Etusivu » Arkistot 31.3.2016

AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUKSENSA

Afarak Group

AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUKSENSA

Afarak Group Oyj, pörssitiedote, 31.03.2016, klo 23.50

AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUKSENSA

Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR) on julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2015. Vuosikertomus on saatavilla Yhtiön internetsivuilta www.afarak.com.

Vuosikertomus sisältää päivitetyn lausunnon vuoden 2015 kaivostuotannon myötä muuttuneista mineraalivaroista ja -varannoista Etelä-Afrikassa.

Afarakin toimitusjohtaja Alistair Ruiters: “Vuosi 2015 oli Afarakille muutoksen vuosi. Vaikeasta markkinaympäristöstä huolimatta Afarak onnistui tekemään käänteen ja parantamaan merkittävästi sekä liiketoimintaansa että taloudellista tulostaan. Päätöksemme siirtää painopistettä erikoistuotteisiin ja kykymme tarjota yksilöllisiä erikoismetalliseoksia jokaiselle asiakkaalle on vähentänyt riippuvuuttamme markkinaolosuhteista.”

Kopio vuoden 2015 vuosikertomuksesta on toimitettu Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen tiedostovarastoon (National Storage Mechanism) ja on pian saatavilla osoitteessa www.hemscott.com/nsm.do.

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj
Jean Paul Fabri, PR & viestintäpäällikkö, +356 2122 1566, jp.fabri@afarak.com

Alistair Ruiters, Toimitusjohtaja, +358 50 372 1130, alistair.ruiters@afarak.com
Melvin Grima, Rahoitusjohtaja, +356 2122 1566, melvin.grima@afarak.com

Taloudelliset raportit ja muu sijoittajainformaatio ovat saatavana Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarak.com.

Tietoa Afarakista

Afarak on vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten valmistaja, jolla on maailmanlaajuinen organisaatio ja tuotantoa Etelä-Afrikassa, Turkissa ja Saksassa. Afarak louhii, jalostaa, markkinoi ja myy erikoismetalleja. Yhtiöön luottaa hyvin laaja-alainen asiakaskunta, johon kuuluu johtavia toimijoita ilmailu-, ydinvoima-, öljy- ja kaasu- ja autoteollisuudesta. Afarak pystyy valmistamaan yksilöllisen seosyhdistelmän kullekin asiakkaalle. Koska Yhtiö pyrkii luomaan lisäarvoa läpi tuoteketjun, Afarak on sitoutunut kestävään kehitykseen, investointeihin ja tuottamaan terveen taloudellisen tuloksen osakkeenomistajilleen. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-31 23:04 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/31/AFARAK+GROUP+OYJ+JULKAISEE+VUODEN+2015+VUOSIKERTOMUKSENSA+HUG1999607.html

Sopranon 2015 tilinpäätös, tulos parani aiemmin ilmoitetusta

Sopranon 2015 tilinpäätös, tulos parani aiemmin ilmoitetusta

Julkaistu: 2016-03-31 22:43:26 CEST
Soprano Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Sopranon 2015 tilinpäätös, tulos parani aiemmin ilmoitetusta

Soprano Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 on julkaistu yhtiön verkkosivuillawww.soprano.fi

Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla jo aiemmin.

Tilinpäätöstiedotteessa 3.3.2016 julkaistuihin lukuihin verrattuna Soprano konsernin tilintarkastettu tulos verojen jälkeen parani 148 tuhatta euroa ja oli -364 tuhatta euroa. Edellisvuonna vastaava tulos oli -2 474 tuhatta euroa. Omavaraisuusaste parani korjauksen johdosta 24,6 prosenttiin edellisvuoden 24,1 prosentista.

SOPRANO OYJ

Lisätietoja:

Kaisa Vikkula, toimitusjohtaja
kaisa.vikkula@soprano.fi
040 5483554

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Sopranon tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Sopranon tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Julkaistu: 2016-03-31 22:41:55 CEST
Soprano Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Sopranon tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Soprano Oyj:n tilintarkastaja on tänään antanut alla olevan tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Tilintarkastuskertomus sisältää tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon.

Tilintarkastuskertomus

Soprano Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Soprano Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto

Hallitus ja johto katsovat konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa tarkemmin kuvatulla tavalla, että yhtiö kykenee järjestelemään uudelleen liiketoimintansa ja rahoituksensa tilikauden 2016 aikana ja jatkamaan toimintaansa. Näin ollen hallitus ja johto katsovat, että tilinpäätös on ollut asianmukaista laatia toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Käsityksemme mukaan mainittujen uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ja rahoitusjärjestelyiden onnistumiseen konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa kuvatulla tavalla liittyy sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä Soprano Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden kykyä jatkaa toimintaansa.

Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan johdosta.

Helsingissä, 31. maaliskuuta 2016

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Tuomas Honkamäki
KHT

SOPRANO OYJ

Lisätietoja:

Kaisa Vikkula, toimitusjohtaja
kaisa.vikkula@soprano.fi
040 5483554

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Julkaistu: 2016-03-31 18:45:00 CEST
Raute Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Lahti, 2016-03-31 18:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2016 klo 19.45

RAUTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2016 PÄÄTÖKSET

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2016 vahvisti tilikauden 1.1. – 31.12.2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,80 euroa A- ja K-sarjan osaketta kohti. Maksupäivä on 12.4.2016 ja vastaava täsmäytyspäivä 4.4.2016.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, OTK Päivi Leiwo, KTM Pekka Suominen ja DI Patrick von Essen.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat edelleen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 20.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot korvataan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.

Valtuutus korvaa 24.3.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000 A-sarjan osaketta.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 § kuulumaan seuraavasti:

2 § Osakkeet jakautuvat kantaosakkeisiin ja A-osakkeisiin siten, että kantaosakkeita on vähintään kolmesataakahdeksankymmentätuhatta (380.000) kappaletta ja enintään kymmenenmiljoonaa (10.000.000) kappaletta ja A-osakkeita vähintään kaksimiljoonaasatakaksikymmentätuhatta (2.120.000) kappaletta ja enintään kymmenenmiljoonaa (10.000.000) kappaletta.

Kantaosakkeet on merkitty K-sarjaan ja A-osakkeet on merkitty A-sarjaan kuuluviksi. Kanta- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen kantaosake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja A-sarjan osake yhdellä (1) äänellä.

Uusi yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on 14.4.2016 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2016.

RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Arja Hakala, matkapuhelin 0400 710 387

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki). Teknologiatarjonta kattaa asiakkaan koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa sekä Shanghain alueella Kiinassa. Rauten liikevaihto vuonna 2015 oli 127,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2015 lopussa oli 646.

Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

RAUTE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön nimi on Raute Oyj, englanniksi Raute Corporation ja ruotsiksi Raute Abp. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

Yhtiön toimialana on harjoittaa:
1. Konepaja-, metalli- ja elektroniikkateollisuustuotteiden sekä niihin liittyvien järjestelmien ja laitosten myyntiä, mukaan lukien metalliteollisuuden kansainväliset projektitoimitukset, markkinointia ja valmistusta sekä näihin kuuluvaa tietotaidon, raaka-aineiden ja palvelujen myyntiä, markkinointia, lisensiointia ja välitystä; sekä em. laitteilla valmistettujen lopputuotteiden kauppaa.
2. Konsernistrategista suunnittelua, konsernin rahoitus- ja sijoitustoimintaa, kiinteistöliiketoimintaa, mukaan lukien kiinteistösijoitukset ja arvopaperikauppaa. Toimialansa toteuttamiseksi yhtiö voi toimia tytäryhtiöiden tai yhteistyöyritysten kautta Suomessa ja ulkomailla.

2 § Osakkeet jakautuvat kantaosakkeisiin ja A-osakkeisiin siten, että kantaosakkeita on vähintään kolmesataakahdeksankymmentätuhatta (380.000) kappaletta ja enintään kymmenenmiljoonaa (10.000.000) kappaletta ja A-osakkeita vähintään kaksimiljoonaasatakaksikymmentätuhatta (2.120.000) kappaletta ja enintään kymmenenmiljoonaa (10.000.000) kappaletta.

Kantaosakkeet on merkitty K-sarjaan ja A-osakkeet on merkitty A-sarjaan kuuluviksi. Kanta- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen kantaosake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja A-sarjan osake yhdellä (1) äänellä.

3 § Kantaosake voidaan muuntaa A-osakkeeksi seuraavin ehdoin:

1) Kantaosakkeen omistaja tai hallintarekisterissä olevien osakkeiden osalta omaisuudenhoitaja voi milloin tahansa tehdä muuntamista koskevan kirjallisen vaatimuksen yhtiön hallitukselle. Vaatimuksen voi peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty kaupparekisteriin.

2) Osakkeenomistajan on yksilöitävä muuntamisvaatimuksessaan osakkeet (arvo-osuudet) ja ilmoitettava niiden lukumäärä.

3) Yhtiön hallitus käsittelee muuntamista koskevat vaatimukset kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut tiedon muuntamisvaatimuksesta.

4) Muuntamisen yleisenä edellytyksenä on, että osakkeet ovat osakkeenomistajan vapaassa omistuksessa eikä niihin kohdistu mitään ulkopuolisia velvoitteita ja/tai rasitteita.

5) Osakkeiden muuntaminen tapahtuu siten, että yksi K-sarjan osake vastaa yhtä A-sarjan osaketta. Muuntamismenettely on saatettu loppuun silloin, kun osakkeiden muuntaminen on merkitty kaupparekisteriin ja muuntaminen on tällöin sekä yhtiötä että osakkeenomistajaa sitova.

6) Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi.

4 § Jos kantaosake siirtyy K-sarjan ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirron saajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti ja muilla kantaosakkeen eli K-sarjaan kuuluvien osakkeiden omistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske perintöön tai testamenttiin perustuvia saantoja. Lunastusoikeus ei myöskään koske luovutuksia, joissa luovutuksen saaja on luovuttajan isä, äiti, rintaperillinen tai ottolapsi taikka luovuttajan sisar tai veli tai sisaren tai veljen rintaperillinen tai näiden ottolapsi.
2. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako näin ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirron saajan rehellisesti sopima hinta tai, jos saanto on vastikkeeton, vastiketta ei voida muutoin määritellä tai vastike on osaksikin muuta kuin rahaa, yhden osakkeen arvo on A-osakkeen pörssikurssin mukainen arvo lunastusvaatimuksen esittämishetkellä.
4. Hallituksen tulee antaa tieto lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille kuukauden kuluessa saatuaan tiedon osakkeen siirtymisestä lähettämällä ilmoitus kirjatussa kirjeessä omistajaluetteloon merkityllä tai muuten yhtiön tiedossa olevalla osoitteella. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastushinnan määrään vaikuttavista seikoista, osakkeen saajan nimi, siirtymisen ajankohta sekä päivämäärä, jolloin hallitukselle on ilmoitettu osakkeen siirtymisestä.
5. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
6. Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 5. kohdassa mainitun määräajan päättymisestä tai jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta sille, jolta osakkeet lunastetaan käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.
7. Mikäli lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat eivät määräajassa käytä lunastusoikeuttaan, on yhtiöllä oikeus voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti yhtiön jakokelpoisilla varoilla lunastaa K-sarjaan merkitty osake ja yhtiön on tällöin esitettävä lunastusvaatimus osakkeen saajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on suoritettava lunastushinta kuukauden kuluessa tässä 7. kohdassa mainitun lunastusvaatimuksen esittämisajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta.
8. Yhtiön on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestään lunastamiseen oikeutetuille osakkeenomistajille kirjallisesti samanaikaisesti, kun se on esittänyt lunastusvaatimuksensa edellä 7.-kohdan mukaisesti.
9. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä, paitsi tapauksissa, joissa yhtiö itse on lunastanut omistukseensa lunastuksen alaisia osakkeita.

5 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

6 § Yhtiön asioita hoitavat hallitus ja toimitusjohtaja. Hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään (5-7) jäsentä.

7 § Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva.

8 § Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa sekä yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan muu taho kuin Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, valitaan aina kaksi tilintarkastajaa sekä yksi varatilintarkastaja.

9 § Yhtiötä edustavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

10 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

12 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakeomistukseensa perustuvaa äänivaltaa, on ilmoitettava siitä yhtiölle ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla määrätty aikaisemmaksi kuin kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet
7. hallituksen jäsenmäärä
8. tilintarkastajien lukumäärästä
9. yhtiökokouskutsussa mainituista muista asioista

valittava
10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet
11. varsinainen tilintarkastaja/t ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ORAVA ASUNTORAHASTO HANKKI ASUINHUONEISTOJA 9,6 MILJOONALLA EUROLLA

ORAVA ASUNTORAHASTO HANKKI ASUINHUONEISTOJA 9,6 MILJOONALLA EUROLLA

Julkaistu: 2016-03-31 18:10:27 CEST
Orava Asuntorahasto Oyj
Pörssitiedote
ORAVA ASUNTORAHASTO HANKKI ASUINHUONEISTOJA 9,6 MILJOONALLA EUROLLA

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 31.3.2016 klo 19.10

ORAVA ASUNTORAHASTO HANKKI ASUINHUONEISTOJA 9,6 MILJOONALLA EUROLLA

Orava Asuntorahasto on tänään tehdyllä sitovalla kauppasopimuksella ja eilen tehdyllä kaupalla hankkinut 49 asuinhuoneistoa yhteensä 9,6 miljoonan euron velattomalla kauppahinnalla. Hankittujen huoneistojen arvosta 31 % sijaitsee Helsingin seudulla, 50 % Jyväskylässä ja Lahdessa, ja loput 19 % keskisuurissa kaupungeissa. Uusia vuokraamattomia huoneistoja kokonaisuuteen sisältyi 26 kappaletta velattomalta kauppahinnaltaan 7,1 miljoonaa euroa.

Hankintojen ja tammi-helmikuun sijoitussalkun arvonmuutoksen yhteisvaikutuksen ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen arvioidaan olevan noin +3 miljoonaa euroa.

Orava Asuntorahasto Oyj

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Muutoksia Elite Varainhoito Oyj johtoryhmässä

Elite Asset Management Plc

Muutoksia Elite Varainhoito Oyj johtoryhmässä

ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE 31.3.2016 klo 19.00.

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Muutoksia Elite Varainhoito Oyj johtoryhmässä

Elite Varainhoito Oyj:n (“Elite”) tietohallintojohtaja Otto Keravuori ja Elite ovat yhteisesti sopineet, että Keravuoren toimi yhtiössä päättyy 31.3.2016. Keravuori on ollut Eliten palveluksessa vuodesta 2011. Keravuori siirtyy täysipäiväiseksi yrittäjäksi ja jatkaa Eliten yhteistyökumppanina sekä ulkopuolisena neuvonantajana yhtiönsä kautta. Muutoksen seurauksena yhtiön tietohallinto siirtyy Atro Aakalan alaisuuteen osaksi yhtiön digitaalista liiketoimintayksikköä.

“Kiitämme Keravuorta pitkästä panoksesta yhtiön hyväksi ja arvostamme mahdollisuutta jatkaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Muutoksen seurauksena yksinkertaistamme organisaatiotamme yhdistämällä digitaalisen liiketoiminnan ja tietohallinnon.”, sanoo Eliten toimitusjohtaja Daniel Pasternack.

ELITE VARAINHOITO OYJ

Lisätietoja:

Elite Varainhoito Oyj

Daniel Pasternack

toimitusjohtaja

+358 50 569 3416

daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

Puhelin: 09 6129 670

Elite on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista varainhoitoa kuluttaja-asiakkaille sekä korkeatasoisia palveluita ammattisijoittajille. Elite on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000 ja Elite-konsernin palveluksessa on noin 75 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 30 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,7 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:

NASDAQ Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elitevarainhoito.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-31 18:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/31/Muutoksia+Elite+Varainhoito+Oyj+johtoryhm%C3%A4ss%C3%A4+HUG1999240.html

Nexstim Oyj (“Nexstim”) Hallituksen päätökset

Nexstim Oyj

Nexstim Oyj ("Nexstim") Hallituksen päätökset

Yhtiötiedote, Helsinki, 31. maaliskuuta 2016, klo 18.00

Nexstim Oyj (N TMH:HE , N TMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö ilmoittaa, että tänään Nexstim Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen kokouksen päätösten mukaisesti hallituksen valiokuntiin kuuluvat seuraavat henkilöt:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Juliet Thompson ja jäseninä toimivat Juha Vapaavuori ja Ekaterina Smirnyagina.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Ken Charhut ja jäseninä Johan Christenson ja Martin Jamieson.

Nimitysvaliokunnan jäseninä jatkavat toistaiseksi puheenjohtajana Staffan Lindstrand ja jäseninä Sami Tuhkanen ja Jos Peeters. Hallituksen puheenjohtaja Martin Jamieson osallistuu nimitysvaliokunnan kokouksiin.

Nexstim Oyj:n hallituksen jäsenet Johan Christenson, Ekaterina Smirnyagina ja Juha Vapaavuori ja nimitysvaliokunnan jäsenet Staffan Lindstrand, Sami Tuhkanen ja Jos Peeters ovat ilmoittaneet, että he eivät vastaanota hallituspalkkioita yhtiöltä. Edellä mainituille hallituksen jäsenille korvataan vain hallituksen kokouksista aiheutuneet matkakulut yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtaja Martin Jamieson kommentoi tiedotetta: “Nexstim on ymmärtänyt ja käsitellyt erittäin mielenkiintoisia asioita. Näemme tulevaisuuden askeleet nyt selkeämpinä, ja näistä yksi on yhtiön rahoittaminen, mikä tullaan viemään loppuun ennen kolmannen vuosineljänneksen loppua 2016”

NE STIM OYJ
Toimitusjohtaja Janne Huhtala

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, toimitusjohtaja janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja) +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan / Laura Thornton nexstim@consilium-comms.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-31 17:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/31/Nexstim+Oyj+Nexstim+Hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1999415.html

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Julkaistu: 2016-03-31 16:30:00 CEST
Elisa
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2016 KLO 17.30

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2015 perusteella jaetaan osinkoa 1,40 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 4.4.2016 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2016.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2015. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2015.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Raimo Lind, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Jaakko Uotila ja Mika Vehviläinen sekä uutena jäsenenä Clarisse Berggårdh.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

Yhtiökokous päätti lisätä maksupalvelujen tarjoamisen yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:ään Toimiala.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kutsu Uponorin pääomamarkkinapäivään 2. kesäkuuta 2016

Kutsu Uponorin pääomamarkkinapäivään 2. kesäkuuta 2016

Julkaistu: 2016-03-31 15:45:00 CEST
Uponor Oyj
Pörssitiedote
Kutsu Uponorin pääomamarkkinapäivään 2. kesäkuuta 2016

Uponor Oyj Pörssitiedote 31.3.2016 16.45

Kutsu Uponorin pääomamarkkinapäivään 2. kesäkuuta 2016

Uponor Oyj järjestää pääomamarkkinapäivän analyytikoille ja sijoittajille Saksan Hassfurtissa torstaina 2. kesäkuuta 2016. Tilaisuudessa esiintyy yhtiön johto, mukaan lukien segmenttien johtajat.

Tilaisuudessa esitellään yhtiön liiketoiminta- ja teknologiastrategiaa sekä kerrotaan Euroopan muutosohjelmien edistymisestä. Osallistujilla on myös mahdollisuus tutustua eristettyjen putkien ja liitinten valmistukseen sekä uuteen Keski-Euroopan jakelukeskukseen.

Ilmoittaudu viimeistään 25.4. osoitteessa: http://sijoittajat.uponor.fi. Linkistä löydät myös ohjelmaluonnoksen.

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
Viestintäjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Media
www.uponor.fi

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2015 Uponorin liikevaihto oli noin 1 050 miljoonaa euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

MUUTOS HONKARAKENTEEN TAMMI-MAALISKUUN OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKISTUSAJANKOHTAAN

MUUTOS HONKARAKENTEEN TAMMI-MAALISKUUN OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKISTUSAJANKOHTAAN

Julkaistu: 2016-03-31 15:00:00 CEST
Honkarakenne Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat
MUUTOS HONKARAKENTEEN TAMMI-MAALISKUUN OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKISTUSAJANKOHTAAN

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 31.3.2016 kello 16:00

MUUTOS HONKARAKENTEEN TAMMI-MAALISKUUN OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKISTUSAJANKOHTAAN

Honkarakenne Oyj:n vuoden 2016 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen julkistusajankohta on muuttunut. Uusi julkistusajankohta on tiistaina 10.5. (aikaisemmin 4.5.). Vuoden 2016 muut tulosjulkistukset säilyvät ennallaan.

Osavuosikatsaukset julkistetaan:

Osavuosikatsaus 1-3/2016 tiistaina 10.5.2016

Osavuosikatsaus 1-6/2016 torstaina 4.8.2016

Osavuosikatsaus 1-9/2016 torstaina 27.10.2016

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 15.4.2016.

Honkarakenne Oyj

Marko Saarelainen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

talousjohtaja Mikko Jaskari, puh. 0400 535 337, mikko.jaskari@honka.com

JAKELU

OMX Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!