Etusivu » Sponda merkintäetuoikeusanti toteutettiin menestyksekkäästi

Sponda merkintäetuoikeusanti toteutettiin menestyksekkäästi

Sponda merkintäetuoikeusanti toteutettiin menestyksekkäästi

Julkaistu: 2016-03-24 08:00:00 CET
Sponda Oyj
Pörssitiedote (Vastuuvapauslauseke)
Sponda merkintäetuoikeusanti toteutettiin menestyksekkäästi

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Sponda Oyj Pörssitiedote 24.3.2016, klo 09:00

Sponda merkintäetuoikeusanti toteutettiin menestyksekkäästi

Sponda Oyj:n (”Sponda”) 220,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”) merkintäaika päättyi eilen 23.3.2016. Osakeannissa tarjotut osakkeet merkittiin kokonaisuudessaan. Alustavan tuloksen mukaan Osakeannissa merkittiin merkintäoikeuksien perusteella yhteensä noin 19,4 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 34,3 % tarjotuista noin 56,6 miljoonasta uudesta osakkeesta (”Tarjottavat osakkeet”). Forum Fastighets Ab (ennen yhtiömuodon muutostaan Forum Fastighets Kb) on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa merkitsemättä jäävät Tarjottavat osakkeet (”Lisämerkintäsitoumus”). Alustavan tuloksen mukaan Lisämerkintäsitoumuksen perusteella tehtävä merkintä kattaa noin 37,2 miljoonaa Tarjottavaa osaketta, joka vastaa noin 65,7 % Tarjottavista osakkeista.

Tarjottavat osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Spondassa siitä lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä Spondan osakasluetteloon arviolta 1.4.2016. Tarjottavat osakkeet eivät oikeuta 21.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilikaudelta 2015 1.4.2016 maksettavaan osinkoon.

Tarjottavia osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet, pois lukien Lisämerkintäsitoumuksen perusteella merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat osakkeet, joita vastaan ei anneta väliaikaisia osakkeita, otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) tänään 24.3.2016. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Spondan nykyiseen osakelajiin, kun Tarjottavat osakkeet, mukaan lukien Lisämerkintäsitoumuksen perusteella merkityt uudet osakkeet, on rekisteröity kaupparekisteriin, minkä odotetaan tapahtuvan arviolta 1.4.2016. Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla yhdessä Spondan nykyisten osakkeiden kanssa alkaa arviolta 1.4.2016.

Sponda julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen arviolta 31.3.2016.

Helsingissä 24.3.2016

Sponda Oyj

Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 020 431 3311

VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!