Etusivu » Efecte Oyj: Yhtiökokouskutsu

Efecte Oyj: Yhtiökokouskutsu

Efecte Oyj

Efecte Oyj: Yhtiökokouskutsu

EFECTE OYJ — YHTIÖTIEDOTE — 8.3.2018 KLO 14.00

Efecte Oyj: Yhtiökokouskutsu

Efecte Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 5.4.2018 kello 12.30 alkaen Edison-salissa, Innopoli 2, Tekniikantie 14, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 12.00.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 40 % Efecte Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että edellä mainituista hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksettaisiin Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana. Palkkiot maksetaan antamalla uusia ja/tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.-31.3.2018 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa hallituspalkkioina saatuja osakkeita palkkion maksamista seuraavien kolmen vuoden aikana.

Lisäksi puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut hallituksen kokouksiin.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 40 % Efecte Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Ervi, Niilo Fredrikson, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että Päivi Rekonen valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Päivi Rekosen ja muiden hallitukseen ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat saatavilla Efecte Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.efecte.com. Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 450 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on noin 8,1 % kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2017 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 14,5 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus päätetään antaa käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2017 antaman osakeantivaltuutuksen sekä ylimääräisen yhtiökokouksen 4.10.2017 antamat osakeantivaltuutukset.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Efecte Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.efecte.com. Efecte Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 15.3.2018. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.4.2018 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 29.3.2018 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

internetissä osoitteessa https://investors.efecte.com/fi
puhelimitse numeroon +358 50 306 9913 maanantaista perjantaihin klo 9-16 tai
kirjeitse osoitteeseen Efecte Oyj, Vaisalantie 6, 02130 Espoo.

Ilmoituksen on ilmoitustavasta riippumatta oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 29.3.2018 kello 10.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Efecte Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.3.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Efecte Oyj, Vaisalantie 6, 02130 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 8.3.2018 yhteensä 5 524 101 osaketta, ja ne tuottavat 5 524 101 ääntä.

Espoossa 8. päivänä maaliskuuta 2018

EFECTE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Nyman
Talousjohtaja
Efecte Oyj
hannu.nyman@efecte.com
+358 50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 9 4766 9926

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelun- ja identiteetinhallinnan ohjelmistoja sekä niitä tukevia asiantuntijapalveluja. Ne tehostavat ja yksinkertaistavat organisaation käytössä olevien palveluiden, tietojärjestelmien sekä infrastruktuurin hallinnointia. Olemme asiakasmäärillä mitattuna yksi alan johtavista suurten, keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998, ja se toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa.

www.efecte.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-08 13:01 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/08/Efecte+Oyj+Yhti%C3%B6kokouskutsu+HUG2174691.html

Jätä kommentti

facebook twitter