Spondan menestyksekkään osakeannin lopullinen tulos

Spondan menestyksekkään osakeannin lopullinen tulos

Julkaistu: 2016-03-31 11:15:00 CEST
Sponda Oyj
Pörssitiedote (Vastuuvapauslauseke)
Spondan menestyksekkään osakeannin lopullinen tulos

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Sponda Oyj Pörssitiedote 31.3.2016, klo 12:15

Spondan menestyksekkään osakeannin lopullinen tulos

Sponda Oyj:n (“Sponda” tai “Yhtiö”) 23.3.2016 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa (“Osakeanti”) merkittiin kaikki tarjotut 56.615.092 osaketta (“Tarjottavat osakkeet”). Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin 19.395.976 osaketta, joka vastaa noin 34,3 prosenttia kaikista Tarjottavista osakkeista. Forum Fastighets Ab (ennen yhtiömuodon muutostaan Forum Fastighets Kb) sitoutui merkitsemään Osakeannissa merkitsemättä jäävät Tarjottavat osakkeet (“Lisämerkintäsitoumus”). Lisämerkintäsitoumuksen perusteella tehty merkintä kattaa 37.219.116 osaketta, joka vastaa noin 65,7 prosenttia kaikista Tarjottavista osakkeista. Osakeanti merkittiin siten täysimääräisesti.

Spondan hallitus on tänään hyväksynyt kaikki Osakeannissa merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät sekä Lisämerkintäsitoumuksen perusteella tehdyn merkinnän.

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 3,90 euroa Tarjottavalta osakkeelta, ja Sponda keräsi osakeannilla noin 220,8 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannin seurauksena Spondan osakkeiden kokonaismäärä nousee 339.690.554 osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Spondassa siitä lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä Spondan osakasluetteloon arviolta 1.4.2016. Tarjottavat osakkeet eivät oikeuta 21.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilikaudelta 2015 1.4.2016 maksettavaan osinkoon.

Kaupankäynti Tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla, pois lukien Lisämerkintäsitoumuksen perusteella merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat osakkeet, joita vastaan ei annettu väliaikaisia osakkeita, alkoi 24.3.2016. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Spondan nykyiseen osakelajiin, kun Tarjottavat osakkeet, mukaan lukien Lisämerkintäsitoumuksen perusteella merkityt uudet osakkeet, on rekisteröity kaupparekisteriin, minkä odotetaan tapahtuvan arviolta 1.4.2016. Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla yhdessä Spondan nykyisten osakkeiden kanssa alkaa arviolta 1.4.2016.

Helsingissä 31.3.2016

Sponda Oyj

Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 020 431 3311

VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Valmet toimittaa avainteknologiaa kahteen kartonkikoneeseen Kiinaan

Valmet

Valmet toimittaa avainteknologiaa kahteen kartonkikoneeseen Kiinaan

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 31.3.2016 klo 11:00

Valmet toimittaa avainteknologiaa ja koneenohjausjärjestelmät kahteen kartonkikonelinjaan Kiinaan. Valmetin toimitus sisältää perälaatikko- ja puristisosateknologiaa sekä niihin liittyvät koneohjausjärjestelmät.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän laajuisen kahden linjan uusinnan arvo on tavallisesti noin 20-30 miljoonaa euroa.

“Perälaatikko ja puristinosa ovat tärkeimpiä teknologioita kartongintuotannossa laadukkaan lopputuotteen saavuttamiseksi. Teknologiamme lisäksi hyvät referenssimme vakuuttivat asiakkaan valitsemaan Valmetin toimittajaksi,” kommentoi aluemyyntijohtaja Kari Räisänen Valmetilta.

Teknistä tietoa toimituksesta

Valmetin toimitus sisältää yhteensä viisi OptiFlo Fourdrinier -perälaatikkoa ja kaksi OptiPress Linear -kaksoisnippipuristinosaa, joissa on radan suora vienti. Toimitettavat laitteet varustetaan koneohjausjärjestelmin. Toimitettavat perälaatikot parantavat asiakkaan lopputuotteen laatua ja kartonginvalmistusprosessin tuottavuutta. Uudet puristinosat puolestaan parantavat lopputuotteen ominaisuuksia, valmistusprosessin vedenpoistokykyä ja koneen ajettavuutta.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Petri Paukkunen, myynti- ja markkinointijohtaja, Paperitehtaat, Valmet, puh. 040 744 8182

Fan Ze, myyntijohtaja, Kiina, Valmet, puh. +86 10 6566 6600 3108

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-31 10:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/31/Valmet+toimittaa+avainteknologiaa+kahteen+kartonkikoneeseen+Kiinaan+HUG1998841.html

Huhtamäki julkaisee tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksensa 21.4.2016

Huhtamäki Oyj

Huhtamäki julkaisee tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksensa 21.4.2016

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2016 KLO 11.00

Huhtamäki julkaisee tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksensa 21.4.2016

Huhtamäki Oyj julkaisee tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksensa torstaina 21.4.2016 noin kello 8.30 (CET +1). Osavuosikatsaus on saatavilla osoitteessa www.huhtamaki.com/fi heti julkistamisen jälkeen.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään kello 11.00 Finlandia-talon kongressisiivessä, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Jukka Moisio ja talousjohtaja Thomas Geust esittelevät tuloksen. Englanninkielinen tulosesitys on saatavilla osoitteessa www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat noin kello 11.00.
Pyydämme ennakkoilmoittautumista tiedotustilaisuuteen tiistaihin 19.4. mennessä sähköpostitse osoitteeseen ir@huhtamaki.com tai puhelimitse numeroon 010 686 7894.

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen yhdistetty audio webcast ja puhelinkonferenssi pidetään perjantaina 22.4. kello 14.00. Johdon tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Audio webcastia ja puhelinkonferenssia voi seurata reaaliajassa osoitteessa:

http://edge.media-server.com/m/p/rg62xbb9

Mikäli haluat esittää kysymyksiä, voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen sen alkamista toiseen seuraavista numeroista:

Suomesta: 09 6937 9590
Suomen ulkopuolelta:+44 20 3427 1918

Vahvistuskoodi on 4592559.
Englanninkielinen audio webcast ja puhelinkonferenssi ovat saatavilla tallenteena pian puhelun päätyttyä osoitteessa www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat.

Lisätiedot:
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 686 7815
Kati Snellman, viestintä- ja sijoittajasuhdekoordinaattori, puh. 010 686 7894

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 71 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 15 800 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 2,7 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-31 10:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/31/Huhtam%C3%A4ki+julkaisee+tammi+maaliskuun+2016+osavuosikatsauksensa+21+4+2016+HUG1999126.html

SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUU FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUU FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

Julkaistu: 2016-03-31 09:01:00 CEST
Nasdaq Nordic

SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUU FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

Helsinki, 31.3.2016 – Kaupankäynti Suomen Hoivatilat Oyj:n osakkeilla alkoi tänään Nasdaq First North Finland-markkinapaikalla (kaupankäyntitunnus: HOIVA). Yhtiön toimialaluokitus on Rahoitus. Nasdaq First North on kasvuyhtiöille suunniteltu monenkeskinen markkinapaikka, jota Nasdaqin pohjoismaiset pörssit, kuten Nasdaq Helsinki, ylläpitävät.

Hoivatilat tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita vuokrahoivatilaratkaisuja sekä yksityisille palveluntarjoajille että kunnille ja kaupungeille. Yhtiö on perustettu vuonna 2008. Hoivatilat tuottaa, rahoittaa ja vuokraa asiakkaidensa tarpeiden pohjalta räätälöityjä varhaiskasvatuksen ja hoivan tiloja kunnille ja yksityisille yrityksille.

Hoivatilat toimii valtakunnallisesti, erityisesti kasvukeskusalueilla. Sen omistuksessa on noin 40 valmista kiinteistöä. Yhtiön valmiiden ja keskeneräisten kiinteistöhankkeiden markkina-arvo yhtiön taseessa oli vuoden 2015 lopussa yhteensä noin 90 miljoonaa euroa.

“Väestön ikääntyminen ja kaupungistumiskehitys luovat kasvavan tarpeen sekä päiväkodeille että hoivan tiloille erityisesti suurissa kasvukunnissa. Näkemyksemme mukaan päivä- ja hoivakotien tilatarpeet kasvavat voimakkaasti lähivuosina. Velkaantuminen ja yhä korkeammat vaatimukset hoivan palvelutasolle luovat kunnille merkittävän haasteen. Suomen Hoivatilat Oyj haluaa olla mukana rakentamassa tulevaisuuden yhteiskuntaa hoivan tilojen tuottamiseen, rakennuttamiseen ja omistamiseen erikoistuneena palveluyhtiönä. Hoivatilat on voimakkaan kasvun yhtiö. Muutaman viime vuoden aikana Hoivatilojen kiinteistösalkun koko, liikevaihto ja yhtiön arvo ovat moninkertaistuneet. Kannattavuutemme on hyvällä tasolla. Hoivatilojen tilauskanta on vahva ja kasvunäkymämme on lupaava myös tulevaisuudessa”, toteaa Suomen Hoivatilat Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Karjula.

“Toivotamme Hoivatilat lämpimästi tervetulleeksi Nasdaq First North -markkinapaikalle. Tämä on jo toinen listautuminen meille tällä viikolla ja tänä vuonna. Yhtiö on hieno lisäys Rahoitus-toimialaluokkaamme ja odotamme innolla yhteistyötä yhtiön ja sen osakkeenomistajien kanssa”, sanoo Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman.

Yhtiön First North Finland -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii UB Securities Oy ja yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Nasdaq First North -markkinapaikka

Nasdaq First North on säännelty monenkeskinen markkinapaikka, jota ylläpitävät eri Nasdaq Nordiciin kuuluvat pörssit. Nasdaq First North ei ole EU:n direktiivin mukainen säännelty markkinapaikka. Nasdaq First North -markkinapaikalla liikkeellelaskijat ovat First North -sääntöjen alaisia eikä liikkeeseenlaskijoita koske säännellyn markkinapaikan kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyvät vaatimukset. Sijoittaminen Nasdaq First North -yhtiöihin saattaa sisältää suuremman riskin kuin säännellyllä markkinalla oleviin yhtiöihin sijoittaminen.

Nasdaq-konserni

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) on johtava kaupankäynti-, selvitys-, pörssiteknologia-, arvopapereiden listaus-, markkinainformaatio- ja listayhtiöpalveluiden tarjoaja kuudella mantereella. Nasdaqin monipuolinen tuotevalikoima mahdollistaa asiakkaiden luotettavan liiketoimintavision suunnittelun, optimoinnin ja toteutuksen. Nasdaq toteuttaa tämän vahvalla teknologiaosaamisellaan, jonka avulla yhtiöiden toimintaan voidaan tuoda läpinäkyvyyttä ja pääomamarkkinoilla toimimiseen tarvittavaa tietoa. Maailman ensimmäisen elektronisen pörssimarkkinan kehittäjän teknologiaa käytetään yli 70 pörssin toiminnassa 50 eri maassa, ja joka kymmenes pörssikauppa maailmassa toteutetaan Nasdaqin teknologialla. Nasdaqiin kuuluviin pörsseihin on listautunut yli 3 700 yhtiötä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 9,6 biljoonaa dollaria. Nasdaqilla on lähes 10 000 yritysasiakasta. Lisätietoa Nasdaqista löytyy osoitteesta nasdaq.com/ambition ja business.nasdaq.com.

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallin, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing ja Nasdaq Broker Services ovat tuotemerkkejä vastaaville säänneltyjä markkinoita edustaville yhtiöille, joita ovat Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Oy, Nasdaq Iceland Hf., Nasdaq Riga AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB ja Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Baltic edustaa Nasdaqin yhteistä tarjontaa Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq’s control. These factors include, but are not limited to factors detailed in Nasdaq’s annual report on Form 10-K, and periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release any revisions to any forward-looking statements.

Mediakontakti

+ Heli-Kirsti Airisniemi
+ 358 (0) 9 6166 7941
+ heli-kirsti.airisniemi@nasdaq.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Metsä Group testaa suurta rekkayhdistelmää Itä-Suomessa

Metsä Group testaa suurta rekkayhdistelmää Itä-Suomessa

Julkaistu: 2016-03-31 09:00:00 CEST
Lehdistötiedote
Metsä Group testaa suurta rekkayhdistelmää Itä-Suomessa

Metsä Group lehdistötiedote 31.3.2016

Metsä Group testaa yhdessä sopimusyrittäjänsä Veljekset Hannonen Oy:n kanssa 84 tonnia painavan ajoneuvoyhdistelmän soveltuvuutta puukuljetuksiin. Rekalla kuljetetaan puuta Kiteeltä Metsä Groupin Joutsenon ja Lappeenrannan tuotantolaitoksille.

Metsä Groupin sopimusyrittäjä Veljekset Hannonen Oy on saanut Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta kokeiluluvan 84 tonnia painavan ajoneuvoyhdistelmän kokeiluun. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa yhdistelmän, joka täyteen kuormattuna painaa korkeintaan 76 tonnia.

Yhdistelmä otettiin käyttöön maaliskuussa ja se vastaa periaatteeltaan nykyistä täysperävaunukokonaisuutta. Yhdistelmässä on vetoauto ja perävaunu, joissa molemmissa on viisi akselia. Vetoauto ja perävaunu painavat molemmat 42 tonnia. Kahdeksan tonnin lisäpaino ja vajaan metrin normaalia pidempi vetoauto mahdollistavat sen, että yhdistelmään sopii neljä tukki- tai kuitupuunippua nykyisen kolmen sijaan.

“Kokeiluluvalla hankimme tietoa esimerkiksi kokeiluyhdistelmän vaikutuksista päästöihin, polttoaineen kulutukseen sekä liikenteen sujuvuuteen erilaisissa keliolosuhteissa”, Metsä Groupin kehityspäällikkö Hannu Pirinen sanoo.

”Kokeiluyhdistelmän vetoautossa on vaihdettava kuormatila. Puuterminaalissa vaihdetaan täydeksi kuormattu tyhjän tilalle. On mielenkiintoista nähdä, miten yhdistelmän kuormaaminen käytännössä sujuu”, sanoo toimitusjohtaja Jukka Hannonen Veljekset Hannonen Oy:stä.

Lisäpaino parantaa hallittavuutta

Kokeiluun valitun rekkamallin teli- ja akselipainot vastaavat nykynormeja. Teihin kohdistuva akselikohtainen rasite ei siis kasva. Haaste suurten rekkojen käytölle tulee siltojen kantavuudesta, koska rekka on sillalla kerralla koko pituudeltaan. Valitulla reitillä sillat kantavat kokeiluun tulevan rekan.

”Odotan, että kokeiluyhdistelmä on turvallinen ajaa, koska vetoauto ja perävaunu painavat saman verran. Normaalisti perävaunu on painavampi. Kokeiluyhdistelmässä vetoauton lisämassa parantaa yhdistelmän hallittavuutta”, kertoo Hannonen.

Kokeiluun tulevalla rekalla ei mennä metsään, vaan sillä ajetaan puuta puuterminaaleista Lappeenrannan ja Joutsenon tuotantolaitoksille. Puuterminaali on puun välivarastopaikka metsän ja tehtaan välillä. Kyseinen reitti valittiin testaukseen, koska kuljetusmatkat ovat sillä pitkät ja kuljetuksia kyseisistä terminaaleista hoidetaan jo nyt erikoisrakenteisilla 76-tonnia painavilla yhdistelmillä.

Yhdistelmää käytetään kokeiluluvan aikana useita päiviä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Liikenneviraston organisoimiin tutkimuksiin, joilla selvitetään yhdistelmän vaikutusta liikenteeseen. Lisäksi tehdään jatkuvaa systemaattista seurantaa, jolla selvitetään esimerkiksi yhdistelmän taloudellisuutta ja ympäristötehokkuutta. Tätä työtä koordinoi Metsäteho Oy.

Kuvia kokeiluyhdistelmästä löytyy täältä.

METSÄ GROUP
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Hannu Pirinen, kehityspäällikkö, Metsä Group, p. 050 582 5017
Toimitusjohtaja Jukka Hannonen, Veljekset Hannonen Oy, p. 0500 583 290
Krista Kimmo, viestintäpäällikkö, Metsä Group, p. 050 526 4911

www.metsagroup.fi

Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2015 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 600 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 116 000 suomalaista metsänomistajaa.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ELECSTER OYJ:N VUOSIKERTOMUS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 JULKAISTU

ELECSTER OYJ:N VUOSIKERTOMUS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 JULKAISTU

Julkaistu: 2016-03-31 08:30:00 CEST
Elecster Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
ELECSTER OYJ:N VUOSIKERTOMUS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 JULKAISTU

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2016 klo 9.30

ELECSTER OYJ:N VUOSIKERTOMUS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 JULKAISTU

Elecster Oyj:n suomenkielinen vuosikertomus vuodelta 2015 on julkaistu painotuotteena ja se postitetaan osakkeenomistajille. Vuosikertomus on luettavissa pdf-versiona yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elecster.fi kohdassa Sijoittajat/Vuosikertomukset. Painetun vuosikertomuksen voi myös tilata yhtiöstä puhelimitse numerosta 0201 541 211.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elecster.fi kohdassa Sijoittajat/Hallinnointi.

ELECSTER OYJ

Jarmo Halonen

toimitusjohtaja

Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi

Liitteet:
Corporate_Governance_Statement_2015.pdf
Elecster vuosikertomus 2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Nexstim Oyj tiedottaa aivohalvausterapian vaiheen III NICHE-tutkimuksen olennaisia tietoja

Nexstim Oyj

Nexstim Oyj tiedottaa aivohalvausterapian vaiheen III NICHE-tutkimuksen olennaisia tietoja

Yhtiötiedote, Helsinki, 31.3.2016 klo 9.00

NICHE-tutkimuksen välianalyysin tulokset osoittavat kliinisesti merkittäviä vasteita ja toiminnallisuuden parantumista molemmissa ryhmissä (aktiivista NBT®-terapiaa saava ryhmä ja yllättäen myös lume verrokkiryhmä) ilman turvallisuusongelmia
Riippumattoman asiantuntijaryhmän (DSMB) höydyttömyysanalyysissa hyödyttömyyskriteeri täyttyi, koska ryhmien vasteet eivät erottuneet toisistaan 138 potilaasta tehdyssä toisessa välianalyysissa
Nexstim pysäyttää tutkimuksen ja toimittaa kerätyt tiedot FDA 510(k) De Novo -lupahakemusta varten

Nexstim Oyj (N TMH:HE , N TMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö ilmoittaa tärkeästä päivityksestä 28.2.2016 julkaistuun tiedotteeseen. Tiedotteessa kerrottiin riippumattoman asiantuntijaryhmän (Data Safety Monitoring Board eli DSMB) toteamuksesta, että lopettamiskriteeri höydyttömyydestä täyttyy NICHE (Navigated Inhibitory rTMS to Contralesional Hemisphere) -tutkimuksen kahden ensimmäisen erän välianalyysin tulosten perusteella. Lisäanalyysi on osoittanut kliinisesti merkittävät vasteet ja toiminnallisuuden parantumisen yllättäen sekä aktiivista NBT®-terapiaa saavassa ryhmässä, että lumeverrokkiryhmässä.

Merkittävää on, että aktiivinen NBT®-terapia tuotti NICHE-tutkimuksessa erittäin myönteiset tulokset ja että yli kahdella kolmasosalla potilaista vaste oli kliinisesti merkittävä. Lumeverrokkihoito tuotti yllättäen samankaltaiset kliiniset vasteet, jotka ylittivät selvästi verrokkiryhmän vasteiden odotetun tason, vaikkakin käytössä oli muu stimulointimenetelmä kuin aktiivinen NBT®-menetelmä. Molemmat stimulointimenetelmät toteutettiin käyttämällä Nexstimin kehittämää sähköiseen kenttään perustuvaa navigointiteknologiaa. Verrokkiryhmän tehosta saaduista yllättävistä tiedoista johtuen Nexstim on jättänyt patenttihakemuksen mainitusta uudesta stimulointimenetelmästä. Verrokkiryhmän vaste sai aikaan sen, että lopettamiskriteeri hyödyttömyydestä täyttyi tutkimuksen välianalyysissa, koska ryhmien vasteet eivät erottuneet riittävästi toisistaan. Tutkimuksen ensisijaisena päätepisteenä oli osoittaa ero aktiivista NBT®-terapiaa saavan ryhmän ja lumeverrokkiryhmän välillä toiminnallisen tason kliinisesti merkittävässä paranemisessa lähtötasolta kuuden kuukauden päähän hoidon päättymisestä. Tutkimuksen aikana ei havaittu turvallisuusongelmia.

NICHE-tutkimuksessa on viety suunnitelman mukaisesti loppuun yhteensä 199 potilaan hoitojakso 12 nimekkäässä kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa. Jäljellä olevat potilaat ovat kuuden kuukauden seurantajaksolla. Nexstim lopettaa NICHE-tutkimuksen, purkaa sokkoutuksen ja analysoi tähän mennessä kerätyt tiedot.

Nexstim toimittaa kliiniset tiedot Yhdysvaltain elintarvike ja lääkevirastolle (FDA) osana 510(k) De Novo -lupahakemusta vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen aikana. Tavoitteena on saada tämä merkittävä hoitomenetelmä käyttöön kliinisessä potilastyössä ja edistää potilaiden kliinistä kuntoutumista nykyiseen verrattuna. NBT®-menetelmä on jo CE-hyväksytty käyttöön aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa.

Nexstimin toimitusjohtaja Janne Huhtala kommentoi ilmoitusta seuraavasti: “Riippumattoman asiantuntijaryhmän (DSMB) helmikuun lopulla antama suositus oli Nexstimille pettymys. Yllätyimme kuitenkin positiivisesti siitä, että potilaiden vaste oli molemmissa ryhmissä kliinisesti merkittävä ja että menetelmistä oli paljon hyötyä aivohalvauspotilaiden kliinisessä hoidossa. Tuloksen mukaan yli kahdella kolmasosalla molempien ryhmien potilaista vaste oli vahvempi kuin toimintaterapiassa odotettu normaali hoitovaste. Analysoimme nyt kerättyjä tietoja ja arvioimme jälleen vahvistunutta optimismia tuntien, että voimme ennen pitkää julkaista markkinoita kiinnostavia lisätietoja.”

Chicagon kuntoutussairaalan (RIC) aivohalvauspotilaiden kuntoutuskeskuksen johtajaylilääkäri tri Richard Harvey kommentoi ilmoitusta seuraavasti:
“Toiminnallisuuden yleinen tason parantuminen oli NICHE-tutkimuksessa korkea tälle akuutin vaiheen jälkeiselle aivohalvauspotilasryhmälle. Tämän kokoluokan terapeuttinen hoitovaste on askel eteenpäin käsivarren ja käden toipumisessa aivohalvauspotilailla. Seuraava askel on tämän teknologian lisätutkimus parantaakseen nykyisen kuntoutuksen tuloksia tässä määrin.”

NE STIM OYJ
Janne Huhtala, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, toimitusjohtaja janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja) +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan / Laura Thornton nexstim@consilium-comms.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Tietoja navigoidusta aivoterapiasta (NBT®)
Navigoitu aivoterapia (NBT®) on kallon ulkopuolinen järjestelmä, jossa terapia kohdistetaan navigoinnin avulla tarkasti niihin aivojen kuorikerroksiin, joiden uskotaan osallistuvan aivojen toimintahäiriöihin. Laitteelle on myönnetty CE-merkintä potilaiden yksilölliseen hoitoon vakavassa masennuksessa. Lisäksi järjestelmälle on myönnetty CE-merkintä käytettäväksi aivohalvauksesta toipuvilla potilailla perinteisen kuntoutuksen lisäksi.

Tietoja terveeseen aivopuoliskoon kohdistettavasta navigoidusta inhiboivasta kallon läpäisevästä sarjastimulaatiosta (rTMS) (NICHE, Navigated Inhibitory rTMS to Contralesional Hemisphere)
NICHE-tutkimus on prospektiivinen, satunnaistettu, verrokkikontrolloitu, kaksoissokkoutettu vaiheen III monikeskus-avaintutkimus, jossa tutkitaan terveeseen aivopuoliskoon kohdistettavaa aktiivista Nexstimin NBS:n ohjaamaa kallon läpäisevää magneettista 1 Hz:n sarjastimulaatiota (rTMS) tai lume-rTMS:ää yhdessä normaalin tehtäväsuuntautuneen kuntoutuksen kanssa potilailla, joiden motoriset toiminnot ovat heikentyneet aivohalvauksen jälkeen. Nexstim käynnisti tutkimuksen vuoden 2014 alkupuoliskolla osoittaakseen NBT®-järjestelmänsä vaikutukset yläraajojen motoriseen kuntoutukseen aivohalvauksen jälkeen. Hoitoa annetaan kuuden viikon ajan ja ensisijaiset tulokset arvioidaan kuuden kuukauden kuluttua. Lisätietoja tutkimuksesta on verkkosivulla
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02089464

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-31 08:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/31/Nexstim+Oyj+tiedottaa+aivohalvausterapian+vaiheen+III+NICHE+tutkimuksen+olennaisia+tietoja+HUG1998798.html

Tecnotree Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2015 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2015 (tilintarkastamaton)

Julkaistu: 2016-03-31 07:30:00 CEST
Tecnotree Oyj
Tilinpäätöstiedote
Tecnotree Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2015 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Tilinpäätöstiedote
31.3.2016 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukijärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

HUOMATTAVASTI PARANTUNUT TULOS

Neljäs vuosineljännes

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa (24,2). Vuosineljänneksen liiketulos oli 6,4 miljoonaa euroa (4,7).Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli 3,9 miljoonaa euroa (0,5) ja tulos oli 3,3 miljoonaa euroa (0,5). Tilauskanta oli tilikauden lopussa 26,8 miljoonaa euroa (31.12.2014: 38,9). Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 4,4 miljoonaa euroa (2,7). Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,00).

Tammi-joulukuu 2015

Tilikauden liikevaihto oli 76,5 miljoonaa euroa (74,0).Liiketulos oli 11,7 miljoonaa euroa (3,3). Oikaistu tilikauden tulos oli 0,6 miljoonaa (-6,4) euroa ja tilikauden tulos 0,2 miljoonaa euroa (-9,3).Tilikauden rahavirta investointien jälkeen oli 6,3 miljoonaa euroa (-1,8) ja rahavarat olivat 6,4 miljoonaa euroa (31.12.2014: 2,5). Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (-0,08).

AVAINLUVUT 10-12/
2015
10-12/
2014
1-12/
2015
1-12/
2014
Liikevaihto, Me 24,6 24,2 76,5 74,0
Oikaistu liiketulos, Me 1 6,4 5,1 12,0 3,7
Liiketulos, Me 6,4 4,7 11,7 3,3
Tulos ennen veroja, Me 5,4 4,0 7,8 -2,4
Oikaistu kauden tulos, Me 2 3,9 0,5 0,6 -6,4
Kauden tulos, Me 3,3 0,5 0,2 -9,3
Osakekohtainen tulos, euroa 0,03 0,00 0,00 -0,08
Tilauskanta, Me 26,8 38,9
Rahavirta investointien jälkeen, Me 4,4 2,7 6,3 -1,8
Rahavarojen muutos, Me 3,5 0,5 4,2 -4,2
Rahavarat, Me 6,4 2,5
Omavaraisuusaste % 23,9 22,5
Nettovelkaantumisaste % 145,2 172,7
Henkilöstö kauden lopussa 934 993

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja. Erittely on tilinpäätöstiedotteessa kohdassa ”Tuloskehitys”.
2 Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman rahoituserissä olevia valuuttakurssivoittoja ja –tappioita, jotka aiheutuvat lähinnä tytäryhtiöiden saamisista emoyhtiöltä.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-12/2015 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-12/2014, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen

”Vuosi 2015 oli merkittävien tapahtumien aikaa Tecnotreelle. Maaliskuussa 2015 yhtiö hakeutui yrityssaneerausprosessiin, johon vaikuttivat erityisesti kahden ison, alkuperäiseltä arvoltaan yhteensä 54,6 miljoonan dollarin suuruisten projektien sitoma pääoma ja vuoden 2014 lopussa tapahtuneet projekteihin toimitettavien laitteistojen aiheuttamat isot ostovelat. Tämän lisäksi eräiden kehittyvillä markkinoilla sijaitsevien asiakasmaiden keskuspankkien valuuttapula viivästytti asiakasmaksuja merkittävästi vuoden alussa. Tammikuussa 2015 toinen em. projektista päätettiin asiakkaan kanssa tehdyllä sopimuksella ja projektiin liittyvistä saatavista saatiin maksut toisen vuosineljänneksen aikana. Yrityssaneerausprosessi vakautti yhtiön tilannetta ja vuoden 2015 rahavirta investointien jälkeen oli 6,3 miljoonaa euroa positiivinen.

Vuoden 2015 liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa edellistä vuotta isompi siitäkin huolimatta, että em. kahta isoa projektia ei tuloutettu lainkaan vuoden aikana. Edellisenä vuonna niiden liikevaihto oli ollut yhteensä 6,3 miljoonaa euroa. MEA & APAC alueen liikevaihto kasvoi 9,4 miljoonaa euroa. Tällä alueella Tecnotree on saanut laajennettua tuotteidensa myyntiä vakiintuneiden asiakassuhteiden ansiosta useisiin maihin ja on onnistunut myymään uusia tuotteita. MEA alueen liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu on ollut vuosina 2012-2015 yli 20%. Uusien tuotteiden osalta pitää mainita Unified Product Catalogue ja Customer Lifecycle Management tuotteet. Eurooppa & Amerikka –alueen liikevaihto laski 6,9 miljoonaa euroa heikon markkinatilanteen vuoksi.

Liiketulos kasvoi edellisestä vuodesta 8,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvun lisäksi tähän vaikutti myös se, että projekteihin hankittujen laitteistojen määrä väheni huomattavasti. Materiaaleihin ja palveluihin kului 4,0 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2014.

Vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liiketulos olivat ennätykselliset. Projektit valmistuivat suunnitelmien mukaan, mikä vaikutti myös neljänneksen hyvään kassavirtaan.”

YRITYSSANEERAUS

Tecnotree Oyj jätti 5.3.2015 Espoon käräjäoikeudelle yrityssaneerausta koskevan hakemuksen. Espoon käräjäoikeus määräsi 9.3.2015 päätöksellään yrityssaneerausmenettelyn aloitettavaksi. Tecnotree Oyj:n 27.3.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tekemän hakemuksen ja yrityssaneerausmenettelyn jatkamisen.

Tecnotree Oyj:n liiketoiminta on ollut useana vuonna tappiollista, rahatilanne pysyi vuoden 2014 aikana kireänä sekä emoyhtiön oma pääoma laski 31.12.2014 alle puoleen osakepääomasta. Yhtiö haki aktiivisesti ratkaisua yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi ja tarkasteli huolellisesti eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Selvitystyön perusteella yhtiö totesi johtopäätöksenään, että sekä yhtiön että sen intressiryhmien kannalta paras ratkaisu oli yhtiön hakeutuminen yrityssaneeraukseen. Yhtiö katsoi, että sen vaikeudet olivat luonteeltaan tilapäisiä, ja yrityssaneerausmenettelyssä olisi yhtiön arvion mukaan mahdollista tervehdyttää yhtiön rahoitus- ja pääomarakenne, ja siten turvata yhtiön liiketoiminnan pitkän aikavälin jatkuvuus. Yrityssaneeraus helpottaa toteutuessaan yhtiön velkavastuita ja parantaa tältä osin myös yhtiön omaa pääomaa.

Käräjäoikeus määräsi 9.3.2015 päätöksellään asianajaja Jari Salmisen Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Selvittäjän toimitti Espoon käräjäoikeudelle ehdotuksensa saneerausohjelmaksi 30.3.2016. Tecnotree Oyj:n on noudatettava tuomioistuinmenettelyn kautta vahvistettavaa saneerausohjelmaa. Tecnotreen on huolehdittava kaikista yrityssaneeraushakemuksen jälkeisistä vastuistaan täysimääräisesti. Tämä edellyttää riittävää tulorahoitusta eli asiakkailta tulevia maksuja.

Yrityssaneeraushakemuksen jättämisellä käräjäoikeuteen ei ole ollut välittömiä vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, ja yhtiö on jatkanut sovittujen asiakasprojektien toteuttamista sekä palveluiden tarjoamista asiakkailleen normaalisti.

Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen sisältö

Tecnotree Oyj:n yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä jätti saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen 30.3.2016.

Selvittäjän näkemyksen mukaan saneerausohjelmaehdotus tulee siinä kuvattujen toimenpiteiden toteutuessa tuottamaan velkojille paremman lopputuloksen kuin konkurssi. Selvittäjä katsoo, että ohjelmaehdotuksen mukaisten toimien toteutuessa yhtiön liiketoiminta on mahdollista tervehdyttää.

Saneerausohjelmaehdotuksen keskeinen sisältö on seuraava:

Yhtiön saneerausmenettelyssä huomioitavien saneerausvelkojen kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 73,9 miljoonaa euroa. Konserninsisäisiä saneerausvelkoja, jotka selvittäjän ehdotuksen mukaan leikataan kokonaisuudessaan, on yhteensä noin 36,7 miljoonaa euroa. Etuoikeudettomien saneerausvelkojen osuus on noin 11,1 miljoonaa euroa. Vakuusvelkaa on yhteensä noin 17,2 miljoonaa euroa. Yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa on yhteensä noin 8,9 miljoonaa euroa. Selvittäjä esittää, että etuoikeudettomien saneerausvelkojen pääomaa leikataan 50 prosenttia, jolloin maksettavaksi jäisi 50 prosenttia.

Saneerausohjelmaehdotus sisältää velvollisuuden maksaa etuoikeudettomille saneerausveloille lisäjako-osuutta mikäli maksuohjelman aikana yhtiön käyttökate toteutuu ennustettua parempana.

Saneerausohjelman mukaiset suoritukset päättyvät 31.12.2020.

Saneerausohjelmaehdotus sisältää velvoitteita yhtiön omaisuuden myymisestä. Myyntituloilla rahoitetaan osa vakuusvelkojille tulevista suorituksista sekä yrityskiinnitysvelkojille tulevista suorituksista.

Jos saneerausohjelmaehdotus vahvistetaan, tulee konserni kirjaamaan velkojen leikkauksista kertaluontoista positiivista tulosvaikutusta noin 5,6 miljoonaa euroa.

Ohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaantulo ovat ehdollisia ja edellyttävät, että Tecnotree Oyj:n yhtiökokous hyväksyy ohjelmaehdotuksen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät rahoitukseen, projekteihin, niiden ajoitukseen, osatuloutus- ja myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. Rahan riittävyys on merkittävin yksittäinen riski. Rahoitussopimukseen sisältyy kovenanttiehtoja, jotka aiheuttavat riskin.

Yhtiöllä on myyntiä useisiin maihin, joiden keskuspankeilla on pulaa ulkomaanvaluutoista. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä maksujen viivästymisiä, kuluja ja jopa riskejä maksujen saamisesta lainkaan.

Tecnotree Oyj:n yrityssaneerausprosessi on kesken. Selvittäjä on toimittanut saneeraussuunnitelmaehdotuksen oikeudelle 30.3.2016. Ehdotus sisältää velvoitteita yhtiön omaisuuden myymisestä. Oikeus päättää asiasta myöhemmin. Mikäli hyväksyttävää saneeraussuunnitelmaa ei saada voimaan, yhtiö joutuu maksamaan velkojilleen saneerausvelkansa kokonaisuudessaan. Yhtiö joutuu myös toteuttamaan saneeraussuunnitelman ehdot, mihin sisältyy riski.

Konsernin oma pääoma oli 17,8 miljoonaa euroa 31.12.2015. Emoyhtiön oma pääoma oli kuitenkin 3,0 miljoonaa euroa negatiivinen.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tecnotree Oyj:n yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä on toimittanut saneerausohjelmaehdotuksen oikeudelle 30.3.2016. Tämän ehdotuksen sisältöä on selvitetty edellä kohdassa Yrityssaneeraus.

VUODEN 2016 NÄKYMÄT

Tecnotreen operatiivinen toiminta on parantunut. Yhtiö uskoo, että vuoden 2016 alussa jätetty yrityssaneeraussuunnitelmaehdotus sekä jatkettavat painopistealueet kustannusten, uudistettujen tuotteiden ja asiakkaiden palvelemisen suhteen antavat yhtiölle hyvän lähtökohdan jatkaa toiminnan tehokkuuden ja valittujen tuottomahdollisuuksien parantamista. Tecnotree ei kuitenkaan julkista näkymiään vuodelle 2016 johtuen useista asiakkaiden investointeihin vaikuttavista epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät vahvistuvaan US dollariin sekä heikentyvään makrotalouteen ja poliittiseen epävakauteen osissa yhtiön keskeisistä markkinoista Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden arvioidaan aiempien vuosien tapaan olevan merkittäviä.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille tilinpäätöstiedotetta koskevan tiedotustilaisuuden to 31.3.2016 kello 10.00 Scandic Simonkenttä hotellin Tapiola kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen. Tilaisuus on suomenkileinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puh. 045 311 3113
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Liitteet:
Tecnotree tilinpäätöstiedote 2015.pdf
Tecnotree tilinpäätöstiedote 2015 esitys (ENG).pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter