Etusivu » Oyj Ahola Transport Abp: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 8.4.2016

Oyj Ahola Transport Abp: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 8.4.2016

Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 8.4.2016

Oyj Ahola Transport Abp
Y-tunnus 2255397-6

K U T S U

VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 8.4.2016

Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.4.2016 klo 10.00 Sokos Hotel Kaarlessa (Kauppatori 4, 67100 Kokkola). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Hallituksen puheenjohtajan katsausToimitusjohtajan katsaus

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Vuoden 2015 tuloksen, taseen ja toimintakertomuksen esittäminen

4. Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

6. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,0144 euroa A-sarjan osakkeelta. B-sarjan osakkeelta maksetaan 0,10 euroa osakassopimuksen mukaisesti, yhteensä 25 463 euroa. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 12.4.2016 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 25.4.2016.

7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Esitetään yhtiökokoukselle seuraavat hallituksen jäsenten palkkiot:
Puheenjohtaja sekä ulkopuolinen hallituksen jäsen 15 000€
Konsernissa työskentelevä hallituksen jäsen 7 500€

9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Esitetään, että hallituksen jäsenten määrä pysyy viidessä (5) jäsenessä myös seuraavalla toimintakaudella.

10. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Martti Vähäkangas (puheenjohtaja), Anette Björkman, Nils Ahola, Lars Ahola ja Ida Saavalainen.

11. Tilintarkastajien valitseminen

Esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja KHT Kjell Berts.

12. Nimitysvaliokunnan jäsenten valitseminen

Esitetään, että nimitysvaliokuntaan valitaan Lars Ahola, Nils Ahola, Rickard Snellman sekä uutena jäsenenä Matti Sundberg.

13. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Oyj Ahola Transport Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.aholatransport.com. Oyj Ahola Transport Abp:n vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 24.3.2016. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 5.4.2016, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta info@aholatransport.com
b) puhelimitse numeroon +358 20 7475 111 tai
c) kirjeitse osoitteeseen Oyj Ahola Transport Abp, Indolantie 33, FI-67600 Kokkola.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Oyj Ahola Transport Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 29.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.4.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.aholatransport.com

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Oyj Ahola Transport Abp, Indolantie 33, FI-67600 Kokkola ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Oyj Ahola Transport Abp:llä on kokouskutsun päivänä 21.3.2016 yhteensä 14 571 339 A-osaketta ja 254 630 B-osaketta. A-osake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja B-osake yhteen ääneen osaketta kohden.

Osakkeenomistajille tarjotaan kahvit kokouspaikalla klo 9.30 alkaen.

Kokkolassa, 21 maaliskuuta 2016

Oyj Ahola Transport Abp

HALLITUS

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-21 15:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/21/Oyj+Ahola+Transport+Abp+KUTSU+VARSINAISEEN+YHTI%C3%96KOKOUKSEEN+8+4+2016+HUG1996378.html

Jätä kommentti

facebook twitter