Etusivu » Arkistot 5.4.2018

UPM:n taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2019

UPM-Kymmene Oyj Tulosjulkistamisajankohdat 5.4.2018 klo 16.40 EET

UPM:n taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2019

Vuonna 2019 UPM julkaisee taloudellisia raportteja seuraavan aikataulun mukaisesti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 julkaistaan 31.1.2019 klo 9:30-10:00,
osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta (Q1) julkaistaan 26.4.2019 klo 9:30-10:00,
puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta (Q1-Q2) julkaistaan 23.7.2019 klo 9:30-10:00 ja
osavuosikatsaus tammi-syyskuulta (Q1-Q3) julkaistaan 24.10.2019 klo 9:30-10:00.

Vuoden 2018 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, julkaistaan englannin- ja suomenkielisenä pdf-tiedostona yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.upm.fi ja www.upm.com viikolla 9, 2019.

UPM:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 4.4.2019 klo 14:00 alkaen Messukeskuksessa Helsingissä.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi

KORJAUS SOPRANO OYJ:N KUTSUUN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj pörssitiedote 5.4.2018 klo 16.25

Soprano Oyj:n 5.4.2018 klo 9.05 julkistetun yhtiökokouskutsun kohta C 4 sisälsi virheellisen päiväyksen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.4.2018 klo 10.00 mennessä (ei 20.4.2018 klo 10.00 mennessä).

Soprano Oyj:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen korjattuna kyseisellä päiväyksellä on esitetty kokonaisuudessaan alla.

SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.4.2018 kello 17 alkaen osoitteessa Tapahtumatalo Bank, 2 krs, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Ääniluettelon vahvistaminen

7. Toimitusjohtajan katsaus

8.Tilivuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

9. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

10. Osingosta päättäminen

Soprano Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 5 944 537,82 euroa, josta tilikauden tappio on -771 340,57 tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Yhtiökokouksen hyväksyttäväksi ehdotetaan, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettaisiin vuosipalkkiona 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 20.000 euroa. Erillistä kokouspalkkiota ei maksettaisi. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen varsinaisten jäsenten vuosipalkkion maksu ehdotetaan toteutettavaksi kertamaksuna yhtiön osakkeina 2018 lokakuussa 1.6.2018–30.9.2018 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2018, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu antamalla uusia tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valinta

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Arto Tenhunen, Antti Palola, Harri Koponen ja Pauliina Lautanen-Nissi sekä uusina jäseninä Kirsti Lonka, Jorma Turunen ja Aleksi Randell.

15. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Tuomas Honkamäen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että varsinainen yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta.

Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Hallitukselle esitetään oikeutta päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

17. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 5,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Hallitus voisi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys-ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voitaisiin käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täyttyessä.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

18. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, joka vastaa noin 5,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutuksen nojalla hallituksella olisi oikeus päättää muista omien osakkeiden hankinnan ja pantiksi ottamisen ehdoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.soprano.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 10.5.2018 alkaen.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2018 on rekisteröitynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 20.4.2018 kello 16.00 mennessä joko

– kirjeitse osoitteeseen Soprano Oyj, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki;

– sähköpostitse osoitteeseen panu.kauppinen@soprano.fi

– puhelimitse numeroon +358 44 236 3740/ Panu Kauppinen, maanantaista perjantaihin klo 8:00-16:00.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajansa, asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimen ja asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnuksen. Osakkeenomistajan henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten asioiden käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Soprano Oyj, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 20.4.2018 klo 16.00.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa, jolla on osakkeidensa perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2018, kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.4.2018 klo 10.00 mennessä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Soprano Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.4.2018 yhteensä 18 123 981 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Soprano Oyj:n vuosikertomus julkaistaan 5.4.2018. Vuosikertomuksen saa yhtiön internet-sivuilta www.soprano.fi.

Helsingissä 5. päivänä huhtikuuta 2018

SOPRANO OYJ

HALLITUS

ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 5.4.2018

Zeeland Family Oyj, yhtiötiedote, 5.4.2018 klo 15.45

ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 5.4.2018

Zeeland Family Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017. Osinkoa päätettiin jakaa 0,16 euroa osakkeelta.

Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,16 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville osakkeille ja että loppuosa voittovaroista siirretään voitto/tappiotilille. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2018. Osinko maksetaan 17.4.2018.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan ja valitsi edelleen tilintarkastajaksi
KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terhon.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että alkavalle toimikaudelle valitaan yhteensä neljä (4) hallituksen varsinaista jäsentä. Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 1 000 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Marko Häkkisen, Lasse Järvisen, Ville Skogbergin ja Jari Tuovisen toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 139 786 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 10 prosenttia Zeeland Family Oyj:n kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Helsingin Pörssin ylläpitämän Nasdaq First North -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Zeeland Family Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta käytetään Zeeland Family Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti.

Valtuutus osakeantiin

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 600 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 30 prosenttia Zeeland Family Oyj:n kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta käytetään yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Zeeland Family Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Tuovisen ja varapuheenjohtajaksi Marko Häkkisen.

ZEELAND FAMILY OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Zeeland Family on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto, ja listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää nyt yli 170 henkilön voimin kuudessa toimipisteessä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 16 miljoonaa euroa ja liikevoitto yksi miljoona euroa. www.zeelandfamily.fi

Efecte Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset

EFECTE OYJ — YHTIÖTIEDOTE — 5.4.2018 KLO 15.00

Efecte Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset

Efecte Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2018 Innopoli 2:ssa, Tekniikantie 14, Espoo.

Noin 51 prosenttia Efecten osakkeista oli edustettuna yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 ei makseta osinkoa.

HALLITUS

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Niilo Fredrikson, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu. Päivi Rekonen valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi.

Yhtiökokous päätti, että palkkio hallituksen puheenjohtajalle on 3 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa. Palkkioista noin 40 % maksetaan Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana. Palkkiot maksetaan antamalla uusia ja/tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.-31.3.2018 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa hallituspalkkioina saatuja osakkeita palkkion maksamista seuraavien kolmen vuoden aikana. Lisäksi puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut hallituksen kokouksiin.

TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 450 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutuksen enimmäismäärä on noin 8,1 % kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä. Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2017 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 14,5 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus annetaan käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2017 antaman osakeantivaltuutuksen sekä ylimääräisen yhtiökokouksen 4.10.2017 antamat osakeantivaltuutukset. Optiovaltuutukset jäävät voimaan.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Pertti Ervin.

Lisätietoja:

Hannu Nyman
Talousjohtaja
Efecte Oyj
hannu.nyman@efecte.com
+358 50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 9 4766 9926

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelun- ja identiteetinhallinnan ohjelmistoja sekä niitä tukevia asiantuntijapalveluja. Ne tehostavat ja yksinkertaistavat organisaation käytössä olevien palveluiden, tietojärjestelmien sekä infrastruktuurin hallinnointia. Olemme asiakasmäärillä mitattuna yksi alan johtavista suurten, keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998, ja se toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Efectessä työskentelee noin 100 alan ammattilaista, ja vuoden 2017 liikevaihto oli 10,6 miljoonaa euroa.

www.efecte.com

Fernando Campos Ponssen Brasilian tytäryhtiön johtoon

BA Fernando Campos Passos (36) on nimitetty Ponssen Brasilian tytäryhtiön Ponsse Latin America Ltda:n toimitusjohtajaksi 1.8.2018 alkaen. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Marko Mattila siirtyy kehittämään Ponssen maailmanlaajuista jälleenmyyntiverkostoa.

Fernando Campos siirtyy uuteen tehtäväänsä Ponsse Latin America Ltda:n myynti- ja markkinointipäällikön tehtävästä. Campos on aloittanut Ponssen palveluksessa vuonna 2006 ja toiminut erilaisissa logistiikan, varaosien, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Camposin sijaintipaikka on Mogi das Cruzes, Brasilia ja hän raportoi Ponsse-konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.

Marko Mattila jälleenmyyntiverkoston johtoon

Metsätalousinsinööri, MBA Marko Mattila (44) on nimitetty 1.8.2018 alkaen johtajaksi, vastuualueenaan Ponssen jälleenmyyntiverkosto ja sen kehittäminen ja laajentaminen. Marko Mattila toimii myös Ponssen aluejohto-organisaation esimiehenä. Mattila raportoi Ponsse-konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.

Aluejohtajien vastuulla ovat Ponssen toiminnot seuraavilla markkina-alueilla: Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki ja Slovakia (aluejohtaja Jussi Hentunen); Kanada (aluejohtaja Eero Lukkarinen); Saksa ja Itävalta (aluejohtaja Tuomo Moilanen); Australia, Portugali, Espanja ja Etelä-Afrikka (aluejohtaja Janne Tarvainen). Ponssen muiden markkina-alueiden toiminnasta vastaavat Ponssen tytäryhtiöiden toimitusjohtajat, jotka raportoivat myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.

Marko Mattila siirtyy uuteen tehtäväänsä Ponsse Latin America Ltda:n toimitusjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2016 alkaen. Mattila aloitti Ponssen palveluksessa vuonna 2007 Ponsse North America Inc:n toimitusjohtajana ja Pohjois-Amerikan aluejohtajana. Vuosina 2011-2016 Marko Mattila toimi Ponsse Oyj:n aluejohtajana vastuualueenaan Pohjois-Amerikan, Baltian ja Chilen jälleenmyyjät.

Vieremällä 5. huhtikuuta 2018

PONSSE OYJ

Jarmo Vidgrén
Myynti- ja markkinointijohtaja

LISÄTIETOJA
Myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén, Ponsse Oyj, puh. 040 519 1486

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Liitteet

Fernando Campos_Ponsse Latin AmericaMarko Mattila_Ponsse Oyj

Kemira on allekirjoittanut monivuotisen polymeerin toimitussopimuksen Chevronin kanssa

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
5.4.2018 klo 13.00

Kemira on allekirjoittanut monivuotisen polymeerin toimitussopimuksen Chevronin kanssa

Maailman johtava korkealaatuisten polymeerien valmistaja ja toimittaja Kemira on tehnyt monivuotisen polymeerin toimitussopimuksen Chevron North Sea Limitedin kanssa. Sopimukseen liittyen Kemira ilmoitti lokakuussa 2017 nostavansa kemiallisesti tehostetussa öljyn talteenotossa käytettävien polymeerien tuotantokapasiteettia Botlekin tehtaallaan Alankomaissa.

Kemira ja Chevron ovat kehittäneet yhdessä uudenlaisen, entistä suorituskykyisemmän nestemäisen polymeerin (Novel Liquid Polymer, NLP) osana Chevron Energy Technologyn kanssa solmimaansa Master Collaboration -yhteistyösopimusta.

“Kemira tarjoaa kehittyneitä ratkaisuja haastaviin, runsaasti vettä kuluttaviin sovelluksiin, ja panostamme myös teknologioihin, jotka mahdollistavat polymeerien käytön kemiallisesti tehostetussa öljyn talteenotossa. Chevron-sopimus on tästä hyvä esimerkki. Tutkimus- ja tuotekehitysresurssimme ovat maailmanlaajuisestikin huippuluokkaa, joten pystymme räätälöimään polymeerejä asiakkaiden tarpeiden ja erilaisten olosuhteiden mukaan. Polymeerimme tehostavat ja parantavat öljyn talteenottoa erityisesti polymeerin ruiskutettavuuden, kemiallisen vakauden, leikkauskestävyyden, lämpövakauden ja tehokkuuden osalta, ja ne soveltuvat hyvin monenlaisiin vedenkäyttötapoihin”, sanoo Kemiran Oil & Gas -liiketoiminta-alueen Pedro Materan.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Pedro Materan, Oil & Gas
Puh. +1 973 997 0019

Olli Turunen, sijoittajasuhteet
Puh. +358 10 862 1255

Tero Huovinen, viestintä
Puh. +358 10 862 1980

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2017 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 732. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Vincit Group Oyj: Vincit kirjaa ICT-palveluliiketoiminnan myynnistä noin 3,7 miljoonan euron myyntivoiton

Vincit Group Oyj

Yhtiötiedote 5.4.2018 kello 9.45

Vincit kirjaa ICT-palveluliiketoiminnan myynnistä noin 3,7 miljoonan euron myyntivoiton

Vincit toteutti Vincit Services Oy:n koko osakekannan myynnin 23.1.2018 tiedotetun mukaisesti ja Vincit Services Oy:n omistus siirtyi DataCenter Finland Oy:lle 31.1.2018. Yrityskauppa sisälsi Vincitin ICT-palvelut eli pilvikapasiteettipalvelut, konesalin, loppukäyttäjäpalvelut sekä asiakaspalvelukeskuksen.

Kuten yhtiö tiedotti 23.1., kaupan kohteen sovittu liiketoiminnan hinta (EV-arvo) oli 8,45 miljoonaa euroa ja ostaja otti vastattavakseen kohteen korollisen vieraan pääoman. Viimeiset käytännön muodollisuudet on nyt saatettu loppuun ja ostaja on maksanut kauppahinnan viimeisen erän sovitusti. Käteisenä maksetun kauppahinnan määräksi tarkentui 5,52 miljoonaa euroa, millä on merkittävä vaikutus yhtiön kassavaroihin.

Yhtiölle syntyi kaupasta noin 3,69 miljoonan euron myyntivoitto, joka kirjataan rahoitustuottoihin. Kaupan seurauksena yhtiön vuoden 2018 tilikauden tulos paranee vastaavasti ja vaikutus osakekohtaisen tulokseen on noin 0,33 euroa.

Kaupan kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2017 oli noin 8,5 miljoonaa euroa. Kuten 23.1. julkaistussa tiedotteessa todettiin, kaupalla arvioidaan olevan konsernin suhteellista kannattavuutta hieman parantava vaikutus, sillä kaupan kohteen harjoittama liiketoiminta oli konsernin muuta liiketoimintaa matalakatteisempaa.

Lisätietoja:

Vincit Group Oyj, toimitusjohtaja Tomi Pienimäki, puhelin: +358 40 834 1399

Vincit Group Oyj, talousjohtaja Sebastian Krapf, puhelin: +358 40 747 6978

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098

www.vincit.fi/mediapankki/

Vincit Group Oyj lyhyesti:

Vincit tarjoaa modernia atk:ta möhlimättömyystakuulla. Vincit Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Kamux Oyj: Kamuxin vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 on julkaistu

KAMUX OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2018 kello 9.00

Kamuxin vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 on julkaistu

Kamux on tänään julkaissut vuosikertomuksen vuodelta 2017 osoitteessa http://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/ Vuosikertomuksen PDF-tiedosto on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

Kamuxin vuosikertomus 2017 sisältää vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Asiakirjat löytyvät suomeksi ja englanniksi.

Kamux Oyj

Median ja sijoittajien yhteydenotot:

Viestintäjohtaja Satu Heikkilä, puh. 0400 629 337

ir@kamux.fi

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa, ja yhtiöllä on tällä hetkellä 42 autoliikettä Suomessa, kymmenen Ruotsissa ja kaksi Saksassa. Yhtiö on myynyt perustamisensa jälkeen yli 160 000 käytettyä autoa, joista 40 957 autoa vuonna 2017. Kamuxin liikevaihto nousi 454,9 miljoonaan euroon vuonna 2017. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 418 henkilöä vuonna 2017. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.kamux.com

Liite

KAMUX__vuosikertomus_koko_2017.pdf

Sopranon tilinpäätös 2017 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017 on julkaistu

Soprano Oyj tilinpäätös ja toimintakertomus 5.4.2018 klo 9.00

Sopranon tilinpäätös 2017 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017 on julkaistu

Soprano Oyj on tänään julkaissut tilinpäätöksen vuodelta 2017. Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen sekä emoyhtiön tilinpäätöksen. Lisäksi on julkaistu selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja selvitykset ovat tämän tiedotteen liitteinä PDF-muodossa. Ne julkaistaan myös yhtiön verkkosivuilta www.soprano.fi.

IFRS:n mukainen osakekohtainen tulos muuttui hybridilainan korkojen käsittelyn seurauksena 2.3.2018 julkistettuun tilinpäätöstiedotteeseen nähden. Muutoksella ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen. Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos vuodelta 2017 sekä vuodelta 2016 on 0,02 euroa (aiemmin 0,03). Lisätietoja asiasta on tilinpäätöksen sivuilla 31 ja 36. Sivun 19 rahavirtalaskelma sisältää luokittelumuutoksen, investointien rahavirrat ovat -615 tuhatta euroa (aiemmin -805) sekä rahoituksen rahavirta -467 tuhatta euroa (aiemmin -277).

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314, arto.tenhunen@soprano.fi
Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi

Soprano Oyj
Soprano on kehitysyhtiö, jonka emoyhtiö Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Soprano konserni koostuu 1.1.2017 alkaen kahdesta täysin omistetusta liiketoimintasegmentistä: pohjoismainen ICT-koulutukseen erikoistunut Informator Tieturi Group ja suomalainen johtamis- ja esimieskoulutukseen erikoistunut Management Institute of Finland MIF. Kolmantena raportoidaan Soprano Oyj ja sen osakkuusyhtiöt Ambientia E-commerce Oy konserni ja Brain Alliance Oy.

Koulutustoimialalla Sopranosta on kasvanut Pohjoismaiden johtava yksityinen yritysten ja organisaatioiden kouluttaja.Juuri nytkoulutus digitalisoituu ja siirtyy pilveen. Tavoitteemme on olla asiakkaalle halutuin kumppani osaamisen kehittämisessä sekä tarjota asiakkaalle paras kurssitarjonta, halutuimmat valmentajat sekä uusimmat oppimisympäristöt.

Kehitysyhtiö Soprano Oyj hakee uusia sijoituskohteita palveluliiketoiminnasta toimialoilta, joissa uusilla digitaalisilla palveluilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa.

Asiantuntijamme palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman.

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi

Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:
Soprano Oyj
www.soprano.fi

Management Institute of Finland MIF
www.mif.fi
www.infor.fi
www.jto.fi

Informator Tieturi Group
www.informator.se
www.tieturi.fi

Soprano Oyj konserni tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Soprano Oyj selvitys hallinnosta, palkkioselvitys 2017

facebook twitter