Etusivu » Arkistot huhtikuu 2016

VALOEN VUOSIKATSAUS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ ON JULKAISTU

VALOEN VUOSIKATSAUS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ ON JULKAISTU

Julkaistu: 2016-04-29 19:15:00 CEST
Valoe Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
VALOEN VUOSIKATSAUS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ ON JULKAISTU

Valoe Oyj Pörssitiedote 29.4.2016 klo 20.15

VALOEN VUOSIKATSAUS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ ON JULKAISTU

Valoe Oyj:n vuosikatsaus 2015 on julkaistu. Vuosikatsaus on saatavilla suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla www.valoe.com.

Vuosikatsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Selvitys Valoen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä löytyy myös yhtiön verkkosivuilta www.valoe.com.

Mikkelissä 29. päivänä huhtikuuta 2016

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Liitteet:
VALOE VUOSIKATSAUS 2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

VALOEN TILINTARKASTUSKERTOMUS

VALOEN TILINTARKASTUSKERTOMUS

Julkaistu: 2016-04-29 18:55:00 CEST
Valoe Oyj
Pörssitiedote
VALOEN TILINTARKASTUSKERTOMUS

Valoe Oyj Pörssitiedote 29.4.2016 klo 19.55

VALOEN TILINTARKASTUSKERTOMUS

Valoen tilintarkastaja on tänään antanut yhtiön tilinpäätöksestä vuodelta 2015 alla olevan tilintarkastuskertomuksen.

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Valoe Oyj:n yhtiökokoukselle

Meidät on valittu tilintarkastamaan Valoe Oyj:n kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Emme kuitenkaan ole pystyneet hankkimaan tilintarkastuslausunnon perustaksi tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä jäljempänä kappaleessa ”Perustelut lausunnon antamatta jättämiselle konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksen konsernitilinpäätöksen tiedoista” kuvatusta seikasta johtuen.

Lausunto emoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksen emoyhtiön tiedoista

Lausuntonamme esitämme, että Valoe Oyj:n (emoyhtiön) tilinpäätös ja toimintakertomus siltä osin kun se koskee emoyhtiön tietoja, antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Perustelut lausunnon antamatta jättämiselle konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksen konsernitilinpäätöksen tiedoista

Hallituksen toimintakertomuksen kohdassa ”Taloudellinen kehitys” on selostettu Pekingin tytäryhtiön tilannetta ja mahdollisia vaikutuksia konsernin taloudelliseen asemaan. Pekingin tytäryhtiön liiketapahtumista ei ole pidetty kirjanpitoa tilikaudelta 2015 toimintakertomuksessa mainituista syistä johtuen. Tämän vuoksi emme ole pystyneet varmentumaan Kiinan tytäryhtiön saamisten, pankkitilin tai velkojen oikeellisuudesta.

Lausunnon antamatta jättäminen konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksen konsernitilinpäätöksen tiedoista

Lausunnon antamatta jättämisen perusteluissa kuvattujen seikkojen merkittävyydestä johtuen emme ole pystyneet hankkimaan tilintarkastuslausunnon perustaksi tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Näin ollen emme anna lausuntoa konsernitilinpäätöksestä emmekä toimintakertomuksesta siltä osin kuin toimintakertomus koskee konsernitilinpäätöstä.

Huomautus

Hallituksen osavuosikatsaukseen 1.1.–30.6.2015 sisältyy Valoen esittämään korvausvaateeseen perustuva 0,7 miljoonan euron tuloutus. Edelleen toimintakertomuksen kohdassa ”Taloudellinen kehitys” on esitetty korvausvaateen ja sen perusteena olleiden kustannusten kirjanpidollista käsittelyä tilikaudella 2015.

Osavuosikatsaukseen 1.1.–30.6.2015 sisältyvä korvausvaatimukseen perustuva 0,7 miljoonan euron tuloutus ei käsityksemme mukaan ole IFRS:n mukainen. Lisäksi toimintakertomuksessa esitetty vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä kirjattu Pekingin tytäryhtiön verokäsittelystä johtuva 0,7 miljoonan euron kulu olisi asiakokonaisuus huomioiden pitänyt sisältyä osavuosikatsaukseen 1.1.–30.6.2015.

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n 2 momenttiin viitaten huomautamme, että osavuosikatsausta ajalta 1.1.–30.6.2015 ei käsityksemme mukaan ole laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti.

Tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto

Haluamme kiinnittää huomiota toimintakertomuksen Riskienhallinta, Riskit ja Epävarmuustekijät- sekä liitetieto 29 Rahoitusriskien hallinta -kappaleisiin. Kuten edellä mainituista kohdista ilmenee, yhtiön rahoitustilanne on erittäin kireä. Yhtiön rahoitus- ja vakuusjärjestelyt ovat keskeneräiset ja 12 kuukauden rahoituksen riittävyyteen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyy merkittäviä riskejä.

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Tilinpäätöksen omaisuuserien kirjanpitoarvoja voidaan joutua muuttamaan, jos toiminnan jatkuvuuden edellytyksiä ei pystytä turvaamaan.

Helsingissä 29. huhtikuuta 2016

KPMG OY AB

Petri Kettunen

KHT

Valoe julkistaa vuosikatsauksensa ja tilinpäätöksensä vuodelta 2015 tänään 29.4.2016.

Mikkelissä 29. päivänä huhtikuuta 2016

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Fortum valittaa Ruotsin hallinto-oikeuden vuosia 2009–2012 koskevista tuloveropäätöksistä

Fortum valittaa Ruotsin hallinto-oikeuden vuosia 2009–2012 koskevista tuloveropäätöksistä

Julkaistu: 2016-04-29 18:50:00 CEST
Fortum
Lehdistötiedote
Fortum valittaa Ruotsin hallinto-oikeuden vuosia 2009–2012 koskevista tuloveropäätöksistä

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.4.2016

Tukholman hallinto-oikeus on 29.4. antanut päätöksensä koskien Fortumin vuosilta 2009–2012 saamia jälkiveropäätöksiä. Osa oikeuden päätöksistä oli Fortumille suotuisia. Fortum valittaa epäsuotuisista päätöksistä, sillä se on eri mieltä oikeuden tulkinnan kanssa.

Mikäli päätökset jäävät voimaan valitusprosessista huolimatta, vaikutus tilikauden voittoon olisi noin 1 106 miljoonaa Ruotsin kruunua (121 milj. euroa). Lainopillisten arvioiden, Euroopan komission näkemyksen ja niitä tukevien lainopillisten näkemysten perusteella Fortum ei ole tehnyt asiaa koskevia varauksia.

“Fortum järjesteli toimintojaan ja kohdisti sisäisiä lainoja uudelleen vuosina 2004–2005 varmistaakseen tulevaisuuden toimintoja. Nämä uudelleen kohdistamiset eivät vaikuttaneet Fortumin veropohjaan Ruotsissa. Näemme jälkiveropäätökset ongelmallisina, sillä säännöt sallivat korkovähennykset, mutta veroviranomaisten tulkinta tekee säännöistä ennakoimattomia. Kyse on Fortumin oikeudesta vähentää korkokuluja, jotka liittyvät Fortumin tytäryhtiöiden välillä toteutettuun lainojen uudelleen kohdistamiseen. Ruotsin veroviranomaisen tulkinnan mukaan Fortum ei olisi oikeutettu vähennyksin. Oikeuden päätöksen mukaan toimintojen järjestelyillä oli hyvät liiketaloudelliset perusteet, mutta nämä perusteet eivät kuitenkaan olleet sellaisia, jotka oikeuttaisivat koron vähentämiseen”, sanoo Fortumin verojohtaja Reijo Salo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 45 24443

Taustatietoja:

Fortum on saanut Ruotsissa vuosien 2009–2012 tuloverotuksia koskevia jälkiverotuspäätöksiä. Veroviranomaisten kannan mukaan Fortumin pitäisi maksaa lisää tuloveroa vuosilta 2010–2012 vuosina 2004–2005 ruotsalaisten tytäryhtiöiden välillä toteutettuun lainojen uudelleen kohdistamiseen sekä vuosilta 2010–2012 vuonna 2008 toteutuneen TGC-10:n (nykyään OAO Fortum) osakkeiden hankintaan liittyen. Veroviranomaisten vaateet perustuvat vuonna 2009 toteutettuun verolainsäädännön muutokseen.

Tammikuussa 2015 Ruotsin veroviranomaiset ilmoittivat hallinto-oikeudelle, että he luopuvat vuotta 2010 koskevista vaateistaan ja helmikuussa 2016 Ruotsin veroviranomaiset luopuivat vuosia 2011 ja 2012 koskevista vaateistaan TGC-10:n rahoitukseen liittyen. Lisäksi Ruotsin veroviranomaiset luopuivat joulukuussa 2015 ja helmikuussa 2016 osittain ruotsalaisten tytäryhtiöiden välillä vuosina 2004–2005 toteutettuun lainojen uudelleen kohdistamiseen liittyvistä vaateista.

Aiheeseen liittyvää:

Fortumin tammi-helmikuun 2016 osavuosikatsaus, liite 22: Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt: http://apps.fortum.fi/investors/Fortum_Osavuosikatsaus_Q1_2016.pdf

Fortumin veroraportti on saatavilla sähköisesti:
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Veronmaksajana.pdf

Aiheeseen liittyvät aiemmat lehdistötiedotteet:

Lehdistötiedote 10.11.2014: Fortum valittaa Ruotsin veroviranomaisen verovuotta 2012 koskevasta lisäveropäätöksestä: http://www.fortum.com/fi/media/Pages/Fortum-valittaa-Ruotsin-veroviranomaisen-verovuotta-2012-koskevasta-lisaveropaatoksesta.aspx

Lehdistötiedote 18.10.2013: Hallinto-oikeus hyväksyi Fortumin valituksen Ruotsin veroviranomaisten vuotta 2009 koskevassa lisäveropäätöksessä: http://www.fortum.com/fi/media/Pages/hallinto-oikeus-hyvaksyi-fortumin-valituksen-ruotsin-veroviranomaisten-vuotta-2009-koskevassa-lisaveropaatoksessa.aspx

Lehdistötiedote 14.1.2013: Fortum valittaa Ruotsin veroviranomaisen vuotta 2010 koskevasta lisäveropäätöksestä: http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortum-valittaa-ruotsin-veroviranomaisen-vuotta-2010-koskevasta-lisaveropaatoksesta.aspx

Lehdistötiedote 4.1.2012: Fortum valittaa Ruotsin veroviranomaisen vuotta 2009 koskevasta lisäveropäätöksestä: http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortum-valittaa-ruotsin-veroviranomaisen-vuotta-2009-koskevasta-lisaveropaatoksesta.aspx

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

VALOE ON SAANUT 1,3 MILJOONAN EURON LAINASITOUMUKSET. VALOE TEKEE ALASKIRJAUKSEN EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2015 JA PÄIVITTÄÄ TIETOJA RAHOITUSNEUVOTTELUJENSA TILANTEESTA

VALOE ON SAANUT 1,3 MILJOONAN EURON LAINASITOUMUKSET. VALOE TEKEE ALASKIRJAUKSEN EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2015 JA PÄIVITTÄÄ TIETOJA RAHOITUSNEUVOTTELUJENSA TILANTEESTA

Julkaistu: 2016-04-29 17:45:00 CEST
Valoe Oyj
Pörssitiedote
VALOE ON SAANUT 1,3 MILJOONAN EURON LAINASITOUMUKSET. VALOE TEKEE ALASKIRJAUKSEN EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2015 JA PÄIVITTÄÄ TIETOJA RAHOITUSNEUVOTTELUJENSA TILANTEESTA

Valoe Oyj Pörssitiedote 29.4.2016 klo 18.45

VALOE ON SAANUT 1,3 MILJOONAN EURON LAINASITOUMUKSET. VALOE TEKEE ALASKIRJAUKSEN EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2015 JA PÄIVITTÄÄ TIETOJA RAHOITUSNEUVOTTELUJENSA TILANTEESTA

Valoe on päättänyt kirjata alas ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2015 tulouttamansa 0,7 miljoonan euron korvausvaatimuksensa australialaiselta Savcor Group Ltd Creditors Trustilta (ent. Savcor Group Ltd) vuoden 2015 tilinpäätökseen. Korvausvaatimus perustui Savcor Group Ltd:n ja Cencorp Oyj:n (nyk. Valoe Oyj) väliseen vuonna 2009 solmittuun Kiinan tehtaita koskevaan yrityskauppasopimukseen. Valoe vaati Savcor Group Ltd Creditors Trustia maksamaan Kiinassa maksuun määrätyt verot, jotka kohdistuivat Savcor Group Ltd:n omistusaikaan. Valoen saaman tiedon mukaan on käynyt ilmeiseksi, että australialaisessa selvitystilamenettelyssä olevalla Savcor Group Ltd Creditors Trustilla ei ole enää riittävästi omaisuutta tai tuloja, joilla se Valoen arvion mukaan pystyisi maksamaan korvausvaatimuksen mukaista summaa, vaikka Valoen vaatimus myöhemmin hyväksyttäisiinkin. Valoe kirjasi vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä em. vaateeseen johtaneen 0,7 miljoonan euron kulun. Tämä kertaluonteinen kulu liittyi Pekingin tehtaaseen ja johtui jälkikäteen muuttuneesta verotuskäsittelystä liittyen laitteiden maahantuontiin vuonna 2008.

Tilikauden 2015 päättymisen jälkeen Valoen rahoitustilanne on tiukentunut. Valoe tarvitsee Etiopia-tilauksen ennakkomaksulle tavanomaisen, vientikauppaan liittyvän vakuusjärjestelyn ja toimitusaikaista rahoitusta noin 2,0 – 4,0 miljoonaa euroa toimittajiltaan ja rahoituslaitoksilta. Valoe on tämän tiedotteen julkaisemiseen mennessä saanut noin 1,3 miljoonan euron lainasitoumukset Etiopiasta saadun noin 15,8 miljoonan euron tilauksen toimitusaikaiseen rahoitukseen yhtiön lähipiiristä omistajilta ja vaihtovelkakirjalainan haltijoilta. Valoen käsityksen mukaan tämä rahoituserä mahdollistaa tilauksen toimituksen täysipainoisen jatkamisen ja antaa aikaa lisärahoituksen ja takausten hankinnalle. Neuvottelut lisärahoituksesta ja ennakkomaksun takauksesta ovat käynnissä, mutta ne ovat edelleen kesken.

Valoe tiedotti 5.4.2016, että Savcor Communications Pty. Ltd on ilmoittanut Valoelle sopineensa australialaisen EMEFCY Group Ltd:n (ent. Savcor Group Ltd.) kanssa, että Valoen noin 0,8 miljoonan euron laina korkoineen entiseltä, australialaiselta Savcor Group Ltd:ltä on siirtynyt Savcor Communications Ltd:lle. Laina erääntyy 31.12.2016 elleivät osapuolet sitä ennen muuta sovi. Lainan korko on 10,75 %. Lainalle ei ole asetettu vakuuksia. Valoe on aloittanut neuvottelut Savcor Communications Ltd:n kanssa uusista lainaehdoista ja pyrkii pääsemään sellaiseen neuvottelutulokseen, jossa laina muutettaisiin oman pääoman ehtoiseksi.

Valoe käy parhaillaan Kiinan tehtaaseensa liittyvien velkojien sekä Savisalon perheen lähipiiriyhtiön kanssa neuvotteluja, joiden onnistuessa Valoe vapautuisi kokonaan tai ainakin suurimmalta osin Kiinan tehtaan toimintoihin liittyvistä veloista ja vastuista, mikä parantaisi Valoe-konsernin tulosta ja tasetta.

Ennenkuin edellä tässä tiedotteessa mainitut rahoitus, vakuus- ja muut järjestelyt ovat varmistuneet Valoen rahoitustilanne jatkuu tiukkana ja siihen asti myös yhtiön kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää Etiopian kauppaan liittyvää toimitusaikaista rahoitusta, voi yhtiön toiminnan jatkuvuus olla vaarassa. Mikäli Etiopian tilauksen em. rahoitus ja vakuusjärjestely viivästyisi tai markkinatilanne muuttuisi heikommaksi yhtiön arvioimasta, voi tilausten muuttuminen liikevaihdoksi hidastua ja näin vaikuttaa merkittävästi aikatauluun, jossa kassavirta ennen investointeja kääntyisi positiiviseksi. Tällöin yhtiön rahoitustilanne tiukentuisi entisestään.

Valoe julkaisee vuoden 2015 vuosikertomuksensa, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 30.4.2016 mennessä

Mikkelissä 29. päivänä huhtikuuta 2016

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Componenta vahvistaa rahoitusasemaansa maksamalla pois yhtiön vakuudelliset velat ja laskemalla liikkeeseen vaihdettavan pääomalainan

Componenta vahvistaa rahoitusasemaansa maksamalla pois yhtiön vakuudelliset velat ja laskemalla liikkeeseen vaihdettavan pääomalainan

Julkaistu: 2016-04-29 17:15:00 CEST
Componenta Oyj
Pörssitiedote
Componenta vahvistaa rahoitusasemaansa maksamalla pois yhtiön vakuudelliset velat ja laskemalla liikkeeseen vaihdettavan pääomalainan

Componenta Oyj Pörssitiedote 29.4.2016 klo 18.15

Componenta Oyj (”Yhtiö”) on tänään sopinut Yhtiön vakuudellisten velkojen pois maksamisesta. Sopimus kattaa Yhtiön kaikki vakuudelliset pankkilainat. Yhtiö tulee lisäksi sopimaan vakuudellisen joukkovelkakirjalainan pois maksamisesta. Järjestelyn seurauksena Yhtiön vakuudelliset velat vähenevät yli 72 milj. eurolla ja oma pääoma kasvaa noin 50 milj. eurolla. Vakuudellisten velkojen osalta tehtävä järjestely ja Yhtiön käyttöpääoman turvaaminen on tarkoitus rahoittaa laskemalla liikkeeseen enintään 40 milj. euron vaihdettava pääomalaina ja myymällä ydinliiketoimintaan kuulumattomia liiketoimintoja ja omaisuutta.

”Toteutettavan rahoitusjärjestelyn avulla Componenta kykenee toteuttamaan strategiset toimet kannattavuuden parantamiseksi. Tulemme jatkamaan ydinliiketoimintoihin kuulumattomien liiketoimien ja erien divestointeja sekä keskittämään rautavalimotuotantoa nykyistä harvempiin tuotantolinjoihin. Lisäksi Componenta-konsernin kiinteitä kuluja leikataan edelleen kilpailukyvyn turvaamiseksi. Uuden tehokkaan johtamisjärjestelmän ja parantuvan kilpailukyvyn avulla Componentan orgaaninen kasvu saadaan uudelleen käyntiin”, toteaa toimitusjohtaja Harri Suutari.

Componenta Oyj:n hallitus (”Hallitus”) on tänään päättänyt sille 15.4.2016 annetun valtuutuksen perusteella tarjota merkittäväksi vaihdettavaa pääomalainaa (”Laina”) ja siihen liittyviä osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja erityisiä oikeuksia rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia (private placement).

Erityisten oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska lainaosuuksiin kuuluvat erityiset oikeudet annetaan Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi ja tarvittavan rahoituksen saamiseksi kustannustehokkaalla tavalla ottaen huomioon Lainan merkintöjen koko.

Lainan enimmäismäärä on 40 milj. euroa ja jokaisen lainaosuuden nimellisarvo on tuhat euroa. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 60.000 euroa. Lainan emissiokurssi on 100 prosenttia. Lainan merkintähinta voidaan maksaa rahalla tai Hallituksen suostumuksella kuittaamalla merkintähinta Yhtiöltä olevalla lainasaatavalla. Laina-aika on neljä vuotta ja laina on kertalyhenteinen. Yhtiö ei saa maksaa Lainaa takaisin ennenaikaisesti. Lainan vuotuinen korko on 2 prosenttia.

Lainaosuuksien tarjoaminen valikoiduille sijoittajille alkaa 2.5.2016 ja päättyy arviolta 9.5.2016. Hallitus päättää kenellä on oikeus merkitä lainaosuudet ja Hallitus voi myös päättää Lainan liikkeeseenlaskun peruuttamisesta. Lainaosuudet ovat vapaasti siirrettävissä.

Yhtiö on vastaanottanut Lainan merkintäsitoumuksia yhteensä 33 milj. euron edestä seuraavilta tahoilta: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Sampo Oyj, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Etra Capital Oy, Tiiviste-Group Oy, Harri Suutari ja Markku Honkasalo.

Laina on vaihdettavissa Componenta Oyj:n osakkeiksi laina-aikana. Kukin lainaosuus oikeuttaa lainaosuuden haltijan 2.000 osakkeeseen ja osakkeiden merkintähinta on 50 senttiä. Merkintähinta on asetettu tasolle, jonka on katsottava olevan Yhtiön kaikkien osakkeenomistajien kannalta kohtuullinen ottaen huomioon yhtäältä Yhtiön osakkeen kurssitaso Lainaa liikkeelle laskettaessa ja toisaalta tarve varmistaa Lainan liikkeellelaskun onnistuminen. Vaihto-oikeutta käytettäessä osakkeen merkintähintaa vastaava määrä kuitataan Lainan maksamatonta lainapääomaa vastaan. Osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lainaosuuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiö antaa yhteensä enintään 80 milj. yhtiön uutta osaketta.

Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien osakkeiden rekisteröimisestä alkaen. Yhtiö voi päättää Lainan hakemisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta ja Lainan ehdot sisältävät myös muita vastaavankaltaisille lainoille tyypillisiä ehtoja. Tällaiset ehdot liittyvät esimerkiksi oikeuteen eräännyttää Laina Yhtiössä tapahtuvan määräysvallan muutoksen tai Yhtiön pörssilistalta poistumisen seurauksena, sekä lainanhaltijan oikeuksiin Yhtiön päättäessä osakeanneista tai erityisten oikeuksien antamisesta, ja lainanhaltijoiden kohteluun, jos Yhtiö tai joku sen osakkeenomistajista lunastaisi Yhtiön osakkeita laina-aikana.

Hallitus päättää erikseen Lainan liikkeeseenlaskusta perustuen tehtyihin ja hyväksyttyihin merkintöihin. Sopimus vakuudellisten velkojen pois maksamisesta sekä merkintäsitoumukset ovat osin keskenään ehdollisia sekä lisäksi ehdollisia muun muassa sille, että Turkin tytäryhtiön lisärahoituksesta on saatu riittävä varmuus.

Yhtiö tiedottaa Lainan merkintöjen hyväksymisestä arviolta 11.5.2016. Rahoitusjärjestelyn arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan 31.5.2016 mennessä. Lainan järjestäjänä ja Yhtiön taloudellisena neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy ja Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy.

Helsinki 29. huhtikuuta 2016

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Tokmanni Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Tokmanni Group Oyj

Tokmanni Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

29.4.2016

Tokmanni Group Oyj – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.

Tokmanni Group Oyj (“Yhtiö”) on tänään vastaanottanut Cidron Disco S.à r.l:lta (“Cidron”, viime kädessä Nordic Capital Fund VII:n1 yhdessä muiden mukana olevien yhteissijoitusyritysten kanssa omistama yhtiö) ilmoituksen, jonka mukaan Cidronin suora omistus Yhtiössä laski alle 25 prosentin rajan ja omistusosuus Yhtiöstä rahoitusvälineiden kautta yli 30 prosentin rajan 29.4.2016.

Cidronin osuus:

% osakkeista ja äänistä (A yhteensä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä)

Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 24,67 % 36,85 % 61,52 % 45 597 449
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) N/A N/A N/A

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

ISIN-koodi (jos mahdollista)Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
FI4000197934 11 248 874 N/A 24,67 % N/A
A YHTEENSÄ 11 248 874 24,67 %

_________
1 “Nordic Capital Fund VII” viittaa Nordic Capital Alpha, L.P.:hen ja Nordic Capital VII Beta, L.P.:hen, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Nordic Capital VII Limited.

B: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a pykälässä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Primary-osakelainaussopimus 4.5.2016 N/A Osaketoimitus 13 271 303 29,11 %
Osakelainaussopimus 28.5.2016 N/A Osaketoimitus 3 532 124 7,75 %
B YHTEENSÄ 16 803 427 36,85 %

Osakkeiden toimittamisen helpottamiseksi Yhtiön instituutioannissa maksua vastaan, Cidron on 29.4.2016 solminut primary-osakelainaussopimuksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n (“Nordea”) kanssa. Primary-osakelainaussopimuksen mukaisesti Cidron lainasi Nordealle 13 271 303 olemassa olevaa osaketta, mikä vastaa Yhtiön instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille allokoimien ja maksua vastaan arviolta 3.5.2016 Euroclear Finland Oy:n kautta toimitettavien uusien osakkeiden määrää. Kyseisen toimituksen jälkeen Yhtiö antaa Nordealle vastaavan määrän uusia osakkeita Yhtiön vastaanotettua Nordealta uusien osakkeiden merkintähinnan ja kyseiset uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 3.5.2016. Viivytyksettä tämän jälkeen Nordea toimittaa kyseiset osakkeet Cidronille lainattujen osakkeiden palautuksena. Kyseisen Yhtiön osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 58 868 752 osakkeeseen. Sen jälkeen kun Nordea on palauttanut lainatut osakkeet, Cidronin suora omistus Yhtiössä tulee olemaan 24 520 177 osaketta, mikä vastaa 41,65 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä.

Lisäksi Cidron on 29.4.2016 solminut osakelainaussopimuksen Goldman Sachsin Internationalin (“Goldman Sachs”) kanssa kattaakseen ylikysyntätilanteet Yhtiön listautumisannissa. Osakelainaussopimuksen mukaisesti Cidron lainasi Golman Sachsille 3 532 124 olemassa olevaa osaketta. Goldman Sachsilla on velvollisuus palauttaa lainatut osakkeet 30.5.2016 mennessä, ellei Goldman Sachs kokonaan tai osittain käytä Cidronin listautumisannin yhteydessä myöntämää lisäosakeoptiota, jonka käyttäminen kuittaa palautusvelvollisuuden osake osakkeesta -pohjaisesti. Jos kaikki lainatut osakkeet palautetaan Cidronille, Cidronin suora omistus Yhtiössä tulee olemaan 28 052 301 osaketta, mikä vastaa 47,65 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä (olettaen, että Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä on 58 868 752 osaketta).

Finanssivalvonta myönsi 27.4.2016 Cidronille poikkeusluvan, jonka mukaan sille ei synny arvopaperimarkkinalain 11 luvun mukaista ostotarjousvelvollisuutta, kun lainaajina toimineet pankit palauttavat lainatut osakkeet, mikäli Cidronin omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä lainattujen osakkeiden palautuksen seurauksena ylittää ostotarjousvelvollisuuden laukaisevan osuuden (30 prosenttia ja/tai 50 prosenttia) Yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Cidronin relevantti suora omistus Yhtiössä ennen edellä mainittujen osakelainaussopimusten solmimista oli 28 052 301 osaketta.

Lisätietoja antaa

Joséphine Mickwitz, sijoittajasuhteet, Puh. 020 728 6535

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 156 myymälää 31.12.2015. Tokmanni toteutti vuosina 2013-2015 perusteellisen brändin yhdenmukaistamisen, jossa kaikki Tokmannin myymälät koottiin Tokmanni-brändin alle. Yhdenmukaistamisohjelma saatiin päätökseen lokakuussa 2015. TNS Gallupin syksyllä 2015 Tokmannin tilauksesta tekemän kyselytutkimuksen mukaan noin 42 prosenttia suomalaisista aikuisista käy Tokmannin myymälässä vähintään kerran kuukaudessa.

Tokmannin arvolupaus yhdistää houkuttelevan, laajan ja edullisen tuotevalikoiman hyvään asiointikokemukseen myymälässä. Tokmanni tarjoaa asiakkailleen laajan tuotevalikoiman kuudessa tuoteryhmässä: kodin puhdistus ja henkilökohtainen hygienia; elintarvikkeet; pukeutuminen; työkalut ja sähkötarvikkeet; koti, sisustus ja puutarha; sekä vapaa-aika ja kodintekniikka. Tokmannin tuotevalikoima sisältää johtavien valmistajien brändituotteita, Tokmannin omien merkkien tuotteita, lisensoitujen tuotemerkkien tuotteita ja merkittömiä tuotteita.

Tokmanni käyttää kustannustehokasta toimintamallia ja keskittyy tehokkuuteen koko arvoketjussa tehtaasta kuluttajalle saakka. Tokmanni pyrkii säilyttämään edullisen kustannuspohjansa keskitetyllä hankintatoiminnalla ja tehokkaalla toimitusketjulla. Tokmanni hallinnoi varastoaan keskitetysti Mäntsälässä sijaitsevasta jakelukeskuksestaan. Myös Tokmannin pääkonttori sijaitsee Mäntsälässä.

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan taustatiedoiksi, eikä tietojen ole tarkoitettu olevan tyhjentäviä tai aukottomia. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tässä tiedotteessa esitettyihin tietoihin tai niiden tarkkuuteen, kohtuullisuuteen tai täydellisyyteen. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot saattavat muuttua.

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, missä näin toimiminen rikkoisi kyseisen maan lainsäädäntöä.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt implementointitoimenpiteet, “Esitedirektiivi”) mukainen esite. Esitedirektiivin mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite on julkaistu, ja se on saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei sisällä eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan: (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa oleville henkilöille, jotka ovat “kokeneita sijoittajia” Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisesti (“Kokeneet sijoittajat”); (B) Yhdistyneessä Kuningaskunnassa Kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoitustoimintaan liittyvistä asioista ja jotka ovat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen) (“Määräys”) artiklan 19(5) “sijoitusalan ammattilaisten” määritelmän mukaisia henkilöitä; tai (ii) Määräyksen artiklan 49 mukaisia yhtiöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities); ja (C) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Järjestäjät tai mikään niiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä tiedotteessa olevien tietojen totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoja jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuihin ja miten tahansa välitettyihin ja saatavilla oleviin tietoihin liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä tiedote ei ole Listautumisantia koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja arvo tai niistä saatavat tulot voivat sekä laskea että nousta. Aiempi tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa tai missä tahansa Listautumisantiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä. Listautumisen toteutumisesta Nasdaq Helsingissä ei ole varmuutta ja taloudellista päätöksentekoa ei tulisi perustaa Yhtiön suunniteltuun listautumiseen tässä vaiheessa. Potentiaalisten sijoittajien tulisi kääntyä neuvonantajiensa puoleen hankkiakseen tietoja Listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Kukin Järjestäjistä ja mikä tahansa niiden lähipiiritahoista voivat sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla Listautumisannin yhteydessä tai muutoin. Tämän mukaisesti lopulliseen listalleottoesitteeseen, kun se on julkaistu, sisältyvät viittaukset osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan, myydään tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa niiden lähipiiritahoista tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt Järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia (swap), minkä vuoksi nämä Järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat aika ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita. Mikään Järjestäjistä ei aio julkistaa minkään tällaisen sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät tai kukaan niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan tai epäsuorasti anna mitään takuita tai vakuutuksia tämän tiedotteen tietojen tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä eivätkä hyväksy mitään vastuuta tällaisista tiedoista tai lausumista. Järjestäjät tai niiden hallituksen jäsenet, johtajat/toimihenkilöt, työntekijät tai lähipiiritahot tai muut tahot eivät vastaavasti hyväksy mitään lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvaa vastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnoissa tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka on kärsitty tai syntynyt mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-29 15:25 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/29/Tokmanni+Group+Oyj+Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+10+pyk%C3%A4l%C3%A4n+mukainen+ilmoitus+omistusosuuden+muutoksesta+HUG2008470.html

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2016 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2016 päätöksiä

Julkaistu: 2016-04-29 15:15:00 CEST
Keskisuomalainen Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2016 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, 29.4.2016 klo 16.15

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2016 Jyväskylässä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.

1. Yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Tilinpäätös vuodelta 2015 vahvistettiin ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2015. Hallituksen esitys osingonjaoksi tilikaudelta 2015 oli 0,46 euroa osakkeelta. Esitys hyväksyttiin. Osingon täsmäytyspäivä on 3.5.2016 ja maksupäivä 11.5.2016. Lisäksi hallitus esitti, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 30.000,00 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää. Esitys hyväksyttiin. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat toimitusjohtaja Leena Hautsalo, talousneuvos Simo Kutinlahti ja liiketoimintajohtaja Mikko Paananen. Hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle valittiin toimitusjohtaja Leena Hautsalo ja liiketoimintajohtaja Mikko Paananen. Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen. Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista seuraavasti: Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3.000,00 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.700,00 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio on 1.500,00 euroa. Kokouspalkkio puheenjohtajalle on 600,00 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500,00 euroa kokoukselta.

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus käsittää omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana laissa säädetyin ehdoin. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 6,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 euroa osakkeelta. A-sarjan osakkeet hankitaan pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2017 saakka.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja/tai luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin edellytyksin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutusta käytetään yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2017 saakka.

4. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus järjestäytyi 29.4.2016 yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen kokoonpano on:

maanviljelysneuvos Antero Vesterinen, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, varapuheenjohtaja

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja Kalle Kautto

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka

liiketoimintajohtaja Mikko Paananen

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh. 050 688 33

Jyväskylässä 29.4.2016

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Päivitys SSH patenttilisenssiohjelmasta

Päivitys SSH patenttilisenssiohjelmasta

Julkaistu: 2016-04-29 13:00:00 CEST
SSH Communications Security Oyj
Pörssitiedote
Päivitys SSH patenttilisenssiohjelmasta

Helsinki, Suomi, 2016-04-29 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2016 KLO 14:00

Päivitys SSH patenttilisenssiohjelmasta

SSH imoitti 13.5.2015 jättäneensä patenttioikeudenkäyntihaasteen Sonya vastaan Saksassa, ja ilmoitti tuolloin käsittelyn kestävän noin vuoden. Tällä päivityksellä SSH antaa lisäinformaatiota oikeudenkäyntien aikatauluista.

Saksassa käsittelyssä olevassa loukkausoikeudenkäynnissä odotamme päätöstä tämän vuoden aikana.

Sony on, kuten patenttioikeudenkäynneissä on normaalia, jättänyt Saksassa haasteen, jossa se hakee SSH:n loukkausoikeudenkäynnissä käyttämän patenttin EP 2254311 mitätöimistä. Tästä käsittelystä odotamme päätöksiä vuoden 2017 aikana.

Saksan oikeudenkäyntien lisäksi Sony on jättänyt haasteita Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa.

Yhdistyneessä Kuningaskunnassa Sony on jättänyt haasteen SSH:n patentin EP 2254311 mitätöimiseksi, ja vastineena tähän, SSH on jättänyt patenttiloukkaushaasteen. Näissä yhdessä käsiteltävissä tapauksissa odotamme päätöksiä vuoden 2016 aikana.

Yhdysvalloissa Sony on jättänyt vaatimuksen niin kutsutusta Inter Parties Review käsittelystä SSH:n US patentin 8,544,079 mitätöimiseksi. Tästä prosessista odotamme päätöstä noin vuoden kuluttua.

SSH uskoo olevansa hyvässä asemassa kaikissa näissä oikeudenkäynneissä, ymmärtäen oikeudenkäynteihin aina liittyvän epävarmuuden.

SSH neuvottelee salassapitosopimusten alla useiden osapuolien kanssa patenttilisenssisopimuksia älypuhelin- ja tietokoneteollisuudessa.

”Olemme entistäkin enemmän sitoutuneet suojelemaa teollisoikeuksiamme, ja pyrimme lisenssisopimuksiin mikäli mahdollista ilman oikeudenkäyntejä mikäli mahdollista” sanoi Erkki Yli-Juuti, SSH VP, Intellectual Property.

Helsinki, 29.4.2016

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Tatu Ylönen
Toimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Lisätietoa:
Erkki Yli-Juuti, VP Intellectual Property, +358 40 561 3202
Jyrki Lalla, talousjohtaja, +358 45 340 4641

SSH Communications Security
SSH-protokollan keksijänä meillä on 20-vuotinen historia markkinoiden suunnannäyttäjänä. Kehitämme edistyneitä tietoturvaratkaisuja, jotka mahdollistavat salattujen tietoliikenneverkkojen luomisen, valvonnan ja hallinnoinnin. Yli 3000 kansainvälistä asiakastamme luottavat ratkaisuihimme täyttääkseen vaativimmatkin tietoturvavaatimukset ja standardit, parantaakseen ja ylläpitääkseen tietoturvaansa sekä säästääkseen operatiivissa kustannuksissaan. Toimimme Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Spondalle kultaa Suomen Nordic Startup Awards -kilpailussa

Spondalle kultaa Suomen Nordic Startup Awards -kilpailussa

Julkaistu: 2016-04-29 12:09:53 CEST
Sponda Oyj
Lehdistötiedote
Spondalle kultaa Suomen Nordic Startup Awards -kilpailussa

Sponda Oyj Lehdistötiedote 29.4.2016 klo 13:10

Spondalle kultaa Suomen Nordic Startup Awards -kilpailussa

Spondan Motherhsip of Work (MOW) on voittanut kultaa Suomen Nordic Startup Awards –kilpailussa kategoriassa Best Office Space. Voittaja valittiin viiden finalistin joukosta kahdeksanhenkisen tuomariston ja yleisöäänestyksen äänien perusteella.

Kategorian Best Office Space osallistujiksi nimitettiin yhteisöjä, jotka ovat ansainneet tunnustusta avusta ja palveluista startup-yhteisölle ja jotka ovat luoneet innovatiivisuutta tukevan ympäristön. Palkintokriteerit olivat muun muassa: tilan yritykset/yksilöt, kulttuuri ja ympäristö, palvelut ja tuki, yhteisön aktiivisuus, hinta ja vuokrausehdot.

”Olemme todella otettuja voitosta, on kunnia päästä edustamaan Suomea näin kovassa seurassa. Isoin kiitos menee kaikille MOWlaisille, joiden ansiosta ollaan ehdolla pohjoismaiden parhaaksi hubiksi”, iloitsee MOWin tunnelmajohtaja Nina Ruotsalainen.

MOW on Spondan kehittämä yhteisöllinen cowork-hub luovaa asiantuntijatyötä tekeville freelancereille ja yrityksille Helsingin keskustassa Pieni Roobertinkatu 9:ssä.MOWn monipuoliset työtä helpottavat ja yhteisöllisyyttä vahvistavat tilat ja palvelut on kehitetty yhdessä kohderyhmän kanssa, heidän tarpeistaan.

Vuodesta 2012 lähtien järjestetty Nordic Startup Awards –kilpailu käydään vuosittain kahdessa erässä. Ensin kilpaillaan kansallisella tasolla, minkä jälkeen kansalliset voittajat, kuten MOW jatkavat kilpailua loppukilpailuun, Grand Finaleen. Grand Finale järjestetään tänä vuonna Islannissa Euroopan laajuisessa Startup Awards –kilpailussa 31 toukokuuta.

Sponda Oyj

Lisätietoja: Pia Arrhenius, yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 527 4462

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,7 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Nesteen Öljyn vähittäismyynnin johtajaksi Panu Kopra

Neste Corporation

Nesteen Öljyn vähittäismyynnin johtajaksi Panu Kopra

Neste Oyj
Pörssitiedote
29.4.2016 klo 13.00

Nesteen Öljyn vähittäismyynnin johtajaksi Panu Kopra

Tradenomi, MBA Panu Kopra (44) on nimitetty Nesteen Öljyn vähittäismyynti -liiketoiminta-alueen uudeksi johtajaksi ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi 1.5.2016 alkaen. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Matti Lievoselle. Öljyn vähittäismyynti -liiketoiminta-alueen nykyinen johtaja Antti Tiitola siirtyy toisen yhtiön palvelukseen.

Kopra siirtyy tehtävään yhtiön sisältä Öljyn vähittäismyynnin Suomen ja Baltian maiden johtajan paikalta. Hänellä on pitkä kokemus liiketoiminta-alueen eri tehtävistä.

“Olemme iloisia, että saamme Öljyn vähittäismyynnille vetäjän talon sisältä. Panu Kopra on kerännyt laajasti kokemusta arvoketjumme eri vaiheista sekä eri toimintamaistamme. Hänen osaamiselleen on käyttöä, kun tavoittelemme asemaa Itämeren alueen johtavana polttoaineratkaisujen tarjoajana. Samassa yhteydessä haluan myös kiittää Antti Tiitolaa hänen työpanoksestaan liiketoiminta-alueen kehittämiseksi”, sanoo toimitusjohtaja Matti Lievonen.

Nesteen Öljyn vähittäismyynti on merkittävä puhtaampien polttoaineiden ja öljytuotteiden markkinoija ja myyjä Suomessa, Luoteis-Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Yhtiöllä on Itämeren alueella yli 1 000 aseman verkosto. Kuluttaja-asiakkaiden lisäksi yhtiö palvelee jälleenmyyjiä, lämmitysöljyasiakkaita, ammattiliikennettä, teollisuutta ja maataloutta.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Matti Lievonen, p. 010 458 11

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-29 12:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/29/Nesteen+%C3%96ljyn+v%C3%A4hitt%C3%A4ismyynnin+johtajaksi+Panu+Kopra+HUG2008336.html

facebook twitter