Etusivu » VALOEN TILINTARKASTUSKERTOMUS

VALOEN TILINTARKASTUSKERTOMUS

VALOEN TILINTARKASTUSKERTOMUS

Julkaistu: 2016-04-29 18:55:00 CEST
Valoe Oyj
Pörssitiedote
VALOEN TILINTARKASTUSKERTOMUS

Valoe Oyj Pörssitiedote 29.4.2016 klo 19.55

VALOEN TILINTARKASTUSKERTOMUS

Valoen tilintarkastaja on tänään antanut yhtiön tilinpäätöksestä vuodelta 2015 alla olevan tilintarkastuskertomuksen.

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Valoe Oyj:n yhtiökokoukselle

Meidät on valittu tilintarkastamaan Valoe Oyj:n kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Emme kuitenkaan ole pystyneet hankkimaan tilintarkastuslausunnon perustaksi tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä jäljempänä kappaleessa ”Perustelut lausunnon antamatta jättämiselle konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksen konsernitilinpäätöksen tiedoista” kuvatusta seikasta johtuen.

Lausunto emoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksen emoyhtiön tiedoista

Lausuntonamme esitämme, että Valoe Oyj:n (emoyhtiön) tilinpäätös ja toimintakertomus siltä osin kun se koskee emoyhtiön tietoja, antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Perustelut lausunnon antamatta jättämiselle konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksen konsernitilinpäätöksen tiedoista

Hallituksen toimintakertomuksen kohdassa ”Taloudellinen kehitys” on selostettu Pekingin tytäryhtiön tilannetta ja mahdollisia vaikutuksia konsernin taloudelliseen asemaan. Pekingin tytäryhtiön liiketapahtumista ei ole pidetty kirjanpitoa tilikaudelta 2015 toimintakertomuksessa mainituista syistä johtuen. Tämän vuoksi emme ole pystyneet varmentumaan Kiinan tytäryhtiön saamisten, pankkitilin tai velkojen oikeellisuudesta.

Lausunnon antamatta jättäminen konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksen konsernitilinpäätöksen tiedoista

Lausunnon antamatta jättämisen perusteluissa kuvattujen seikkojen merkittävyydestä johtuen emme ole pystyneet hankkimaan tilintarkastuslausunnon perustaksi tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Näin ollen emme anna lausuntoa konsernitilinpäätöksestä emmekä toimintakertomuksesta siltä osin kuin toimintakertomus koskee konsernitilinpäätöstä.

Huomautus

Hallituksen osavuosikatsaukseen 1.1.–30.6.2015 sisältyy Valoen esittämään korvausvaateeseen perustuva 0,7 miljoonan euron tuloutus. Edelleen toimintakertomuksen kohdassa ”Taloudellinen kehitys” on esitetty korvausvaateen ja sen perusteena olleiden kustannusten kirjanpidollista käsittelyä tilikaudella 2015.

Osavuosikatsaukseen 1.1.–30.6.2015 sisältyvä korvausvaatimukseen perustuva 0,7 miljoonan euron tuloutus ei käsityksemme mukaan ole IFRS:n mukainen. Lisäksi toimintakertomuksessa esitetty vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä kirjattu Pekingin tytäryhtiön verokäsittelystä johtuva 0,7 miljoonan euron kulu olisi asiakokonaisuus huomioiden pitänyt sisältyä osavuosikatsaukseen 1.1.–30.6.2015.

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n 2 momenttiin viitaten huomautamme, että osavuosikatsausta ajalta 1.1.–30.6.2015 ei käsityksemme mukaan ole laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti.

Tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto

Haluamme kiinnittää huomiota toimintakertomuksen Riskienhallinta, Riskit ja Epävarmuustekijät- sekä liitetieto 29 Rahoitusriskien hallinta -kappaleisiin. Kuten edellä mainituista kohdista ilmenee, yhtiön rahoitustilanne on erittäin kireä. Yhtiön rahoitus- ja vakuusjärjestelyt ovat keskeneräiset ja 12 kuukauden rahoituksen riittävyyteen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyy merkittäviä riskejä.

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Tilinpäätöksen omaisuuserien kirjanpitoarvoja voidaan joutua muuttamaan, jos toiminnan jatkuvuuden edellytyksiä ei pystytä turvaamaan.

Helsingissä 29. huhtikuuta 2016

KPMG OY AB

Petri Kettunen

KHT

Valoe julkistaa vuosikatsauksensa ja tilinpäätöksensä vuodelta 2015 tänään 29.4.2016.

Mikkelissä 29. päivänä huhtikuuta 2016

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter