Etusivu » Elite Varainhoito Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.3.2016

Elite Varainhoito Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.3.2016

Elite Asset Management Plc

Elite Varainhoito Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.3.2016

ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE 23.3.2015 klo 11.05.
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Elite Varainhoito Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.3.2016
Elite Varainhoito Oyj:n 23.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous:
– vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015
– vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 maksettavaksi osingoksi 0,077 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.3.2016 ja maksupäivä 5.4.2016
– hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
– valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kari Juurakko, Daniel Pasternack, Janne Nieminen, Rami Niemi ja Juha Tynkkynen
Elite Varainhoito Oyj:n 23.3.2016 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:
Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015
Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2015.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,077 euroa osaketta kohden.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.3.2016 ja maksupäivä 5.4.2016.
Vastuuvapaudesta päättäminen
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Elite Varainhoito -konsernin palveluksessa, maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 500 euroa hallituksen kokoukselta.
Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka työskentelee Elite Varainhoito -konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.
Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi.
Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Kari Juurakko, Daniel Pasternack, Janne Nieminen, Rami Niemi ja Juha Tynkkynen
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Sillanpään.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia B-osakkeita yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.
Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, mukaan lukien annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista sekä liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.
Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai että se on perusteltua yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi.
Hallitukselle annettava valtuutus sisältää lisäksi oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.
Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Valtuutus kumoaa 18.8.2015 päätetyn antivaltuutuksen.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Muutettiin yhtiöjärjestyksen 10 § kuulumaan seuraavasti:
Lunastuslauseke
Jos A-sarjan osake siirtyy muulle kuin yhtiön A-sarjan osakkeen omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava A-sarjan osakkeen siirtymisestä hallitukselle ja yhtiön A-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa siirron kohteena oleva A-sarjan osake seuraavin rajoituksin ja seuraavilla ehdoilla:
1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja mukaan lukien perintö ja avio-oikeus.
2. Lunastushinta vastaa B-sarjan osakkeen kolmen (3) kuukauden kaupankäyntipainotettua keskiarvoa siihen pörssipäivään saakka, joka edeltää päivää, jona yhtiö on saanut tiedon A-sarjan osakkeen siirtymisestä muulle kuin yhtiön A-sarjan osakkeen omistajalle.
3. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
4. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava aluehallintovirastoon.
5. Mikäli useampi A-sarjan osakkeenomistaja haluaa lunastaa lunastusoikeuden kohteena olevat osakkeet, on heillä oikeus lunastaa lunastusoikeuden kohteena olevia osakkeita omistustensa suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet arvotaan lunastukseen oikeutettujen kesken.
6. Mikäli kaikkia lunastusoikeuden kohteena olevia A-sarjan osakkeita ei lunasteta, vaihdetaan ne B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1, ellei hallitus toisin päätä.
Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Elite Varainhoito Oyj:n verkkosivuille www.elitevarainhoito.fi 7.4.2016 mennessä.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen 23.3.2016 päätökset
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Kari Juurakon.
ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj
Daniel Pasternack,
toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi
Kari Juurakko
hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi
Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: 09 6129 670
Elite on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista varainhoitoa kuluttaja-asiakkaille sekä korkeatasoisia palveluita ammattisijoittajille. Elite on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000 ja Elite-konsernin palveluksessa on noin 75 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 30 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,7 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.
JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi
HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-23 10:06 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/23/Elite+Varainhoito+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+23+3+2016+HUG1997070.html

Jätä kommentti

facebook twitter