttia edellisvuodesta 18,9 miljoonaan euroon.

Kotipizza Group Oyj:hin kuuluvien Chalupa-ravintoloiden myynti kasvoi maaliskuussa 2018 43,8 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2018 maaliskuun myynti oli 192 000 euroa. Vertailukelpoinen myynti (same-store sales) laski 24,7 prosenttia. Vertailukelpoinen myynti perustuu 7 ravintolan myyntilukuihin.

Kotipizza Group Oyj:hin kuuluvan Social Burgerjoint -ravintolan myynti kasvoi maaliskuussa 2018 57,4 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2018 maaliskuun myynti oli 85 000 euroa. Kuukausimyynti on ravintolan historian paras.

Kotipizza-ketjun kuukausimyynnit

Maaliskuu 2018 2017 Muutos (%)
Kuukausimyynti (tuhatta euroa) 10 198 8 539 19,4
Kivijalkaravintolat 8 647 7 161 20,7
Shop in shop -ravintolat 1 551 1 377 12,6

Verkkokaupan myynti (tuhatta euroa) (sisältyy kivijalkaravintoloiden myyntiin)

1 024

704

45,5

Kotipizza-ravintoloiden määrä

269

262

Kivijalkaravintolat 171 156
Shop in shop -ravintolat 98 106

Kuljetuksia tarjoavat ravintolat

78

68

Chalupa-ketjun kuukausimyynnit

Maaliskuu 2018 2017 Muutos (%)
Kuukausimyynti (tuhatta euroa) 192 133 43,8

Chalupa-ravintoloiden määrä

13

7

Social Burgerjoint-ravintolan kuukausimyynnit

Maaliskuu 2018 2017 Muutos (%)
Kuukausimyynti (tuhatta euroa) 85 54 57,4

Kotipizza Group Oyj
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja
puh. +358 207 716 747

Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2017 lopussa 258 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2017 oli 106,3 miljoonaa euroa. Kotipizza-ketju on osa Kotipizza Groupia, johon kuuluvat lisäksi hankinta- ja logistiikkayritys Helsinki Foodstock Oy, vuonna 2015 avattua meksikolaistyyppistä ravintolaketjua Chalupaa operoiva Chalupa Oy sekä marraskuussa 2017 ostettu The Social Burger Joint Oy, joka hallinnoi Social Burgerjoint -ravintolaketjua ja Social Food -ruokarekkaa.
Tilikaudella 2017 Helsinki Foodstockin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja Chalupa-ketjun ravintoloiden myynti 1,86 miljoonaa euroa. Kotipizza Group -konsernin liikevaihto samalla ajanjaksolla oli 79,9 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 8,52 miljoonaa euroa.

Liite

Tiedote Kotipizzan myynti maaliskuu 2018.pdf

United Bankers Oyj kasvattaa omistustaan UB Rahoitus Oy:ssä

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 6.4.2018 kello 10:30

United Bankers Oyj kasvattaa omistustaan UB Rahoitus Oy:ssä

United Bankers Oyj:n (“United Bankers”) tytäryhtiö UB Pankkiiriliike Oy (“UB Pankkiiriliike”), aiemmalta nimeltään Suomen Pankkiriiliike Oy, on sopinut 6.4.2018 allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti hankkivansa UB Rahoitus Oy:n (“UB Rahoitus”), aiemmalta nimeltään Joutsen Rahoitus Oy, vähemmistöosakkailta yhteensä 10 prosentin lisäosuuden yhtiön osakekannasta. Kaupan edellytysten toteutuessa kauppahinta 10 prosentin omistusosuudesta on yhteensä 450 000 euroa. Myyjinä ovat UB Rahoituksen avainhenkilöiden määräysvaltayhteisöt AJS Consulting Oy (Antti Suorsa), Lemonade Farm Ky (Jussi Vanto) sekä Dream On Networks Oy (Antti Puntanen). Lisäksi UB Pankkiiriliike merkitsee suunnatussa maksullisessa osakeannissa UB Rahoituksen uusia osakkeita yhteensä 270 000 euron merkintähintaan. Kaupan ja osakeannin toteutumisen jälkeen UB Pankkiiriliike omistaa noin 66,5 prosenttia UB Rahoituksen kaikista osakkeista (aiempi omistus 54,5 prosenttia).

Osapuolet ovat lisäksi sopineet, että kaupan voimaantulon yhteydessä AJS Consulting Oy ja Dream On Networks Oy sitoutuvat ostamaan United Bankersin suunnatussa annissa luovuttamia omia osakkeita summalla, joka vastaa 20 prosenttia kokonaiskauppahinnasta. Suunnattu omien osakkeiden luovuttaminen on ehdollinen United Bankersin hallituksen päätökselle.

UB Rahoitus on lainamuotoisen joukkorahoituksen välittäjä, joka välittää yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille. “UB Rahoituksen liiketoiminta on nopeasti kasvavaa fintechia, ja uskomme sillä olevan merkittävää kasvupotentiaalia tulevina vuosina. UB Rahoituksen tarjoama digitaalinen yritysrahoitusalusta täydentää United Bankersin nykyistä yritysrahoitusliiketoimintaa ja kasvattaa potentiaalista asiakaskuntaa”, kertoo United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson.

Omistusosuuden kasvulla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankersin liikevaihtoon tai tulokseen.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Antti Suorsa
Sähköposti: antti.suorsa@joutsenrahoitus.fi
Puhelin: 050 525 2112

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 107 henkilöä (12/2017). United Bankers sopi marraskuussa 2017 hankkivansa Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan. Kauppa toteutui lopullisesti tammikuussa 2018. United Bankersin liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,3 miljardia euroa (12/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.

facebook twitter