Etusivu » Arkistot 27.3.2018

Harvia Oyj: Korjaus Harvia Oyj:n 27.3.2018 julkaistuun kymmenen suurimman osakkeenomistajan taulukkoon listautumisannin päättymisen jälkeen

Harvia Oyj

Harvia Oyj: Korjaus Harvia Oyj:n 27.3.2018 julkaistuun kymmenen suurimman osakkeenomistajan taulukkoon listautumisannin päättymisen jälkeen

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2018 KLO 18.50

Korjaus Harvia Oyj:n 27.3.2018 julkaistuun kymmenen suurimman osakkeenomistajan taulukkoon listautumisannin päättymisen jälkeen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Harvia Oyj oikaisee 27.3.2018 julkaistun listautumisannin päättymisen jälkeen kymmenen suurimman osakkeenomistajan taulukko-osan tietoja. Taulukossa oli näytetty myös hallintarekisteröidyt osakkeet. Korjaus vaikuttaa ainoastaan kyseisen taulukon esittämistapaan niin, että hallintarekisteröidyt osakkeet on siirretty osaksi muiden osakkeenomistajien yhteenlaskettua omistusta. Osakkeenomistajista hallintarekisteröityjä on 5 125 121 osaketta, mikä vastaa 27,63 prosenttia osakkeista ja äänistä.

Seuraavassa taulukossa esitetään korjattuna Harvia Oyj:n (“Harvia” tai “Yhtiö”) kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistuksineen listautumisannin (“Listautumisanti”) päättymisen jälkeen. Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon (tilannepäivä 26.3.2018).

Osakkeenomistaja

Osakkeiden lukumäärä

Osuus osakkeista ja äänistä %

CapMan Buyout Fund A L.P.(1 3 176 603 17,12
CapMan Buyout Fund B Ky(2 1 328 404 7,16
Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 1 294 793 6,98
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 515 000 2,78
Odin Finland 475 000 2,56
OP-Suomi Pienyhtiöt 450 000 2,43
Tiipeti Oy 429 290 2,31
Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 420 000 2,26
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 400 000 2,16
Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka 303 000 1,63
Kymmenen suurinta, yhteensä

8 792 090

47,40

Muut osakkeenomistajat(3 9 757 789 52,60
Yhteensä

18 549 879

100,0

1) Yhtiö on vastaanottanut CapMan Buyout Fund A L.P.:n (“CapMan Fund A”) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan CapMan Fund A:n suora omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä laski 17,12 prosenttiin ja CapMan Fund A:n omistusosuus rahoitusvälineiden kautta ylitti 5 prosentin rajan 22.3.2018. Muutos johtui CapMan Fund A:n ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen (“Danske Bank”) Yhtiön listautumisannin yhteydessä 22.3.2018 solmimasta osakelainaussopimuksesta, jonka mukaisesti CapMan Fund A on lainannut 22.3.2018 Danske Bankille 1 085 268 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. CapMan Fund A:n rekisteröity omistus, joka on 3 176 603 osaketta, ei sisällä lainattuja osakkeita.
2) CapMan Buyout Fund B Ky (“CapMan Fund B”) on lainannut 22.3.2018 Danske Bankille 453 841 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. CapMan Fund B:n rekisteröity omistus, joka on 1 328 404 osaketta, ei sisällä lainattuja osakkeita.
3) Muista osakkeenomistajista hallintarekisteröityjä on 5 125 121 osaketta, mikä vastaa 27,63 prosenttia osakkeista ja äänistä.

Seuraavassa taulukossa esitetään havainnollistamistarkoituksessa Harvian kymmenen suurinta osakkeenomistajaa ennen Yhtiön Listautumisannin toteuttamista (tilannepäivä 28.2.2018).

Osakkeenomistaja

Osakkeiden lukumäärä

Osuus osakkeista ja äänistä %

CapMan Buyout Fund A L.P 4 741 198 49,0
CapMan Buyout Fund B Ky 1 982 692 20,5
Avus Oy 429 290 4,4
Tiipeti Oy 429 290 4,4
KTR-Invest Oy 429 290 4,4
Mantereenniemi Oy 429 290 4,4
Tapio Pajuharju 220 000 2,3
David Ahonen 135 000 1,4
Timo Harvia 128 750 1,3
Teemu Harvia 128 750 1,3
Kymmenen suurinta, yhteensä

9 053 550

93,5

Muut osakkeenomistajat 626 250 6,5
Yhteensä

9 679 800

100,0

Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
p. +358 50 577 4200
tapio.pajuharju@harvia.fi

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä[1]. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja[2] ja Yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 365 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Yhtiön pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös Yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Harvia Oyj:n (“Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) liiketoimintayksikkö eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

[1] Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä Harvian tilaama analyysi.

[2] Harvian brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-27 17:50 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/27/Harvia+Oyj+Korjaus+Harvia+Oyj+n+27+3+2018+julkaistuun+kymmenen+suurimman+osakkeenomistajan+taulukkoon+listautumisannin+p%C3%A4%C3%A4ttymisen+j%C3%A4lkeen+HUG2179912.html

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.3.2018

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.3.2018

Julkaistu: 2018-03-27 17:30:00 CEST
Dovre Group Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.3.2018

Dovre Group OyjPÖRSSI-ILMOITUS27.3.2018
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.3.2018
Helsingin Pörssi
Päivämäärä27.3.2018
PörssikauppaOsto
OsakelajiDOV1V
Osakemäärä10 000osaketta
Keskihinta/ osake0,2630EUR
Kokonaishinta2 630,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 27.3.2018
tehtyjen kauppojen jälkeen: 839 262 kpl.
Dovre Group Oyj:n puolesta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
Puh. 020 436 2000
patrick.essen@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Liitteet:
DOVRE_27.3_trades.xlsx

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Savo-Solar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Savo-Solar Plc

Savo-Solar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Savo-Solar Oyj
Yhtiötiedote 27.3.2018 klo 16.45 (CEST)

Savo-Solar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Savo-Solar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2018 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 24 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 2 887 623 osaketta eli noin 2,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätös vuodelta 2017
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelle 2017 ja päätti, että tilikauden tappio -5 663 528,48 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Osakeosuus palkkiosta maksetaan hallituksen jäsenille kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan kahden (2) viikon kuluessa siitä kun puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.-30.6.2018 on julkistettu ja toinen erä 1.11.-30.11.2018 välisenä aikana. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida antaa edellä mainittuina aikoina, ne annetaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin, Christof Geyn, Håkan Knutssonin ja Sami Tuhkasen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja hallituksen jäsenet Aminoff, Gey ja Knutsson ovat yhtiön suurimmista omistajista riippumattomia.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petter Lindemanin. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 200.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 152,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 26.3.2023 saakka.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti, että yhtiön toiminimi muutetaan Savosolar Oyj:ksi ja että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan lukemaan seuraavasti:

“1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Savosolar Oyj, ruotsiksi Savosolar Abp ja englanniksi Savosolar Plc. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.”

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan Feodor Aminoffin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla viimeistään 10.4.2018.

SAVO-SOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh. +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 27.3.2018 klo 16.45 (CEST).

Savo-Solar lyhyesti
Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, puh. +46 8 505 65 172.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-27 16:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/27/Savo+Solar+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+j%C3%A4rjest%C3%A4ytymiskokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG2179855.html

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 27.3.2018

Gofore Oyj

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 27.3.2018

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 27.3.2018 KLO 17:30

Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 27.3.2018

Tänään 27.3.2018 pidetty Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat keskeiset asiat. Päätökset ovat täydellisinä luettavissa yhtiökokouksen pöytäkirjasta Gofore Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa http://gofore.com/yhtiokokous2018 viimeistään 9.4.2018.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Osakekohtainen osinko 0,15 euroa

Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 maksettavaksi osingoksi 0,15 euroa osaketta kohden. Kokonaisosinkosumma on 1 942 320 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2018 ja maksupäivä 10.4.2018.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 2017.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) henkilöä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: uusina jäseninä Kristiina Michelsson ja Mika Varjus sekä vanhoina jäseninä jatkavat Ali U. Saadetdin, Sami Somero ja Anne-Mari Silvast.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

Tilintarkastajan valitseminen

KPMG Oy Ab valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 294 880 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutus annettiin käytettäväksi esimerkiksi osakkeiden luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 16.10.2017 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 294 880 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus annettiin käytettäväksi vastikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

GOFORE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ali U. Saadetdin, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 844 4201
ali.saadetdin@saadetdin.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 09 4766 9926

Gofore Oyj on vuonna 2002 toimintansa aloittanut digitalisaation asiantuntijayritys. Tarjoamme uuden ajan palveluita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille muutoksen kohtaamiseen. Missiomme on muuttaa maailmaa paremmaksi digitalisaation keinoin ja työkulttuuria uudistamalla. Palvelumme kattavat koko arvoketjun – johdon konsultoinnista palveluiden muotoiluun ja rakentamiseen sekä pilvipalveluihin. Kehityksen suunnannäyttäjänä pysyminen vaatii nopeutta, uudistumis- ja kilpailukykyä. Tästä meillä on näyttöä jo 15 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, ripeys sekä aito vuorovaikutus. Uskomme olevamme asiakkaillemme paras kumppani digitaalisen muutoksen tiellä. Goforelaisia on Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Swanseassa, Münchenissä ja Madridissa jo lähes 390. Gofore valittiin Suomen parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work® 2017 -tutkimuksessa. Lisätietoa: www.gofore.com.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.gofore.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-27 16:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/27/Gofore+Oyj+Gofore+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+27+3+2018+HUG2179708.html

Suomen Hoivatilat Oyj: Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suomen Hoivatilat Oyj

Suomen Hoivatilat Oyj: Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suomen Hoivatilat Oyj
Pörssitiedote 27.3.2018 kello 17:00 EET

Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suomen Hoivatilat Oyj:n (“Hoivatilat” tai “yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Oulussa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 0,13 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2018.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Huuskonen, Timo Pekkarinen, Reijo Tauriainen, Satu Ahlman sekä uusina jäseninä Harri Aho ja Kari Nenonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Huuskonen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 1 667 euron kuukausipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 3 750 euron kuukausipalkkio. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euron kokouspalkkio kokousta kohden. Lisäksi valiokuntien jäsenille maksetaan 400 euron ja kunkin valiokunnan puheenjohtajalle 600 euron kokouspalkkio kokousta kohden. Jos hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan kokoukseen osallistumiseksi käyttämä matka-aika ylittää kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 1,5-kertaisesti. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset tositteita vastaan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiön varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää hallituksen määräämässä paikassa yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.500.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa, jotka voivat olla suunnattuja osakeanteja tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisia osakeanteja. Valtuutusta voidaan käyttää myös yhtiön kannustinjärjestelmiä varten. Valtuutuksen nojalla kannustinjärjestelmiä varten voidaan antaa enintään 250.000 osaketta.

Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin korkeintaan 30.6.2019 saakka. Ehdotettu valtuutus kumoaa aiemmin annetut osakeantivaltuutukset, mutta ei aiempia valtuutuksia antaa osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ehdoista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 500.000 osaketta, mikä vastaa noin 2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suomen Hoivatilat Oyj:n (“Hoivatilat” tai “yhtiö”) hallitus on tänään yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan päättänyt hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Reijo Tauriainen ja jäseniksi Harri Aho ja Kari Nenonen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin puolestaan Pertti Huuskonen ja jäseniksi Satu Ahlman ja Timo Pekkarinen.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että [Pertti Huuskonen, Reijo Tauriainen, Satu Ahlman, Harri Aho ja Kari Nenonen] ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Pekkarinen on puolestaan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta riippuvainen yhtiöstä. Timo Pekkarinen on yhtiön merkittävän rakennusliikekumppanin, Rakennusliike Lapti Oy:n emoyhtiön Lapti Group Oy:n toimitusjohtaja ja Rakennusliike Lapti Oy:n hallituksen jäsen. Näin ollen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 riippumattomuusvaatimukset täyttyvät.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta 10.4.2018.

Oulussa 27.3.2018

SUOMEN HOIVATILAT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

Suomen Hoivatilat lyhyesti:
Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 50 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 120 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea. Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 1.3.2017.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-27 16:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/27/Suomen+Hoivatilat+Oyj+Suomen+Hoivatilat+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+j%C3%A4rjest%C3%A4ytymiskokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG2179842.html

KANSAINVÄLINEN FORTUNE 100 FINANSSITALO VALITSI UNIVERSAL SSH KEY MANAGERIN

KANSAINVÄLINEN FORTUNE 100 FINANSSITALO VALITSI UNIVERSAL SSH KEY MANAGERIN

Julkaistu: 2018-03-27 15:30:27 CEST

KANSAINVÄLINEN FORTUNE 100 FINANSSITALO VALITSI UNIVERSAL SSH KEY MANAGERIN

KANSAINVÄLINEN FORTUNE 100 FINANSSITALO VALITSI UNIVERSAL SSH KEY MANAGERIN

Fortune 100:an kuuluva finanssitalo on valinnut SSH.COM:in uuden nopeasti käyttöönotettavan UKM Analyze™ -ratkaisun SSH-avainten hallinnan keskittämiseen ja saadakseen näkyvyyttä SSH-avaimiin liittyviin riskeihin läpi liiketoimintakriittisen infrastruktuurinsa.
Ensimmäinen tilaus on arvoltaan noin USD 0.5 miljoonaa ja se koostuu määräaikaisesta ohjelmistotilauksesta ja asiantuntijapalveluista. Kauppa tuloutetaan vuoden 2018 aikana.

SSH.COM:in modulaarinen lähestymistapa avaintenhallintaan auttaa asiakasta pääsemään ketterästi liikkeelle ja aloittamaan SSH-avaimiin liittyvien haasteiden ratkaisemisen hyvin nopeasti. Tämä myös tekee suurista avaintenhallintaprojekteista helpommin hallittavia.

UKM Analyze on uusi tuote SSH.COM:in Universal SSH Key Manager® (UKM) -tuotelinjaan. UKM on uniikki ratkaisu, jonka avulla asiakkaat voivat helposti ottaa käyttöön, hallita ja kierrättää autentikaatioavaimia suurissa secure shell -ympäristöissä. UKM toimii nopeasti ja tehokkaasti ja sen avulla asiakkaat:

Voivat pienentää tietoturvariskejäänHallita ja nähdä SSH avaimia koko yrityksessäAutomatisoida koko SSH-avaintenhallintaprosessinHavaita muutokset ja reagoida luvattomiin muutoksiinTäyttää viranomaisvaatimukset ja varmistaa toimintasääntöjen noudattaminenHelposti tuottaa tarvittavat riski- ja sääntöjenmukaisuusraportit

“Tämä on uuden sukupolven UKM Analyze -ratkaisun ensimmäinen suuri toimitus. Tarjoamamme ohjelmistotilauksen ja paketoitujen palveluiden yhdistelmä auttaa asiakasta ottamaan SSH-avaimet keskitetysti hallintaan ja varmistamaan säädösten noudattamisen nopeasti ja helposti,” sanoo toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen. ”UKM Analyze on helposti ja nopeasti käyttöönotettava ratkaisu, joka nopeuttaa asiakkaiden toimintaa. UKM-investoinnin tuotto on myös erittäin hyvä. Tämä on jälleen uusi tietoturva-alan innovaatio SSH.COM:ilta.”

Noin 80% maailman johtavista finanssitaloista käyttää Universal SSH Key Manageria tai muita SSH:n ratkaisuja turvatakseen liiketoimintakriittiset sovellukset ja datan. Universal SSH Key Manager® mahdollistaa kilpailevia tuotteita paremman turvallisuuden, tehokkaamman automaation ja suuremmat kustannussäästöt.

Katso lisätietoja Universal SSH Key Manager -tuotelinjasta www-sivuiltamme: https://www.ssh.com/products/universal-ssh-key-manager/

Helsinki, 27.3.2018

SSH COMMUNICATIONS SECURITY CORPORATION

Kaisa Olkkonen
Toimitusjohtaja

SSH Communications Security
SSH Communications Security suunnittelee ja toimittaa yrityskäyttöön vaativia tietoturvaratkaisuja, jotka valvovat, säätelevät, ja automatisoivat turvattuja yhteyksiä liiketoimintakriittiseen informaatioon. Yhtiö on maailmanlaajuiseksi standardiksi muodostuneen SSH protokollan alkuperäinen keksijä. Vaativat yritysasiakkaat ympäri maailman luottavat ratkaisuihin liiketoimintojensa suojauksessa, toimintakulujensa optimoinnissa, ja tietoturvariskiensä hallinnassa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti ja sillä on toimipisteet Helsingin pääkonttorin ja jälleenmyyntiverkoston lisäksi Pohjois-Amerikassa, Manner-Euroopassa, sekä Aasiassa. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät www.ssh.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Harvia Oyj: Harvia Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

Harvia Oyj

Harvia Oyj: Harvia Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2018 KLO 16.00

Harvia Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Seuraavassa taulukossa esitetään Harvia Oyj:n (“Harvia” tai “Yhtiö”) kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistuksineen listautumisannin (“Listautumisanti”) päättymisen jälkeen. Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon (tilannepäivä 26.3.2018).

Osakkeenomistaja

Osakkeiden lukumäärä

Osuus osakkeista ja äänistä %

CapMan Buyout Fund A L.P.(1 3 176 603 17,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori 2 949 000 15,90
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike 2 176 121 11,73
CapMan Buyout Fund B Ky(2 1 328 404 7,16
Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 1 294 793 6,98
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 515 000 2,78
Odin Finland 475 000 2,56
OP-Suomi Pienyhtiöt 450 000 2,43
Tiipeti Oy 429 290 2,31
Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 420 000 2,26
Kymmenen suurinta, yhteensä

13 214 211

71,24

Muut osakkeenomistajat 5 335 668 28,76
Yhteensä

18 549 879

100,0

1) Yhtiö on vastaanottanut CapMan Buyout Fund A L.P.:n (“CapMan Fund A”) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan CapMan Fund A:n suora omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä laski 17,12 prosenttiin ja CapMan Fund A:n omistusosuus rahoitusvälineiden kautta ylitti 5 prosentin rajan 22.3.2018. Muutos johtui CapMan Fund A:n ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen (“Danske Bank”) Yhtiön listautumisannin yhteydessä 22.3.2018 solmimasta osakelainaussopimuksesta, jonka mukaisesti CapMan Fund A on lainannut 22.3.2018 Danske Bankille 1 085 268 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. CapMan Fund A:n rekisteröity omistus, joka on 3 176 603 osaketta, ei sisällä lainattuja osakkeita.
2) CapMan Buyout Fund B Ky (“CapMan Fund B”) on lainannut 22.3.2018 Danske Bankille 453 841 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. CapMan Fund B:n rekisteröity omistus, joka on 1 328 404 osaketta, ei sisällä lainattuja osakkeita.

Seuraavassa taulukossa esitetään havainnollistamistarkoituksessa Harvian kymmenen suurinta osakkeenomistajaa ennen Yhtiön Listautumisannin toteuttamista (tilannepäivä 28.2.2018).

Osakkeenomistaja

Osakkeiden lukumäärä

Osuus osakkeista ja äänistä %

CapMan Buyout Fund A L.P 4 741 198 49,0
CapMan Buyout Fund B Ky 1 982 692 20,5
Avus Oy 429 290 4,4
Tiipeti Oy 429 290 4,4
KTR-Invest Oy 429 290 4,4
Mantereenniemi Oy 429 290 4,4
Tapio Pajuharju 220 000 2,3
David Ahonen 135 000 1,4
Timo Harvia 128 750 1,3
Teemu Harvia 128 750 1,3
Kymmenen suurinta, yhteensä

9 053 550

93,5

Muut osakkeenomistajat 626 250 6,5
Yhteensä

9 679 800

100,0

Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
p. +358 50 577 4200
tapio.pajuharju@harvia.fi

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä[1]. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja[2] ja Yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 365 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Yhtiön pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös Yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Harvia Oyj:n (“Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) liiketoimintayksikkö eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

[1] Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä Harvian tilaama analyysi.

[2] Harvian brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-27 15:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/27/Harvia+Oyj+Harvia+Oyj+n+kymmenen+suurinta+osakkeenomistajaa+listautumisannin+p%C3%A4%C3%A4ttymisen+j%C3%A4lkeen+HUG2179781.html

Savo-Solarin ensimmäinen toimitus Beijing Yuxin Solar Energylle

Savo-Solar Plc

Savo-Solarin ensimmäinen toimitus Beijing Yuxin Solar Energylle

Savo-Solar Oyj
Yhtiötiedote 27.3.2018 klo 12.00 (CEST)

Savo-Solarin ensimmäinen toimitus Beijing Yuxin Solar Energylle

Savo-Solar on toimittanut ensimmäiset suuret keräimet Beijing Yuxin Solar Energylle Kiinaan. Yhtiöt käyvät parhaillaan neuvotteluja yhteistyön käynnistämisestä Kiinan markkinoilla. Yuxinin tilaamaa muutamaa keräintä käytetään kehitystyössä ja Kiinassa tarvittavien sertifiointitestien suorittamiseen. Yuxin rakentaa testi- ja esittelyjärjestelmän uuden toimistorakennuksen katolle Pekingissä ja sitä käytetään Yuxinin henkilöstön kouluttamiseen ja markkinointitarkoituksiin.

Savo-Solar tiedotti marraskuussa 2017 aloittaneensa Beijing Yuxin Solar Energy Co:n kanssa neuvottelut yhteistyöstä, joka koskee keräimien myyntiä ja valmistamista Kiinan markkinoille mahdollisesti lisenssisopimuksen tai yhteisyrityksen avulla. Yhteistyössä Yuxinin kanssa Savo-Solarilla olisi hyvät mahdollisuudet saada merkittävä osuus Kiinan aurinkolämpöjärjestelmien suuresta markkinasta, jonka on arvioitu kasvavan voimakkaasti jatkossakin.

SAVO-SOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 27.3.2018 klo 12.00 (CEST).

Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpojärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, puh. +46 8 505 65 172.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-27 12:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/27/Savo+Solarin+ensimm%C3%A4inen+toimitus+Beijing+Yuxin+Solar+Energylle+HUG2179712.html

Savo-Solar Oyj: Oulun Seudun Sähkölle Suomen suurin aurinkolämpöjärjestelmä

Savo-Solar Plc

Savo-Solar Oyj: Oulun Seudun Sähkölle Suomen suurin aurinkolämpöjärjestelmä

Savo-Solar Oyj
Yhtiötiedote 27.3.2018 klo 10.40 (CEST)

Oulun Seudun Sähkölle Suomen suurin aurinkolämpöjärjestelmä

Savo-Solar Oyj on saanut Oulun Seudun Sähköltä tilauksen aurinkolämpöjärjestelmästä. Limingan Ankkurilahteen sijoittuva yli 350 neliömetrin järjestelmä tulee olemaan käynnistyessään Suomen suurin aurinkokeräinkenttä. Kyseessä on kokonaistoimitus, joka sisältää varsinaisen keräinkentän lisäksi myös varaajat, automaation ja muut lämpölaitokselle asennettavat komponentit sekä järjestelmän kytkennän nykyiseen kaukolämpöverkkoon. Asennuspaikka sijaitsee alle 200 kilometrin päässä pohjoisesta napapiiristä, joten tämä on osoitus siitä, että myös hyvin pohjoisessa pystytään tekemään kannattavia aurinkolämpöratkaisuja. Toimituksen on määrä tapahtua kesän 2018 aikana.

Lisäksi yhtiö toimittaa Energi-Center Nordicille Tukholmaan 134 neliömetrin edestä aurinkokeräimiä katolle rakennettavaa aurinkolämpökenttää varten. Toimituksen arvioidaan tapahtuvan huhtikuussa 2018.

Toimitusten arvo on yhteensä noin 200 tuhatta euroa.

SAVO-SOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 27.3.2018 klo 10.40 (CEST).

Savo-Solar lyhyesti
Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, puh. +46 8 505 65 172.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-27 10:40 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/27/Savo+Solar+Oyj+Oulun+Seudun+S%C3%A4hk%C3%B6lle+Suomen+suurin+aurinkol%C3%A4mp%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4+HUG2179663.html

KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

FERRATUM OYJ

KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ferratum oyj:n varsinaiseen YHTIÖKOKOUKSEEN

Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.4.2018, klo 9.00 alkaen Suomen aikaa Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki, Suomi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa klo 8.15 Suomen aikaa.

Kokous pidetään englannin kielellä.

1 Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

(1) Kokouksen avaaminen

(2) Kokouksen järjestäytyminen

(3) Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

(4) Kokouksen laillisuuden toteaminen

(5) Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

(6) Vuoden 2017 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

(7) Tilinpäätöksen vahvistaminen

(8) Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Ferratum Oyj:n tilikauden 2017 voitto oli 18.469.816 euroa. Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli tilikauden lopussa 53.139.380 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,18 euroa osaketta kohden eli yhteensä 3.883.997 euroa, minkä jälkeen yhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 49.255.383 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Vuoden 2017 loppuun verrattuna yhtiön taloudellisessa tilassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiöllä on vakaa maksuvalmius, ja hallituksen arvion mukaan ehdotettu osingonmaksu ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2018 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.4.2018.

(9) Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

(10) Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 2.000 euron kuukausipalkkio ja muille jäsenille 1.500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi ehdotetaan, että palkkiota ei kuitenkaan makseta hallituksen puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle, jos tämä on yhtiön tai yhtiön tytäryhtiön toimitusjohtaja tai työntekijä.

(11) Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

(12) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

(13) Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle: Pieter van Groos puheenjohtajaksi, Jorma Jokela varapuheenjohtajaksi ja Erik Ferm, Lea Liigus, Juhani Vanhala ja Christopher Wang varsinaisiksi jäseniksi.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ferratumgroup.com.

(14) Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka jatkuvalle toimikaudelle tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Niemisen. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

(15) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.026.196 uuden osakkeen antamisesta ja yhteensä 146.200 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 2.172.396 osaketta, mikä vastaa arviolta 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Edellä mainittu osakkeiden enimmäismäärä sisältää myös osakkeet, jotka annetaan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeyhtiölaissa säädetyin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä kaikkiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

(16) Kokouksen päättäminen

2 Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdo­tukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ferratum Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.ferratumgroup.com.

Ferratum Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toi­mintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla Ferratum Oyj:n internetsivuilla.

Asialistalla olevat päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Ferratum Oyj:n internetsivuilla viimeistään 3.5.2018 alkaen.

3 Ohjeita kokoukseen osallistujille
3.1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.4.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 16.4.2018 klo 15.00 Frankfurtin aikaa (CEST) eli klo 16.00 Suomen aikaa. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

yhtiön internet-sivuilla: www.ferratumgroup.com;
puhelimitse numeroon +358 40 7248247 ma – pe klo 9.00-15.00 Frankfurtin aikaa (CEST) eli klo 10.00-16.00 Suomen aikaa;
sähköpostitse osoitteeseen ir@ferratum.com;
kirjeitse osoitteeseen Ferratum Oyj, “yhtiökokous”, Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Suomi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ferratum Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3.2 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen nii-den osakkeiden nojalla, jotka hänellä on hallussaan yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 9.4.2018, ja joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Fin­land Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.4.2018 klo 9.00 Frankfurtin aikaa (CEST) eli klo 10.00 Suomen aikaa mennessä. Hal­lintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiöko­koukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuu­denhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjo­jen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsi­naiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3.3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asia­miehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittau­tumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Ferratum Oyj:n internet-sivuilla www.ferratumgroup.com on saatavilla valtakirjalomake. Lomake on tarjolla osakkeenomistajien avuksi, eikä kyseisen lomakkeen käyttö ole edellytys asiamiehen valtuuttamiseksi.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ferratum Oyj, “yhtiökokous”, Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Suomi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3.4 Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiö­lain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ferratum Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 27.3.2018 yhteensä 21.723.960 osaketta, jotka tuottavat jokainen yhden äänen. Ferratum Oyj:llä on hallussaan 146.200 sen omaa osaketta. Siten liikkeesen laskettujen osakkeiden äänimäärä on 21.577.760.

————————-

Helsingissä 27.3.2018

FERRATUM OYJ
Hallitus

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-27 10:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/27/KUTSU+FERRATUM+OYJ+N+VARSINAISEEN+YHTI%C3%96KOKOUKSEEN+HUG2179659.html

facebook twitter