Etusivu » Arkistot 22.4.2016

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 22.4.2016

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 22.4.2016

United Bankers Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 22.4.2016

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 22.4.2016

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 22.4.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 266 osaketta
Kokonaishinta 9 604,22 EUR
Keskihinta/ osake 36,1061 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 36,20 EUR
Alin hankintahinta/ osake 36,07 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 22.4.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 7 803 KPL.

United Bankers Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI Oyj

Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-22 17:14 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/22/United+Bankers+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+22+4+2016+HUG2006088.html

LEHTO GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANTI ON YLIMERKITTY JA MERKINTÄAIKA KESKEYTETÄÄN

Lehto Group Oyj

LEHTO GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANTI ON YLIMERKITTY JA MERKINTÄAIKA KESKEYTETÄÄN

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

LEHTO GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANTI ON YLIMERKITTY JA MERKINTÄAIKA KESKEYTETÄÄN

Lehto Group Oyj:n (“Lehto Group” tai “Yhtiö”) listautumisanti (“Listautumisanti”, kuten jäljempänä on tarkemmin määritelty) on ylimerkitty moninkertaisesti, minkä vuoksi Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen instituutioannin, yleisöannin ja osakemyynnin merkintäajan keskeyttämisestä Listautumisannin ehtojen mukaisesti tänään 22.4.2016 kello 18.00.

Listautumisanti koostui osakeannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (“Instituutioanti”), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti”) sekä Yhtiön työntekijöille Suomessa (“Henkilöstöanti”, ja yhdessä Instituutioannin ja Yleisöannin kanssa “Osakeanti”). Lisäksi Listautumisannissa tietyt Yhtiön osakkeenomistajat (“Myyjät”) tarjosivat ostettavaksi Yhtiön osakkeita (“Myyntiosakkeet”, ja yhdessä Antiosakkeiden kanssa “Tarjottavat Osakkeet”) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (“Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa “Listautumisanti”).

Listautumisannin merkintäaika alkoi 13.4.2016 klo 9.00. Henkilöstöannin merkintäaika päättyi 20.4.2016 klo 18.00.

Yhtiön hallitus ja Myyjät päättävät Listautumisannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä, lopullisesta merkintähinnasta ja Tarjottavien Osakkeiden määrästä arviolta 27.4.2016 ja Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta pörssitiedotteella heti päätösten jälkeen.

Merkintäajan keskeyttäminen ei vaikuta muilta osin Listautumisannin aikatauluihin. Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 28.4.2016. Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 2.5.2016 Euroclear Finland Oy:n kautta. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n prelistalla odotetaan alkavan arviolta 28.4.2016 ja pörssilistalla arviolta 2.5.2016. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on “LEHTO”.

Pääjärjestäjänä toimii OP Yrityspankki Oyj ja järjestäjänä Pareto Securities Oy (yhdessä “Järjestäjät”). Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Krogerus Oy. Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.

Lehto Group Oyj

Pertti Huuskonen, hallituksen puheenjohtaja

Hannu Lehto, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Hannu Lehto, toimitusjohtaja puh. +358 50 028 0448

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja puh. +358 400 944 074

Lehto Group lyhyesti

Lehto Group on talousohjattuun rakentamiseen keskittyvä suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja. Yhtiö on jakanut toimintansa neljään palvelualueeseen: Toimitilat, Asunnot, Hyvinvointitilat ja Korjausrakentaminen. Lehto Group toimii tällä hetkellä Suomessa ja se on maantieteellisesti keskittynyt kasvukeskuksiin, jotka muodostavat merkittävän osan rakentamisen volyymista. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden 2015 päättyessä 423 henkilöä.

VASTUUNRAJOITUS

Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lain vastaista. Tämän tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan rajoitettua joissakin maissa ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa viitattua informaatiota tai dokumentin tulisi huomioida ja olla tietoinen tällaisista mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperilainsäädäntöä näissä maissa.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella Relevantissa jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä asiakirja voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä, joista monet ovat Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset olennaisesti poikkeavat näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien Yhtiön osinkopolitiikkaa, taloudellisia tavoitteita, suunnitelmia, tavoitteita, tulevaisuuden tapahtumia, suorituksia ja/tai muuta tietoa, joka ei ole historiallista tietoa. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, ellei laista muuta johdu.

Järjestäjät toimivat ainoastaan Yhtiön neuvonantajina suunnitellun listautumisen yhteydessä. Järjestäjät eivät pidä mitään muuta tahoa asiakkaanaan listautumisen yhteydessä eivätkä ole vastuussa millekään muulle taholle kuin Yhtiölle neuvonannosta listautumisen tai siihen liittyvien transaktioiden yhteydessä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-22 17:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/22/LEHTO+GROUP+OYJ+N+LISTAUTUMISANTI+ON+YLIMERKITTY+JA+MERKINT%C3%84AIKA+KESKEYTET%C3%84%C3%84N+HUG2005980.html

Norges Bankin osakeomistus UPM:stä on noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Corporation

Norges Bankin osakeomistus UPM:stä on noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 22.4.2016 klo 17.15 EET

Norges Bankin osakeomistus UPM:stä on noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 21. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (Norjan keskuspankki) osake- ja äänimäärä UPM:stä on 20. huhtikuuta 2016 noussut yli 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan Norges Bankin osakeomistus UPM:stä on noussut 28 362 935 osakkeeseen, mikä vastaa 5,31 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. Norges Bankin omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 20.4.2016 oli 7,54 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

Norges Bankin ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,31 % 2,23 % 7,54 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 2,58 % 4,96 % 7,54 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/ osakelaji

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuusOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista)Suora (SMA 9:5)Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7)Suora (SMA 9:5)Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7)
FI0009005987 28 362 935 5,31 %
A YHTEENSÄ 28 362 935 5,31 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonneEräpäiväToteutus-aikaToimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
Osakelainaus (takaisinotto-oikeudella) N/A Milloin tahansa 11 903 627 2,23 %
B YHTEENSÄ 11 903 627 2,23 %

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-22 16:15 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/22/Norges+Bankin+osakeomistus+UPM+st%C3%A4+on+noussut+yli+5+prosentin+rajan+HUG2006034.html

Outokummun tuotantolaitokset Suomessa saivat tunnustusta kiertotaloudesta

Outokummun tuotantolaitokset Suomessa saivat tunnustusta kiertotaloudesta

Julkaistu: 2016-04-22 14:30:00 CEST

Outokummun tuotantolaitokset Suomessa saivat tunnustusta kiertotaloudesta

OUTOKUMPU OYJ
LEHDISTÖTIEDOTE
22.4.2016 klo 15.30

Outokummun ferrokromituotanto ja ruostumattoman teräksen tehdas Torniossa ovat jo vuosikymmeniä työskennelleet järjestelmällisesti päästäkseen kohti jätteetöntä tuotantoketjua. Outokummun koko liiketoiminta perustuu kierrätykseen, sillä ruostumattoman teräksen pääraaka-aine on kierrätysteräs eli teräsromu. Kiertotalouden tavoitteena onkin luoda kokonaan jätteetön talous kierrättämällä ja keräämällä arvokkaat ainesosat tuotantoprosesseista hyötykäyttöön. Tutkimuskeskus Nordregio nosti Kemi-Tornion talousalueen kiertotalouden mallialueeksi Pariisin ilmastokokouksessa vuonna 2015.

Tänä päivänä Tornion tehtaat ovat tuotteistaneet tuotannossaan sivutuotteena syntyvän kuonan, joka myydään yrityksille ja kotitalouksille tai käytetään uudelleen Outokummun omissa tuotanto- tai rakennusprojekteissa.

Outokummun vastuullisuudesta ja ympäristöstä vastaava johtaja Juha Ylimaunu sanoo: ”Outokumpu on panostanut paljon tehtaittensa sivuvirtojen tuotteistamiseen. Esimerkiksi ferrokromituotannon kuonat on hyödynnetty tehtaan avaamisesta eli vuodesta 1968 lähtien. Outokummun ferrokromiuuni hyödyntää ainutlaatuisella tavalla clean tech -ajattelua, ja sillä voidaan tuottaa sekä ferrokromia että kuonaa, joka on kaupallinen tuote.”

Kuona on kivipohjainen sivutuote, joka on välttämätön malmien ja metallien sulatus- ja sulavaiheessa. Mineraalituotteena kuonalla voidaan korvata neitseellisiä maaperän raaka-aineita kuten esimerkiksi maanteiden rakenteissa käytettävää kalliomursketta.

”Tutkimme kaikkia tuotannon materiaalivirtoja löytääksemme niille uudelleenkäyttöä tai tapoja tuotteistaa tuotteiksi, joilla on kysyntää. Outokummun kuonatuotteet ovat arvioiden mukaan säästäneet yli 20 miljoonaa kuutiometriä peruskalliota Pohjois-Suomessa”, Ylimaunu toteaa.

Lisätietoja:

Konserniviestintä, puh. 040 574 9210

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fioutokumpu.com/stainless-newschoosestainless.outokumpu.com

Liitteet:
Outokumpu_sites_recognized_circular_economy_FI_22042016.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Savo-Solar Oy:n hallituksen järjestäytymiskokous

Savo-Solar Oy

Savo-Solar Oy:n hallituksen järjestäytymiskokous

Savo-Solar Oy
Yhtiötiedote 22.4.2016 klo 13.45 (CET)

Savo-Solar Oy:n hallituksen järjestäytymiskokous

Savo-Solar Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2016 valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa tänään ja valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Feodor Aminoffin.

SAVO-SOLAR OY
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Ingrid Östhols, viestintä
Puh: +46 721 810 867
Sähköposti: ingrid.osthols@savosolar.se

Hyväksytty neuvonantaja
Mangold Fondkommission AB
Puh: +46 (8) 5030 1550
Sähköposti: info@mangold.se

Savo-Solar lyhyesti
Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-22 13:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/22/Savo+Solar+Oy+n+hallituksen+j%C3%A4rjest%C3%A4ytymiskokous+HUG2005959.html

Componenta on allekirjoittanut aiesopimuksen Suomivalimon myynnistä

Componenta on allekirjoittanut aiesopimuksen Suomivalimon myynnistä

Julkaistu: 2016-04-22 13:30:00 CEST
Componenta Oyj
Pörssitiedote
Componenta on allekirjoittanut aiesopimuksen Suomivalimon myynnistä

Componenta Oyj Pörssitiedote 22.4.2016 klo 14.30

Componenta Oyj on tänään allekirjoittanut aiesopimuksen Iisalmessa sijaitsevan Suomivalimon myynnistä Antti Lehtoselle, Olli Karhuselle sekä toimivalle johdolle perustettavan yhtiön lukuun. Aiesopimukseen kuuluu Suomivalimon valimoliiketoiminta kokonaisuudessaan.

Aiesopimus on ehdollinen ja edellyttää muun muassa rahoituksen järjestymistä.

Järjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 toisen neljänneksen aikana.

Uusien strategisten linjausten mukaisesti Componenta keskittyy jatkossa rautavaluissa volyymiltaan keskisuuriin tuotesarjoihin ja alumiinivaluihin sekä pyrkii kasvattamaan kaikkien tuotantolaitosten käyttöasteita. Ensisijaisena tavoitteena on kannattavuuden selkeä parantaminen.

Suomivalimo valaa suuria komponentteja lähinnä pohjoismaiselle konerakennusteollisuudelle. Komponenttien koot vaihtelevat 250 kilosta noin 8 tonniin. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 12 000 tonnia. Valimo työllistää noin 90 henkilöä, jotka jatkavat Suomivalimon vanhoina työntekijöinä.

Helsinki 22. huhtikuuta 2016

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh.010 403 2710

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Componentan osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2016: Liikevaihto ja liikevoitto jäivät edellisvuotta pienemmiksi, rahoitusjärjestelyt etenevät suunnitellusti

Componentan osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2016: Liikevaihto ja liikevoitto jäivät edellisvuotta pienemmiksi, rahoitusjärjestelyt etenevät suunnitellusti

Julkaistu: 2016-04-22 13:00:00 CEST
Componenta Oyj
Osavuosikatsaus
Componentan osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2016: Liikevaihto ja liikevoitto jäivät edellisvuotta pienemmiksi, rahoitusjärjestelyt etenevät suunnitellusti
Componenta Oyj Pörssitiedote 22.4.2016 klo 14.00

Tammi – maaliskuu 2016 lyhyesti

Tilauskanta huhtikuun alussa oli 10 % edellisvuotta matalampi ja oli 83 Me (92 Me). Liikevaihto katsauskaudella laski 11 % edellisvuodesta ja oli 118 Me (133 Me). Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä jäi edellisvuodesta ja oli 4,3 Me (9,9 Me). Katsauskaudella kannattavuutta heikensivät edellisvuotta alhaisemmat tuotantovolyymit sekä kireän likviditeetin aiheuttamat tuotantokatkokset. Lisäksi laatukustannukset nousivat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Valuuttakurssierojen vaikutus käyttökatteeseen oli -0,8 Me (-0,3 Me). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä jäi edellisvuodesta ja oli -0,1 Me (5,4 Me). Katsauskauden liikevoitto kertaluonteiset erät mukaan lukien oli -2,2 Me (4,4 Me). Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä oli -5,8 Me (0,2 Me) ja mainitut erät mukaan lukien oli -7,8 Me (-0,9 Me). Katsauskauden tulokseen rahoituserien jälkeen vaikuttaneet kertaluonteiset erät olivat yhteensä -2,0 Me (-1,1 Me). Katsauskauden tulos oli -7,8 Me (-1,7 Me) ja osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,08 e (-0,02 e). Tasetta merkittävästi vahvistavat rahoitusjärjestelyt etenevät suunnitellusti. Suunnitellussa rahoitusratkaisussa pyritään muun muassa laskemaan liikkeeseen uusi vaihdettava pääomalaina, neuvottelemaan emoyhtiön vakuudellisia lainoja koskevista järjestelyistä, neuvottelemaan Turkin tytäryhtiön rahoituksesta turkkilaisten pankkien kanssa sekä myymään Componentan mäntäliiketoiminta. Tämän lisäksi yhtiö kartoittaa mahdollisuuksia myydä ydinliiketoimintaan kuulumattomia liiketoimintoja ja omaisuutta. Componentan uusien raportointisegmenttien – Rautaliiketoiminta ja Alumiiniliiketoiminta – mukainen raportointi otettiin käyttöön 1.1.2016 alkaen.

Componentan tulosohjeistus 2016

Yhtiön taloudellisen tilanteen ja käynnissä olevan rakennemuutoksen johdosta tulosohjeistuksen antaminen on poikkeuksellisen haastavaa. Sen vuoksi Componenta ei toistaiseksi anna ennustetta tuloskehityksestä näkymiä kommentoidessaan.

Toimitusjohtaja Harri Suutari kommentoi katsauskautta:

”Componentan rautatuotteiden myynti laski alkuvuoden aikana noin 13 % edellisvuodesta johtuen lähinnä kaivos-, rakennus- ja maatalouskoneiden heikosta myynnin kehityksestä päämarkkina-alueillamme. Alumiinituotteiden myynti säilyi lähes edellisen vuoden tasolla.

Rautatuotteiden myynnin avulla saatu käyttökate laski 6,0 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan euroon johtuen alentuneista volyymeista ja heikon maksukyvyn aiheuttamista tuotantokatkoista ja muista erikoisjärjestelyistä. Laatukustannukset olivat alkuvuonna poikkeuksellisen korkeat johtuen ongelmista muutamien uusien valimotuotteiden tuotannon sisäänajossa. Rautatoimintaan investoitiin 2,5 miljoonaa euroa.

Alumiinituotteiden avulla saatu käyttökate parani 3,1 miljoonasta eurosta 3,5 miljoonaan euroon. Alumiiniliiketoimintaan investoitiin 4,6 miljoonaa euroa. Kone- ja laiteasennukset uuteen Manisan tuotantolaitokseen Turkissa ovat alkaneet suunnitellusti.

Johtamismallia uudistettiin purkamalla konserninlaajuinen matriisiorganisaatio ja asiakasrajapinnan toiminnot palautettiin liiketoimintayksiköille. Samalla liiketoimintayksiköistä tuli tulosvastuullisia. Muutoksen yhteydessä johtamisen ja hallinnon henkilöstö väheni erityyppisillä ratkaisuilla 40 henkilötyövuodella ja vuotuiset kiinteät kustannukset tulevat laskemaan noin 3,5 miljoonaa euroa. Vaikutukset tulevat näkymään osittain vuonna 2016 ja täysimääräisinä vuoden 2017 alusta alkaen. Konsernin johtamisen ja hallinnon kustannukset olivat vuonna 2015 noin 21 miljoonaa euroa. Pyrimme laskemaan nämä kustannukset noin puoleen aiemmasta.

Alkuvuoden aikana strategiaa selkeytettiin. Jatkossa Componenta jatkaa alumiiniliiketoiminnan kehittämistä aiemmin suunnitellusti, mutta rautaliiketoiminnassa tullaan jatkossa keskittymään teknologiamielessä automaattisiin tuorehiekkalinjoihin. Jalostusastetta pyritään kasvattamaan lisäämällä koneistuksen ja pintakäsittelyn osuutta palvelussa.

Konsernin rahoitusasema on ollut alkuvuoden aikana vaikea. Uskon, että nyt neuvottelujen alla oleva rahoituskokonaisuus tuo toiminnan jatkuvuuden turvaavan ratkaisun. Konsernin kannattavuus on kuitenkin edelleenkin liian heikko kantaakseen jäljelle jäävän velkataakan ja kannattavuutta kohottavia toimia on edelleenkin jatkettava nopeassa aikataulussa. Ratkaisuja joudutaan pohtimaan lähiajan kassavirran perusteella.”

Avainluvut

Q1
2016
Q1
2015
Muutos 2015
Tilauskanta, Me 82,7 92,3 -10 % 76,9
Liikevaihto, Me 118,2 133,1 -11 % 494,8
Käyttökate*), Me 4,3 9,9 -57 % 24,9
Liikevoitto*), Me -0,1 5,4 n/m 7,0
Liikevoitto*), % -0,1 4,1 n/m 1,4
Tulos rahoituserien jälkeen*), Me -5,8 0,2 n/m -18,4
Tulokseen rahoituserien jälkeen vaikuttaneet kertaluonteiset erät, Me -2,0 -1,1 91 % -30,5
Verot, Me 0,0 -0,8 -96 % -33,8
Tulos, Me -7,8 -1,7 361 % -82,7
Osakekohtainen tulos, e -0,08 -0,02 297 % -0,86
Net gearing, % 2 410 208 1 061 % 1 273
Sijoitetun pääoman tuotto*), % -0,2 6,5 n/m 2,3
Oman pääoman tuotto*), % -165,2 -2,7 5 973 % -20,4
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima 4 272 4 253 0 % 4 269

*) Ilman kertaluonteisia eriä

Componentan Q1 2016 osavuosikatsaus pdf-muodossa on tämän tiedotteen liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com.

Helsinki 22. huhtikuuta 2016

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja

LIITE: Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2016

LISÄTIETOJA

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Liitteet:
Componenta Q1 2016 Osavuosikatsaus.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Caverion antaa ennakkotietoja ensimmäisen vuosineljänneksensä käyttökatteesta

Caverion antaa ennakkotietoja ensimmäisen vuosineljänneksensä käyttökatteesta

Julkaistu: 2016-04-22 13:00:00 CEST
Caverion Oyj
Pörssitiedote
Caverion antaa ennakkotietoja ensimmäisen vuosineljänneksensä käyttökatteesta

Helsinki, Finland, 2016-04-22 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
CAVERION OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2016 KLO 14.00

Caverion antaa ennakkotietoja ensimmäisen vuosineljänneksensä käyttökatteesta

Caverion antaa ennakkotietoja ensimmäisen vuosineljänneksensä käyttökatteesta. Konsernin tammi–maaliskuun 2016 raportoitu käyttökate laski selvästi edellisvuodesta ja oli 11,5 (1-3/2015: 14,2) milj. euroa. Konsernin raportoidun käyttökatteen tammi-maaliskuulta arvioitiin aikaisemmin olevan viime vuoden tasolla (pörssitiedote 21.3.2016).

”Kauden aikana käyttöasteemme Teknisen asennuksen ja kunnossapidon yksiköissämme toteutui suunniteltua matalampana. Tämän seurauksena olemme toteuttaneet asianmukaisia toimenpiteitä ja käynnistäneet uudelleenjärjestelytoimenpiteitä, joista aiheutui 2,0 miljoonan euron kulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä”, sanoo Fredrik Strand, Caverionin konsernijohtaja.

Luvut perustuvat tilintarkastamattomiin alustaviin tulostietoihin kaudelta. Caverion julkistaa osavuosikatsauksensa tammi–maaliskuulta 2016 torstaina 28. huhtikuuta n. klo 9.00.

27.1.2016 julkistettu tulosohjeistus vuodelle 2016 säilyy ennallaan: Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto kasvaa edellisvuodesta (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate kasvaa merkittävästi edellisvuodesta (2015: 91,5 milj. euroa).

Lisätietoja:

Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.fi

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2015 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa.Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.www.caverion.fi @CaverionSuomi

Tutustu tarinaamme:www.caverion.fi/Csaga #Csaga

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

CapMan Oyj 2013A optio-oikeuksien listaaminen

CapMan Plc

CapMan Oyj 2013A optio-oikeuksien listaaminen

CapMan Oyj Pörssitiedote 22.4.2016 klo 14.00

CapMan Oyj 2013A optio-oikeuksien listaaminen

CapMan Oyj:n hallitus on päättänyt, että arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseenlasketut optio-oikeudet 2013A listataan Nasdaq Helsingin päälistalle 2.5.2016 alkaen. Optio-oikeuksilla 2013A merkityt uudet osakkeet haetaan listattavaksi Nasdaq Helsingin päälistalle Yhtiön vanhojen B-sarjan osakkeiden lisäerinä osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi.
2013A optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 1 410 000.
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2013A alkaa 1.5.2016 ja päättyy 30.4.2018. Kukin optio-oikeus 2013A oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön B-sarjan uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Osakkeet maksetaan merkittäessä. Osakkeen merkintähinta on 0,75 euroa. Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintähinta on aina kuitenkin vähintään 0,01 euroa.
CapMan Oyj:n hallitus on myös päättänyt, että osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla merkintähinta ja että merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj.
Optio-oikeuksilla 2013A merkittyjen osakkeiden listausaikataulu vuodelle 2016 on seuraava:
– 8.6.2016 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 27.6.2016.
– 14.9.2016 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 6.10.2016.
– 7.12.2016 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 28.12.2016.

Optio-ohjelman 2013 ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/optio-ohjelmat/ .

Lisätietoja:
Heidi Sulin, general counsel, CapMan Oyj, puh. 020 720 7517
CAPMAN OYJ
JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen pääomasijoitusalalla toimiva sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-22 13:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/22/CapMan+Oyj+2013A+optio+oikeuksien+listaaminen+HUG2005936.html

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -KONSERNIN MUU TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1. – 22.4.2016

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -KONSERNIN MUU TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1. – 22.4.2016

Julkaistu: 2016-04-22 12:00:00 CEST
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj
Osavuosikatsaus
POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -KONSERNIN MUU TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1. – 22.4.2016

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2016 KLO 13.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin liikevaihto ajalta 1.1. – 31.3.2016 oli 20,5 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 24,0 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 0,2 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Arvopaperikaupan nettotulos oli 0,0 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 3,1 miljoonaa euroa salkun arvonmuutoksesta johtuen). Konsernin tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 3,7 miljoonaa euroa).

LEHTITOIMIALA

Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 31.3.2016 oli 5,9 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa levikkimyynnin laskusta ennen sanomalehti Karjalaisen maaliskuista formaattimuutosta. Karjalainen siirtyi 15.3.2016 tabloidiformaattiin. Lehtitoimialan liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 0,5 miljoonaa euroa.

KIRJA- JA TARRAPAINOT -TOIMIALA

Kirja- ja tarrapainot -toimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 31.3.2016 oli 14,6 miljoonaa euroa (18,0 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa PunaMusta Oy:n heatset-myynnin laskusta niin kotimaassa kuin länsiviennissä. Liikevoittoa kertyi 0,0 miljoonaa euroa (edellisvuonna 1,1 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin investoinnit ajalla 1.1. – 31.3.2016 ennakkomaksuineen olivat 0,5 miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 1,5 miljoonaa euroa eli 6,2 prosenttia liikevaihdosta).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 31.3.2016 oli 27,2 miljoonaa euroa (edellisen vuoden vastaava luku 32,6 miljoonaa euroa). Vuoden 2015 lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 29,9 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste on 50,0 % (edellisenä vuonna 46,8 %).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli maaliskuun lopussa 10,3 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 16,4 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 435 henkilöä (466 henkilöä vuotta aiemmin).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kirja- ja tarrapainot -toimialalla merkittävimmät riskit liittyvät painotuotteiden kysyntään ja toimialan kasvaneeseen ylikapasiteettiin.

Lehtitoimialalla lähiajan riskejä ovat hitaan talouskasvun vaikutukset reaalitalouteen sekä sitä kautta sanomalehtien ilmoitus- ja lehtimyyntituloihin.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.

ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. – 31.12.2016

Makrotalouden epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi mediamarkkinoiden kehityksen sekä ilmoitus- ja lehtimyyntitulojen ennustamista lehtitoimialalla. Samoin taloudellinen epävarmuus vaikeuttaa graafisen alan kehityksen ennustamista. Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuonna 2016.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

Joensuussa 22. päivänä huhtikuuta 2016

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Hallitus

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.pkkoyj.com

Pohjois-Karjalan Kirjapaino ‑konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Lehtitoimialaan kuuluu myös Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, joka valmistaa ilmoituksia sekä konsernin lehtiin että ulkopuolisille. Konsernin kirja- ja tarrapainot -toimialaan kuuluvat kirjapaino PunaMusta Oy ja tarrapaino Paperityö Oy.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter