Etusivu » Arkistot 7.4.2016

KORJAUS: F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

KORJAUS: F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu: 2016-04-07 17:50:52 CEST
F-Secure Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
KORJAUS: F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote, 7.4.2016 klo 18.50

KORJAUS: Juho Malmberg ei ole hallituksen eikä sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2016. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavaa:

Osinko

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,06 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 19.4.2016.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin aiemman palkkiotason mukaisesti 55 000 euroa. Nimitys- ja palkitsemis- sekä tarkastusvaliokuntien puheenjohtajalle palkkioksi päätettiin 40 000 euroa, jäsenen palkkioksi 30 000 euroa sekä hallituksen jäsenelle joka on työsuhteessa yhtiöön 10 000 euroa. Palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina.

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän (7).

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Jussi Arovaara, Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Anu Nissinen ja Risto Siilasmaa. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Bruce Oreck ja Janne Pirttilahti. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Risto Siilasmaa ja jäseniksi Matti Heikkonen ja Anu Nissinen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Pertti Ervi ja jäseniksi Jussi Arovaara, Bruce Oreck ja Janne Pirttilahti.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin Pricewaterhouse Coopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 10 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko säännellyllä markkinalla NASDAQ Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken pörssikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 12 kuukautta ja se päätti vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 31 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä säännellyllä markkinalla NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta ja se päätti vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

F-Secure Oyj

Christian Fredrikson toimitusjohtaja

Lisätietoja:

F-Secure Oyj

Christian Fredrikson, toimitusjohtaja, puh.09 2520 0700

Saila Miettinen-Lähde, talousjohtaja, puh.09 2520 0700

Tapio Pesola, sijoittajasuhdepäällikkö, puh.09 2520 0700

http://www.f-secure.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.4.2016

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.4.2016

United Bankers Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 7.4.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.4.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 7.4.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 250 osaketta
Kokonaishinta 9 013,60 EUR
Keskihinta/ osake 36,0544 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 36,20 EUR
Alin hankintahinta/ osake 35,98 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 7.4.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 6 722 KPL.
United Bankers Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-07 17:33 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/07/United+Bankers+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+7+4+2016+HUG2001746.html

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET PÖRSSITIEDOTE 7.4.2016 KLO 18:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET PÖRSSITIEDOTE 7.4.2016 KLO 18:00

Julkaistu: 2016-04-07 17:00:00 CEST
Yleiselektroniikka Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET PÖRSSITIEDOTE 7.4.2016 KLO 18:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.4.2016 KLO 18:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2016 klo 16.00 alkaen Yleiselektroniikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.

Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 4.3.2016 ja korjattuna pörssitiedotteena 7.3.2016.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.693.286osaketta ja ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 66,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 22.2.2016 päivätty tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1 – 31.12.2015.

Kokouksessa päätettiin vahvistaa konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus esitetyssä muodossa.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,30 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2016 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 18.4.2016.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallitukseen päätettiin valita viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Tina Aspiala, Juha Eiro, Matti Kairimo, Pia Kekäläinen ja Anssi Ruohtula. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa ja jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Veikko Terho ja KHT Jukka Lahdenpää. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämä katsaus on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä luettavissa yhtiön nettisivuilla www.yeint.fi/sijoittajainfo.

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus kokoontui ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tina Aspiala.

Espoossa, 7. päivänä huhtikuuta 2016

Yleiselektroniikka Oyj

Janne Silvennoinen

Toimitusjohtaja

Jakelu: Helsingin pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yeint.fi

Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen
puh +358(0)10 2891 292 tai +358(0)400 734 422

Liitteet:
Yleiselektroniikka Toimitusjohtajan katsaus 7_4_2016.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 7.4.2016 PÄÄTÖKSET JA SITÄ SEURANNEEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 7.4.2016 PÄÄTÖKSET JA SITÄ SEURANNEEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julkaistu: 2016-04-07 17:00:00 CEST
Ixonos
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 7.4.2016 PÄÄTÖKSET JA SITÄ SEURANNEEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, Suomi, 2016-04-07 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 7.4.2016 klo 18:00

IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 7.4.2016 PÄÄTÖKSET JA SITÄ SEURANNEEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.4.2016 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingon maksaminen

Yhtiökokous päätti, että osinkoa tilikaudelta ei jaeta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen valittiin jäseniksi uudelleen Paul Ehrnrooth, Samu Konttinen ja Pekka Pylkäs. Uusiksi jäseniksi valittiin Bo-Erik Ekström, Pekka Eloholma ja Päivi Marttila.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnroothin sekä varapuheenjohtajaksi Päivi Marttila.

Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pylkäs ja jäseniksi Päivi Marttila ja Bo-Erik Ekström. Palkitsemisvaliokuntaan valittiin Pekka Eloholma, Samu Konttinen, Paul Ehrnrooth ja Pekka Pylkäs.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40 000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous ja muille jäsenille 20 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous.

Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona puheenjohtajille 500 euroa/kokous ja jäsenille 250 euroa/kokous sekä korvata hallituksen jäsenten matkakulut yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiota esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuudet

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 90.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annettiin oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. Hallitus oikeutettiin päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa vuonna 2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 35.356.488 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

Vaihtovelkakirjalainan ja siihen liitettyjen osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentissa tarkoitettujen optio- tai muiden erityisien oikeuksien suuntaaminen Tremoko Oy Ab:n merkittäviksi

Yhtiökokous päätti pääomaltaan 9.200.000,95 euron suuruisen vaihdettavan lainan (”Laina”) ja siihen liitettyjen osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2-momentissa tarkoitettujen optio- tai muiden erityisien oikeuksien (”Erityiset Oikeudet”) suuntaamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Tremoko Oy Ab:n (“Tremoko”) merkittäväksi yhtiökokouskutsun liitteenä olevien Lainaa ja Erityisiä oikeuksia koskevien ehtojen (”Ehdot”) mukaisesti ja ehdoin. Erityiset Oikeudet oikeuttavat Tremokon tai Erityisten oikeuksien kulloisenkin haltijan merkitsemään Ixonos Oyj:n uusia osakkeita enintään 131 428 585 kappaletta Ehdoissa määritellyn mukaisesti.

Laina ja siihen liittyvät Erityiset Oikeudet laskettaisiin liikkeelle Yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi sekä rahoitusrakenteen uudelleen järjestelemiseksi sekä rahoituskustannusten alentamiseksi. Lainan ottamiselle ja Erityisten Oikeuksien antamiselle on näin ollen painava taloudellinen syy. Lainan emissiokurssi ja vaihtohinta on määritelty markkinaehtoisesti.

Lainan ja Erityisten Oikeuksien Ehtojen pääkohdat ovat seuraavat:

· Lainan määrä on 9.200.000,95 euroa

· Lainan pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on Euribor 6 kk (vähintään ≥ 0 %) + 4,0 prosenttia

· Lainaan liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Yhtiön uusien osakkeiden enimmäismäärä on 131 428 585 kappaletta.

· Osakkeen vaihtokurssi on kiinteä 0,07 euroa ja sitä tarkistetaan Ehdoissa määritellyn mukaisesti

· Laina-aika on 8.4.2016 – 8.4.2020 siten, että 8.4.2018 alkaen lainasta maksetaan puolivuosittain viitenä 340.000,01 euron suuruisena eränä yhteensä 1.700.000,05 euroa ja lisäksi 8.4.2020 maksetaan loppuosa lainasta, yhteensä 7.500.000,90 euroa kertasuorituksena

· Tremokolla on oikeus maksaa merkitsemäänsä Lainaa ja siihen liitettyjä Erityisiä Oikeuksia paitsi rahalla myös kuittaamalla yhtiöltä olevaa saatavaansa

Mikäli Tremoko Lainaan perustuen merkitsisi osakkeiden enimmäismäärän 131 428 585 uutta osaketta, Tremokon omistus nousisi täysimääräisen konvertoinnin jälkeen nykyisestä noin 82,17 prosentista noin 87 prosenttiin.

Ixonos Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Ixonos Oyj, Kristiina Simola, CFO, tel. +358 40 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

Liitteet:

Vaihdettavan lainan ehdot

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

Liitteet:
Ixonos_yhtiökokouksen_päätökset_tiedote_7 4 2016.pdf
Vaihdettavan_lainan_ehdot.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

TAALERI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

TAALERI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Julkaistu: 2016-04-07 16:18:57 CEST
Taaleri Oyj
Pörssitiedote
TAALERI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Taaleri Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2016 tehtiin seuraavat päätökset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta ja palautetaan osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,06 euroa osaketta kohden.

Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan 18.4.2016.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

hallituksen puheenjohtaja 38.000 euroa vuodessa

hallituksen varapuheenjohtaja 28.000 euroa vuodessa

hallituksen jäsen 23.000 euroa vuodessa

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi jäsentä. Kaikki hallituksen nykyiset jäsenet, Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine, Vesa Puttonen ja Esa Kiiskinen valittiin uudelleen hallitukseen ja uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Hanna Maria Sievinen. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokouksessa päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ulla Nykky, joka on toiminut tässä asemassa 20.3.2015 alkaen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 7.4.2017 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.4.2016.

Taaleri Oyj:n hallituksen päätökset

Taalerin hallitus on tänään kokouksessaan valinnut keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Peter Fagernäsin ja varapuheenjohtajaksi Juha Laaksosen.

Hallitus päätti perustaa kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Vesa Puttonen sekä muiksi jäseniksi Esa Kiiskinen ja Hanna Maria Sievinen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Peter Fagernäs sekä muiksi jäseniksi Juha Laaksonen ja Pertti Laine.

Viestintäjohtaja
Taneli Hassinen
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@taaleri.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

UPM-Kymmene Corporation

UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 7.4.2016 klo 16.45 EET

UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 7. huhtikuuta 2016, Helsingissä. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Johan Aalto. Yhtiökokouksessa oli paikalla tai edustettuna yhteensä 3 039 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 276 937 383 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ja kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,75 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2016 ja osingonmaksupäivä 21.4.2016.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen ja hallitukseen valittiin uudelleen kaikki entiset jäsenet eli Berndt Brunow, Henrik Ehrnrooth, Piia-Noora Kauppi, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ari Puheloinen, Veli-Matti Reinikkala, Suzanne Thoma, Kim Wahl ja Björn Wahlroos toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten palkkiot säilyivät ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 175 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 120 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 95 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiota ei makseta yhtiön toimivaan johtoon kuuluvalle hallituksen jäsenelle. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Yhtiö on antanut osakkeiden hankintaa koskevan ostotoimeksiannon, jonka mukaan osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-31.3.2016 laadittu osavuosikatsaus on julkistettu.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Tilintarkastaja

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy:n mukaan yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Merja Lindh. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita luovuttaa yhteensä enintään 25 000 000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla. Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 50 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja sillä kumottiin edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antama yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutus.

Valtuutus päättää arvonkorotusten peruutusten vastakirjauksista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus valtuutettiin päättämään taseeseen kirjattujen arvonkorotusten peruutusten vastakirjausten tekemisestä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siltä osin kuin arvonkorotusrahasto ei mahdollisesti riitä vastakirjausten tekemiseen. Vastakirjausten määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta on enintään 158 miljoonaa euroa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valtuutus päättää lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Berndt Brunow varapuheenjohtajaksi.

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen valiokuntien puheenjohtajat ja muut jäsenet. Valiokuntien kokoonpanoissa ei tapahtunut muutoksia:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Piia-Noora Kauppi ja muiksi valiokunnan jäseniksi Wendy E. Lane ja Kim Wahl.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Veli-Matti Reinikkala ja muiksi valiokunnan jäseniksi Henrik Ehrnrooth ja Suzanne Thoma.
Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Björn Wahlroos ja muiksi valiokunnan jäseniksi Berndt Brunow ja Ari Puheloinen.

Kaikki valiokuntien jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.upm.fi/hallinnointi viimeistään 21.4.2016.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-07 15:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/07/UPM+Kymmene+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4+HUG2001696.html

IXONOSIN TOIMITUSJOHTAJA SAMI PAIHOSEN ESITYS 7.4.2016 PIDETYSSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA SAATAVILLA YHTIÖN VERKKOSIVUILLA

IXONOSIN TOIMITUSJOHTAJA SAMI PAIHOSEN ESITYS 7.4.2016 PIDETYSSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA SAATAVILLA YHTIÖN VERKKOSIVUILLA

Julkaistu: 2016-04-07 15:30:00 CEST
Ixonos
Pörssitiedote
IXONOSIN TOIMITUSJOHTAJA SAMI PAIHOSEN ESITYS 7.4.2016 PIDETYSSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA SAATAVILLA YHTIÖN VERKKOSIVUILLA

Helsinki, Suomi, 2016-04-07 15:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 7.4.2016 klo 16:30

IXONOSIN TOIMITUSJOHTAJA SAMI PAIHOSEN ESITYS 7.4.2016 PIDETYSSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA SAATAVILLA YHTIÖN VERKKOSIVUILLA

Ixonosin Toimitusjohtaja Sami Paihosen esitys 7.4.2016 pidettyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla http://www.ixonos.com/fi/investor.

Ixonos Oyj

Kristiina Simola

Talousjohtaja

Lisätietoja:

Ixonos Oyj, Kristiina Simola, Talousjohtaja, puh. +358 40 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

Liitteet:
Ixonos_yhtiökokouksen_esitykset_tiedote_7 4 2016_final.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 7.4.2016

ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 7.4.2016

Julkaistu: 2016-04-07 14:52:41 CEST
Zeeland Family Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 7.4.2016
Zeelandin yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2015 osinkoa 0,05 euroa osakkeelta

Helsinki, 2016-04-07 14:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Family Oyj:n (”Yhtiö”) tänään pidetty varsinainen yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

1. Vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015.

2. Päätti, että Yhtiön 1.1.2015 mennessä kertyneet tappiot 4 227 810,72 euroa katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ja että Yhtiö jakaa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja että loppuosa voittovaroista siirretään voitto/tappiotilille. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2016. Osinko maksetaan 18.4.2016.

3. Päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan ja valitsi edelleen tilintarkastajaksi

KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terhon.

4. Päätti, että alkavalle toimikaudelle valitaan yhteensä kuusi (6) hallituksen varsinaista jäsentä. Lisäksi päätettiin, että hallituspalkkiot säilyvät ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 20 000 euroa toimikaudelta ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 7 000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaan ja että muita kokouspalkkioita ei makseta.

Puolet vuosipalkkiosta käytetään Yhtiön osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun Nasdaq First North -markkinapaikalta kolmen viikon kuluessa siitä, kun Yhtiön neljännesvuositulostiedote 1-3/2016 on julkistettu. Osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kolmen viikon kuluessa siitä, kun Yhtiön neljännesvuositulostiedote 1-3/2016 on julkistettu. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista tai osakkeiden luovuttamista ei voida toteuttaa Yhtiön tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn vuoksi, maksetaan vuosipalkkio kokonaisuudessaan rahana.

5. Päätti valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Marko Häkkisen, Juha Impolan, Lasse Järvisen, Ville Skogbergin, Jari Tuovisen ja Elina Yrjölä-Suhosen toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6. Päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 131 591 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,00 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen päivänä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Helsingin Pörssin ylläpitämän Nasdaq First North -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon. Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti.

7. Päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus on valtuutettu päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 563 964 osaketta, joka vastaa enintään noin 30,00 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässä järjestäytymiskokouksessa Yhtiön hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Tuovisen ja varapuheenjohtajaksi Marko Häkkisen.

ZEELAND FAMILY OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, Zeeland Family Oyj

Puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Certified Adviserina (Hyväksytty Neuvonantaja) toimii Merasco Oy

Puhelin +358 9 6129 670.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

www.zeelandfamily.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Aspon hallitus tulee ehdottamaan yhtiökokoukselle siirtymistä kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun vuodesta 2017 alkaen

Aspo Plc

Aspon hallitus tulee ehdottamaan yhtiökokoukselle siirtymistä kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun vuodesta 2017 alkaen

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.4.2016 klo 14.30

ASPON HALLITUS TULEE EHDOTTAMAAN YHTIÖKOKOUKSELLE SIIRTYMISTÄ KAKSI KERTAA VUODESSA TAPAHTUVAAN OSINGONMAKSUUN VUODESTA 2017 ALKAEN

Seuraten yleismaailmallista trendiä Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt, että se tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle siirtymistä varojenjakopolitiikassaan kaksi kertaa vuodessa tapahtuviin maksuihin vuodesta 2017 alkaen.

Aspon hallitus on myös vahvistanut pitävänsä ennallaan Aspon nykyisen osingonjakopolitiikan, jonka mukaisesti yhtiö jakaa osinkona keskimäärin vähintään puolet vuoden tuloksesta.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. +358 9 5211, +358 400 106 592, aki.ojanen @aspo.com tai Arto Meitsalo, Aspo Oyj:n talousjohtaja, +358 9 5211, +358 9 40 551 1422, arto.meitsalo@aspo.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-07 13:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/07/Aspon+hallitus+tulee+ehdottamaan+yhti%C3%B6kokoukselle+siirtymist%C3%A4+kaksi+kertaa+vuodessa+tapahtuvaan+osingonmaksuun+vuodesta+2017+alkaen+HUG2000746.html

Kohti resurssitehokkuutta – Outotecin vuoden 2015 yritysvastuuraportti on julkaistu

Outotec Oyj

Kohti resurssitehokkuutta – Outotecin vuoden 2015 yritysvastuuraportti on julkaistu

OUTOTEC OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 7.4.2016 KLO 14.00

Kohti resurssitehokkuutta – Outotecin vuoden 2015 yritysvastuuraportti on julkaistu

Outotec on julkaissut vuosittaisen yritysvastuuraporttinsa, jossa käsitellään Outotecin yritysvastuun ja kestävän kehityksen lähestymistavat, vuoden 2015 toiminnan tulokset sekä tulevaisuuden tavoitteet. Raportin teemana on resurssitehokkuus sekä Outotecin teknologioiden ja palveluiden hyvät vaikutukset luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi.

Outotecin vuoden 2015 yritysvastuutyöhön kuuluivat muun muassa toiminnan sopeuttaminen heikkoon markkinatilanteeseen sekä yritysvastuuneuvoston myötä tiivistynyt sidosryhmävuorovaikutus, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystutkimukset, hankintapäivä sekä kaivosteollisuuden tulevaisuutta visioinut ja kiertotalouden mahdollisuuksia analysoinut opiskelijayhteistyö. Myös yritysvastuun pitkän aikavälin tavoitteet päivitettiin vastaamaan olennaisuusarviota. Merkittävimpiä yritysvastuun saavutuksia olivat Outotecin viiden metallinjalostusteknologian tuomat, edellisvuotta suuremmat ympäristöhyödyt, sillä teknologioiden avulla vältettiin 6,6 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt. Lisäksi ympäristötuotteiden ja -palvelujen osuus tilauskertymästä oli toistamiseen 90 prosenttia.

“2015 oli meille haastava vuosi. Vallitseva taloustilanne painoi palvelemiamme teollisuudenaloja. Sopeutuaksemme vaikeaan markkinatilanteeseen ryhdyimme monin keinoin parantamaan kannattavuuttamme ja jouduimme vähentämään henkilöstöä. Samanaikaisesti jatkoimme kuitenkin tuotekehitysinvestointeja turvataksemme vankan prosessiteknologiaosaamisemme. Tavoitteemme on toimia niin, että kädenjälkemme – eli tuotteidemme ja palveluidemme hyvät ympäristövaikutukset – on suurempi kuin toimintamme ja hankintaketjumme jalanjälki. Pyrimme myös jatkuvasti parantamaan omaa toimintaamme, tiedon laatua ja raportointia. On hienoa, että ylsimme jälleen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Corporate Knightsin maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listan kolmannelle sijalle. Nämä saavutukset motivoivat jatkamaan pitkäjänteistä työtämme toimiaksemme yhä vastuullisemmin”, sanoo Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Raportissa sovelletaan GRI G4 -ohjeistoa ja se on riippumattoman osapuolen, Ecobio Oy:n varmentama. Englanninkielinen raportti on saatavilla verkkosivuilla osoitteessa www.outotec.com/sustainability sekä tilattavissa painettuna versiona osoitteesta communications@outotec.com.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2004, 0400 817198

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-07 13:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/07/Kohti+resurssitehokkuutta+Outotecin+vuoden+2015+yritysvastuuraportti+on+julkaistu+HUG2001595.html

facebook twitter