Etusivu » FIT Biotech Oy : FIT Biotech Oy:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

FIT Biotech Oy : FIT Biotech Oy:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

FIT Biotech Oy

FIT Biotech Oy : FIT Biotech Oy:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

FIT Biotech Oy
Yhtiötiedote 11.3.2016
kello 9:00 EET

FIT BIOTECH OY:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015

Vuonna 2015 FIT Biotech listautui First North -markkinapaikalle ja keskittyi ensisijaisesti geeniterapiaan

Tammi-joulukuu 2015 pääkohdat:

Maaliskuussa yhtiö solmi kiinalaisen QYH Biotech Company Ltd:n kanssa aiesopimuksen siipikarjarokotteista.Huhtikuussa Tekes päätti yhtiön anomuksesta jättää perimättä lainoja noin 6,5 miljoonan euroa ja näistä kertyneitä korkoja noin 1,4 miljoona euroa, mikä vahvisti yhtiön rahoitusasemaa.Heinäkuussa yhtiö listautui First North Finland -markkinapaikalle ja kaupankäynti yhtiön K-osakkeella alkoi.Yhtiö keräsi osakeannilla ja sen yhteydessä toteutetuilla rahoitustoimenpiteillä yhteensä noin 3,5 miljoonan euron bruttovarat ja vahvisti pääomarakennettaan vähentämällä velkoja ja korkovastuita noin 13,2 miljoonalla eurolla.Syyskuussa yhtiö tiedotti jatkavansa GTU®-teknologian soveltuvuuden tutkimista geeniterapiassa. Tutkimuksista saadut positiiviset tulokset vahvistivat yhtiön käsitystä teknologian toimivuudesta. Yhtiö jätti geeniterapiateknologiasta patenttihakemuksen joulukuussa.Liikevaihto oli 20 (1-12/2014: 30) tuhatta euroa.Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä (Tekes-lainojen anteeksianto) oli -2 642,30 (-2 290,7) tuhatta euroa.Osakekohtainen tulos oli 0,12 (-0,15) euroa.Liiketoiminnan rahavirta oli -2 432 tuhatta euroa.Yhtiön rahavarat ja rahoitusarvopaperit 31.12.2015 olivat 1 844,8 (217,3) tuhatta euroa.

Heinä-joulukuun 2015 tunnusluvut:

Liikevaihto oli 0,00 (7-12/2014: 20) tuhatta euroa.Liikevoitto oli -1 544,9 ( -1 197,3) tuhatta euroa.Osakekohtainen tulos oli -0,07 (-0,08) euroa.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia:

Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja LL Kalevi Reijonen jäi 1.1.2016 eläkkeelle yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä. Reijonen jatkaa yhtiön palveluksessa sen lääketieteellisenä johtajana (CMO). Toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti hallituksen puheenjohtaja Rabbe Slätis.Yhtiö tiedotti 7.1.2016 strategisesta päätöksestä rokotekehityksen rinnalla kehittää geeniterapiahankkeita. Päätös perustuu yhtiön jo saamiin hyviin tuloksiin GTU®-teknologian toimivuudesta geeniterapiassa sekä geeniterapian tarjoamista hoitomahdollisuuksista. Geeniterapioihin liittyy huomattavan suuret kaupalliset odotukset.Yhtiö tiedotti 28.1.2016 GTU®-teknologiaa hyödyntävän koevalmisteen valinnasta European HIV Vaccine Alliance -tutkimuskonsortion (”EHVA”) kliinisiin tutkimuksiin sekä Euroopan komission päätöksestä myöntää EHVA:lle yli 22 miljoonan euron rahoitus HIV-hoitomuotojen kehittämiseen. Yhtiön osuus rahoituksesta on noin miljoona euroa, jonka kassavirtavaikutus painottuu vuosille 2016 ja 2017. Saatava rahoitus kattaa yhtiölle EHVA-projektista aiheutuvat kustannukset.Yhtiö tiedotti 16.2.2016 saavuttaneensa merkittäviä prekliinisiä tuloksia GTU®-teknologian soveltuvuudesta geeniterapiassa. Saavutettu tulos antaa yhtiölle mahdollisuuden jatkaa prekliinisiä tutkimuksia kohti kliinistä koelupaa.Yhtiö heikensi 7.3.2016 tulosennustettaan tilikaudelle 2016 ja ilmoitti aloittaneensa lisärahoituksen hankinnan turvatakseen liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisen ja toimintansa jatkuvuuden. Syynä tulosennusteen heikentymiseen on geeniterapiaa koskeviin mahdollisiin lisenssisopimuksiin tähtäävien prekliinisten tutkimusten ja siipikarjarokotteita koskevien alustavien tutkimusten viivästyminen.

Keskeiset tunnusluvut:

Rahayksikkö 1000 EURO 1.1.-31.12.
2015
1.1.- 31.12.
2014
1.7.-31.12.
2015
1.7.- 31.12.
2014
Liikevaihto 20,00 30,00 0,00 20,00
Liikevoitto/liiketappio 3 842,90 -2 290,70 -1 544,90 -1 197,30
Oikaistu liikevoitto/liiketappio (* -2 642,30 -2 290,70 -1 544,90 -1 197,30
Tilikauden tulos 2 615,60 -2 304,10 -1 544,77 -1 210,38
Oikaistu tilikauden tulos (** -2 628,60 -2 304,10 -1 544,70 -1 210,38
Liiketoiminnan rahavirta -2 432,30 -1 203,70
Rahavarat 1 844,80 217,30 1 844,80 217,30
Oma pääoma -9 274,70 -21 348,60 -9 274,70 -21 348,60
Avustukset 6 539,20 205,00 0,00 180,00
Taseen loppusumma 2 693,70 1 020,90 2 693,70 1 020,90
(* oikaistu Tekesin perimättäjättämällä pääomalainalla 6 485 213,20 eur
(** ilman taloudellisen neuvonantajan palkkiota

Näkymät vuodelle 2016

Yhtiö jatkaa strategiansa toteuttamista eli patentoidun GTU®-teknologian lisensiointia eri yhteistyökumppaneille lääkeaihioihin. Yhtiö pyrkii ensisijaisesti todentamaan GTU®-teknologiaa hyödyntävien lääkeaihioiden prekliinisen tehon (proof-of-concept eli periaatteellinen toimivuus), jonka jälkeen yhtiö pyrkii lisensioimaan lääkeaihion lääkeyhtiöille jatkokehitykseen ja lopulta myyntiin. Yhtiön ansaintamalli perustuu tavoiteltujen lisenssisopimusten allekirjoitus- ja etappimaksuihin sekä rojalteihin.

Geeniterapiaa koskeviin mahdollisiin lisenssisopimuksiin tähtäävien prekliinisten tutkimusten ja siipikarjarokotteita koskevien alustavien tutkimusten viivästymisen johdosta yhtiö arvioi vuoden 2016 liiketuloksen jäävän tappiolliseksi. Yhtiö on aloittanut lisärahoituksen hankinnan turvatakseen liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisen ja toimintansa jatkuvuuden.

Yhtiön muut kehitysprojektit ovat edenneet ennakoidusti. Tästä esimerkkinä voidaan mainita HIV-immuuniterapiaprojekti. Yhtiö on valittu laajaan European HIV Vaccine Alliance -tutkimuskonsor-tioon (EHVA), joka kehittää uusia rokotteita HIV:n hoitoon. Yhtiön osuus tutkimuskonsortion rahoituksesta on noin miljoona euroa, jonka kassavirtavaikutus painottuu vuosille 2016 ja 2017. Saatava rahoitus kattaa yhtiölle EHVA-projektista aiheutuvat kustannukset.

Toimitusjohtaja Rabbe Slätis

”Vuosi 2015 oli merkittävä askel yhtiön strategian toteuttamisessa. Kesällä tapahtunut listautuminen First North -markkinapaikalle vahvisti yhtiön rahoitusasemaa ja mahdollisti meneillään olleiden tutkimushankkeiden eteenpäin viemisen.

Yhtiön strategian mukainen keskittyminen patentoidun GTU®-teknologian hyödyntämiseen uuden sukupolven lääkehoitoihin alkaa tuottaa tulosta. Yhtiö raportoi syksyllä 2015 myönteisistä tuloksista GTU®-teknologian soveltamisesta geeniterapiaan, joka on sekä meneillään olevien tutkimustemme että lääkemarkkinoiden voimakkaan murroksen myötä noussut katsauskauden aikana yhtiölle merkittäväksi kaupalliseksi mahdollisuudeksi. Yhtiö jätti joulukuussa 2015 patenttihakemuksen gtGTU®-teknologiasta (gene therapy, Gene Transportation Unit). Meneillään olevissa gtGTU®-teknologian kliinisiä tutkimuksia edeltävissä, laajennetuissa kokeissa käytetään varsinaista lääkehoitoa jäljitteleviä vasta-aineita. Prekliiniset tutkimukset ovat kestäneet arvioitua kauemmin. Yhtiö aloittaa gtGTU®-teknologian kaupallistamisen laajennettujen kokeiden alustavien tulosten valmistuttua. Markkinoilla on julkistettu katsauskauden aikana merkittäviä bioteknologiayhtiöiden ja suurten lääkeyhtiöiden välisiä sopimuksia, jotka vahvistavat yhtiön käsitystä liiketoimintamahdollisuuksista ja sen strategian oikeellisuudesta.

Katsauskauden aikana yhtiö sai vahvistuksen Horisontti 2020 -konsortion etenemisestä apurahaprosessin viimeiseen vaiheeseen ja sopimusneuvotteluihin Euroopan komission kanssa konsortion tutkimussuunnitelman pohjalta. Konsortio (EHVA, European HIV Vaccine Alliance) on merkittävä askel eurooppalaisessa yhteistyössä uusien ennaltaehkäisevien ja hoitavien rokotteiden kehittämiseksi ja testaamiseksi. Alan korkeimmat riippumattomat tahot ovat arvioineet yhtiön teknologian erittäin korkeatasoiseksi. Katsauskauden jälkeen hankkeessa on edetty rahoitussopimuksen allekirjoitukseen. Mikäli kliinisissä tutkimuksissa saadaan positiivisia tuloksia, ne edistävät GTU®-teknologian kaupallistamisesta entisestään. Hankkeen koevalmisteet tuotetaan yhtiön GMP-tasoisissa (Good Manufacturing Practice) tuotantotiloissa. Hanke jatkuu kokonaisuudessaan vuoteen 2021 asti.

Yhtiö valmistelee taloudellisista syistä keskeytetyn GMP-tuotannon uudelleenaloitusta. Yhtiön strategisena vahvuutena on valmius ylläpitää omaa GMP-tasoista tuotantotilaa, jossa voidaan tuottaa kliinisissä tutkimuksissa käytettäviä rokotteita. Käytettävä tuotantolaitteisto ja välineistö täyttävät viranomaisvaatimukset ja mahdollistavat puhtaan ja turvallisen rokotetuotannon.

Kiinan lääkemarkkinat kasvavat nopeasti ja modernien biolääkkeiden kysyntä lisääntyy, minkä yhtiö uskoo tarjoavan keskipitkällä aikavälillä kiinnostavia kasvumahdollisuuksia. Myös tuotantoeläinten lääkintään tarvitaan uusia ja parempia rokotteita. Katsauskaudella yhtiön toiminta Kiinassa lisenssisopimusten saavuttamiseksi eteni, ja maaliskuussa yhtiö allekirjoitti QYH Biotech Company Ltd:n kanssa aiesopimuksen siipikarjarokotteista. Lisenssisopimuksen tekemiseen tähtäävät alustavat tutkimukset ovat kestäneet arvioitua kauemmin, ja ne ovat yhä meneillään.

Onnistuneen listautumisannin myötä yhtiö sai uutta pääomaa suunnitelmiensa toteuttamiseen ja vahvisti taserakennettaan. Listautumisannissa yhtiö sai yhteensä noin 200 uutta osakkeenomistajaa. Listayhtiönä FIT Biotech on entistä varteenotettavampi kumppani potentiaalisten kansainvälisten lisenssipartnereiden silmissä.

Sijoittajille FIT Biotech tarjoaa mahdollisuuden olla mukana pitkäjänteisesti kehittämässä aivan uudentyyppisiä lääkkeitä geeniterapian, kuten syövän, tartuntatautien, esimerkiksi HIV:in ja tuberkuloosin, sekä eläinrokotteiden alueella. Olen iloinen sijoittajien yhtiötä kohtaan osoittamasta kiinnostuksesta. Tavoitteenamme on jatkossakin olla aktiivisesti mukana erityisesti yksityissijoittajille suunnatuissa tilaisuuksissa. Kiitän kuluneesta vuodesta yhtiön vanhoja ja uusia sijoittajia, sitoutunutta henkilöstöä ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, jotka ovat yhdessä mahdollistaneet yhtiön menestyksellisen toiminnan.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-31.12.2015

Yhtiön liiketoiminta ja strategia

Yhtiön strategiana on patentoidun GTU®-teknologian lisensiointi eri yhteistyökumppaneille lääkeaihioihin. Yhtiö pyrkii lisensioimaan GTU®-teknologiaa erityisesti lääkeaihioihin, joilla on suuri kaupallinen potentiaali ja jotka kohdentuvat 1) olemassa oleville suurille markkinoille ja/tai 2) markkinoille, joilla on tarve tehokkaammille, turvallisemmille sekä halvemmille hoidoille.

Yhtiö pyrkii ensisijaisesti todentamaan GTU®-teknologiaa hyödyntävien lääkeaihioiden prekliinisen tehon (proof-of-concept eli periaatteellinen toimivuus), jonka jälkeen lääkeaihio pyritään lisensioimaan lääkeyhtiöille jatkokehitykseen ja lopulta myyntiin. Yhtiön ansaintamalli perustuu tavoiteltavien lisenssisopimusten allekirjoitus- ja etappimaksuihin sekä rojalteihin.

Yhtiön GTU®-teknologian pohjalta kehitettyjen lääkeaihioiden sovelluksia ovat geeniterapiat ja -rokotteet.

Kehitysprojektit

Yhtiöllä on meneillään useita kehitysprojekteja, joissa hyödynnetään yhtiön laajalti patentoimaa GTU®-teknologiaa. Kehitysprojekteista, joista yhtiö kertoi listautumisannin yhteydessä 29.5.2015 julkaistussa listautumisesitteessä, hoitava rokote naudan papilloomaviruksia vastaan ja hoitava ebolarokote eivät vastanneet yhtiön asettamia tavoitteita. Kyseiset geenirokoteprojektit on lopetettu, ja kyseisten lääkeaihioiden soveltuvuutta geeniterapiaan selvitetään. Yhtiö tiedotti kehitysprojektisalkkunsa koostumuksesta 7.1.2016, ja salkun muodostavat tällä hetkellä seuraavat projektit:

1. GTU®-Geeniterapia

Geeniterapiassa siirretään haluttuja geenejä ihmisen somaattisiin soluihin ja pyritään saamaan kyseiset solut tuottamaan sairautta hoitavia tai ennaltaehkäiseviä valkuaisaineita. Yhtiöllä on meneillään prekliinisiä tutkimuksia, joissa pyritään todentamaan patentoidun GTU®-teknologian toimivuutta geeniterapiassa.

2. GTU®-geenirokotteet

GTU®-geenirokotteissa yhtiö keskittyy sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn sairauksissa, joihin ei ole nykyisin saatavilla hoitoa tai joissa lääkehoidon tehoa tai turvallisuutta tulisi parantaa. Tällaisia ovat mm. tuberkuloosi, HIV ja tietyt eläinten tartuntataudit.

3. Tutkimusyhteistyö

Yhtiö pyrkii suorien lisenssisopimusten ohella solmimaan tutkimussopimuksia, joiden kautta edetään varsinaisiin lisenssisopimuksiin. Yhtiö on mukana EU:n Horisontti 2020 -tutkimusryhmässä, joka kehittää uudenlaista hoitoa HIV-sairauden hoitoon. Yhtiö on valmistanut tutkimuksiin kehittämänsä koerokotteet omissa tuotantotiloissaan.

Tuotanto

Yhtiön strategisena vahvuutena on valmius ylläpitää omaa GMP-tasoista (Good Manufacturing Practice) tuotantotilaa, jossa yhtiö voi tuottaa kliinisissä tutkimuksissa käytettäviä rokotteita. Tilat täyttävät valmistettavien rokotetuotteiden tuotannolle asetetut viranomaisvaatimukset ja mahdollistavat puhtaan ja turvallisen rokotteen valmistamisen joustavasti tutkimusten tarpeisiin. Käytettävä tuotantolaitteisto ja välineistö on valittu niin, että ne täyttävät viranomaisvaatimukset ja mahdollistavat riittävän rokotetuotannon vaarantamatta rokotteen puhtautta ja turvallisuutta.

Yhtiön tuotanto on ollut taloudellisista syistä keskeytettynä, minkä vuoksi määräaikainen GMP-toimilupa tuotannon osalta raukesi kesällä 2015. Yhtiö hakee tuotantotilan GMP-toimiluvan palauttamista koevalmistetuotannon aloittamiseksi.

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-31.12.2015

Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys

Yhtiön liikevaihto oli katsauskaudella 20 000 (30 000) euroa. Yhtiön liiketoiminta keskittyy tuotekehitykseen, minkä johdosta liikevaihto jäi vähäiseksi. Yhtiön liikevaihto koostui HIV-rokotteeseen liittyvien palveluiden myynnistä. Yhtiön keskeisenä tavoitteena on todentaa lääkeaihioiden prekliininen teho ja tämän jälkeen pyrkiä rahoittamaan kliininen tuotekehitys tekemällä yhteistyö- tai lisenssisopimuksia lääkeyhtiöiden kanssa.

Yhtiön liiketulos ilman kertaluonteisia eriä (Tekes-lainojen anteeksianto) oli katsauskaudella -2 642 236,97 (-2 290 719,66) euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,12 (-0,15) euroa. Yhtiön First North -listautumiseen liittyvät kertaluonteiset kulut, jotka ajoittuivat katsauskaudelle, olivat 1 997,0 tuhatta euroa, joista 756,0 tuhatta maksettiin rahana ja 1 241,0 tuhatta euroa osakepalkkioina. Osakepalkkio kirjattiin tuloslaskelmaan rahoituskuluksi ja taseeseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valuuttakurssien vaikutuksella ei ollut merkittävää vaikutusta tulokseen.

Tekes jätti yhtiön perimättäjättämishakemuksen (20.4.2015) perusteella perimättä yhteensä noin 6,5 miljoonan euron osuuden yhtiön pääomalainaehtoisten lainojen pääomasta sekä kyseiselle lainamäärälle kertyneet 1,4 miljoonan euron korot. Lisäksi Tekes on myöntänyt yhtiölle laina-aikojen pidennyksiä. Avustuksilla ei ole kassavirtavaikutusta.

Katsauskaudelle ei kohdistunut merkittäviä tutkimus- ja kehityskuluja, mikä johtui henkilöstön lomautuksista.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Taseen loppusumma 31.12.2015 oli 2 693 711,07 (1 020 931,54) euroa. Katsauskauden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutetut osakeannit ja listautuminen First North -markkinapaikalle vahvistivat yhtiön taseasemaa. Yhtiö käyttää listautumisessa saadut varat yhtiön käyttöpääoman riittävyyden ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen, tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittamiseen ja GTU®-teknologian kaupallistamiseen. Toteutettu konversioanti ja maksuton anti vahvistivat yhtiön pääomarakennetta edelleen, koska ne vähensivät yhtiön velkoja ja taseen ulkopuolisia vastuita yhteensä noin 13,2 milj. eurolla, kun lisäksi otetaan huomioon yhtiön vuonna 2015 liikkeeseen laskeman pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainana automaattinen muunto yhtiön K-sarjan osakkeiksi listautumisen yhteydessä.

Yhtiön rahavarat 31.12.2015 olivat 1 844 832,76 (217 316,57) euroa.

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 31.12.2015 lyhytaikaisia velkoja yhteensä 194 386,87 (123 466,06) euroa ja pääomalainoja 11 774 069,63 (18 259 282,83) euroa. Rahoituskulut olivat 1 227 620,75 (13 902,45) euroa.

Yhtiöllä ei ollut jakokelpoisia varoja eikä yhtiö maksanut osinkoa.

Yhtiön patentit (31.12.2015 715 985,08 euroa) on arvostettu taseessa niiden poistoilla vähennettyyn hankintamenoon.

Katsauskauden aikana ei ole tehty tuotekehitysaktivointeja.

Oma pääoma

Yhtiön oma pääoma 31.12.2015 oli -9 274 745,43 euroa. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 31.12.2014 yhtiön oma pääoma oli -21 348 599,35 euroa.

Yhtiön osakepääoma 31.12.2015 oli 7 761 023,98 euroa ja yhtiön osakemäärä on yhteensä 27 670 281 kpl. Oma pääoma ja pääomalainat yhteenlaskettuna olivat 2 499 324,20 euroa.

Yhtiö sai tammikuussa 2015 Sitralta 80 tuhannen euron lainan käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiön hallitus laski liikkeelle 11.3.2015 yhtiökokouksen 24.2.2015 valtuuttamana enintään 1,5 miljoonan euron määräisen vaihtovelkakirjalainan vahvistamaan yhtiön taloudellista tilannetta. Vaihtovelkakirjalainaa merkittiin yhteensä 613,5 tuhatta euroa ja se vaihdettiin yhtiön K-sarjan osakkeiksi.

Yhtiön pääomarakennetta vahvisti merkittävästi listautumisen yhteydessä toteutettu konversioanti, jossa yhtiön pääomanehtoisia vaihtovelkakirjalainoja, muita lainoja sekä korkosaatavia muunnettiin yhtiön K-osakkeiksi osakeannin ehtojen mukaisesti siten, että yhteensä 6 237 115 uutta maksutonta K-osaketta annettiin tahoille, joilla oli pääomalainanehtoisiin vaihtovelkakirjalainoihin perustuvia korkosaatavia yhtiöltä ja palkkiona osakeannissa ja listautumisessa toimivalle yhtiön taloudelliselle neuvonantajalle.

Pääomalainat

Vaihto-oikeudettomat pääomalainat

Tekes on myöntänyt pääomalainoja yhteismäärältään 20,4 miljoonaa euroa, joista avustukseksi on myönnetty 2,1 miljoonaa euroa. Jäljelle jääneestä pääomalainan osuudesta Tekes päätti 20.4.2015 jättää perimättä 6,5 miljoonaa euroa sekä niille kertyneen koron 1,4 miljoonaan euroa. Pääomalainat olivat 31.12.2015 yhteensä 11,7 miljoonaa euroa ja niille kertynyt maksamaton korko 3,3 miljoonaa euroa. Laina-aika on kahdeksasta kuuteentoista vuoteen nostamisesta. Korko on yhden (1) prosenttiyksikön alempi kuin kulloinkin voimassa oleva peruskorko, kuitenkin vähintään 3 prosenttia. Pääomalaina on myönnetty yhtiön tuotekehitysprojekteihin ja lainalla on katettu sopimuksen mukainen osuus projektin tuotekehityskuluista. Pääomalainat on nostettu vuosina 1998-2010.

Toiminnan jatkuvuus ja rahoituksen riittävyys

Yhtiön First North -listautumisen yhteydessä järjestetyn osakeannin tuotto ylsi 3,5 miljoonan euron vähimmäistavoitteeseen. Yhtiö arvioi listalleottoesitteessä 29.5.2015 liiketuloksensa kääntyvän positiiviseksi vuoden 2016 loppuun mennessä, mikäli kaikki tuolloin esitetyt oletukset, joista tärkein oli oletettujen yhteensä 3,6 miljoonan euron allekirjoitus- ja etappimaksujen kertyminen ja kirjaaminen vuoden 2016 liikevaihdoksi, toteutuisivat. Yhtiö odottaa, että merkittävä osa näistä maksuista tulee geeniterapian alalla mahdollisesti tehtävistä lisenssisopimuksista.

Geeniterapiaa koskevien lisenssisopimusten allekirjoittamisen ja siipikarjarokotteita koskevien alustavien tutkimusten viivästyttyä yhtiö heikensi 7.3.2016 tulosennustettaan ja arvioi Yhtiön vuoden 2016 liiketuloksen jäävän tappiolliseksi. Yhtiö on aloittanut lisärahoituksen hankinnan turvatakseen liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisen ja toimintansa jatkuvuuden.

Lisärahoituksen hankinnassa yhtiöllä on harkinnassaan useat eri lyhyt- ja pitkäaikaiset rahoituksen lähteet. Yhtiö pyrkii toteuttamaan lisärahoituksen hankinnan syksyyn 2016 mennessä. Yhtiö on kuitenkin tietoinen, että nykyisessä yleisessä taloudellisessa tilanteessa kaikki suunnitellut lisärahoituksen hankintaan tähtäävät toimenpiteet eivät aina toteudu suunnitellulla tavalla ja siksi rahoituksen hankintaan ja yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyy olennaista epävarmuutta.

Yhtiö on valittu laajaan European HIV Vaccine Alliance -tutkimuskonsortioon (EHVA), joka kehittää uusia rokotteita HIV:n hoitoon. Yhtiön osuus tutkimuskonsortion rahoituksesta on noin miljoona euroa, jonka kassavirtavaikutus painottuu vuosille 2016 ja 2017. Saatava rahoitus kattaa yhtiölle EHVA-projektista aiheutuvat kustannukset.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 11 (31.12.2014: 12 henkilöä). Henkilöstömäärä väheni katsauskaudella 1 henkilöllä. Yhtiön henkilöstöstä osa oli katsauskauden aikana lomautettuna, ja lomautukset ovat jatkuneet katsauskauden jälkeen.

Johtoryhmä ja muutokset katsauskaudella

Yhtiö ilmoitti heinäkuussa nimittävänsä dosentti, FT Milla Koistinahon uuteen perustettavaan tehtävään eli toimitusjohtajan varamieheksi elokuun alussa. Milla Koistinaho jätti tehtävänsä 14.9.2015.

Yhtiö ilmoitti 31.12.2015, että sen pitkäaikainen toimitusjohtaja Kalevi Reijonen jää eläkkeelle alkaen 1.1.2016 ja jatkaa yhtiön palveluksessa lääketieteellisenä johtajana (CMO). Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on meneillään. Toimitusjohtajan tehtäviä uuden toimitusjohtajan nimittämiseen asti hoitaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Rabbe Slätis.

Yhtiön johtoryhmän jäsenet 31.12.2015 olivat Kalevi Reijonen (toimitusjohtaja), Mart Ustav (tieteellinen johtaja), Liisa Laitinen (talous- ja henkilöstöjohtaja), Matti Lähde (tuotantojohtaja) ja Jussi Seitsonen (vastuullinen johtaja, laadunvalvonta).

Yhtiön johtoryhmän jäsenet 1.1.2016 alkaen ovat Rabbe Slätis (toimitusjohtaja), Mart Ustav (tieteellinen johtaja), Kalevi Reijonen (lääketieteellinen johtaja), Liisa Laitinen (talous- ja henkilöstöjohtaja), Matti Lähde (tuotantojohtaja) ja Jussi Seitsonen (vastuullinen johtaja, laadunvalvonta).

Yhtiö tiedotti 21.1.2016 filosofian tohtori Andres Männikin aloittavan yhtiön tieteellisenä johtajana ja professori Mart Ustavin siirtyvän yhtiön tieteellisen neuvottelukunnan jäseneksi.

Hallitus ja muutokset katsauskaudella

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 22.10.2015 päätti lisätä hallituksen jäsenten lukumäärää siten, että hallituksessa on kuusi (6) varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiökokous päätti valita hallituksen uusiksi jäseniksi Tomi Nummisen ja Rabbe Klemetsin, jotka jättivät tehtävänsä 1.1.2016 alkaen. Tina Nyfors erosi yhtiön hallituksesta elokuusta 2015 alkaen.

Yhtiön hallituksen jäsenet 31.12.2015 olivat Rabbe Slätis (puheenjohtaja), Juha Vapaavuori (varapuheenjohtaja), Rabbe Klemets, Tomi Numminen, Erkki Pekkarinen ja Dirk Teuwen.

Yhtiön hallituksen jäsenet 1.1.2016 alkaen ovat Juha Vapaavuori (puheenjohtaja 20.1.2016 alkaen), Erkki Pekkarinen, Rabbe Slätis ja Dirk Teuwen.

Yhtiökokoukset

Ylimääräinen yhtiökokous 24.2.2015

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti liittää yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään ja valtuutti hallituksen päättämään liittämisen ajankohdasta. Osakkeet liitettiin Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 1.6.2015.

Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään K-osakkeiden osakeannista sekä optio- ja muiden K-osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5 000 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa K-osaketta. Valtuutus on voimassa 31.12.2016 saakka. Valtuutuksen nojalla hallitus päätti 12.3.2015 ja 13.3.2015 pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta. Lainaan liittyy osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukainen velvollisuus vaihtaa laina yhtiön uusiksi K-sarjan osakkeiksi. Lainanantajalla on velvollisuus vaihtaa laina yhtiön K-sarjan osakkeiksi, jolloin laina vaihdetaan automaattisesti yhtiön K-sarjan osakkeiksi listautumisannin viimeisenä merkintäpäivänä ilman lainanantajan toimenpiteitä. Vaihdossa kullekin lainanantajalle annettavien K-sarjan osakkeiden määrä on kyseisen lainanantajan osuuden nimellisarvo lainan pääomasta jaettuna merkintähinnalla, joka on kaksikymmentä (20) prosenttia alhaisempi kuin listautumisannin merkintähinta. Laina on vakuudeton. Lainaa merkittiin 613.500 euroa.

Varsinainen yhtiökokous 17.4.2015

Yhtiön varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 ei makseta osinkoa ja että tilikauden tappio, -2 304 135,14 euroa, siirretään voitto-/tappiotilille.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen jäsenien ja tilintarkastajan palkkioista. Hallituksen jäsenien määräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin Rabbe Slätis, Tina Nyfors, Erkki Pekkarinen, Dirk Teuwen ja Juha Vapaavuori.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti.

Ylimääräinen yhtiökokous 18.5.2015

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön K-lajin osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle.

Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12 558 000 yhtiön uuden K-lajin osakkeen maksullisesta osakeannista sekä enintään 8 371 000 yhtiön uuden K-osakkeen maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset eivät muuta tai kumoa hallitukselle aikaisemmin annettuja osakeantivaltuutuksia. Yhtiön hallitus päätti 29.5.2015 laskea valtuutuksen perusteella liikkeeseen enintään 5 418 578 yhtiön K-sarjan osaketta osakeannissa.

Ylimääräinen yhtiökokous 22.10.2015

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisätä hallituksen jäsenten lukumäärää siten, että hallituksessa on kuusi (6) varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiökokous päätti valita hallituksen uusiksi jäseniksi Tomi Nummisen ja Rabbe Klemetsin. Muilta osin hallituksen kokoonpano säilyi ennallaan, eli nykyiset hallituksen jäsenet Rabbe Slätis, Erkki Pekkarinen, Dirk Teuwen ja Juha Vapaavuori jatkavat hallituksen varsinaisina jäseninä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Rabbe Slätis.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Kaupankäynti yhtiön osakkeilla First North -markkinapaikalla alkoi 1.7.2015 kaupankäyntitunnuksella FITBIO. Listautumisannissa toteutettiin instituutioanti, yleisöanti ja konversioanti, jossa antiosakkeita tarjottiin yhtiön pääomalainaehtoisten vaihtovelkakirjalainojen ja pääomalainojen haltijoille sekä yhdelle lainan haltijalle. Kokonaisuudessaan osakeannissa ja sen yhteydessä toteutetussa maksuttomassa annissa merkittiin yhteensä 11 109 116 osaketta.

Osakkeiden lopulliseksi merkintähinnaksi muodostui 1,56 euroa osakkeelta instituutio-, yleisö- ja konversioannissa. Yhtiö keräsi osakeannilla yhteensä noin 3,5 miljoonan euron bruttovarat ja vahvisti pääomarakennettaan vähentämällä velkoja sekä taseen ulkopuolisia korkovastuita noin 13,2 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon osakeanti ja muut toteutetut toimenpiteet.

Yhtiöllä on 3 osakesarjaa, A-, D-, ja K-osakkeet, joista K-osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla. Yhtiöllä on yhteensä 27.670.281 kpl osakkeita, jotka jakautuvat osakelajeihin seuraavasti: A: 5 229 kpl, D: 68 235 kpl ja K: 27 596 817 kpl. Osakelajeja B ei ole toistaiseksi annettu. Keskeiset erot eri osakesarjoissa liittyvät jako-osuuksiin asetettaessa yhtiö selvitystilaan tai purettaessa yhtiö sekä osakkeiden muuntamiseen eri osakesarjan osakkeiksi. Eri osakesarjoihin kuuluvien osakkeiden erilaisia oikeuksia ja osakkeiden muuntamista on kuvattu tarkemmin yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Yhtiön K-osakkeita vaihdettiin 1.7.-31.12.2015 yhteensä 327 tuhannella eurolla, mikä vastaa 325,4 tuhatta osaketta ja 1,2 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 1,59 euroa ja alin 0,80 euroa. Katsauskauden lopun päätöskurssi oli 0,80 euroa ja katsauskauden keskikurssi 1 euroa. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2015 oli 22 079 854 miljoonaa euroa.

Osakkeenomistajien määrä 31.12.2015 oli 405.

Yhtiön lähipiiriä sekä osakkeenomistajia, jotka olivat tulleet omistajiksi jo ennen listautumisantia, koskee luovutusrajoitus (lock-up), joka on voimassa listautumisesta 12 kk eteenpäin. Kokonaisuudessaan luovutusrajoituksen piirissä on 21 426 539 osaketta edustaen 77,63 prosenttia koko osakekannasta. Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 31.12.2015 41.240 kpl K-osakelajin osaketta eli 0,15 prosenttia yhtiön osakekannasta.

Optio-ohjelmat ja kannustinjärjestelmät

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 24.2.2015 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 18.5.2015 optio-oikeudet 2015. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 1.910.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1.910.000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa K-sarjan osaketta. Optio-oikeuksista 1.004.330 kappaletta merkitään tunnuksella 2015A, 301.890 kappaletta merkitään tunnuksella 2015B, 301.890 kappaletta merkitään tunnuksella 2015C ja 301.890 kappaletta merkitään tunnuksella 2015D. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta avainhenkilöille. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2015A 1.7.2016-31.12.2021, optio-oikeudella 2015B 1.1.2018-31.12.2021, optio-oikeudella 2015C 1.1.2019-31.12.2021 ja optio-oikeudella 2015D 1.1.2020-31.12.2021. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2015A 1,25 euroa eli kaksikymmentä (20) prosenttia alhaisempi kuin listautumisannin merkintähinta, optio-oikeudella 2015B 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkintähinta, optio-oikeudella 2015C 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkintähinta ja optio-oikeudella 2015D 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkintähinta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua tietyissä tilanteissa. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön hallituksen ja johdon vuoden 2015 optio-ohjelman perusteella annetut optio-oikeudet.

Optio-oikeuden haltija 2015A
(lkm)
2015B
(lkm)
2015C
(lkm)
2015D
(lkm)
Yhteensä
(lkm)
Hallitus
Erkki Pekkarinen…… 86.254 86.254 86.254 258.763
Tina Nyfors (*……… 86.254 86.254 86.254 258.763
Rabbe Slätis…………. 160.693 160.693
Dirk Teuwen………….. 86.254 86.254 86.254 258.763
Juha Vapaavuori……
Johto
Kalevi Reijonen…….. 439.187 439.187
Liisa Laitinen………… 292.792 292.792
Jussi Seitsonen……..
Mart Ustav…………….. 241.039 241.039
Matti Lähde……………

(* optiot ovat palautuneet yhtiölle 12.8.2015.

Keskeisiä riskejä ja epävarmuustekijöitä

Yhtiön liiketoiminta on kehitysvaiheessa ja perustuu tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin, eikä liiketoiminnan kehittymisestä kannattavaksi ole takeita. Yhtiön liiketoiminnan muuttuminen kannattavaksi ja liiketoiminnan tulevaisuudennäkymät riippuvat olennaisesti siitä, kykeneekö yhtiö tekemään kehittämäänsä GTU-teknologiaa koskevia yhteistyösopimuksia.

Yhtiön liiketulos riippuu uusien, erityisesti geeniterapian alalla tavoiteltavien sopimusten mukaisista maksuista sekä yhtiön jo allekirjoittamiin aiesopimuksiin perustuvien maksujen toteutumisesta suunnitellusti. Lääkekehitysalalle tyypilliseen tapaan tällaisista sopimuksista mahdollisesti saatavien maksujen määrää on vaikeaa ennakoida tarkasti monien epävarmuustekijöiden vuoksi. Yhteistyösopimusten etumaksuista erityisesti etappimaksut ja myöhemmin myyntiin sidotut lisenssisopimusten rojaltit riippuvat siitä, miten riskialtis tuotekehitys etenee ja saadaanko lääkkeelle myyntilupaa.

Yhtiön kehitysprojektit saattavat edetä suunniteltua hitaammin. On myös epävarmaa, onnistuuko yhtiö turvaamaan lähiajan rahoituksen ja toiminnan jatkuvuuden suunniteltuun tulorahoitukseen perustuen.

Yhteistyöhankkeet ja suunnitelmat eivät aina toteudu odotetusti ja ne sisältävät olennaista epävarmuutta. Kehityshankkeisiin liittyy alalle tyypillisesti aina teknologiariski, joka kuitenkin vähenee tutkimusten edetessä kliiniseen vaiheeseen.

Mikäli yhtiön GTU®-teknologian pohjalta kehitettyjen lääkeaihioiden tuotekehitys edistyy arvioitua nopeammin tai mikäli tuotekehityskulut eivät pysy yhtiön laatimien budjettien puitteissa, tämä saattaa edellyttää oman tai vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimista arvioitua aiemmin tai arvioitua enemmän. Jos tuotekehitys edistyy arvioitua hitaammin, tuotekehityskulut ja niistä johtuva rahoitustarve voivat vastaavasti siirtyä myöhemmäksi. Tutkimustulosten kaupallistamisen aikaistuminen vähentää vastaavasti lisärahoituksen tarvetta.

Yhtiön nykyiset tai tulevat yhteistyökumppanit eivät välttämättä onnistu yhtiön GTU-teknologiaan perustuvien lääkeaihioiden kaupallistamisessa. Yhtiön liiketoiminnan kehitys tulevaisuudessa riippuu merkittävissä määrin siitä, kykeneekö yhtiö itse tai yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa menestyksellisesti viemään nykyisten ja tulevien lääkeaihioidensa kehitystyön sellaiseen vaiheeseen, jossa on mahdollista tehdä yhtiölle edullisilla ehdoilla yhteistyösopimuksia kolmansien osapuolten kanssa.

Yhtiön menestys, kasvu ja sen liiketoiminnan kannattavuus riippuvat olennaisesti yhtiön johdon ja muiden avainhenkilöiden ammattitaidosta sekä yhtiön kyvystä sitouttaa nykyinen johto ja muut avainhenkilöt ja rekrytoida uutta, toimialan tuntevaa ja osaavaa henkilöstöä myös tulevaisuudessa.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Rabbe Slätis on toiminut myös yhtiön toimitusjohtajana Kalevi Reijosen jäätyä eläkkeelle toimitusjohtajan tehtävästä 1.1.2016 alkaen ja siirryttyä yhtiön lääketieteelliseksi johtajaksi. Slätis jätti tehtävänsä hallituksen puheenjohtajana, mutta jatkaa hallituksen jäsenenä. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut 20.1.2016 alkaen hallituksen varapuheenjohtaja, filosofian maisteri Juha Vapaavuori.

Yhtiö tiedotti 7.1.2016 hallituksen päätöksestä kehittää rokotekehityksen rinnalla geeniterapiahankkeita. Päätös perustuu yhtiön jo saamiin hyviin tuloksiin GTU®-teknologian toimivuudesta geeniterapiassa sekä geeniterapian tarjoamista hoitomahdollisuuksista. Geeniterapioihin liittyy huomattavan suuret kaupalliset odotukset. Yhtiö jätti geeniterapiateknologiaansa liittyvän patenttihakemuksen joulukuussa 2015.

Yhtiö tiedotti 21.1.2016 nimittäneensä uudeksi tieteelliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi filosofian tohtori Andres Männikin (43) 20.1.2016 alkaen. Männik on työskennellyt yhtiön palveluksessa aiemmin vuosina 2000-2011 vanhempana tutkijana erityisesti GTU®-teknologian kehitystyössä. Yhtiön nykyinen tieteellinen johtaja, professori Mart Ustav siirtyy yhtiön tieteellisen neuvottelukunnan jäseneksi.

Yhtiö tiedotti 28.1.2016 tulleensa valituksi laajaan European HIV Vaccine Alliance -tutkimuskonsortioon (”EHVA”), joka kehittää uusia rokotteita HIV:n hoitoon. Tutkimusyhteistyö Euroopan johtavien HIV-tutkimusinstituutioiden ja kahden suuren monikansallisen lääkeyhtiön kanssa alkaa tammikuussa 2016 ja jatkuu vuoteen 2021. Hanke on osa Euroopan unionin Horisontti 2020 -puiteohjelmaa. Euroopan komissio on myöntänyt EHVA:lle yli 22 miljoonan euron rahoituksen, joka käytetään yksinomaan HIV-hoitomuotojen kehittämiseen. Yhtiön osuus rahoituksesta on noin miljoona euroa, jonka kassavirtavaikutus painottuu vuosille 2016 ja 2017. Yhtiö saa tutkimuksen kautta lisää tieteellistä näyttöä GTU®-teknologian periaatteellisesta toimivuudesta ja tähtää hankkeella kaupalliseen yhteistyöhön ja lisenssisopimukseen jonkin merkittävän kansainvälisen lääkeyhtiön kanssa. Saatava rahoitus kattaa yhtiölle EHVA-projektista aiheutuvat kustannukset.

Yhtiö tiedotti 16.2.2016 saavuttaneensa merkittäviä prekliinisiä tuloksia GTU®-teknologian soveltuvuudesta geeniterapiaan. Saavutettu tulos on merkittävä, ja se antaa yhtiölle mahdollisuuden jatkaa prekliinisiä tutkimuksia kohti kliinistä koelupaa. Suoritetussa geeniterapiatutkimuksessa saatiin merkkivasta-aineella tavoiteltu seerumipitoisuus, joka säilyi korkeana koko seurantajakson ajan, mikä on edellytys kehitettäessä geeniterapiaa kliiniseen käyttöön. Seuraavissa kliinisiä tutkimuksia edeltävissä laajennetuissa kokeissa käytetään varsinaista lääkehoitoa jäljitteleviä vasta-aineita.

Yhtiö heikensi 7.3.2016 tulosennustettaan tilikaudelle 2016, arvioi liiketuloksensa jäävän tappiolliseksi ja ilmoitti aloittaneensa lisärahoituksen hankinnan turvatakseen liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisen ja toimintansa jatkuvuuden. Syynä tulosennusteen heikentymiseen on geeniterapiaa koskeviin mahdollisiin lisenssisopimuksiin tähtäävien prekliinisten tutkimusten ja siipikarjarokotteita koskevien alustavien tutkimusten viivästyminen.

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Yhtiön tilikauden 2015 tulos oli 2 615,6 tuhatta euroa. Yhtiöllä ei ollut voitonjakokelpoisia varoja 31.12.2015.

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

Puolivuotiskatsaus vuodelta 2016 julkaistaan torstaina 15.9.2016. Tilinpäätös julkaistaan yhtiön internetsivuilla 18.3.2016. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 8.4.2016.

Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma

Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos / osakkeiden lukumäärä keskimäärin

Tuloslaskelma (FAS)

1.1.2015 1.1.2014
Rahayksikkö EURO – 31.12.2015 – 31.12.2014
LIIKEVAIHTO 20 000,00 30 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot 6 543 853,31 221 740,25
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -10 029,64 -7 008,69
Ulkopuoliset palvelut -315 832,56 -37 389,56
Materiaalit ja palvelut yhteensä -325 862,20 -44 398,25
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -762 069,56 -419 868,11
Henkilösivukulut
Eläkekulut -85 128,07 -71 962,74
Muut henkilösivukulut -28 876,04 -37 421,14
-876 073,67 -529 251,99
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -157 230,09 -1 317 909,63
-157 230,09 -1 317 909,63
Liiketoiminnan muut kulut -1 361 711,12 -650 900,04
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3 842 976,23 -2 290 719,66
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 307,60 486,97
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille -1 227 620,75 -13 902,45
-1 227 313,15 -13 415,48
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 2 615 663,08 -2 304 135,14
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA 2 615 663,08 -2 304 135,14
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2 615 663,08 -2 304 135,14

Tase (FAS)

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 715 985,08 698 802,59
715 985,08 698 802,59
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 11 646,71 15 528,97
11 646,71 15 528,97
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 727 631,79 714 331,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Muut saamiset 80 415,02 59 808,54
Siirtosaamiset 40 831,50 29 474,87
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 121 246,52 89 283,41
Rahat ja pankkisaamiset 1 844 832,76 217 316,57
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 966 079,28 306 599,98
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 693 711,07 1 020 931,54

Tase (FAS)

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma 7 761 023,98 158 286,97
Osakepääoman korotus 0,00 2 378,85
7 761 023,98 160 665,82
Ylikurssirahasto 6 906 058,33 6 906 058,33
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9 013 186,38 7 155 353,70
9 013 186,38 7 155 353,70
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -35 570 677,20 -33 266 542,06
Tilikauden voitto (tappio) 2 615 663,08 -2 304 135,14
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -9 274 745,43 -21 348 599,35
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pääomalainat 11 774 069,63 18 259 282,83
Vaihtovelkakirjalainat 0,00 3 636 782,00
Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 350 000,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 11 774 069,63 22 246 064,83
Lyhytaikainen
Ostovelat 82 486,51 30 560,21
Muut velat 22 916,46 14 139,71
Siirtovelat 88 983,90 78 766,14
Lyhytaikaiset velat yhteensä 194 386,87 123 466,06
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 968 456,50 22 369 530,89
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 693 711,07 1 020 931,54

Rahavirtalaskelma

Rahayksikkö EURO 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Rahavirtalaskelma
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 2 615 663,08 -2 304 135,14
Oikaisut: tuotot ja kulut, joista ei aiheudu rahavirtaa -5 244 150,52 0,00
Suunnitelman mukaiset poistot 157 230,09 1 317 909,63
Rahoitustuotot ja -kulut -13 749,53 13 415,48
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -2 485 006,88 -972 810,03
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) -31 963,11 -4 829,49
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+)/väh.(-) 70 920,81 -226 187,49
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -2 446 049,18 -1 203 827,01
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoitus- kuluista 13 441,93 -388,95
Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 307,60 486,97
Rahavirta ennen satunnaisia eriä -2 432 299,65 -1 203 728,99
Liiketoiminnan rahavirta (A) -2 432 299,65 -1 203 728,99
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -170 530,32 -325 414,86
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 840,00
Investointien rahavirta (B) -170 530,32 -324 574,86
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys 3 536 846,16 1 272 885,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot 693 500,00 350 000,00
Rahoituksen rahavirta (C) 4 230 346,16 1 622 885,00
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) 1 627 516,19 94 581,15
Rahavarat tilikauden alussa 217 316,57 122 735,42
Rahavarat tilikauden lopussa 1 844 832,76 217 316,57

Oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014
Osakepääoma tilikauden alussa 158 286,97 147 936,97
Osakepääoman korotus 7 602 737,01 10 350,00
Kaupparekisterin mukainen osakepääoma
tilikauden lopussa
7 761 023,98 158 286,97
Osakeantitili 0,00 2 378,85
Osakepääoma yhteensä 7 761 023,98 160 665,82
Ylikurssirahasto tilikauden alussa 6 906 058,33 6 906 058,33
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 6 906 058,33 6 906 058,33
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 14 667 082,31 7 066 724,15
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilik. alussa 7 155 353,70 5 895 197,55
Tilikauden muutos 1 857 832,68 1 260 156,15
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 9 013 186,38 7 155 353,70
Edellisten tilikauden voitto/tappio tilikauden alussa -33 266 542,06 -30 681 013,84
Edellisen tilikauden tappio -2 304 135,14 -2 585 528,22
Edellisten tilikauden voitto/tappio tilikauden lopussa -35 570 677,20 -33 266 542,06
Tilikauden voitto (tappio) 2 615 663,08 -2 304 135,14
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa -23 941 827,74 -28 415 323,50
Oma pääoma yhteensä -9 274 745,43 -21 348 599,35

Laskelma oman pääoman riittävyydestä

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014
Negatiivinen oma pääoma -9 274 745,43 – 21 348 599,35
+Pääomalainat 11 774 069,63 21 896 064,83
Oma pääoma OYL:n mukaisine lisäyksineen 2 499 324,20 547 465,48

Taloudelliset tunnusluvut

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014
Liikevaihto 20 000,00 30 000,00
Henkilöstökulut -876 073,67 -529 251,99
Poistot ja arvonalentumiset -157 230,09 -1 317 909,63
Muut liiketoiminnan kulut -1 361 711,12 -650 900,04
Tilikauden tulos 2 615 663,08 -2 304 135,14
Liiketoiminnan rahavirta -2 432 299,65 -1 203 728,99
Rahavarat 1 844 832,76 217 316,57
Oma pääoma -9 274 745,43 -21 348 599,35
Henkilömäärä, keskimäärin 11 12

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet 31.12.2015

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014
Vakuustalletukset**
Vuokravakuudet 40 610,85 32 623,73
Muut vastuut
Pääomalainojen kertynyt kirjaamaton korkovastuu 3 355 340,19 4 343 061,39

**Vakuustalletukset on esitetty taseessa muissa saamisissa.

Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tai toimialan tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

FIT BIOTECH OY

Hallitus

Lisätietoja:

Rabbe Slätis
toimitusjohtaja, FIT Biotech Oy
Sähköposti: rabbe.slatis@fitbiotech.com
Puhelin: +358 40 840 6749

Hyväksytty Neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. +358 20 743 2790

FIT Biotech Oy lyhyesti

FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit)-vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa tällä hetkellä kehitysprojekteissaan, jotka ovat geeniterapia, geenirokotteet ja tutkimusyhteistyö. Esimerkkeinä sovellusalueista voidaan mainita syöpä (geeniterapia), tartuntataudit, kuten HIV ja tuberkuloosi, sekä eläinrokotteet.

FIT Biotechin K-osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

JAKELU:

NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fitbiotech.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-11 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/11/FIT+Biotech+Oy+FIT+Biotech+Oy+n+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote+1+1+31+12+2015+HUG1993402.html

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!