Etusivu » BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, Yhtiötiedote, 8.3.2018 klo 12:00

Kutsu BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitiloissa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu, torstaina 29.3.2018 kello 13.00 alkaen. Yhtiökokouksessa osallistumis- ja äänioikeus on täsmäytyspäivänä 19.3.2018 osakasrekisteriin merkityillä osakkeenomistajilla.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksen avaus
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Esitetään 31.12.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätös joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomuksen.

Toimitusjohtajan katsaus

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta ja osingosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille eikä osinkoa jaeta.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen jäsenten valinta
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa 29.3.2018 klo 13.00 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin järjestämisestä jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainojen ottamisella tai optio-oikeuksien antamisella yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtoehtoisesti vaihtovelkakirjalainojen tai optio-oikeuksien nojalla voidaan oikeuttaa merkitsemään enintään 1 000 000 kappaletta uusia osakkeita. Yhtiöllä on tällä hetkellä 5 090 520 osaketta. Vanha valtuutus ehdotetaan poistettavaksi.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää osakemerkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja merkintäehdoista. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutusta voidaan käyttää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön osakaspohjan laajentaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen myös yhtiön lähipiiriin kuuluville, mutta ei kuitenkaan lähipiiriin kuuluvien hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin erityisin ehdoin. Mahdollisia optioita käytetään hallituksen harkinnan mukaan. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka mutta korkeintaan 30.6.2019 saakka.

Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen sähköpostitse osoitteeseen: ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu. Ilmoittautumisen tulee olla perillä viimeistään 26.3.2018 klo 10.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan henkilöllisyys. Osakkeenomistajien BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 19.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 26.3.2018 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan viipymättä tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa sellaisen hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä henkilöllisyytensä ja päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu 26.3.2018 klo 10.00 mennessä. Kirjeitse tehdyn ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllämainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

Oulussa 7. maaliskuuta 2018

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Hallitus

Lisätietoja antavat

Pekka Jalovaara, toimitusjohtaja,
puh. 050 5529275, s-posti: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi

Hannu Säynäjäkangas, talousjohtaja,
puh. 040 5021092, s-posti: hannu.saynajakangas@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
First North Finland: Aalto Capital Partners Oy, p. +358 40 5877 000

First North Sweden: Stockholm Certified Advisers AB, p. +46 70 5516 729

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Nasdaq Stockholm AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.bbs-artebone.fi

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (“BBS”) on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö, jonka taustalla on jo perustamista ennen 7 vuotta tuotekehitystä Oulun yliopistossa. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on valmis ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. BBS on oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-08 11:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/08/BBS+Bioactive+Bone+Substitutes+Oyj+KUTSU+VARSINAISEEN+YHTI%C3%96KOKOUKSEEN+HUG2174348.html

Jätä kommentti

facebook twitter