Etusivu » HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2015 TILINTARKASTUSKERTOMUS

HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2015 TILINTARKASTUSKERTOMUS

HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2015 TILINTARKASTUSKERTOMUS

Julkaistu: 2016-03-24 16:30:00 CET
Honkarakenne Oyj
Pörssitiedote
HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2015 TILINTARKASTUSKERTOMUS

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.3.2016 KLO 17:30
HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2015 TILINTARKASTUSKERTOMUS
Tilintarkastuskertomus on kokonaisuudessaan tässä tiedotteessa. Vakiomuotoisen kertomuksen lisäksi tilintarkastuskertomus sisältää tiettyjen seikkojen painottamista koskevia lisätietoja.

Tilintarkastuskertomus

Honkarakenne Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Honkarakenne Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtajat syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Tiettyjen seikkojen painottamista koskevat lisätiedot

Haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen toimintakertomukseen ja liitetietoon 28, jonka mukaan on mahdollista, että yhtiön kovenanttiehto rikkoontuu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana mikäli yhtiön myynti ei kehity odotetun kaltaisesti. Yhtiö valmistelee toimenpideohjelmaa toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja yhtiö on käynnistänyt pankkien ja mahdollisten muiden rahoittajien kanssa keskustelut uuden lainarahoituksen saamiseksi.

Haluamme lisäksi kiinnittää huomiota tilinpäätöksen toimintakertomukseen ja liitetietoon 28, jonka mukaan laskennallisiin verosaamisiin sisältyy 1,6 miljoonan euron suuruinen erä, joka liittyy käyttämättömiin verotuksellisiin tappioihin. Honkarakenteen johdon näkemyksen mukaan laskennalliset verosaamiset pystytään hyödyntämään käyttäen arvioitua verotettavaa tuloa, joka perustuu Honkarakenteen liiketoimintasuunnitelmiin ja budjetteihin. Mikäli tulos ei kehity odotetun mukaisesti on mahdollista, että verosaamisia ei ehditä hyödyntämään ajallaan ja niistä on tehtävä arvonalennus. Lausuntoamme ei ole mukautettu näiden seikkojen osalta.

Helsinki 24. maaliskuuta 2016

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Maria Grönroos
KHT

Honkarakenne Oyj

Marko Saarelainen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com
tai
talousjohtaja Mikko Jaskari, puh. 0400 535 337, mikko.jaskari@honka.com

JAKELU
OMX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta

www.honka.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter