Etusivu » Arkistot 28.3.2018

ROBIT OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2018

Robit Plc

ROBIT OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2018

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2018 KLO 17.30

ROBIT OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2018

Robit Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2018 valittu hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan jäsenet palkitsemisvaliokuntaan, nimitysvaliokuntaan, työvaliokuntaan ja tarkastusvaliokuntaan.

Varsinainen yhtiökokous on valinnut Heikki Allosen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut Mammu Kaarion hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Harri Sjöholmia ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Allonen (pj.), Mammu Kaario ja Kai Seikku.

Nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Allonen (pj.), Kai Seikku ja Harri Sjöholm.

Työvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Allonen (pj.), Kalle Reponen ja Tapio Hintikka.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Mammu Kaario (pj.), Kalle Reponen ja Kai Seikku.

Valiokuntien työjärjestykset on kuvattu yhtiön sijoittajasivuilla www.robitgroup.com.

Tampereella, 28.3.2018

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Robit Oyj
Heikki Allonen, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 421 234
heikki.allonen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 21 omaa myynti- ja varastopistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-28 16:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/28/ROBIT+OYJ+N+HALLITUKSEN+J%C3%84RJEST%C3%84YTYMISKOKOUS+2018+HUG2180266.html

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018 päätökset

Municipality Finance Plc

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018 päätökset

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
28.3.2018 klo 17.00

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 28.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2017.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 6 250 207,68 euroa, ja että muut voitonjakokelpoiset varat, 89 206 444,47 euroa, jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan 9.4.2018 osakkeenomistajalle, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon 4.4.2018.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä “toimikausi 2018-2019”): hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 23 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 35 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Vuosipalkkiot ovat 5 000 euroa suuremmat kuin toimikaudelta 2017-2018 maksetut palkkiot. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2018-2019 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell, Minna Helppi, Jari Koskinen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén. Lisäksi yhtiökokous päätti, että Markku Koponen ja Kari Laukkanen valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2018-2019.

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio totesi omassa puheenvuorossaan, että kuntasektorilla ja yleishyödyllisessä asuntotuotannossa on parhaillaan vakaan kasvun vaihe ja että kasvukeskuksissa kohtuuhintaisten asuntojen tarve vain vahvistuu. Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa Kuntarahoituksen pitkän aikavälin tavoitteena on rahoittaa myös maakuntien investointeja, Kallio sanoi.

Omistajien nimitysvaliokunnan toiminta

Yhtiökokous päätti, että jatkossa omistajien nimitysvaliokunnan tulee toimittaa ehdotuksensa hallitukselle hallituksen puheenjohtajan kanssa erikseen sovittavassa aikataulussa, jotta ehdotus voidaan sisällyttää asianmukaisesti yhtiökokouskutsuun.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen Kuntarahoituksen hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Helena Walldénin ja varapuheenjohtajaksi Tuula Saxholmin. Palkitsemisvaliokuntaan hallitus valitsi Helena Walldénin puheenjohtajaksi sekä Tuula Saxholmin, Markku Koposen ja Jari Koskisen jäseniksi. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Markku Koponen puheenjohtajaksi sekä Kari Laukkanen ja Vivi Marttila jäseniksi. Riskivaliokuntaan hallitus valitsi Fredrik Forssellin puheenjohtajaksi sekä Minna Helpin ja Kari Laukkasen jäseniksi.

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2017 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:
Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos: yhtiön tase on lähes 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-28 16:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/28/Kuntarahoituksen+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+28+3+2018+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG2180250.html

ROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 28.3.2018

Robit Plc

ROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 28.3.2018

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2018 KLO 15.45

ROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 28.3.2018

Tänään 28.3.2018 pidetty Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat:

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

2. Osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 maksettavaksi osingoksi 0,10 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2018 ja maksupäivä 10.4.2018.

3. Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

4. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hintikka, Mammu Kaario, Hannu-Kalle Reponen ja Harri Sjöholm sekä uusina jäseninä Heikki Allonen ja Kai Seikku. Heikki Allonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka Yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio on korvaus per kokous, joihin on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka Yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio on korvaus per kokous, joihin on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen työvaliokunnan jäsenelle maksetaan edellisten palkkioiden lisäksi rahallinen korvaus 750 euroa/kk. Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta näitä työvaliokunnan korvauksia, vaan tämä korvaus sisältyy hänen edellä mainittuun palkkioonsa.

Nimitys-, palkitsemis- ja tarkastusvaliokuntien jäsenille maksetaan rahallinen korvaus 500 euroa per kokous johon jäsen on osallistunut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2018. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia Yhtiön osakkeita tai hankkimalla Osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Ensisijaisesti palkkion osakeosuus maksetaan hankkimalla omia osakkeita julkisessa kaupankäynnissä. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

5. Tilintarkastajan valinta ja palkkio

KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KHT-yhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

6. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.108.390 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituksen jäsenten palkkioiden maksamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Hallituksen 20.4.2017 saama omien osakkeiden hankintavaltuutus kumottiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

7. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 3.000.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 14 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvun rahoittamiseen, vastikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää, hallituksen jäsenten palkkioiden maksamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 11.3.2018 saatavilla Robit Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/yhtiokokous.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Heikki Allonen, hallituksen puheenjohtaja

+358 400 421 234

heikki.allonen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 21 omaa myynti- ja varastopistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-28 14:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/28/ROBIT+OYJ+N+VARSINAISEN+YHTI%C3%96KOKOUKSEN+P%C3%84%C3%84T%C3%96KSET+28+3+2018+HUG2180167.html

Cargotecin uusien laatimisperiaatteiden mukaiset oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 ja vertailuluku vuoden 2018 näkymiin

Cargotec Corporation

Cargotecin uusien laatimisperiaatteiden mukaiset oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 ja vertailuluku vuoden 2018 näkymiin

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 28. MAALISKUUTA 2018 KLO 15.00

Cargotecin uusien laatimisperiaatteiden mukaiset oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 ja vertailuluku vuoden 2018 näkymiin

Cargotec soveltaa uusia IFRS 15- ja IFRS 9 -laskentastandardeja sekä IFRS 2 -standardin muutoksia 1.1.2018 lähtien. Cargotec tiedottaa siirtymäoikaisujen taloudellisista vaikutuksista liittyen IFRS 15:n, IFRS 9:n sekä muuttuneen IFRS 2:n käyttöönottoon ja julkaisee vertailukauden 2017 oikaistut luvut IFRS 15:n takautuvan käyttöönoton johdosta. Cargotec on myös yhdenmukaistanut laite-, huolto-, ja ohjelmistoliiketoimintojen määritelmiä vuoden 2018 alusta ja antaa oikaistut vertailukauden 2017 luvut raportointisegmenteille.

IFRS 15:n käyttöönotto alensi vuoden 2017 liikevaihtoa 30,3 miljoonaa euroa, josta Kalmarin osuus oli 25,2 miljoonaa euroa, Hiabin 0,1 miljoonaa euroa ja MacGregorin 5,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja aleni 4,6 miljoonaa euroa, josta Kalmarin osuus oli 3,6 miljoonaa euroa, Hiabin 0,1 miljoonaa euroa ja MacGregorin 1,0 miljoonaa euroa.

Cargotec vahvistaa 8.2.2018 julkistetut näkymät vuodelle 2018: liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2017 (258,6 miljoonaa euroa, IFRS 15 -oikaistu). Aiempi vuoden 2017 vertailuluku liikevoitolle ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 263,2 miljoonaa euroa.

Uusien laatimisperiaatteiden käyttöönotto kasvatti Cargotecin avaavan taseen 2018 omaa pääomaa 3,5 miljoonaa euroa sisältäen seuraavat oikaisut:

IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista, otettiin käyttöön takautuvasti standardin sallimia siirtymähelpotuksia soveltaen. IFRS 15:n käyttöönotto aiheutti muutoksia myyntituottojen kirjaamisajankohdassa tiettyjen tuotteiden osalta. Näiden muutosten takautuvaan käyttöönottoon liittyvät oikaisut kasvattivat Cargotecin avaavan taseen 2017 omaa pääomaa 1,3 miljoonalla eurolla ja alensivat tilikauden 2017 voittoa 3,7 miljoonalla eurolla.

IFRS 9, Rahoitusinstrumentit, otettiin käyttöön ei-takautuvasti standardin sallimia siirtymähelpotuksia soveltaen. IFRS 9:n käyttöönotto kasvatti luottotappiovarausta alle 90 päivää yliaikaisten saatavien osalta, joista Cargotec ei aiemmin kirjannut yleistä luottotappiovarausta. Lisäksi tiettyihin lainasaataviin tehtiin luottotappiovaraus IFRS 9:n käyttöönoton yhteydessä. Nämä siirtymäoikaisut vähensivät Cargotecin avaavan taseen 2018 omaa pääomaa 1,6 miljoonalla eurolla.

Muutokset IFRS 2 -standardiin, liittyen osakeperusteisten maksujen luokitteluun ja arvostamiseen, otettiin käyttöön ei-takautuvasti. Muutosten käyttöönoton johdosta osakepalkkiojärjestelyt, jotka maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen nettomääräisesti osakkeina, kirjataan kokonaisuudessaan osakkeina selvitettävinä järjestelyinä huolimatta siitä, että Cargotec maksaa verot rahana palkkionsaajien puolesta. IFRS 2 -muutosten käyttöönotto kasvatti Cargotecin avaavan taseen 2018 omaa pääomaa 7,5 miljoonalla eurolla.

Yllä esitetyistä siirtymäoikaisuista annetaan lisätietoa Cargotecin vuoden 2017 Taloudellisen katsauksen osiossa Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet.

Yhdenmukaistettujen laite-, huolto- ja ohjelmistoliiketoimintojen määritelmien johdosta vuoden 2017 laiteliiketoiminnan liikevaihdosta oikaistiin huoltoliiketoiminnan liikevaihtoon 32,8 miljoonaa euroa, josta Hiabin osuus oli 16,2 miljoonaa euroa ja MacGregorin 16,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 ensimmäinen, 24. huhtikuuta julkaistava osavuosikatsaus laaditaan uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Oikaistut taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut vuosineljänneksittäin

CargotecQ1/2017Q2/2017Q3/2017Q4/20172017
Saadut tilaukset MEUR 857 800 749 784 3 190
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset MEUR 235 214 225 221 896
Tilauskanta MEUR 1 821 1 717 1 699 1 566 1 566
Liikevaihto MEUR 792 836 736 886 3 250
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 224 223 223 238 907
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 35 42 30 45 152
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta % 33 % 32 % 34 % 32 % 33 %
Liikevoitto MEUR 56,0 58,9 52,5 54,7 222,1
Liikevoitto % 7,1 % 7,0 % 7,1 % 6,2 % 6,8 %
Liikevoitto* MEUR 58,9 70,6 57,2 71,9 258,6
Liikevoitto* % 7,4 % 8,4 % 7,8 % 8,1 % 8,0 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos EUR 0,56 0,56 0,50 0,42 2,05
KalmarQ1/2017Q2/2017Q3/2017Q4/20172017
Saadut tilaukset MEUR 448 386 351 369 1 555
Tilauskanta MEUR 973 929 895 786 786
Liikevaihto MEUR 364 397 371 465 1 598
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 107 106 111 121 445
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 35 42 30 45 153
Liikevoitto* MEUR 27,9 32,3 30,0 42,8 133,1
Liikevoitto* % 7,7 % 8,1 % 8,1 % 9,2 % 8,3 %
HiabQ1/2017Q2/2017Q3/2017Q4/20172017
Saadut tilaukset MEUR 288 279 260 289 1 116
Tilauskanta MEUR 302 290 294 300 300
Liikevaihto MEUR 270 282 252 280 1 084
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 65 65 64 65 258
Liikevoitto* MEUR 39,5 44,0 33,7 39,9 157,2
Liikevoitto* % 14,6 % 15,6 % 13,4 % 14,3 % 14,5 %
MacGregorQ1/2017Q2/2017Q3/2017Q4/20172017
Saadut tilaukset MEUR 121 136 139 126 521
Tilauskanta MEUR 547 501 511 481 481
Liikevaihto MEUR 158 157 114 141 571
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 52 52 48 53 205
Liikevoitto* MEUR 2,2 4,3 2,9 1,2 10,6
Liikevoitto* % 1,4 % 2,7 % 2,5 % 0,8 % 1,9 %
*Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-28 14:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/28/Cargotecin+uusien+laatimisperiaatteiden+mukaiset+oikaistut+taloudelliset+tiedot+tilikaudelta+2017+ja+vertailuluku+vuoden+2018+n%C3%A4kymiin+HUG2180157.html

Nexstim Oyj: Hallituksen päätökset valiokunnista, rahoitusjärjestelyn hyväksymisestä ja osakkeiden laskemisesta liikkeelle rajoitetussa osakeyksiköiden jakamisohjelmassa

Nexstim Oyj

Nexstim Oyj: Hallituksen päätökset valiokunnista, rahoitusjärjestelyn hyväksymisestä ja osakkeiden laskemisesta liikkeelle rajoitetussa osakeyksiköiden jakamisohjelmassa

Yhtiötiedote, Helsinki, 28.3.2018 klo 14.00

Nexstim Oyj: Hallituksen päätökset valiokunnista, rahoitusjärjestelyn hyväksymisestä ja osakkeiden laskemisesta liikkeelle rajoitetussa osakeyksiköiden jakamisohjelmassa
Nexstim Oyj (N TMH:HE , N TMS:STO) (“Nexstim” tai “Yhtiö”) on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa ja diagnostiikkasovelluksissa. Nexstim ilmoittaa seuraavista yhtiön hallituksen 28.3.2018 tekemistä päätöksistä.
Hallitus valitsi seuraavat henkilöt yhtiön valiokuntiin:

Auditointivaliokunnan puheenjohtaja on Juliet Thompson ja jäsenet ovat Rohan Hoare ja Tomas Holmberg;
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Ken Charhut ja jäsenet ovat Rohan Hoare ja Tomas Holmberg; ja
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja on Sami Tuhkanen ja jäsenet ovat Juliet Thompson, Martin Jamieson ja Risto Ilmoniemi.

Nexstim ilmoitti 11.12.2017 julkaistussa yhtiötiedotteessa rahoitusjärjestelystä, josta kerrottiin tarkemmin kyseisessä tiedotteessa (“rahoitusjärjestely”). Rahoitusjärjestelyn hyväksymisestä päätettiin tänään pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen hyväksyttyä rahoitusjärjestelyn Nexstimin hallitus päätti tänään toteuttaa rahoitusjärjestelyn ja hyväksyä siihen liittyvät jäljellä olevat sopimukset. Nexstimin hallitus päättää erikseen kaikista rahoitusjärjestelyn nojalla nostetuista lainoista ja liikkeelle lasketuista warranteista. Rahoitusjärjestelystä saadut varat käytetään ensi sijassa Nexstimin NBT®- ja NBS-laitteiden markkinoinnin edistämiseen Euroopassa ja erityisesti Yhdysvalloissa.
Yhtiökokouksen tänään antamien valtuuksien ja yhtiökokouksen 28.3.2017 hyväksymän rajoitettujen osakeyksiköiden palkkio-ohjelman perusteella yhtiön hallitus on tänään päättänyt antaa yhteensä 209 765 uutta osaketta maksutta hallituksen neljälle jäsenelle. Ohjelmaan osallistuvat hallituksen jäsenistä Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare ja Juliet Thompson. Ken Charhut, Rohan Hoare ja Juliet Thompson saavat jokainen 50 781 osaketta ja Tomas Holmberg saa 57 422 osaketta yhtiökokouksen 28.3.2017 määrittämän bruttopalkkion perusteella ansaintakaudella 2017-2018. Uudet osakkeet listataan arviolta 6.4.2018. Osakeannin jälkeen Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 93 531 529.
NE STIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim
Martin Jamieson, toimitusjohtaja +44 77 1516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja) +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews david.dible@citigatedr.co.uk

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-järjestelmä) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-järjestelmä). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa Euroopassa.

Nexstim on saanut FDA:lta luvan NBT®-järjestelmän markkinointiin ja kaupalliseen jakeluun vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Nexstim aikoo aloittaa NBT®-järjestelmän markkinoinnin tässä tärkeässä käyttöaiheessa vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana.

NBT®-laitteiston käyttöä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa tutkitaan käynnissä olevassa vaiheen III kliinisessä E-FIT-lisätutkimuksessa, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 keskivaiheilla, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-28 13:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/28/Nexstim+Oyj+Hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+valiokunnista+rahoitusj%C3%A4rjestelyn+hyv%C3%A4ksymisest%C3%A4+ja+osakkeiden+laskemisesta+liikkeelle+rajoitetussa+osakeyksik%C3%B6iden+jakamisohjelmassa+HUG2179829.html

CapMan Real Estate ostaa toimistokiinteistön Tukholmasta

CapMan Plc

CapMan Real Estate ostaa toimistokiinteistön Tukholmasta

CapMan Real Estate lehdistötiedote 28.3.2018 klo 12.15

CapMan Real Estate ostaa toimistokiinteistön Tukholmasta

CapMan Nordic Real Estate II -rahasto on ostanut Påsen 1:ssä sijaitsevan, pinta-alaltaan 9 714 neliömetrin, monikäyttöisen toimistorakennuksen Hammarby Sjöstadista.

“Olemme erittäin innostuneita tästä kiinteistökohteesta, joka sijaitsee nopeasti kehittyvällä alueella eteläisessä Tukholmassa. Hammarby Sjöstadin alue on kehittynyt hyvin suotuisasti viimeisien vuosien aikana, ja tämä kehitys tulee jatkumaan, kun uusi metroasema avataan ja muut rakennusprojektit ympäristössä valmistuvat. Olemme tunnistaneet lukuisia mahdollisuuksia parantaa Påsen 1 -kiinteistöä ja odotamme pääsevämme työskentelemään näiden kehitysideoiden parissa vuokralaisten kanssa tulevaisuudessa”, kommentoi Per Tängerstad, CapMan Real Estaten partneri.

Påsen 1 on CapMan Nordic Real Estate II -rahaston yhdeksäs sijoitus sen jälkeen, kun 425 milj. euron rahasto perustettiin elokuussa 2017. Rahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin kasvukeskuksissa sijaitseviin toimisto-, liike- ja asuinkiinteistöihin.

CapMan Real Estaten pohjoismaiseen tiimiin kuuluu yli 30 kiinteistöalan ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. CapMan Real Estate hallinnoi tällä hetkellä yhteensä 1,7 miljardin euron varoja ja ensimmäinen rahasto perustettiin vuonna 2005.

Lisätietoja:
Per Tängerstad, partneri, CapMan Real Estate, puh. +46 70 591 2300
Mika Matikainen, managing partner, CapMan Real Estate -tiimin vetäjä, puh. 040 519 0707

Kuva: Påsen 1

CapMan
www.capman.fi
@CapManPE

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 118 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth Equity) ja infrastruktuurisijoitukset (Infrastructure). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-28 11:15 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/28/CapMan+Real+Estate+ostaa+toimistokiinteist%C3%B6n+Tukholmasta+HUG2180087.html

Nexstim Oyj: Sääntömääräisen yhtiökokouksen päätökset, 28.3.2018

Nexstim Oyj

Nexstim Oyj: Sääntömääräisen yhtiökokouksen päätökset, 28.3.2018

Yhtiötiedote, Helsinki, 28.3.2018 klo 12.00

Nexstim Oyj: Sääntömääräisen yhtiökokouksen päätökset, 28.3.2018

Nexstim Oyj (N TMH:HE , N TMS:STO) (“Nexstim” tai “Yhtiö”) on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa ja diagnostiikkasovelluksissa. Nexstim ilmoittaa seuraavista yhtiökokouksen 28.3.2018 tekemistä päätöksistä:
Nexstim Oyj:n yhtiökokous vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2017 ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Osingonjako ja tappioiden käsittely

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 ja että tilikauden tappio kirjataan tappiotilille.

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten palkkiot

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten määräksi päätettiin viisi. Martin Jamieson, Ken Charhut, Rohan J. Hoare, Juliet Thompson ja Tomas Holmberg valittiin hallituksen jäseniksi. Martin Jamieson valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Juliet Thompson varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavaa: palkkioksi vahvistettiin 36 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa, ja 27 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopassa. Yhtiökokous suosittaa, että hallituksen jäsenet sijoittavat puolet yllä mainituista palkkioista Yhtiön osakkeisiin.

Valiokuntien jäsenille maksetaan palkkiot valiokuntatyöskentelystä seuraavasti: puheenjohtajalle 10 000 euroa vuodessa ja valiokuntien jäsenille 5 000 euroa.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa korvaus kohtuullisiksi katsottavista matkakustannuksista.

Yhtiökokous päätti vuonna 2016, että rajoitettujen osakeyksiköiden jakamisohjelma toteutetaan Nexstim Oyj:n hallituksen valittujen jäsenten osalta ehdoilla, jotka on esitetty Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nexstim.com. Ohjelma sisältää neljä ansaintakautta, jotka vastaavat hallituksen jäsenten toimikausia 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2020.

Ohjelman tarkoituksena on sitouttaa osallistujat Yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet Yhtiön arvon kasvattamiseksi ja tarjota osallistujille Yhtiön osakkeiden vastaanottamiseen ja ansaitsemiseen perustuva palkkio-ohjelma.

Yhtiökokous päätti, että ohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa Yhtiöön. Vuoden 2018 palkkioiden suuruus määritetään käteisenä.

Hallituksen jäsenille annettavat rajoitetut osakeyksiköt ansaintakautena 2018-2019

Yhtiökokous päätti, että hallituksen kaikille jäsenille, jotka ovat riippumattomia suhteessa Yhtiöön, maksetaan bruttopalkkiona yhteensä 12 500 euroa ansaintakautena 2018-2019. Tarkoituksena on ehdottaa myös vuoden 2019 yhtiökokoukselle yhtä suurien palkkioiden antamista hallituksen jäsenille.

Annettu palkkio muunnetaan rajoitetuiksi osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2018. Myönnetyn palkkion muuntaminen rajoitetuiksi osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymilla painotetun osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana Yhtiön vuoden 2018 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi rajoitettu osakeyksikkö vastaa yhtä Yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden rekisteröintipäivämääränä voimassa olevan osakekurssin perusteella.

Yhtiökokous päätti, että ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille Yhtiön osakkeina neljän viikon kuluessa vuoden 2019 ja 2020 yhtiökokouksista. Allokoitu palkkio ansaintakaudelta 2018-2019 maksetaan neljän viikon kuluessa vuoden 2019 yhtiökokouksesta. Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Jos hallituksen jäsen lopettaa hallituksen jäsenen tehtävässä ennen ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta kyseiseltä ansaintakaudelta.

Omistajuuden suositteleminen

Yhtiökokous ehdottaa, että osallistujille suositellaan vahvasti palkkiona maksettujen osakkeiden pitämistä niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastuspalkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandell. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuulliseksi katsottava palkkio.

Rahoitusjärjestelyn hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Nexstim ilmoitti yhtiötiedotteessa 16.10.2017, että Yhtiö neuvottelee rahoitusjärjestelystä (“Rahoitusjärjestely”) eurooppalaisen pääomasijoitusyhtiön kanssa. Rahoitusjärjestelystä kerrottiin tarkemmin kyseisessä tiedotteessa. Nexstim ilmoitti 11.12.2017 julkaistussa yhtiötiedotteessa, että Yhtiö on solminut lainasopimuksen Kreos Capital V (UK) Limitedin kanssa (“Kreos”). Rahoitusjärjestelyssä Kreos myöntää Yhtiölle 4 miljoonan euron seniorilainan (“Lainasopimus”). Lainasopimuksen perusteella nostettujen lainojen vuosikorko on 10,75 %. Rahoitusjärjestelyn hyväksymisestä päätettiin yhtiökokouksessa.

Nexstim on lainasopimuksen perusteella velvollinen maksamaan koron lisäksi seuraavat maksut ja kulut:

40 000 euron transaktiomaksu;
palkkio, joka on suuruudeltaan 1,75 % Lainasopimuksen perusteella nostetun lainan määrästä; ja
jos koko Lainasopimuksen mukaista lainaa ei nosteta, palkkio, joka on suuruudeltaan 1,00 % nostamatta olevan lainan määrästä.

Lainasopimuksen mukaisten velkojen vakuudeksi Nexstim ja sen tytäryhtiöt panttaavat vakuussopimuksilla (“Vakuussopimukset”):

Nexstimin pankkitilit, Nexstimin omaisuuteen vahvistetut yrityskiinnityspanttivelkakirjat, konsernilainasopimuksiin perustuvat saatavat, sopimuksessa yksilöidyt Nex 10- ja Nex 15 -patenttiperheiden patentit ja tavaramerkit, Nexstimin Yhdistyneissä kuningaskunnissa sijaitsevan tytäryhtiön, Nexstim Ltd:n, osakkeet sekä Nexstimin saksalaisen tytäryhtiön Nexstim Germany GmbH:n osakkeet;
Nexstimin yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Nexstim, Inc.:n osakkeet sekä sen panttauskelpoisen omaisuuden; sekä
Nexstimin saksalaisen tytäryhtiön Nexstim Germany GmbH:n pankkitilit ja saatavat.

Vakuussopimukset sisältävät myös Nexstimin yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Nexstim, Inc.:n takaussitoumuksen.

Rahoitusjärjestely sisältää myös Nexstimin uusiin osakkeisiin oikeuttavien Warranttien antamisen (“Warrantit”). Warranttien antamisesta sovittaisiin Nexstimin ja Kreos Capital V (Expert Fund) LP:n välisessä warranttisopimuksessa (“Warranttisopimus”). Uusien osakkeiden enimmäislukumäärä, johon Warrantit oikeuttaisivat, olisi 1 739 761 (ollen Warranttisopimuksessa tarkemmin määritetyllä tavalla laskettuna 480 000 jaettuna Nexstimin osakkeen 90 päivän kaupankäyntimäärillä painotetulla keskihinnalla).

Rahoitusjärjestelyn tuotot käytettäisiin ensisijaisesti Nexstimin NBT®- ja NBS-tuotteiden markkinoille tuonnin edistämiseen Euroopassa ja erityisesti Yhdysvalloissa.

Yhtiökokous hyväksyi Rahoitusjärjestelyn ja siihen liittyvät Lainasopimuksen, Vakuussopimukset ja Warranttisopimuksen.

Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdellä tai useammalla päätöksellä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisesti Rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi ja Warranttien antamiseksi Kreos Capital V (Expert Fund) LP:lle.

Uusien tai omien osakkeiden, joihin osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet (Warrantit) voivat oikeuttaa, kokonaismäärä on enintään 1 739 761 osaketta (mikä on noin 1,86 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista).

Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään kaikista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämiselle on painavia taloudellisia perusteita, koska niiden myöntäminen liittyy Rahoitusjärjestelyyn, joka Yhtiön hallituksen arvion mukaan on tarpeen Nexstimin NBT®- ja NBS-tuotteiden markkinoinnin edistämiseen Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei mitätöi yhtiökokouksen hallitukselle aiemmin antamia valtuutuksia.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Valtuutus tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen, mahdollisten yritysfuusioiden ja -ostojen toteuttamiseen sekä Yhtiön muihin tarkoituksiin

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä on noin 17,65 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uudet osakkeet lasketaan kokonaisuudessaan liikkeelle. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli Yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin.

Valtuutus ei mitätöi yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen, mahdollisten yritysfuusioiden ja -ostojen toteuttamiseen sekä Yhtiön muihin tarkoituksiin.

Valtuutus rajoitettujen osakeyksiköiden jakamisohjelman ja Yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 osaketta, mikä on noin 3,11 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uudet osakkeet lasketaan kokonaisuudessaan liikkeelle. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli Yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinten järjestämiseen ja hallituksen palkkioiden maksamiseen.

Valtuutus ei mitätöi yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta hallituksen jäsenille annettavien rajoitettujen osakeyksiköiden jakamisohjelman ja Yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan 11. huhtikuu 2018 mennessä Nexstimin verkkosivuilla.

NE STIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim
Martin Jamieson, toimitusjohtaja +44 77 1516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja) +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews david.dible@citigatedr.co.uk

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-järjestelmä) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-järjestelmä). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa Euroopassa.

Nexstim on saanut FDA:lta luvan NBT®-järjestelmän markkinointiin ja kaupalliseen jakeluun vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Nexstim aikoo aloittaa NBT®-järjestelmän markkinoinnin tässä tärkeässä käyttöaiheessa vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana.

NBT®-laitteiston käyttöä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa tutkitaan käynnissä olevassa vaiheen III kliinisessä E-FIT-lisätutkimuksessa, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 keskivaiheilla, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-28 11:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/28/Nexstim+Oyj+S%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4isen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+28+3+2018+HUG2179815.html

DNA Oyj julkaisee 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainansa listalleottoesitteen

DNA Plc

DNA Oyj julkaisee 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainansa listalleottoesitteen

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2018 KLO 12.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

DNA Oyj, luottoluokitukseltaan BBB (näkymät: vakaat) luottoluokittaja Standard & Poor’sin mukaan, tiedotti 20. maaliskuuta 2018 laskevansa liikkeeseen senior-statuksisen 250 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (“Uudet Velkakirjat”). Joukkovelkakirjalaina erääntyy 27. maaliskuuta 2025, sen kiinteä vuotuinen korko on 1,375 prosenttia ja joukkovelkakirjalainan emissiokurssi oli 99,663 prosenttia. Standard & Poor’s on antanut Uusille Velkakirjoille luottoluokituksen BBB.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Uusia Velkakirjoja koskevan listalleottoesitteen. Listalleottoesite on saatavilla englanninkielisenä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.dna.fi/rahoitus.

Nasdaq Helsinki Oy:n odotetaan ottavan Uudet Velkakirjat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin pörssilistalle 29. maaliskuuta 2018 alkaen.

Pääjärjestäjinä Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskussa toimivat Nordea Bank AB (publ) sekä OP Yrityspankki Oyj.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi

Lisätietoja:
Talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
Head of Treasury Jaakko Happo, Rahoitus, DNA Oyj, 044 044 8018, jaakko.happo@dna.fi
DNA:n viestintä, 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2017 oli 886 miljoonaa euroa ja liiketulos 124 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia Velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien Velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-28 11:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/28/DNA+Oyj+julkaisee+250+miljoonan+euron+joukkovelkakirjalainansa+listalleottoesitteen+HUG2180040.html

IFRS 15 -KÄYTTÖÖNOTTO – MYYNTITUOTOT ASIAKASSOPIMUKSISTA

Outotec Oyj

IFRS 15 -KÄYTTÖÖNOTTO – MYYNTITUOTOT ASIAKASSOPIMUKSISTA

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2018 KLO 10.00

IFRS 15 -KÄYTTÖÖNOTTO – MYYNTITUOTOT ASIAKASSOPIMUKSISTA

IFRS 15 -standardilla pieni vaikutus Outotecin 2017 lukuihin

Outotec on ottanut IFRS 15 -standardin (Myyntituotot asiakassopimuksista) käyttöön 1.1.2018 alkaen. Tämän johdosta Outotec on oikaissut vuoden 2017 luvut takautuvasti jokaiseen esitettävään aiempaan raportointikauteen. Oikaisusta johtuvat pääasialliset vaikutukset ovat:

Kumulatiivinen oikaisu 1.1.2017 kertyneisiin voittovaroihin on 4,2 miljoonaa euroa negatiivinen, mikä vastaa aikaisempien kausien tulosten kumulatiivista oikaisua.
Liikevaihto kasvoi 4,6 miljoonaa euroa tuloslaskelmassa 2017.
Liiketulos ja oikaistu liiketulos kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa tuloslaskelmassa 2017.
Kauden tulos kasvoi 1,0 miljoonaa euroa tuloslaskelmassa 2017.
Varat yhteensä 31.12.2017 kasvoivat 11,1 miljoonaa euroa, josta lyhytaikaiset varat 9,8 miljoonaa euroa ja pitkäaikaiset varat 1,3 miljoonaa euroa.
Lyhytaikaiset velat 31.12.2017 kasvoivat 14,3 miljoonaa euroa.
Tilauskanta 31.12.2017 kasvoi 17,2 miljoonaa euroa, jonka jälkeen oikaistu tilauskanta 31.12.2017 on 1 005,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoja analyysistä sekä IFRS 15 -standardin vaikutus vuoden 2017 osavuosittaiseen laajaan tuloslaskelmaan, taseeseen ja segmenttien liikevaihtoon ja liiketulokseen on esitetty liitteessä. Oikaistuja taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.

Oikaisuilla ei ole vaikutusta Outotecin vuoden 2018 tulosohjeistukseen.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2007

sähköposti etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-28 09:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/28/IFRS+15+K%C3%84YTT%C3%96%C3%96NOTTO+MYYNTITUOTOT+ASIAKASSOPIMUKSISTA+HUG2180030.html

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Gofore Oyj

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 28.3.2018 KLO 10.00

Gofore Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen nimittämä hallitus järjestäytyi välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Kokouksessa hallitus valitsi valiokuntiensa jäsenet. Lisäksi hallitus päätti kokouksessa uuden tarkastusvaliokunnan perustamisesta.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ali U. Saadetdin.

Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Nimitysvaliokunta

Hallitus päätti muuttaa nimitysvaliokunnan kokoonpanoa siten, että neljä suurinta osakkeenomistajaa valitsevat keskuudestaan yhden edustajan aiemman kahden edustajan sijaan. Muut nimitysvaliokunnan jäsenet ovat edelleen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtajan nimeämä hallituksen nykyjäsen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Ali U. Saadetdin (puheenjohtaja), Sami Somero ja Mika Varjus.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Ali U. Saadetdin (puheenjohtaja), Sami Somero ja Anne-Mari Silvast.

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kristiina Michelsson (puheenjohtaja), Sami Somero ja Mika Varjus.

Hallitus arvioi, että kaikki sen jäsenet ovat yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia lukuun ottamatta Mika Varjusta. Lisäksi hallitus arvioi, että lukuun ottamatta Mika Varjusta ja Anne-Mari Silvastia hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

Lisätietoja:
Ali U. Saadetdin, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 844 4201
ali.saadetdin@saadetdin.com

Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 828 5886
timur.karki@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 09 4766 9926

Gofore Oyj on vuonna 2002 toimintansa aloittanut digitalisaation asiantuntijayritys. Tarjoamme uuden ajan palveluita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille muutoksen kohtaamiseen. Missiomme on muuttaa maailmaa paremmaksi digitalisaation keinoin ja työkulttuuria uudistamalla. Palvelumme kattavat koko arvoketjun – johdon konsultoinnista palveluiden muotoiluun ja rakentamiseen sekä pilvipalveluihin. Kehityksen suunnannäyttäjänä pysyminen vaatii nopeutta, uudistumis- ja kilpailukykyä. Tästä meillä on näyttöä jo 15 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, ripeys sekä aito vuorovaikutus. Uskomme olevamme asiakkaillemme paras kumppani digitaalisen muutoksen tiellä. Goforelaisia on Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Swanseassa, Münchenissä ja Madridissa lähes 390. Gofore valittiin Suomen parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work® 2017 -tutkimuksessa. Lisätietoa: www.gofore.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-28 09:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/28/Gofore+Oyj+Gofore+Oyj+n+hallituksen+j%C3%A4rjest%C3%A4ytymiskokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG2180025.html

facebook twitter