Etusivu » Nixu Oyj : KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Nixu Oyj : KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Nixu Corporation

Nixu Oyj : KUTSU NI U OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 9.00
Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 5. päivänä 2016 kello 16.00 alkaen Technopolis Innopoli 1:ssä, osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.
Varsinaisen yhtiökokouksen jatkoksi järjestetään osakkeenomistajille vapaamuotoinen tilaisuus, jossa kerrotaan kyberturvamarkkinasta ja Nixun palveluista käytännön esimerkein.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,09 euroa osakkeelta, eli yhteensä 550 083,15 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 14.4.2016.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2800 euroa kuukaudessa (tähän asti 2700 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 2100 euroa kuukaudessa (2025 euroa) ja muille jäsenille 1400 euroa kuukaudessa (1350 euroa). Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet Kati Hagros, Juhani Kaskeala, Marko Kauppi, Kimmo Rasila ja Tuija Soanjärvi.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 120 000 kappaletta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden antamisiin liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Tällä valtuutuksella ei kumota yhtiökokouksen 30.10.2014 antamaa osakeantivaltuutusta, joka on voimassa 30.10.2019 saakka.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön henkilöstölle 2014 toteutetun ja kohdan 15 perusteella toteutettavien kannustinohjelmien ehtojen mukaisissa hankintatilanteissa
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 200 000 kappaletta. Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöiltä ja toimitusjohtajilta heidän työ- tai toimisuhteensa mahdollisesti päättyessä. Osakkeiden hankintahinta on osakkeista niitä merkittäessä yhtiölle maksettu alkuperäinen merkintähinta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin yhtiön osakkeesta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä maksettu hinta.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
17. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nixu Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2016 11.3.2016 alkaen. Nixu Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla viimeistään 11.3.2016. Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.4.2016.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 31.3.2016 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
internetissä: https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2016 sähköpostitse: agm@nixu.comkirjeitse: Nixu Oyj, Yhtiökokous, PL 39, FI-02151 Espoo.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nixu Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 22.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 31.3.2016 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nixu Oyj, Yhtiökokous, PL 39, FI-02151 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä 31.3.2016 kello 16.00 mennessä.
4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista.
Nixu Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 112 035 osaketta ja ääntä.
Espoossa maaliskuun 11. päivänä 2016
NI U OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen
puhelin: 040 832 1832
Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Markets Oy
puhelin: 020 743 0280
Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi
Nixu lyhyesti:
Nixu Oyj on kyberturvayhtiö. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.
Vuoden 2015 liikevaihtomme oli 18 miljoonaa euroa ja toimintamme on kannattavaa. Yli 160 kyberturvan asiantuntijaamme syventävät osaamistaan eri palveluihin erikoistuneissa tiimeissä, nixulaisittain zoneissa. www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä twitter: @nixutigerteam

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-11 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/11/Nixu+Oyj+KUTSU+NI U+OYJ+N+VARSINAISEEN+YHTI%C3%96KOKOUKSEEN+HUG1993431.html

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!