Etusivu » Consti Yhtiöt Oyj: Kutsu Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Consti Yhtiöt Oyj: Kutsu Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Consti Group Plc

Consti Yhtiöt Oyj: Kutsu Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CONSTI YHTIÖT OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 14.3.2016, KLO 14.30

kutsu consti Yhtiöt oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Consti Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 13.00 alkaen Scandic Park -hotellin Explore-kokoustilassa osoitteessa Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 jaetaan osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 15.4.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään muuttumattomina ja että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle, maksetaan näin ollen vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset laskun mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Tapio Hakakari, Antti Korkeela, Erkki Norvio, Janne Näränen, Niina Rajakoski, Petri Rignell ja Pekka Salokangas.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely on nähtävissä Consti Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla www.investor.consti.fi.

Ehdotetuista henkilöistä yhtiöstä riippumattomia ovat Tapio Hakakari, Erkki Norvio, Janne Näränen, Niina Rajakoski, Petri Rignell ja Pekka Salokangas. Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Tapio Hakakari, Antti Korkeela, Niina Rajakoski, Petri Rignell ja Pekka Salokangas.

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Mikko Rytilahti toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 471 000 osaketta, mikä määrä vastaa yhteensä noin 6 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osake-annista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 780 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osake-annista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Ehdotus voitonjakoa koskevaksi yhtiökokouksen päätökseksi sekä edellä mainitut muut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Consti Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.investor.consti.fi. Consti Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään keskiviikkona 16.3.2016. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 20.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.3.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle osallistumisestaan viimeistään 29.3.2016 klo 16.00 jollakin seuraavista tavoista:

a) Consti Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla: www.consti.fi;
b) sähköpostin kautta sijoittajapalvelut(at)consti.fi;
c) puhelimitse numeroon 010 288 6440 maanantai-perjantai klo 9.00-16.00; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Consti Yhtiöt Oyj, “Yhtiökokous”, Hopeatie 2, 00440 Helsinki.

Osakkeenomistajien Consti Yhtiöt Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 23.3.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.3.2016 16.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen sellaisen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Consti Yhtiöt Oyj, Hopeatie 2, 00440 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Consti Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.3.2016 yhteensä 7 858 267 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Consti Yhtiöt OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA

Marko Holopainen, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 400 458 158
Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka, julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2015 Consti-konsernin liikevaihto oli 256 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 900 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-14 13:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/14/Consti+Yhti%C3%B6t+Oyj+Kutsu+Consti+Yhti%C3%B6t+Oyj+n+varsinaiseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG1994018.html

Jätä kommentti

facebook twitter