Etusivu » Arkistot 19.4.2016

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.4.2016

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.4.2016

United Bankers Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 19.4.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.4.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 19.4.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 50 osaketta
Kokonaishinta 1 850,00 EUR
Keskihinta/ osake 37,0000 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 37,00 EUR
Alin hankintahinta/ osake 37,00 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.4.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 6 547 KPL.
United Bankers Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-19 17:46 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/19/United+Bankers+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+19+4+2016+HUG2004899.html

Savo-Solar Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Savo-Solar Oy

Savo-Solar Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Savo-Solar Oy
Yhtiötiedote 19.4.2016 klo 16.15 (CET)

Savo-Solar Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Savo-Solar Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2016 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 10 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 4 669 902 osaketta eli noin 29,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätös vuodelta 2015
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelle 2015 ja päätti, että tilikauden tappio 4.071.769,85 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa.

Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia A-sarjan osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta ehdotetaan maksettavaksi 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Osakeosuus palkkiosta ehdotetaan maksettavaksi hallituksen jäsenille kahdessa erässä, siten, että ensimmäinen erä maksetaan 1.-31.5.2016 välisenä aikana ja toinen erä kahden viikon kuluessa siitä kun puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.-30.6.2016 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida antaa edellä mainittuina aikoina, ne annetaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin ja Sami Tuhkasen sekä uusina jäseninä Kenth Granljungin, Christof Geyn ja Michael Mattssonin.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pekka Loikkasen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti, että yhtiö muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiöjärjestyksen 1 § ja 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Savo-Solar Oyj, ruotsiksi Savo-Solar Abp ja englanniksi Savo-Solar Plc. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.

3 § Osakkeet
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 10.000.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 62,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.12.2014 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

SAVO-SOLAR OY
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Ingrid Östhols, viestintä
Puh: +46 721 810 867
Sähköposti: ingrid.osthols@savosolar.se

Hyväksytty neuvonantaja
Mangold Fondkommission AB
Puh: +46 (8) 5030 1550
Sähköposti: info@mangold.se

Savo-Solar lyhyesti
Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-19 16:15 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/19/Savo+Solar+Oy+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG2004847.html

VALOE SIIRTÄÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PIDETTÄVÄKSI MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA

VALOE SIIRTÄÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PIDETTÄVÄKSI MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA

Julkaistu: 2016-04-19 15:00:00 CEST
Valoe Oyj
Pörssitiedote
VALOE SIIRTÄÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PIDETTÄVÄKSI MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA

Valoe Oyj Pörssitiedote 19.4.2016 klo 16.00

VALOE SIIRTÄÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PIDETTÄVÄKSI MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA

Valoen hallitus on tänään päättänyt siirtää aiemmin ilmoitetusta poiketen varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti varsinainen yhtiökokous olisi ollut tarkoitus pitää 11.5.2016. Syynä siirtoon on se, että yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2015 ei ole vielä valmistunut. Valoe julkaisee vuoden 2015 vuosikertomuksensa, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä viimeistään 30.4.2016.

Mikkelissä 19. päivänä huhtikuuta 2016

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kutsu Uponorin tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksen julkistamiseen

Kutsu Uponorin tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksen julkistamiseen

Julkaistu: 2016-04-19 13:30:00 CEST
Uponor Oyj
Sijoittajauutiset
Kutsu Uponorin tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksen julkistamiseen

Uponor Oyj Sijoittajauutinen 19.4.2016 14.30

Kutsu Uponorin tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksen julkistamiseen

Uponor Oyj julkistaa vuoden 2016 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen perjantaina 29.4.2016 klo 08.00. Tulostiedote löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta http://sijoittajat.uponor.fi.

Suora webcast-lähetys, joka on suunnattu analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä julkisen sanan edustajille, järjestetään klo 10.00 alkaen. Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken ja talousjohtaja Riitta Palomäen englanninkielistä esitystä voi seurata yhtiön verkkosivujen kautta http://sijoittajat.uponor.fi.

Kysymyksiä voi lähettää etukäteen tai webcast-lähetyksen aikana sähköpostiosoitteeseen ir@uponor.com.

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2015 Uponorin liikevaihto oli noin 1 050 miljoonaa euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kotipizza Group Oyj: Kotipizza Groupin tilinpäätös 2015 on julkaistu

Kotipizza Group Oyj

Kotipizza Group Oyj: Kotipizza Groupin tilinpäätös 2015 on julkaistu

Kotipizza Group Oyj

Pörssitiedote 18.4.2016, klo 14.00 (EET)

Kotipizza Groupin tilinpäätös 2015 on julkaistu

Kotipizza Group Oyj on julkaissut tilinpäätöksensä vuodelta 2015 osoitteessa ir.kotipizzagroup.com. Edellä mainitussa osoitteessa on julkaistu myös yhtiön vuosikertomus sekä selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkoista ja palkkioista.

Kotipizza Groupin vuoden 2015 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen pdf-tulosteet sekä edellä mainitut selvitykset ovat tämän tiedotteen liitteinä.

Kotipizza Group Oyj
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, Talousjohtaja
puh. +358 207 716 747

Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2015 lopussa 257 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2015 oli 77,3 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto tilikaudella 2015 oli 56,4 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 5,03 miljoonaa euroa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-19 13:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/19/Kotipizza+Group+Oyj+Kotipizza+Groupin+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+2015+on+julkaistu+HUG2004727.html

KESLAN TYTÄRYHTIÖ MFG COMPONENTS OY KÄYNNISTÄÄ YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT ILOMANTSIN TOIMIPAIKAN TULEVAISUUDESTA

KESLAN TYTÄRYHTIÖ MFG COMPONENTS OY KÄYNNISTÄÄ YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT ILOMANTSIN TOIMIPAIKAN TULEVAISUUDESTA

Julkaistu: 2016-04-19 13:00:00 CEST
Kesla Oyj
Pörssitiedote
KESLAN TYTÄRYHTIÖ MFG COMPONENTS OY KÄYNNISTÄÄ YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT ILOMANTSIN TOIMIPAIKAN TULEVAISUUDESTA

KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.4.2016 klo 14.00

KESLAN TYTÄRYHTIÖ MFG COMPONENTS OY KÄYNNISTÄÄ YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT ILOMANTSIN TOIMIPAIKAN TULEVAISUUDESTA

MFG Components Oy on tänään käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut, jossa selvitetään Ilomantsin toimipaikan sulkemista kokonaan vuoden 2016 aikana. Neuvottelujen taustalla on pitkään jatkunut Ilomantsin konepajan heikko taloudellinen tilanne.

Vuonna 1979 perustettu Ilomantsin konepaja valmistaa pääasiassa hydrauliikkasylintereitä sekä nostureiden kääntölaitteita ja koneistettuja osia. Toimipisteessä työskentelee tällä hetkellä noin 40 henkilöä ja 6 toimihenkilöä, joiden työllistymismahdollisuuksia Kesla-konsernin muissa yksiköissä selvitetään neuvottelujen aikana.

MFG Componentsissa työskentelee yhteensä noin 70 työntekijää ja hieman alle 20 toimihenkilöä. Yhtiön liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja se on täysin Kesla Oyj:n omistama tytäryhtiö. Neuvottelut eivät koske MFG Components Oy:n toista toimipistettä eli Tohmajärven konepajaa.

Joensuu 19.4.2016

KESLA OYJ

Simo Saastamoinen

Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 – 560 9310 tänään 15.00 – 16.00

JAKELU:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2015 40,1 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän liikevaihdosta viennin osuus oli 69,0 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 275 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kutsu Aspon osavuosikatsauksen julkistamistilaisuuteen

Aspo Plc

Kutsu Aspon osavuosikatsauksen julkistamistilaisuuteen

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.4.2016 klo 14.00

KUTSU ASPON OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKISTAMISTILAISUUTEEN

Aspo Oyj:n tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus julkistetaan torstaina 28.4.2016 noin klo 10.00.

Analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnattu tiedotustilaisuus pidetään torstaina 28.4.2016 klo 14.00 Hotel Kämpin Paavo Nurmi-kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 26.4.2016 Hilkka Jokiniemelle, hilkka.jokiniemi (a) aspo.com, puh. 09 521 4100.

Tiedotustilaisuudessa ovat paikalla toimitusjohtaja Aki Ojanen, talousjohtaja Arto Meitsalo ja rahoitusjohtaja Harri Seppälä. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla suomeksi ja englanniksi osoitteessa “www.aspo.fi > sijoittajat > esitykset” julkistuspäivänä klo 14.00.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Harri Seppälä, rahoitusjohtaja Aspo Oyj, +358 9 5211 tai +358 400 617 201
harri.seppala(a)aspo.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-19 13:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/19/Kutsu+Aspon+osavuosikatsauksen+julkistamistilaisuuteen+HUG2004757.html

Jani Liukkonen siirtyy vastaamaan Ponssen Suomen myynnistä ja huoltopalveluista

Jani Liukkonen siirtyy vastaamaan Ponssen Suomen myynnistä ja huoltopalveluista

Julkaistu: 2016-04-19 12:00:32 CEST
Ponsse Oyj
Lehdistötiedote
Jani Liukkonen siirtyy vastaamaan Ponssen Suomen myynnistä ja huoltopalveluista

Vieremä, Finland, 2016-04-19 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Ponssen kotimaan myyntiorganisaatio muuttuu. Tuotantotalouden DI ja metsätalousinsinööri Jani Liukkonen (43) on nimitetty maajohtajaksi vastuualueenaan Suomen myynti ja huoltopalvelut. Muutoksella tiivistetään myynnin ja huollon yhteistyötä.

– Suomi on meille suurin yksittäinen markkina ja haluamme entisestään tehostaa asiakaspalvelua. Olemme olleet kotimaassa markkinajohtajia usean vuoden ajan ja asiakaskunnan laajuus vaatii jatkuvaa panostamista palvelutarjontaan, Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén kertoo.

Jani Liukkonen siirtyy uuteen tehtäväänsä kotimaan myyntipäällikön tehtävästä. Hän on aloittanut Ponssen palveluksessa vuonna 2001 varaosamyyjänä, minkä jälkeen hän toimi vaihtokoneiden tuotepäällikkönä. Jani Liukkonen raportoi myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille ja hänen sijaintipaikkansa on Vieremä.

Tällä hetkellä Ponsse tarjoaa Suomessa huoltopalveluja 24 paikkakunnalla. 14 oman palvelukeskuksen lisäksi Suomessa toimii 10 PONSSE-sopimushuoltajaa. Yhteensä noin 2300 rekisteröidyn PONSSE-koneen kantaa palvelee yli 150 huoltopalvelujen ammattilaista.

Vieremällä 19. huhtikuuta 2016

PONSSE OYJ

Jarmo Vidgrén
myynti- ja markkinointijohtaja

LISÄTIETOJA: Jarmo Vidgrén, myynti- ja markkinointijohtaja, puh. 040 519 1486

Liitteet:
Ponsse Oyj_Jani Liukkonen.jpg

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ROBIT OYJ:N ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 2016

Robit Plc

ROBIT OYJ:N ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 2016

ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 19.4.2016 KLO 13.00

ROBIT OYJ:N ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 2016

Robit Oyj raportoi tiedonantopolitiikkansa mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi liikevaihtotiedon vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä.

Robit Oyj:n 1-3/2016 tilintarkastamaton liikevaihto oli 9 395 000 euroa (10 681 000 euroa 1-3/2015), jolloin laskua vertailukauteen 1-3/2015 oli 12,0 prosenttia. Markkinatilanteen odotetaan edelleen jatkuvan haastavana. Suurimman markkina-alueen, Euroopan, myynti on vilkastunut. Konsolidoitu myyntikate on kehittynyt suotuisasti. Yhtiö jatkaa suunnitelman mukaisia panostuksia myyntiin strategisen kasvun varmistamiseksi.

Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa orgaanisesti vähintään 15 % vuodessa. Vuonna 2015 liikevaihto kasvoi edelliskauteen verrattuna 19,1 %. Yhtiön pitkän ajan (10 v.) keskimääräinen kasvu on ollut 20 %. Kannattavuuden osalta yhtiön pitkän aikavälin strategisena tavoitteena on 13 %:n EBITA.

ROBIT OYJ

Mikko Mattila, toimitusjohtaja

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja:

Robit Oyj

Mikko Mattila, toimitusjohtaja
+358 40 736 7001
mikko.mattila@robit.fi

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjoholm@robit.fi

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantaja toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori
Puh. +358 9 616 28 101

Robit on suomalainen kasvuyritys, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: tunnelinporaus, maalämmitys ja -jäähdytys, rakentaminen ja kaivosteollisuus. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Top Hammer, Down the Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla kahdeksan omaa toimipistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa ja Etelä-Koreassa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki Oy First North Finland -markkinapaikalle ja käyttää kaupankäyntitunnusta ROBIT. Lisätietoa www.robit.fi.

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robit.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-19 12:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/19/ROBIT+OYJ+N+ENSIMM%C3%84ISEN+VUOSINELJ%C3%84NNEKSEN+LIIKEVAIHTO+2016+HUG2004744.html

Kutsu Tecnotreen osavuosikatsauksen Q1/2016 tiedotustilaisuuteen

Kutsu Tecnotreen osavuosikatsauksen Q1/2016 tiedotustilaisuuteen

Julkaistu: 2016-04-19 12:00:00 CEST
Tecnotree Oyj
Sijoittajauutiset
Kutsu Tecnotreen osavuosikatsauksen Q1/2016 tiedotustilaisuuteen

Tecnotree Oyj
Sijoittajauutinen
19.4.2016 klo 13.00

Tecnotree julkistaa Q1/2016 tuloksensa keskiviikkona 27.4.2016 klo 8.30.

Analyytikko- , sijoittaja- ja lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 27.4.2016 klo 10.00 osoitteessa hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki, neuvotteluhuone Tapiola, 1. kerros. Tilaisuus on englanninkielinen.

Vt. toimitusjohtaja Padma Ravichander esittelee Q1/2016 tuloksen.

Osavuosikatsaus ja esitysaineisto ovat tuloksen julkistamisen jälkeen saatavilla myös Tecnotreen internet-sivuilla www.tecnotree.com

Tilaisuuteen voi ilmoittautua tiistaihin 26.4.2016 mennessä: investor.relations@tecnotree.com

TECNOTREE OYJ
Sijoittajaviestintä

LISÄTIETOJA
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter