Nokian hallitus kutsuu koolle vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen

NOKIA

Nokian hallitus kutsuu koolle vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
21.4.2016 klo 13.05

Nokian hallitus kutsuu koolle vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen

Nokia ilmoitti tänään, että sen hallitus on päättänyt kutsua yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 16.6.2016, ja että hallitus ja sen valiokunnat tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Ehdotus maksaa osinkoa 0,16 euroa osakkeelta vuodelta 2015 ja ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa osakkeelta;
Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi;
Ehdotus hallituksen palkkioiden korottamiseksi;
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta;
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista; ja
Ehdotukset tilintarkastajan uudelleen valitsemiseksi ja tilintarkastajan palkkioksi.

Osinkoehdotus

Kuten aiemmin julkistettu, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,16 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että 29.10.2015 julkistetun pääomarakenteen optimointiohjelman mukaisesti maksetaan ylimääräisenä osinkona 0,10 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä New Yorkin pörssissä on 16.6.2016 ja Nasdaq Helsingissä ja Euronext Parisissa 17.6.2016. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.6.2016 ja kokonaisosingon arvioitu maksupäivä on 5.7.2016.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Jouko Karvinen ja Simon Jiang ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseniksi.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9), ja että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan Nokian hallitukseen uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Louis R. Hughes, Jean C. Monty, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Carla Smits-Nusteling, joka on KPN:n entinen talousjohtaja sekä toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen ja sijoittaja, valitaan Nokian hallitukseen uutena jäsenenä samalle toimikaudelle.

Tarkempia tietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä tulee olemaan saatavilla nimitysvaliokunnan ehdotuksessa, joka julkaistaan samaan aikaan kuin yhtiökokouskutsu.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 16.6.2016 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Olivier Pioun valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

Ehdotus hallituksen palkkioiden korottamiseksi

Määritellessään ehdotettavia hallituspalkkioita hallituksen nimitysvaliokunnan tavoitteena on mahdollistaa Nokian kyky kilpailla huippuluokan hallitusosaamisesta osakkeenomistajien arvonmuodostuksen maksimoimiseksi. Siksi valiokunnan toimintatapana on ottaa huomioon ja verrata hallituksen palkkiotasoja ja -kriteerejä sellaisissa globaaleissa vertailuyhtiöissä, jotka liikevaihdoltaan, maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan ja liiketoiminnan monimuotoisuudeltaan vastaavat Nokiaa. Alcatel Lucentin kanssa toteutetun yhdistymisen seurauksena Nokian rooli Pohjois-Amerikassa on vahvistunut merkittävästi, mikä korostaa tarvetta varmistaa, että yhtiö kykenee rekrytoimaan parhaita hallituksen jäseniä alueelta. Hallitusten jäsenten palkitsemistilastojen mukaan Nokian nykyiset palkkiot eivät ole kilpailukykyisiä verrattuna palkkiotasoihin, joita pohjoisamerikkalaiset yhtiöt maksavat. Alla ehdotettujen palkkioiden korotusten ei ole tarkoitus nostaa hallituksen palkkioita Pohjois-Amerikan tasolle, vaan niiden on tarkoitus osittain tasoittaa eroa nykyisen palkkiotason ja pohjoisamerikkalaisten palkkiotason välillä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita korotetaan seuraaviin määriin: hallituksen varapuheenjohtajalle 185 000 euroa, muille hallituksen jäsenille kullekin 160 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona lisäksi 30 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle vuosipalkkiona lisäksi 15 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajan palkkiota ei ehdoteta korotettavaksi. Valiokunta ehdottaa myös, että kaikille muille hallituksen jäsenille, paitsi hallituksen puheenjohtajalle, maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu matkustukseen hallituksen jäsenen kotipaikan ja hallituksen tai valiokunnan kokouspaikan välillä. Kokouspalkkiota maksettaisiin enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana seuraavasti: 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta ja 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta. Yhdessä, vuosi- ja kokouspalkkiot osittain tasoittaisivat kilpailukykyeroa Nokian hallituspalkkiotason ja verrattavien pohjoisamerikkalaisten palkkiotasojen välillä.

Valiokunta ehdottaa edelleen yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksettaisiin joko markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan jäsenyytensä päättymiseen saakka osakemäärä, joka vastaa heidän kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana hallituspalkkioina saamiensa Nokian osakkeiden lukumäärää (vastaanotettu nettomäärä sen jälkeen, kun osakemäärästä on vähennetty ne osakkeet, joilla katetaan mahdolliset osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet kulut, mukaan lukien verot). Ehdotettu kokouspalkkio maksettaisiin rahana.

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 575 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, ja hallitus arvioi, että hankitut osakkeet mitätöidään. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan tai vaihtoehtoisesti kaikille osakkeenomistajille yhtäläisin ehdoin osoitetulla ostotarjouksella.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 16.12.2017 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2015 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Vuonna 2015 julkistetun pääomarakenteen optimointiohjelman mukaisesti hallitus aikoo hankkia yhtiön osakkeita kaksivuotisella 1,5 miljardin euron osakkeiden takaisinosto-ohjelmalla edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy valtuutuksen.

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään yhteensä 1 150 miljoonan osakkeen antamisesta valtuutuksen voimassaoloaikana osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa valtuutusta käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 16.12.2017 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2015 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. Valtuutus ei päätä ylimääräisen yhtiöko-kouksen 2.12.2015 hallitukselle antamaa osakeantia koskevaa valtuutusta.

Ehdotukset tilintarkastajan uudelleenvalitsemiseksi ja tilintarkastajalle maksettavaksi palkkioksi

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiökokouskutsu ja Nokian hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan tulevat saataville Nokian internetsivuille osoitteeseen www.nokia.com/yhtiokokous.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja tietyt tässä esitetyt lausumat, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin johdossamme, hallituksessamme ja muussa johdossamme, toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme, mukaan lukien odotetut ominaisuudet, liiketoiminta, organisaatiorakenne, johto ja toiminnot Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, osingonmaksuja ja maksujen ajankohtaa, liiketoiminnan kuluja, veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja E) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”näkee”, ”tavoitella”, ”arvioida”, ”on tarkoitettu”, ”tähdätä”, ”suunnitella”, ”aikoa”, ”keskittyä”, ”jatkaa”, ”arviomme mukaan”, ”pitäisi”, ”tulee” tai muut vastaavat ilmaisut ”tavoitella”, ”arvioida”, ”on tarkoitettu”, ”tähdätä”, ”suunnitella”, ”aikoa”, ”keskittyä”, ”jatkaa”, ”arviomme mukaan”, ”pitäisi”, ”tulee” tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme optimoida pääomarakenteemme suunnitellusti tai saavuttamaan uudelleen investment grade -tason luottoluokituksen tai muutoin parantaa sitä; 3) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän ja ajoituksen epävarmuus, mukaan lukien ehdotettua 0,16 euron osinkoa osakkeelta vuodelta 2015 ja ylimääräistä 0,10 euron osinkoa osakkeelta; 4) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon ”Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors” alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-21 12:06 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/21/Nokian+hallitus+kutsuu+koolle+vuoden+2016+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+HUG2005449.html

ETTEPLAN JULKAISEE TAMMI-MAALISKUUN 2016 OSAVUOSIKATSAUKSENSA 28.4.2016

ETTEPLAN JULKAISEE TAMMI-MAALISKUUN 2016 OSAVUOSIKATSAUKSENSA 28.4.2016

Julkaistu: 2016-04-21 12:00:00 CEST
Etteplan Oyj
Pörssitiedote
ETTEPLAN JULKAISEE TAMMI-MAALISKUUN 2016 OSAVUOSIKATSAUKSENSA 28.4.2016

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 21.4.2016, KLO 13.00

ETTEPLAN JULKAISEE TAMMI-MAALISKUUN 2016 OSAVUOSIKATSAUKSENSA 28.4.2016

Etteplan Oyj julkaisee tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksensa torstaina 28.4.2016 noin kello 14.00 Suomen aikaa. Tilinpäätöstiedote ja siihen liittyvä esitysaineisto ovat julkistamisen jälkeen saatavilla suomeksi ja englanniksi yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com/Investors.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-maaliskuun 2016 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 28.4.2016 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 2319 5437, tilaisuuden tunnus on Etteplan2016. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/etteplan/live/. Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Investors.

Vantaalla 21. huhtikuuta 2016

Etteplan Oyj

Konserniviestintä

Lisätiedot:
Outi-Maria Liedes, SVP, HR & Operational Development, puh. 040 756 9620

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplanin palvelut kattavat suunnittelun, teknisen dokumentoinnin, sulautettujen järjestelmien sekä IoT:n (esineiden internet) ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2015 Etteplanin liikevaihto oli 141,1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 2 400 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

K-ryhmä vie lähikaupat uudelle aikakaudelle – K-Marketien uudistus muuttaa suomalaisen katukuvan

Kesko Corporation

K-ryhmä vie lähikaupat uudelle aikakaudelle – K-Marketien uudistus muuttaa suomalaisen katukuvan

KESKO LEHDISTÖTIEDOTE 21.04.2016 KLO 13.00 1(2)

Ensimmäiset K-Marketit saavat täysin uuden, raikkaan ja modernin ilmeen eri puolilla Suomea tällä ja ensi viikolla. Ilmettä varten tutkittiin suomalaisten kuluttajien tarpeita ja haettiin vaikutteita maailmalta. Uusi pirteä oranssi ilme erottuu katukuvasta ja viestii rennolla otteella tuoreudesta ja laadusta.

K-Market-ketjun uudistus etenee vauhdilla, kun kaikki yli 400 K-Marketia ja noin 600 Siwaa ja Valintataloa tuodaan uuden yhtenäisen ketjuilmeen alle. Uuden ilmeen mukaisia kauppoja ilmestyy katukuvaan huhtikuusta alkaen. Koko ketju on uudistettu vuoden 2018 loppuun mennessä.

”Uskomme vahvasti lähimarkkinapalveluiden kasvuun. Yhteiskunnalliset muutokset, kuten väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja perhekoon pieneneminen tukevat tätä kehitystä. Investoimme tulevina vuosina useita kymmeniä miljoonia euroja lähikauppaverkostomme kasvattamiseen ja uudistamiseen. Mittavien uudistusten myötä viemme lähikauppamme uudelle aikakaudelle ja tavoitteenamme on kaksinkertaistaa lähikauppojemme asiakasmäärät”, kertoo Keskon varatoimitusjohtaja ja päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala.

Suomalaiset haluavat lähikaupasta jääkaapin jatkeen

K-Marketien uudistuksen lähtökohtana on tuoda lähikauppa 2020-luvulle. K-Marketin ilme toteuttaa koko K-ryhmän uutta, yhtenäisempää yritysidentiteettiä. Ilmeen suunnittelun yhteydessä tutkittiin suomalaisten kuluttajien tarpeita päivittäisillä ruokaostoksilla. Lisäksi ideoita kaupan ilmeeseen on haettu ulkomailta.

”Suomalaiset toivovat, että lähikauppa toimii jääkaapin jatkeena, jolloin kaupassakäynnin pitää olla nopeaa ja vaivatonta, mutta samalla inspiroivaa. K kaupan katolla on lupaus laadukkaasta ruokakaupasta. K-Marketin uusi ilme on moderni, rento ja helposti lähestyttävä”, kuvailee K-Market-ketjusta vastaava johtaja Jesper Åberg K-Marketin ilmettä.

Jokainen K-Market on erilainen – ja lähialueensa asiakkaiden näköinen. Kauppias luo valikoiman ja palvelut oman kaupan asiakastietoon pohjautuen ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. K-Market-kaupat elävöittävät paikkakuntia ja kaupunginosia ympäri Suomen.

”Miljöö tuo K-Marketien uudistukselle viimeisen silauksen. Mittava uudistustyö pitää sisällään paljon muutakin. Muutostöissä keskitytään kunkin kaupan asiakkaille tärkeisiin asioihin kuten palveluun, valikoimaan tai asioinnin helppouteen ja vaivattomuuteen”, kertoo Åberg.

Uusi ilme värimaailmaltaan pirteän oranssi

Uusi ilme on rento ja helposti lähestyttävä. Oranssia ja punaista värimaailmaa hyödyntävä ilme erottaa K-Marketit suomalaisessa katukuvassa. Vaalean ja oranssin värimaailmaa rikastavat lisävärit burgundi ja marjaisa punainen, jotka toimivat hyvin ruokakuvien kanssa. Rentoutta ilmeeseen on tuotu esimerkiksi rustiikkisella struktuuripinnalla, jota on yhdistelty hedelmien ja muiden tuoretuotteiden piirroksiin ja valokuviin. Kaupan opastetekstit on toteutettu K-Marketille erikseen suunnitellulla fontilla.

Näissä kaupoissa uusi K-Marketin ilme otetaan käyttöön ensimmäisenä
21.4. K-Market Ruokapaletti, Mänttä
21.4. K-Market Kairatie, Rovaniemi

Lisäksi huhti-toukokuussa näissä kaupoissa:

K-Market Kaunismäki, Mäntsälä
K-Market Jäkärlä, Turku
K-Market Karppala, Nurmijärvi
K-Market Albertin Herkku, Helsinki
K-Market Mestari, Tampere

Kuvia on ladattavissa osoitteessa http://aineistopankki.kesko.fi.

Lisätietoja
Jesper Åberg, K-Market-ketjun johtaja, Keskon päivittäistavaratoimiala p. 010 53 28940

K-Market-ketjusta syntyy Suomen kattavin ja palvelevin lähikauppaverkosto, joka on lähellä jokaista suomalaista. Nämä 2020-luvun lähikaupat tarjoavat tuoreen ja laajan valikoiman, kattavat palvelut ja luotettavan kilpailukykyisen hintatason, helposti ja nopeasti. Kaikki hyvä on lähellä – www.k-market.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-21 12:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/21/K+ryhm%C3%A4+vie+l%C3%A4hikaupat+uudelle+aikakaudelle+K+Marketien+uudistus+muuttaa+suomalaisen+katukuvan+HUG2005529.html

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2016

KONE Corporation

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2016

KONE Oyj, pörssitiedote, 21. huhtikuuta 2016 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2016

Tammi-maaliskuu 2016: Vahva operatiivinen kehitys; tilaukset laskivat korkealta tasolta

Tammi-maaliskuussa 2016 saadut tilaukset olivat 1 942 (1-3/2015: 2 054) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat 5,4 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 4,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Maaliskuun 2016 lopussa tilauskanta oli 8 530 (31.3.2015: 8 530) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 3,4 % 1 748 (1 691) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 4,2 %.
Liikevoitto oli 221,4 (211,9) miljoonaa euroa eli 12,7 % (12,5 %) liikevaihdosta.
Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 305,7 (212,2) miljoonaa euroa.

Avainluvut

1-3/
2016
1-3/
2015
1-12/
2015
Saadut tilaukset Me

1 942,3

2 053,8

7 958,9
Tilauskanta Me

8 529,7

8 529,6

8 209,5
Liikevaihto Me

1 748,3

1 690,9

8 647,3
Liikevoitto (EBIT) Me

221,4

211,9

1 241,5
Liikevoitto (EBIT) %

12,7

12,5

14,4
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 305,7 212,2 1 473,7
Tilikauden voitto Me

188,1

151,1

1 053,1
Laimentamaton osake-
kohtainen tulos
e

0,37

0,29

2,01
Korollinen nettovelka Me

-1 037,6

-584,4

-1 512,6
Omavaraisuusaste %

38,6

36,7

45,4
Nettovelkaantumisaste %

-52,7

-33,4

-58,7

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth katsauksen yhteydessä:

”Vahva operatiivinen kehityksemme jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Saadut tilaukset laskivat, mutta pysyivät hyvällä 1 942 miljoonan euron tasolla. Tilaukset laskivat 5,4 % historiallisin ja 4,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Tilaukset laskivat Kiinassa, kun taas Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella sekä Pohjois-Amerikassa ne kasvoivat. Liikevaihto kasvoi 3,4 % historiallisin ja 4,2 % vertailukelpoisin kurssein ja oli 1 748 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Pohjois-Amerikassa, kun taas Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä EMEA-alueella kehitys oli vakaampaa edellisvuoden vahvan viimeisen neljänneksen jälkeen. Liikevoitto kasvoi ja oli 221,4 miljoonaa euroa. Suhteellinen liikevoitto parani 12,7 %:iin liikevaihdosta. Rahavirta oli vahva, 305,7 miljoonaa euroa, mikä korostaa liiketoimintamme vahvaa perustaa.

Tavoitteenamme ei ollut maksimoida kasvuamme Kiinan laskusuuntaisella uusien laitteiden markkinalla, sillä asemamme on jo vahva markkinan suurimpana yrityksenä. Koko vuonna odotamme Kiinan markkinan laskevan 5-10 %. Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys Kiinassa oli arviomme heikommasta päästä. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa markkina tarjosi edelleen mahdollisuuksia sekä uusissa laitteissa että modernisoinnissa vuosineljänneksen aikana. Maailmanlaajuisen huoltomarkkinan kasvu jatkui ja oli erityisen vahvaa Aasian ja Tyynenmeren alueella. Olemme pystyneet hyödyntämään näitä mahdollisuuksia tehokkaasti. Vahvan kilpailukykymme ansiosta luotamme siihen, että hyvä kehityksemme jatkuu myös muuttuvassa markkinaympäristössä.

Haluaisin kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän sitoutumisestaan ja panoksestaan. Aloitimme vuoden hyvin, ja se tarjoaa jälleen uusia mahdollisuuksia kehittää edelleen tuottavuuttamme ja toimintaamme. Vuosi 2016 on tämänhetkisten kehitysohjelmiemme viimeinen. Niiden avulla jatkamme tuotekilpailukykymme, asiakaspalvelumme ja asiakasviestintämme kehittämistä sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä toiminnoissamme ja ratkaisuissamme. Vuosineljänneksen aikana otimme tärkeän askeleen aloittamalla yhteistyön IBM:n kanssa. Heidän pilvipalvelunsa avulla nostamme laitteidemme etämonitoroinnin ja analytiikan uudelle tasolle ja tuotamme lisäarvoa sekä uudenlaisia palveluita asiakkaillemme. Tämä mahdollistaa palveluliiketoimintamme vahvistamisen entisestään tulevina vuosina.

Olemme pitäneet markkina- ja liiketoimintanäkymämme ennallaan. Odotamme liikevaihdon kasvavan 2-6 % vertailukelpoisin kurssein. Odotamme liikevoiton olevan 1 220 miljoonaa-1 320 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät tammi-maaliskuun 2016 keskimääräisellä tasolla.”

Toimintaympäristö tammi-maaliskuussa 2016

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä uusien laitteiden globaalit markkinavolyymit heikkenivät Kiinan markkinan selvästä laskusta johtuen. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella sekä Pohjois-Amerikassa kysyntä uusissa laitteissa ja modernisoinnissa kasvoi jonkin verran. Huoltomarkkina jatkoi kasvua maailmanlaajuisesti. Sen kehitys oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja puolestaan vakaampaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Markkinanäkymät 2016

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan 5-10 % tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan hintakilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa markkinan odotetaan kasvavan jonkin verran. Myös Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen markkinan odotetaan kasvavan hieman. Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkinan odotetaan kasvavan kun taas Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä kehityksen odotetaan olevan vakaata.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa, jatkavan kasvua Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja kehittyvän melko hyvin myös muilla alueilla.

Liiketoimintanäkymät 2016

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2-6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 220-1 320 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-maaliskuun 2016 keskimääräisellä tasolla.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 21. huhtikuuta 2016 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 646 254 3387
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1933
Soittajat, Suomi: 09 2310 1619
Osallistujatunnus: KONE

On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:
Katri Saarenheimo, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Eriikka Söderström
talousjohtaja

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2015 KONEen liikevaihto oli 8,6 miljardia euroa ja vuoden 2015 lopulla henkilöstömäärä oli lähes 50 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-21 11:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/21/KONE+Oyj+n+osavuosikatsaus+tammi+maaliskuulta+2016+HUG2005491.html

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Evli Bank Plc

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2016 klo 12.10

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2016:
Hyvä tulos vaikeassa markkinaympäristössä

Tammi-maaliskuu 2016

Konsernin nettoliikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa), jossa laskua vertailukauteen oli 5 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa). Konsernin tulos nousi merkittävästi ollen 4,3 miljoonaa euroa (2,8 milj.euroa).Evlin osakkuusyhtiö Northern Horizon Capitalin Healthcare I -rahasto myi katsauskauden aikana koko kiinteistöportfolionsa. Transaktion myötä Evlin osuus NHC:n tuloksesta nousi merkittävien irtautumispalkkioiden johdosta ollen 1,9 miljoonaa euroa.Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,12 euroa).Hallinnoidut varat nousivat edellisvuoden vastaavalta tasolta ollen maaliskuun lopussa nettomääräisesti 9,5 miljardia euroa mukaan lukien osakkuusyhtiöt (9,1 mrd. euroa).

Näkymät vuodelle 2016 ennallaan

Evlin liiketoimintakehitys on ollut viime vuosina vahvaa ja kiinnostuksen Evlin palveluita ja tuotteita kohtaan arvioidaan jatkuvan vakaana. Corporate Finance -liiketoiminnan osalta merkittävät vaihtelut vuosittaisissa tuotoissa ovat mahdollisia. Yksikön toimeksiantokanta on hyvä. Evlin toistuvien tuottojen suhde kuluihin on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti, ja tuotot kattoivat lähes 90 prosenttia kiinteistä operatiivisista kustannuksista. Arvioimme vuoden 2016 tuloksen olevan selvästi positiivinen.

AVAINLUVUT 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
Tuotot, M€ 15,9 16,6 66,0
Nettoliikevaihto, M€ 15,4 16,2 64,2
Liikevoitto/-tappio, M€ 3,1 3,7 13,3
Tilikauden voitto/tappio, M€ 4,3 2,8 12,3
Liikevoitto/-tappio nettoliikevaihdosta, % 20,0 % 22,9 % 20,6 %
Tulos/osake 0,18 0,12 0,54
Tulos/osake, laimennettu (IFRS) 0,17 0,12 0,53
Oman pääoman tuotto-% (ROE)* 25,1 21,8 20,2
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin 89 % 96 % 93 %
Osinko/osake** 0,31
Oma pääoma/osake 2,82 2,42 2,96
Markkina-arvo, M€*** 156,20 190,94
Osakkeen hinta päätöspäivänä 6,70 8,19
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 246 233 248

* Annualisoitu
** Vuodelta 2015 yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osinko on maksettu 17.3.2016.
*** Listaamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu listatun B-sarjan osakkeen raportointikauden päätöskurssiin.

Vertailukauden osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttäen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.10.2015 päätetyn maksuttoman osakeannin mukaisesti oikaistuja osakemääriä.

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

”Alkuvuoden haastava markkinaympäristö vaikutti negatiivisesti pääomamarkkinat-yksikön asiakkaiden kaupankäyntiaktiivisuuteen sekä vähensi varainhoitoyksikön tuottosidonnaisia palkkioita, minkä seurauksena konsernin liikevaihto laski viisi prosenttia edellisvuoteen nähden. Katsauskauden tulos parani kuitenkin selvästi osakkuusyhtiön saamien irtaantumispalkkioiden myötä.

Onnistuimme alkuvuoden aikana saamaan useita uusia yhteisö-, Private Banking- ja Verkkopankkiiri-asiakkaita, ja konsernin hallinnoitava asiakasvarallisuus nousi uuteen ennätykseensä ollen nettomääräisesti 9,5 miljardia euroa osakkuusyhtiöt mukaan lukien. Myös rahastoyhtiömme menestyi alkuvuonna mainiosti keräten yhteensä 97 miljoonan euron arvosta nettomerkintöjä. Evli-Rahastoyhtiö oli kauden lopussa 5,4 prosentin markkinaosuudellaan Suomen neljänneksi suurin rahastoyhtiö.

Jatkamme panostamista uusien vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kehittämiseen, Evlin rahastojen kansainväliseen myyntiin, digitaalisten palveluiden rakentamiseen ja sijoittamiseen liittyvien prosessien tehostamiseen.”

Kutsu sijoittajille ja analyytikoille

Evli järjestää sijoittaja- ja analyytikkotilaisuuden Evli Pankissa (Aleksanterinkatu 19 A, 4 krs., Helsinki) torstaina 21.4. klo 14.00 alkaen. Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki ja talousjohtaja Juho Mikola esittelevät tulosta. Tilaisuus pidetään suomeksi. Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.evli.com > Sijoittajat.

Evli Pankki Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, p. (09) 4766 9304 tai 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9871 tai 040 717 8888, juho.mikola@evli.com

Evli lyhyesti

Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Liite:
Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-21 11:10 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/21/Evli+Pankki+Oyj+n+osavuosikatsaus+tammi+maaliskuu+2016+HUG2005481.html

Fortumilta aurinkosähköjärjestelmä Suomen luontokeskus Haltiaan

Fortumilta aurinkosähköjärjestelmä Suomen luontokeskus Haltiaan

Julkaistu: 2016-04-21 09:33:45 CEST
Fortum
Lehdistötiedote
Fortumilta aurinkosähköjärjestelmä Suomen luontokeskus Haltiaan

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 21.4.2016

Fortum toimittaa aurinkosähköjärjestelmän Suomen luontokeskus Haltiaan, Nuuksion kansallispuistoon Espoossa. Omalla aurinkosähkötuotannollaan Haltia pienentää edelleen hiilijalanjälkeään ja kasvattaa energiaomavaraisuuttaan. Toimitettava järjestelmä koostuu 72 paneelista, ja sen kapasiteetti on 19 kW. Sen arvioitu vuosituotanto vastaa noin kolmen pientalon vuotuista sähkönkulutusta.

”Haltian suunnittelussa ja rakentamisessa tavoitteena oli mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Kiinteistö hyödyntää jo nyt lämmityksessä maa- ja aurinkolämpöä, ja esimerkiksi sen ilmastointi ja valaistus toimivat itseohjautuvasti huipputeknologian avulla. Kiinteistöön asennettiin rakennusvaiheessa myös telineet aurinkopaneeleille ja on hienoa, että nyt saamme paneelit asennettua ja oman aurinkosähkön tuotannon käyntiin”, kertoo luontokeskuksen johtaja Tom Selänniemi.

Haltiaan toukokuussa asennettava aurinkosähköjärjestelmä on osa Fortumin INTESEM (Intelligent Solar Energy Management from Cell to Grid) -virtuaalivoimalaitoshanketta, jonka tavoitteena on tuottaa lisätietoa hajautetun aurinkosähkötuotannon mahdollisuuksista. Hankkeessa selvitetään muun muassa miten aurinkosähköjärjestelmien tehokkuutta voidaan lisätä Pohjoismaissa optimoimalla ja yhdistelemällä aurinkosähkön tuotantoa akkujen ja älykkäiden invertterien avulla. INTESEM-hankkeen toinen osapuoli on ruotsalainen invertterivalmistaja Ferroamp. Hanketta tukee teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes.

”Olemme hyvin iloisia, että saamme toimittaa aurinkosähköjärjestelmän Haltiaan, joka on ekologisen rakentamisen ja suunnittelun edelläkävijä. Haluamme strategiamme mukaisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa edistää uusiutuvan energian käyttöä”, sanoo projektivastaava Jouni Tolonen Fortumista.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoa:
Tom Selänniemi, johtaja, Suomen luontokeskus Haltia, puh. 040 715 6068
Jouni Tolonen, projektivastaava, Fortum Oyj, puh. 050 594 2261

Suomen luontokeskus Haltia
Haltia on uudenlainen luontokeskus, joka kokoaa Suomen luonnon yhden katon alle ja tuo sen aivan ihollesi niin rakennuksen ja tilojen kautta kuin upeissa näyttelyissä. Haltian rakennus on arkkitehti Rainer Mahlamäen suunnittelema ja kalevalaisen taruston inspiroima. Siinä kohtaavat villi luonto ja ihminen, rauhallisesti ja sopusoinnussa keskenään. Jo rakennus itsessään on nähtävyys. Haltia aloittaa puurakentamisessa uuden aikakauden, sillä se on ensimmäinen kokonaan puusta rakennettu julkinen rakennus. Ympäristö on otettu huomioon niin Haltian tiloissa kuin toiminnassakin taitavalla suunnittelulla ja huippumoderneilla ekologisilla ratkaisuilla. Rakennus muun muassa lämpenee ja jäähtyy auringosta ja maasta saatavalla energialla. Haltiassa sinua ympäröivät Nuuksion ja Pitkäjärven huikeat maisemat ja loistavat retkeilymaastot. Haltian näyttelyissä puolestaan saat aidon elämyksen koko Suomen luonnosta. Suomen luontokeskus Haltian toiminnasta vastaa Metsähallituksen luontopalvelut.

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

TELESTE JULKAISEE OSAVUOSIKATSAUKSEN TORSTAINA 28.4.2016

TELESTE JULKAISEE OSAVUOSIKATSAUKSEN TORSTAINA 28.4.2016

Julkaistu: 2016-04-21 09:31:41 CEST
Teleste
Tulosjulkistamisajankohdat
TELESTE JULKAISEE OSAVUOSIKATSAUKSEN TORSTAINA 28.4.2016

Turku, Finland, 2016-04-21 09:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Teleste julkaisee osavuosikatsauksen 1-3/2016 pörssitiedotteena torstaina 28.4.2016 noin klo 08:30.

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran isännöimä tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä Helsingissä. Paikalla on myös Telesten talousjohtaja Juha Hyytiäinen.

TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: Torstai 28.4.2016
Aika: 09:30, kesto noin 1h
Paikka: Ravintola Savoy, 7 krs. Eteläesplanadi 14, Helsinki

Tilaisuuteen pyydetään ennakkoilmoittautumaan 26.4. mennessä:
Tiina Vuorinen
Puh.02 2605 611
investor.relations@teleste.com

Tervetuloa,

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

Liitteet:
Teleste kutsu Q1 2016 FI.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

NEO INDUSTRIAL OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. – 21.4.2016

NEO INDUSTRIAL OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. – 21.4.2016

Julkaistu: 2016-04-21 09:00:00 CEST
Neo Industrial Oyj
Pörssitiedote
NEO INDUSTRIAL OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. – 21.4.2016
LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA

NEO INDUSTRIAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2016 klo 10.00

NEO INDUSTRIAL OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1. – 21.4.2016

LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA

Neo Industrialin liikevaihto ajalla 1.1. – 31.3.2016 oli 19,3 miljoonaa euroa (18,0 miljoonaa euroa 1.1. – 31.3.2015). Liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa (-0,8).

KAAPELITOIMIALA

Kaapelitoimialan liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani edellisvuodesta.

Kaapelitoimialan liikevaihto ajalla 1.1. – 31.3.2016 oli 19,3 miljoonaa euroa (18,0). Liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,5).

Katsauskaudella (1.1. – 21.4.2016) Reka Kaapeli Oy:n päämarkkina-alueella Pohjoismaissa myyntivolyymit kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Aluekohtaisia eroja oli kuitenkin paljon. Myyntivolyymit muilla markkina-alueilla laskivat.

Katsauskauden lopussa alumiinin ja kuparin hinnat olivat euromääräisesti lähellä edellisen vuodenvaihteen hintatasoa.

Osana Reka-konsernin allekirjoittamaa rahoitussopimusta kaapelitoimialan lainat järjesteltiin uudestaan.
Maaliskuussa toteutetussa rahoitusratkaisussa kaapelitoimialan lainat järjesteltiin pitkäaikaiseksi rahoitukseksi.

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables Oy:n liikevaihto ajalla 1.1. – 31.3.2016 oli 3,9 miljoonaa euroa (5,5). Liiketulos oli tappiollinen.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen. Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne muodostaa riskin konsernin rahoituksen järjestämisessä.

Konserni on järjestellyt rahoitustaan vuodesta 2014 lähtien ja rahoitustilanne on parantunut.

Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Rakentaminen on hieman piristynyt Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa. Johto uskoo sähköverkon rakentajien kasvattavan maakaapeloinnin investointeja jakeluvarmuuden parantamiseksi. Kaapelitoimialan liikevaihdon 2016 arvioidaan kasvavan jonkin verran vuodesta 2015. Kaapelitoimialan liiketuloksen uskotaan olevan selkeästi positiivinen.

Rahoituksen riittävyyden ja maksuvalmiuden varmistamiseksi rahoitus- ja maksuehtoneuvottelujen lisäksi ovat varastojen kiertoa tehostavat toimenpiteet ja pääoman vapauttaminen omaisuuseristä.

Tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Neo Industrial on siirtynyt julkaisemaan kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5c §:n mukaiset johdon osavuotiset selvitykset osavuosikatsausten sijaan.

Hyvinkäällä 21.4.2016

Neo Industrial Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Ralf Sohlström, toimitusjohtaja, puh. 040 770 2720

Tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”olettaa”, ”tulevat” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista.

Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Uusi Vantaankoski -ideakilpailun voittajatyö haastaa luomaan vapaakaupungin työelämän kokeiluille

Uusi Vantaankoski -ideakilpailun voittajatyö haastaa luomaan vapaakaupungin työelämän kokeiluille

Julkaistu: 2016-04-21 09:00:00 CEST
SRV Yhtiöt Oyj
Lehdistötiedote
Uusi Vantaankoski -ideakilpailun voittajatyö haastaa luomaan vapaakaupungin työelämän kokeiluille

Espoo, Suomi, 2016-04-21 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 21.4.2016, KLO 10.00

Uusi Vantaankoski -ideakilpailun voittajatyö haastaa luomaan vapaakaupungin työelämän kokeiluille

SRV:n, Sanoman, Vantaan kaupungin ja VTT:n yhdessä järjestämän Uusi Vantaankoski -ideakilpailun voittajaksi on valittu L Arkkitehdit Oy:n johtama poikkitieteellinen työryhmä. Uusi Vantaankoski -ideakilpailulla haettiin konseptia innovatiiviselle yrityskampukselle. Voittoisa Futurama-ehdotus purkaa ennakkoluulottomasti työn, vapaa-ajan, kodin ja työpaikan raja-aitoja.

“Päätimme osallistua siksi, että uuden tyyppinen kilpailumuoto oli houkutteleva. Haastoimme alusta lähtien vallitsevat alue- ja toimistorakentamisen käytänteet ja pohdimme konseptitasolla, mitä työ ja eläminen kaupunkiympäristössä ovat tulevaisuudessa. Kasasimme työryhmän, johon meidän arkkitehtien lisäksi kuuluivat muiden muassa futuristi ja työelämäntutkija. He auttoivat laajentamaan horisonttiamme ja näkemään tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia”, L Arkkitehtien kehityspäällikkö, voittajatyöryhmän vetäjä Katia Salo sanoo.

Voittajatyön lähtökohta on se, että jyrkkä vastakkainasettelu työn, kodin, työajan ja vapaa-ajan välillä päättyy. Toimitila käsitteenä on tullut tiensä päähän ja sen korvaa joustavasti tarpeen mukaan muuntuva toimintaympäristö, joka myös tarjoaa ihmisille enemmän vaihtoehtoja arkensa rytmittämiseen.

“Nykyinen tapa kehittää kaupunkiympäristöjä on kankea eikä anna tilaa spontaaneille innovaatioille ja kaupunkitilan nopealle muokkaamiselle. Norminpurkutalkoiden hengessä ehdotamme Uudelle Vantaankoskelle eräänlaista vapaakaupunkia, jossa totutut, rajoittavat säännöt eivät päde. Rajatulla alueella kevyet, nopeat kokeilut työn tekemisestä ja kaupunkielämästä olisivat sallittuja”, Salo kertoo.

Voittajatyön mukaan tulevaisuudessa tila on palvelu, joka muuntuu tarpeen mukaan. Kaupunkitila, sisältäen esimerkiksi liikenteen, on myös palvelu, ja alusta tapahtumille ja toimeliaisuudelle. Voittajatyössä ehdotetaan, että kampusalueen annettaisiin kehittyä yritysvetoisesti ja nopea täydennys- ja muuntorakentaminen sallittaisiin joustokaavoituksella. Tavoitteena olisi, ettei yrityksen tarvitsisi tilanteensa muuttuessa lähteä alueelta pois, vaan tilat joustaisivat.

“Halusimme ravistella kaupunkisuunnittelua ja toimitilahankkeita, ja onnistuimme. Seuraavaksi käynnistämme neuvottelut voittajien ja muiden kiinnostavia konsepteja tuottaneiden kanssa. Valitsemme osioita eri töistä ja kehitämme niitä eteenpäin. Ensimmäiset ideasovellukset haluaisimme näkyville jo vuoden, parin kuluttua”, tuomariston puheenjohtaja, SRV:n hankekehitysjohtaja Jouko Pöyhönen sanoo.

Kilpailuun saatiin kaikkiaan 17 kilpailuehdotusta. Kilpailun pääpalkinnon 20 000 euroa voitti kilpailutyö Futurama. Kilpailutyö Symbioosi palkittiin 10 000 eurolla konseptista, jonka vahvuuksia olivat erityisesti pöhinäpalvelut -idea ja muunneltava tilankäyttö. R2D2K ja The Mesh Studio jakavat keskenään yhteensä 10 000 euron palkintosumman digitaalisten palveluiden ideoista. Kilpailutyö Hyönteiselämää palkitaan 5000 eurolla liikkumisratkaisusta ilmaulottuvuudessa. Kilpailutyö Kiertotaloustulostin palkitaan 5000 eurolla kiertotalouden alueellisesta toteuttamisesta.

Lisätietoja kilpailusta ja kilpailijoista:
Palkittujen kilpailutöiden tekijöiden tiimit, yhteyshenkilöt ja tuomariston kommentit julkaistaan 21.4. klo 10 www.uusivantaankoski.fi -verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt medialle:
Jouko Pöyhönen, Johtaja, Hankekehitys, SRV, puh. 0201 455247, jouko.poyhonen@srv.fi
Hanna Johde, Viestintäjohtaja, Sanoma, puh. 040 673 8977, hanna.johde@sanoma.com
Jose Valanta, Elinkeinojohtaja, Vantaan kaupunki, puh. 09 8392 1108, 050 5231116, jose.valanta@vantaa.fi

Toimitamme median edustajille pyynnön perusteella otteita palkittujen työryhmien kilpailutöistä. Mikäli haluatte tilata aineistopaketin, ottakaa yhteyttä yhteistyökumppaniimme Mailand Communications Oy:n Aino Laaksoon. Yhteystiedot: aino.laakso@mailand.fi, puh. 050 553 8831.

Kilpailutöiden omistusoikeudet ovat kilpailun järjestäjällä eikä niitä ole luvallista julkaista kokonaisuudessaan mutta mediat voivat julkaista osia visualisoinneista ja siteerata ehdotuksia.

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook LinkedIn TwitterInstagram

SRV – Elämäsi rakentaja

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

F-Secure Oyj julkistaa vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen pe 29.4.2016

F-Secure Oyj julkistaa vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen pe 29.4.2016

Julkaistu: 2016-04-21 08:32:12 CEST
F-Secure Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat
F-Secure Oyj julkistaa vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen pe 29.4.2016

F-Secure Oyj, pörssitiedote, 21.4.2016 klo 09.30

F-Secure Oyj julkistaa vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen perjantaina 29.4.2016 kello 9.00 Suomen aikaa.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään 29.4.2016 klo 11.00-12.00 Suomen aikaa yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki (Ruoholahti).

Englanninkielinen webcast kansainvälisille sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä kello 14.30 paikallista aikaa. Linkki webcastiin: https://meet.f-secure.com/tapio.pesola/SQKVN74K

Webcastiin voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358975110100. Puhelinkonferenssin tunnus on 5228027. Webcastin esitysmateriaalia ja suoraa videolähetystä voi seurata vain internetin välityksellä.

Esitysmateriaali on saatavilla ennen tilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla: http://www.f-secure.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Tapio Pesola, IR Manager
tapio.pesola@f-secure.com
+358 44 373 46 93

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!