Etusivu » Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2016 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2016 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2016 päätöksiä

Julkaistu: 2016-04-29 15:15:00 CEST
Keskisuomalainen Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2016 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, 29.4.2016 klo 16.15

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2016 Jyväskylässä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.

1. Yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Tilinpäätös vuodelta 2015 vahvistettiin ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2015. Hallituksen esitys osingonjaoksi tilikaudelta 2015 oli 0,46 euroa osakkeelta. Esitys hyväksyttiin. Osingon täsmäytyspäivä on 3.5.2016 ja maksupäivä 11.5.2016. Lisäksi hallitus esitti, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 30.000,00 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää. Esitys hyväksyttiin. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat toimitusjohtaja Leena Hautsalo, talousneuvos Simo Kutinlahti ja liiketoimintajohtaja Mikko Paananen. Hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle valittiin toimitusjohtaja Leena Hautsalo ja liiketoimintajohtaja Mikko Paananen. Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen. Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista seuraavasti: Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3.000,00 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.700,00 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio on 1.500,00 euroa. Kokouspalkkio puheenjohtajalle on 600,00 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500,00 euroa kokoukselta.

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus käsittää omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana laissa säädetyin ehdoin. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 6,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 euroa osakkeelta. A-sarjan osakkeet hankitaan pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2017 saakka.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja/tai luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin edellytyksin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutusta käytetään yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2017 saakka.

4. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus järjestäytyi 29.4.2016 yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen kokoonpano on:

maanviljelysneuvos Antero Vesterinen, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, varapuheenjohtaja

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja Kalle Kautto

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka

liiketoimintajohtaja Mikko Paananen

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh. 050 688 33

Jyväskylässä 29.4.2016

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter