Etusivu » Liikevaihto edellisen vuoden tasolla, liikevoitto laski. Valmisteltavan uuden strategian mukaiset toiminnan painopisteiden muutokset johtivat huomattaviin pitkäaikaisten omaisuuserien alaskirjauksiin.

Liikevaihto edellisen vuoden tasolla, liikevoitto laski. Valmisteltavan uuden strategian mukaiset toiminnan painopisteiden muutokset johtivat huomattaviin pitkäaikaisten omaisuuserien alaskirjauksiin.

Liikevaihto edellisen vuoden tasolla, liikevoitto laski. Valmisteltavan uuden strategian mukaiset toiminnan painopisteiden muutokset johtivat huomattaviin pitkäaikaisten omaisuuserien alaskirjauksiin.

Julkaistu: 2016-03-11 12:30:00 CET
Componenta Oyj
Tilinpäätöstiedote
Liikevaihto edellisen vuoden tasolla, liikevoitto laski. Valmisteltavan uuden strategian mukaiset toiminnan painopisteiden muutokset johtivat huomattaviin pitkäaikaisten omaisuuserien alaskirjauksiin.
Componenta Oyj Tilinpäätöstiedote 11.3.2016 klo 13.30

Tammi – joulukuu 2015 lyhyesti

Tilauskanta laski 14 % edellisvuodesta ja oli 77 Me (89 Me). Konsernin tilikauden liikevaihto oli 495 Me (495 Me). Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssimuutoksia oli 23,8 Me (35,8 Me). Käyttökatetta heikensivät mm. Turkin palkkainflaatio, odotettua heikompi tuottavuuden kehitys ja laatuongelmat valimotoiminnoissa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssimuutoksia (”operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto”) oli 6,0 Me (17,8 Me) ja edellä mainitut erät mukaan lukien -23,4 Me (2,2 Me). Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssimuutoksia tilikaudella oli -19,4 Me (-9,5 Me). Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä oli -18,4 Me (-12,2 Me). Katsauskauden tulokseen rahoituserien jälkeen vaikuttaneet kertaluonteiset erät ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssimuutokset olivat yhteensä -29,5 Me (-19,2 Me). Yhtiön hallitus on käynnistänyt rakenteelliset muutokset, joiden osalta tullaan etenemään asteittain, kunnes yhtiön kannattavuus on tavoitteiden mukainen. Valmisteilla oleva strategia on tarkentunut ja sen mukaisesti Componenta tulee keskittymään rautavaluissa volyymiltaan keskisuuriin tuotesarjoihin ja alumiinivaluihin sekä pyrkii kasvattamaan kaikkien tuotantolaitosten käyttöasteita. Valmisteilla olevan strategian oletettavissa olevat vaikutukset huomioitiin yhtiön suorittamissa omaisuuserien arvonalennustesteissä, joiden perusteella kirjattiin kertaluonteisina erinä esitettyjä kiinteistöjen sekä koneiden ja kaluston arvonalennuskirjauksia. Katsauskauden tulos oli -82,7 Me (-28,6 Me). Konserni kirjasi tilikaudella kertaluonteisia verojen muutoksia -33,9 Me. Ne koostuvat pääasiassa laskennallisten verosaamisten alaskirjauksista Suomessa, Hollannissa ja Ruotsissa. Heikon kannattavuuden johdosta verotuksellisten tappioiden hyödynnettävyyteen liittyvä todennäköisyys on laskenut merkittävästi edellä mainituissa maissa. Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,86 e (-0,63 e). Joulukuun alussa Componenta aloitti neuvottelut uusia strategisia linjauksia tukevasta ja yhtiön rahoitusaseman ja taseen vahvistamista turvaavasta rahoitusratkaisusta. Lisäksi käynnistettiin neuvottelut liittyen pohjoismaiseen syndikaattilainasopimukseen, jonka tiettyjä lainaehtoja yhtiö ei silloin täyttänyt. Joulukuun lopussa Componenta allekirjoitti pohjoismaisten syndikaattilainan osapuolten kanssa niin sanotun standstill-sopimuksen, jossa rahoittajat vapauttavat Componentan edellä mainittujen lainaehtojen täyttämisestä määräaikaisesti. Sopimus on voimassa huhtikuun 2016 loppuun saakka ja se sisältää vastaaville sopimuksille tavanomaisia ehtoja, jotka yhtiön tulee sopimuksen voimassaoloaikana täyttää. Konsernilla on erääntymässä pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta 143,9 Me vuonna 2016 ja 24,9 Me vuonna 2017. Tiettyjen syndikaattilainan sopimusehtojen rikkominen sekä siihen liittyvät lainasopimusten ristiineräännyttämisehdot ovat johtaneet useiden velkaerien, nimellismäärältään 63,2 Me, luokitteluun lyhytaikaisiksi yhtiön taseessa. Yhtiön likviditeetti oli vuoden 2015 lopussa sekä alkuvuonna 2016 kireä, mikä on vaikuttanut negatiivisesti yhtiön tuotannolliseen toimintaan. Neuvottelut rahoituslaitosten ja muiden sijoitusinstituutioiden kanssa ovat jatkuneet alkuvuonna 2016. Yhtiö tiedotti 11.3.2016 rahoitusneuvottelujen etenemisestä. Katsauskaudella saatujen uusien kauppojen arvo oli 75 Me. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 ei jaeta osinkoa.

Loka – joulukuu 2015 lyhyesti

Liikevaihto pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna ja oli 119 Me (120 Me). Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssimuutoksia oli 0,1 Me (5,4 Me) Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssimuutoksia oli -4,2 Me (1,2 Me) ja edellä mainitut erät mukaan lukien -34,3 Me (-9,0 Me). Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssimuutoksia oli -11,6 Me (-4,9 Me). Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä oli -13,7 Me (-5,9 Me). Loka – joulukuun tulokseen vaikuttaneet kertaluonteiset erät ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssimuutokset olivat yhteensä -30,1 Me (-10,5 Me). Kertaluonteiset erät sisältävät koneiden ja kaluston sekä kiinteistöjen alaskirjauksia -19,6 Me. Loka – joulukuun tulos oli -73,6 Me (-17,3 Me) ja osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,76 e (-0,18 e). Tulos sisältää kertaluonteisia verojen muutoksia -35,5 Me. Componenta-konsernin toimitusjohtaja vaihtui 16.11.2015, kun uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin hallituksen puheenjohtajana toiminut Harri Suutari. Valmisteilla olevan strategian tavoitteena on kannattavuuden selkeä parantaminen. Jatkossa yhtiö keskittyy rautavaluissa volyymiltaan keskisuuriin tuotesarjoihin ja alumiinivaluihin sekä pyrkii kasvattamaan kaikkien tuotantolaitosten käyttöasteita.

Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 58,1 Me (204,1 Me). Hallitus ehdottaa 18.3.2016 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 ei jaeta osinkoa.

Componentan tulosohjeistus 2016

Yhtiön taloudellisen tilanteen ja käynnissä olevan rakennemuutoksen johdosta tulosohjeistuksen antaminen on poikkeuksellisen haastavaa. Sen vuoksi Componenta ei toistaiseksi anna ennustetta tuloskehityksestä näkymiä kommentoidessaan.

Toimitusjohtaja Harri Suutari kommentoi katsauskautta ja sen jälkeisiä tapahtumia

”Componentan tulos vuonna 2015 oli erittäin heikko. Hyvistä asiakkaista, ammattitaitoisesta henkilöstöstä ja monista toimenpiteistä ja kehitysponnisteluista huolimatta yhtiön tuloskehitys on viime vuosina jäänyt alle tavoitteiden johtuen tuottavuuden odotettua heikommasta kehityksestä, korkeista laatukustannuksista sekä pitkään jatkuneesta kireästä likviditeettitilanteesta. Lisäksi tavoitellut kustannussäästöt eivät toteutuneet odotetulla tavalla.

Jotta kehityssuunta saadaan käännettyä, yhtiössä tarvitaan suuria rakenteellisia muutoksia. Marraskuussa 2015 yhtiön hallitus käynnisti muutokset, joiden osalta tullaan etenemään asteittain, kunnes yhtiön kannattavuus on tavoitteiden mukainen.

Valmisteilla oleva strategia on tarkentunut ja Componenta keskittyy jatkossa rautavaluissa volyymiltaan keskisuuriin tuotesarjoihin ja alumiinivaluihin sekä pyrkii kasvattamaan kaikkien tuotantolaitosten käyttöasteita. Siihen liittyen toteutetaan liiketoimintarakenteen strateginen tarkastelu, joka sisältää mahdollisia tuotantolaitosten sulkemisia tai myyntejä, tuotannon siirtoja ja muita kannattavuuden selvään parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Strategisen tarkastelun kohteena ovat kaikki konsernin tuotantolaitokset Hollannissa, Ruotsissa ja Suomessa.

Osana uusia linjauksia Componentan johtamisjärjestelmää on selkeytetty jakamalla liiketoiminta viiteen liiketoiminta-alueeseen. Organisaatiorakennetta yksinkertaistettiin siirtämällä konsernitason myynti-, suunnittelu-, laatu- ja asiakaspalvelutoiminnot osaksi liiketoimintayksiköitä, millä pyritään liiketoimintayksiköiden ydinosaamisen kehittämiseen sekä asiakaspalvelun ja laadun oleelliseen parantamiseen. Kiinteitä kustannuksia karsitaan useilla toimenpiteillä, joista merkittävin on organisaatiouudistus asiakasrajapinnassa. Lisäksi Suomessa henkilöstön osallistumista johtamiseen edistetään nimittämällä pääluottamusmies kunkin liiketoimintayksikön johtoryhmän jäseneksi.

Uudessa johtamisjärjestelmässä tulosvastuu siirtyy liiketoimintayksiköille. Uskon, että uudistettu toimintamalli tuo merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme ja luo edellytykset kannattavalle kasvulle.”

Avainluvut

Q4 2015Q4
2014
Muutos 2015 2014 Muutos
Tilauskanta, Me 76,9 88,9 -14 % 76,9 88,9 -14 %
Liikevaihto, Me 119 120 0 % 495 495 0 %
Käyttökate*), Me 0,1 5,4 -98 % 23,8 35,8 -33 %
Liikevoitto*), Me -4,2 1,2 n/m 6,0 17,8 -66 %
Liikevoitto*), % -3,5 1,0 n/m 1,2 3,6 -66 %
Tulos rahoituserien jälkeen*), Me -11,6 -4,9 139 % -19,4 -9,5 103 %
Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä, Me -13,7 -5,9 133 % -18,4 -12,2 50 %
Tulokseen rahoituserien jälkeen vaikuttaneet kertaluonteiset erät ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssierot, Me -30,1 -10,5 187 % -29,5 -19,2 54 %
Verot, Me -31,8 -1,9 1 587 % -33,8 0,2 n/m
Tulos, Me -73,6 -17,3 326 % -82,7 -28,6 189 %
Osakekohtainen tulos, e -0,76 -0,18 326 % -0,86 -0,63 36 %
Net gearing, % 1 273 194 555 % 1 273 194 555 %
Sijoitetun pääoman tuotto*), % -1,3 0,4 n/m 2,0 5,6 -65 %
Oman pääoman tuotto*), % -8,9 -7,3 21 % -21,6 -12,1 79 %
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima 4 269 4 238 1 % 4 269 4 238 1 %

*) Ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssieroja

Componentan tilinpäätöstiedote 2015 pdf-muodossa on tämän tiedotteen liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com.

Helsinki 11. maaliskuuta 2016

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja

LIITE: Tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2015

LISÄTIETOJA

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Liitteet:
Componenta 2015 tilinpaatostiedote.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter