Tulikivi Oyj:n vuosikertomus 2015

Tulikivi Oyj:n vuosikertomus 2015

Julkaistu: 2016-03-24 10:00:00 CET
Tulikivi Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Tulikivi Oyj:n vuosikertomus 2015

TULIKIVI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

83900 JUUKA 24.3.2016 klo 11.00

VUOSIKERTOMUS 2015

Tulikivi Oyj:n vuosikertomus sisältäen vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen

toimitusjohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.tulikivi.com

Liitteet: Tulikivi Oyj:n vuosikertomus 2015, pdf

Liitteet:
Vuosikertomus 2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kutsu Componenta Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Componenta Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Julkaistu: 2016-03-24 09:05:00 CET
Componenta Oyj
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Kutsu Componenta Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Componenta Oyj Pörssitiedote 24.3.2016 klo 10.05

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 15.4.2016 klo 12.00 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.

A.YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Optio-oikeuksien antaminen

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Componenta-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 10 000 000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 10 000 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2020 – 31.3.2022. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,50 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu osakkeen käypään arvoon. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Hallitus voi päättää optio-oikeuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista. Optio-oikeuksia jaetaan vain, jos yhtiö päättää toteuttaa suunnittelemansa rahoitusjärjestelyn.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osake annista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 100 000 000 osaketta. Valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää esimerkiksi sellaisten eritysten oikeuksien myöntämisestä, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja). Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeantiin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

8. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu samoin kuin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2015 ja hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat saatavilla Componenta Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.componenta.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 29.4.2016 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.4.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.4.2016 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta ir.componenta@componenta.com;
b) puhelimitse numeroon 010 403 2701;
c) telefaksilla numeroon 010 403 2721; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki.

Osakkeenomistajien Componenta Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 5.4.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.4.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiö kokoukseen sellaisen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Componenta Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.3.2016 yhteensä 97 269 224 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Helsinki 24. maaliskuuta 2016

COMPONENTA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Liitteet:
Componentan optio_oikeuksien 2016 ehdot.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Componenta valmistelee rahoitusasemansa vahvistamista 30 – 40 miljoonan euron vaihdettavalla pääomalainalla ja merkittävillä taserakenteen muutoksilla

Componenta valmistelee rahoitusasemansa vahvistamista 30 – 40 miljoonan euron vaihdettavalla pääomalainalla ja merkittävillä taserakenteen muutoksilla

Julkaistu: 2016-03-24 08:55:00 CET
Componenta Oyj
Pörssitiedote
Componenta valmistelee rahoitusasemansa vahvistamista 30 – 40 miljoonan euron vaihdettavalla pääomalainalla ja merkittävillä taserakenteen muutoksilla
Componenta Oyj Pörssitiedote 24.3.2016 klo 9.55

Componenta on tiedottanut 4.12.2015 maksuvalmiuden ja suunnitteilla olevan strategian toteuttamisedellytysten turvaavien rahoitusneuvotteluiden aloittamisesta ja 11.3.2016 Componenta tiedotti rahoitusneuvotteluiden etenemisestä. Componenta valmistelee rahoitusratkaisua toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi ja rahoitusasemansa vahvistamiseksi. Suunnitellussa rahoitusratkaisussa pyritään muun muassa laskemaan liikkeeseen uusi vaihdettava pääomalaina, neuvottelemaan emoyhtiön vakuudellisia lainoja koskevista järjestelyistä, neuvottelemaan Turkin tytäryhtiön rahoituksesta turkkilaisten pankkien kanssa sekä myymään Componentan mäntäliiketoiminta.

Hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 15.4.2016, jossa haetaan hallitukselle valtuutusta päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voisi olla enintään 100 000 000 osaketta. Samalle yhtiökokoukselle esitetään uuden ylimmän johdon sitouttamiseksi ja kannustamiseksi perustettavan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän hyväksymistä. Yhtiökokouskutsusta annetaan erillinen pörssitiedote. Valtuutuksen nojalla on tarkoitus ensi vaiheessa laskea liikkeeseen osakkeiksi vaihdettavissa oleva pääomalaina, jonka määrä olisi alustavasti yhteensä 30 – 40 milj. euroa. Vaihdettavaa pääomalainaa merkitsisivät rajattu joukko valikoituja ammattimaisia sijoittajia. Lainan merkinnän maksuun voitaisiin käyttää rahaa tai yhtiöltä olevia saatavia. Osakkeiden vaihtokurssiksi kaavaillaan 50 senttiä. Vaihtokurssi perustuu Yhtiön osakkeiden vallitsevaan markkinahintaan ja sijoittajien antamiin alustaviin indikaatioihin. Yhtiö on saanut tähän liittyen alustavia ehdollisia indikaatioita eräiltä institutionaalisilta sijoittajilta yli 20 miljoonan euron edestä.

Yhtiö selvittää lisäksi ydinliiketoimintoihinsa kuulumattomien yksiköiden myyntiä. Yhtiö käy parhaillaan keskusteluja Pietarsaaressa mäntiä valmistavan Componenta Pistons -yksikön myynnistä.

Tavoiteltu järjestely muodostaa kokonaisuuden, joka toteutuessaan vahvistaa merkittävästi yhtiön tasetta ja luo mahdollisuuden lähteä toteuttamaan Yhtiön uutta strategiaa.

Toimenpideohjelman toteutuminen on ehdollinen ja sen toteuttamiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Yhtiön tavoitteena on tiedottaa järjestelystä tarkemmin 15.4.2016 mennessä.

Helsinki 24. maaliskuuta 2016

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Savon Sanomien päätoimittajaksi Seppo Rönkkö

Savon Sanomien päätoimittajaksi Seppo Rönkkö

Julkaistu: 2016-03-24 08:45:00 CET
Keskisuomalainen Oyj
Pörssitiedote
Savon Sanomien päätoimittajaksi Seppo Rönkkö

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 24.3.2016 klo 9.45

Savon Sanomien päätoimittajaksi Seppo Rönkkö

Savon Sanomat-lehden vastaavaksi päätoimittajaksi on tänään nimitetty LuK Seppo Rönkkö (57). Hän on hoitanut tehtävää väliaikaisesti edellisen päätoimittajan Jari Tourusen lähdettyä yhtiöstä strategisten näkemyserojen takia lokakuussa 2015. Rönkkö on aloittanut toimittajana Iisalmen Sanomissa ja toiminut myöhemmin Savon Sanomissa, mm. toimituspäällikkönä, uutispäällikkönä ja taloustoimituksen esimiehenä.

Keskisuomalainen Oyj:n konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi: ”Seppo Rönkkö osoitti pystyvänsä johtamaan Savon Sanomien toimitusta kuluvan talven suurten uudistusprojektien aikana, kun lehden verkkopalvelut uusittiin ja siirryttiin tabloidiin. Päätoimittaja Rönkkö pystyy talon tuntevana, kokeneena journalistina jatkamaan lehden toimintamallin ja organisaation modernisointia. Hänellä on myös valmis, toimiva kontaktiverkko asiakkaisiin ja sidosryhmiin.”

Savon Media Oy:n toimitusjohtaja Erkki Summanen on tyytyväinen valintaan: ”Savon Sanomien tuotekehitys ja Keskisuomalainen-konsernin Savon alueen lehtien sisällöntuotantoyhteistyön rakentaminen jatkuvat nyt ilman keskeytyksiä, kun uusi päätoimittaja löytyi yhtiön sisältä. Mediamurroksessa pärjääminen vaatii jatkuvia ponnisteluja tuotteen ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi. Seppo Rönkkö on tähän tilanteeseen sopiva savolainen päätoimittaja, joka tuntee hyvin lukijamme, toimintaympäristömme, tuotteemme ja avainhenkilöt.”

Savon Sanomia kustantava Savon Media Oy on Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö. Lehti ilmestyy seitsemän kertaa viikossa, ja sen tarkistettu LT-levikki on 50.099 kpl. Lehden ja sen verkkopalveluiden kokonaistavoittavuus on 284.000 kpl. Keskisuomalainen-konserniin kuuluu yhteensä 60 lehteä.

Vesa-Pekka Kangaskorpi

Konsernijohtaja, Keskisuomalainen Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Erkki Summanen, Savon Media Oy, p. 050-5555471

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Biohit Oyj:n vuosikertomus 2015 on julkaistu

Biohit Oyj:n vuosikertomus 2015 on julkaistu

Julkaistu: 2016-03-24 08:30:00 CET
Biohit Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Biohit Oyj:n vuosikertomus 2015 on julkaistu

Biohit Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 24.3.2016 9:30 paikallista aikaa (EET)

Biohit Oyj:n vuosikertomus 2015 on julkaistu tänään PDF-muodossa. Vuosikertomus sisältää sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2015, hallituksen toimintakertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi, ja se on luettavissa ja ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.biohit.fi/sijoittajat.

Liite: Biohit Oyj vuosikertomus 2015

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Biohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on “Innovating for Health” – tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Liitteet:
Biohit_Vuosikertomus_2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

KONECRANES ILMOITTAA TEREX CORPORATIONIN TIEDOTTEESTA KOSKIEN ZOOMLIONIN EHDOTUSTA

KONECRANES ILMOITTAA TEREX CORPORATIONIN TIEDOTTEESTA KOSKIEN ZOOMLIONIN EHDOTUSTA

Julkaistu: 2016-03-24 08:10:00 CET
Konecranes Oyj
Pörssitiedote
KONECRANES ILMOITTAA TEREX CORPORATIONIN TIEDOTTEESTA KOSKIEN ZOOMLIONIN EHDOTUSTA

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.3.2016 klo 9:10

Terex Corporation (”Terex”) on ilmoittanut Konecranesille Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co:n (“Zoomlion”) tekemästä päivitetystä ei-sitovasta ehdollisesta ehdotuksesta ostaa käteisellä kaikki Terexin osakkeet hintaan 31,00 Yhdysvaltain dollaria per osake. Terex on todennut 23.3.2016 antamassaan tiedotteessa koskien päivitettyä ei-sitovaa ehdotusta seuraavasti: “Ehdotus on ehdollinen, muun muassa, viranomaishyväksynnöille Yhdysvalloissa ja Kiinassa sekä Zoomlionin osakkeenomistajien hyväksynnälle. Terexin hallitus, lainopillisten ja taloudellisten neuvonantajiensa avustamana, on päättänyt jatkaa neuvotteluja Zoomlionin kanssa sitovista ehdoista varmistaakseen, että se voi saada Zoomlionilta sellaisen sitovan ehdotuksen, joka mahdollistaa järjestelyn toteuttamisen suurella varmuudella. Ei ole mitään varmuutta, että tyydyttävää ehdotusta saadaan.”

Edelleen, Terex toteaa tiedotteessaan, että “Terexin hallitus ei ole muuttanut suositustaan koskien tukeansa ehdotetulle yhdistymiselle Konecranesin kanssa. Ennen kuin Terexin olemassa oleva sopimus Konecranesin kanssa on päätetty, Terex ei saa tehdä sopimusta Zoomlionin kanssa. Terex ei voi päättää sen olemassa olevaa sopimusta ilman Konecranesin suostumusta ennen kuin Terexin osakkeenomistajat ovat äänestämällä hylänneet järjestelyn Konecranesin kanssa tai Terexillä on muuten oikeus päättää Konecranesin kanssa tekemänsä sopimus.”

Konecranes on edelleen vakuuttunut, että tasavertaisten yhtiöiden yhdistyminen Terexin kanssa on erittäin houkutteleva mahdollisuus molemmille yhtiöille ja niiden osakkeenomistajille. Konecranes tavoittelee edelleen tasavertaisten yhtiöiden yhdistymistä Terexin kanssa liiketoimintojen yhdistämistä koskevan sopimuksen ja sulautumissuunnitelman (“Yhdistymissopimus”, englanniksi Business Combination Agreement and Plan of Merger) mukaisesti. Yhdistymissopimus on saatavilla Konecranesin nettisivuilla osoitteessa www.konecranes.com/sijoittajat.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Vuorineuvos Stig Gustavson, hallituksen varapuheenjohtaja, Konecranes Oyj, soittopyynnöt puh. 040 198 9978

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2015 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 126 miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 900 työntekijää ja 600 toimipistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä dokumentti sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka koskevat tulevaisuuden tapahtumia, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat Terex:iä tai Konecranesia, tässä dokumentissa kuvailtua yritysjärjestelyä ja tällaisesta yritysjärjestelystä odotettavissa olevia etuja sekä Terex:n ja Konecranesin yhdistyneiden liiketoimintojen tulevaisuuden taloudellista tulosta perustuen kummankin yhtiön tämän hetkisiin odotuksiin. Tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Dokumentissa käytettyjen sanojen “saattaa”, “odottaa”, “aikoo”, “ennakoi”, “suunnittelee”, “ennustaa”, “arvioi”, sekä näiden sanojen kielteisten muotojen ja analogisten tai vastaavien ilmaisujen tarkoituksena on tehdä tunnistettaviksi tulevaisuutta koskevat lausumat. Mikäli tällaisia sanoja ei esiinny, se ei kuitenkaan tarkoita, että lausuma ei olisi tulevaisuutta koskeva. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Terex:n ja Konecranesin tämän hetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin tulevaisuuden tapahtumista. Nämä lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa.

Koska tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, saattavat todelliset tulokset poiketa olennaisesti näistä lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ovat muun muassa: Terex:n ja Konecranesin kyky saada yritysjärjestelylle osakkeenomistajien hyväksyntä, Terex:n ja Konecranesin kyky saada yritysjärjestelylle viranomaisten hyväksyntä, mahdollisuus siihen, että yritysjärjestelyn toteuttamiseen tarvittava aika on oletettua pidempi, yritysjärjestelyn odotettujen hyötyjen saavuttaminen, Terex:n ja Konecranesin liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät riskit, Terex:n ja Konecranesin liiketoimintojen mahdollinen kärsiminen ehdotettuun yritysjärjestelyyn liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta, sekä muut tekijät, riskit ja epävarmuustekijät, jotka ilmenevät tarkemmin Terex:n SEC:lle rekisteröimistä julkisista asiakirjoista sekä Konecranesin vuosikertomuksista ja osavuosikatsauksista. Konecranes ei sitoudu päivittämään tässä dokumentissa olevia tulevaisuutta koskevia lausumia.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä dokumentti liittyy Terex:n ja Konecranesin ehdotettuun yhdistymiseen, jonka yhteydessä kaikki Terex:n osakkeet vaihdetaan Konecranesin osakkeisiin (tai American Depositary Share -osaketalletustodistuksiin, mikäli tarpeen). Tämä dokumentti on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa eikä pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Terex:n osakkeita. Tämä dokumentti ei myöskään korvaa alustavaa esitettä, joka sisältyy Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaiseen Registration Statement -asiakirjaan Form F-4:llä (“Rekisteröintiasiakirja”), jonka Konecranes tulee jättämään hyväksyttäväksi Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaiselle SEC:lle, Prospectus / Proxy -asiakirjaa, jonka Terex tulee jättämään hyväksyttäväksi SEC:lle, eikä Konecranesin listalleottoesitettä, jonka Konecranes tulee jättämään hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle (edellä mainitut asiakirjat aika ajoin tehtyine muutoksineen tai täydennyksineen “Yhdistymisasiakirjat”). Yhdysvalloissa ei tulla tarjoamaan arvopapereita muuten kuin Yhdysvaltojen arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10 edellytykset täyttävän esitteen välityksellä.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOITETAAN LUKEMAAN YHDISTYMISASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT SELLAISET RELEVANTIT ASIAKIRJAT, JOTKA KONECRANES TAI TEREX ON TOIMITTANUT TAI SAATTAA TOIMITTAA SEC:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE NIIDEN TULLESSA SAATAVILLE, KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TAI SAATTAVAT SISÄLTÄÄ SELLAISTA TÄRKEÄÄ TIETOA, JOSTA SIJOITTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULISI OLLA TIETOISIA ENNEN MINKÄÄN EHDOTETTUUN YHDISTYMISEEN LIITTYVIEN PÄÄTÖSTEN TEKEMISTÄ.

Tähän dokumenttiin sisältyvää tietoa ei saa suoraan eikä epäsuorasti julkaista, luovuttaa tai jakaa missään maassa tai alueella, jossa asianomaisen tiedon julkaisemista, luovuttamista tai jakamista rajoitetaan lailla tai asetuksilla. Näin ollen sellaisissa maissa tai alueilla, joihin näitä aineistoja julkaistaan, luovutetaan tai jaetaan, oleskelevien henkilöiden tulee tutustua asianomaisiin lakeihin ja asetuksiin sekä noudattaa niitä. Konecranes tai Terex eivät ole vastuussa kenenkään henkilön mistään sellaisista rikkomuksista, jotka liittyvät mihinkään tällaisiin rajoituksiin. Yhdistymisasiakirjat ja muut edellä viitatut dokumentit tulevat soveltuvin osin olemaan saatavilla ilmaiseksi SEC:n kotisivuilla (www.sec.gov), mikäli Konecranes tai Terex toimittaa tai jättää ne hyväksyttäväksi SEC:lle, tai kirjoittamalla osoitteeseen Anna-Mari Kautto, Sijoittajasuhdeassistentti, Konecranes Oyj, PL 661, FI-05801 Hyvinkää tai osoitteeseen Elizabeth Gaal, Investor Relations Associate, Terex, 200 Nyala Farm Road, Westport, CT 06880, Yhdysvallat.

Konecranesin ja Terex:n sekä niiden kummankin hallituksen jäsenten, johtajien ja työntekijöiden ja muiden henkilöiden voidaan katsoa osallistuvan valtakirjojen keräämiseen yhdistymistä koskien. Konecranesin hallituksen jäseniä ja johtajia koskevat tiedot ovat saatavilla Konecranesin vuotta 2014 koskevassa vuosikertomuksessa internet-sivustolla www.konecranes.com. Terex:n hallituksen jäseniä ja johtajia koskevat tiedot sekä heidän osakeomistuksiaan Terex:ssä koskevat tiedot ovat saatavilla Terex:n SEC:lle 1.4.2015 toimittamassa Schedule 14A -asiakirjassa. Lisätietoja näiden henkilöiden intresseistä sekä Konecranesin ja Terex:n hallituksen jäseniä ja johtajia koskevia tietoja tulee olemaan saatavilla proxy statement -asiakirjassa ja esitteessä sitten, kun se julkaistaan. Nämä asiakirjat tulevat olemaan saatavilla ilmaiseksi edellä ilmoitetuissa paikoissa.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Ahlstrom julkaisee vertailukelpoiset segmettitiedot jatkuvien toimintojen osalta vuodelta 2015

Ahlstrom Corporation

Ahlstrom julkaisee vertailukelpoiset segmettitiedot jatkuvien toimintojen osalta vuodelta 2015

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.3.2016 klo 09.00

Ahlstrom julkaisee vertailukelpoiset segmettitiedot jatkuvien toimintojen osalta vuodelta 2015

Ahlstrom julkaisee uuden liiketoimintarakenteensa mukaiset vertailukelpoiset segmenttiluvut jatkuvien toimintojen osalta vuodelta 2015.

Vertailukelpoiset segmenttitiedot

Ahlstrom ilmoitti 19.11.2015 yksinkertaistavansa edelleen liiketoimintarakennettaan päätöksenteon nopeuttamiseksi ja toimintojen selkeyttämiseksi. Yhtiön liiketoiminta on 1.1.2016 alkaen koostunut kahdesta liiketoiminta-alueesta: Filtration & Performance ja Specialties.

Filtration & Performance -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat moottorien ja teollisuuden suodatinmateriaalit, teolliset kuitukankaat (aiemmin erikoiskuitukankaat) ja tapettimateriaalit sekä julistepaperit. Specialties-liiketoiminta-alueeseen kuuluvat elintarvike- ja juomapakkaukset, erikoissuodatinmateriaalit (Advanced Liquid Technologies), teippimateriaalit ja terveydenhuollon materiaalit.

Lopetetut toiminnot

Ahlstrom allekirjoitti 21.1.2016 sopimuksen Building & Wind -liiketoimintayksikkönsä myynnistä yhdysvaltalaiselle, New Yorkin pörssissä noteeratulle Owens Corningille. Velaton kauppahinta on 73 miljoonaa euroa, mikä tarkentuu oikaistun käyttökatteen (EBITDA) mukaan. Järjestelyn odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Myytävä liiketoimintayksikkö raportoidaan osana lopetettuja toimintoja.

Edellä mainitut muutokset huomioidaan konsernin taloudellisessa raportoinnissa 28.4.2016 julkaistavasta tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksesta alkaen. Vuoden 2015 vertailukelpoiset segmenttiluvut jatkuvien toimintojen osalta löytyvät alla olevista taulukoista sekä tämän tiedotteen liitetiedostosta. Aikaisemmille ajanjaksoille vertailulukuja ei ole saatavilla.

Konsernin tuloslaskelma 2015 2015 2015 2015 2015
milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Vuosi
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 251,5 258,5 246,2 235,5 991,6
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -209,0 -212,6 -206,7 -209,7 -838,0
Bruttokate 42,6 45,9 39,5 25,8 153,7
Myynnin ja markkinoinnin kulut -11,2 -9,9 -8,4 -9,2 -38,7
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -4,3 -4,5 -4,3 -7,3 -20,4
Hallinnon kulut -18,3 -18,3 -18,6 -18,0 -73,2
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 2,2 0,7 0,1 -0,3 2,8
Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 -7,5 -7,5
Liikevoitto/- tappio 11,0 13,9 8,3 -16,5 16,6
Liikevoitto/- tappio, % 4,4 5,4 3,4 -7,0 1,7
* Oikaistu liikevoitto/ -tappio 10,3 14,9 9,6 6,8 41,6
Oikaistu liikevoitto/- tappio, % 4,1 5,8 3,9 2,9 4,2
Rahoitustuotot ja -kulut 1,1 5,0 -1,5 -4,4 0,3
Osuus pääomamenetelmällä yhdisteltyjen tuotosta 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2
Voitto/tappio ennen veroja 12,1 18,9 6,8 -20,8 17,1
Tuloverot -4,9 -4,8 -4,4 0,4 -13,7
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista 7,2 14,1 2,5 -20,4 3,4
Lopetetut toiminnot:
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 1,6 1,7 1,7 0,2 5,2
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä
Tilikauden voitto/tappio 8,8 15,8 4,1 -20,2 8,6
Jakautuminen
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,5 0,5 -0,4 -0,2 -0,7
Emoyhtiön omistajille 9,3 15,3 4,6 -19,9 9,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) %, jatkuvat toiminnot 7,2 9,3 5,9 -12,2 3,0
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,13 0,26 0,03 -0,47 -0,05
Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot 0,17 0,29 0,06 -0,46 0,06
* Ei sisällä uudelleen järjestelykuluja, arvonalentumisia tai myyntivoittoja ja -tappioita.
Konsernin tase 2015 2015 2015 2015
Milj. euroa 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 366,2 349,0 333,7 319,5
Liikearvo 75,1 73,2 72,7 74,3
Muut aineettomat hyödykkeet 14,0 13,3 13,0 12,4
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt sijoitukset 15,3 15,3 15,4 15,5
Muut sijoitukset 41,4 12,8 0,3 0,3
Muut saamiset 6,7 6,4 6,0 5,8
Laskennalliset verosaamiset 75,6 71,5 69,4 70,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 594,3 541,6 510,3 498,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 116,5 119,6 118,1 109,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 193,6 185,1 174,3 143,9
Tuloverosaamiset 1,2 0,9 0,9 1,6
Muut sijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahavarat 45,3 42,3 61,1 46,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä 356,7 348,0 354,4 301,5
Myytävänä olevat omaisuuserät 51,2 51,4 49,0 41,0
Varat yhteensä 1002,2 941,0 913,8 841,1
Oma pääoma 343,2 337,3 317,1 299,4
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 138,9 137,8 132,4 126,9
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 97,6 92,5 97,9 100,3
Varaukset 0,6 0,6 0,4 0,7
Laskennalliset verovelat 2,3 1,9 2,1 2,0
Muut velat 0,0 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 239,4 232,8 232,8 229,9
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 163,1 142,7 136,9 119,0
Ostovelat ja muut velat 230,0 202,2 201,8 170,0
Tuloverovelat 0,6 1,3 1,9 1,5
Varaukset 9,7 9,5 8,0 7,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 403,4 355,7 348,7 297,6
Velat yhteensä 642,9 588,4 581,5 527,5
Myytävänä olevat omaisuuserät 16,1 15,2 15,2 14,2
Oma pääoma ja velat yhteensä 1002,2 941,0 913,8 841,1
Konserni, sisältäen lopetetut toiminnot
Korolliset nettovelat 254,0 233,8 203,7 195,9
Velkaantumisaste, % 74,0 69,3 64,2 65,4
Omavaraisuusaste, % 34,3 35,9 34,8 35,8
Segmenttitiedot 2015 2015 2015 2015 2015
Milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Vuosi
Filtration & Performance 150,5 154,2 147,6 140,2 592,5
Specialties 105,7 108,3 104,0 100,4 418,5
Muut toiminnot 15,5 13,8 9,3 10,9 49,5
Sisäinen myynti -20,2 -17,8 -14,7 -16,0 -68,8
Liikevaihto 251,5 258,5 246,2 235,5 991,6
Filtration & Performance 5,2 3,7 2,6 2,1 13,6
Specialties 6,4 5,4 4,2 4,6 20,5
Muut toiminnot 8,6 8,7 8,0 9,4 34,7
Sisäinen myynti 20,2 17,8 14,7 16,0 68,8
Filtration & Performance 7,0 8,0 3,6 -7,8 10,8
Specialties 6,6 6,8 6,7 -5,5 14,6
Muut toiminnot -2,5 -1,0 -2,0 -3,3 -8,9
Eliminoinnit -0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Liikevoitto / -tappio 11,0 13,9 8,3 -16,5 16,6
Filtration & Performance 7,0 8,0 4,5 2,8 22,4
Specialties 6,6 7,4 7,1 4,6 25,7
Muut toiminnot -3,3 -0,6 -2,1 -0,6 -6,6
Eliminoinnit -0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Oikaistu liikevoitto / -tappio 10,3 14,9 9,6 6,8 41,6
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %
Filtration & Performance 10,6 11,7 5,5 -12,7 4,5
Specialties 13,0 13,1 13,4 -11,6 7,6
Konserni, jatkuvat toiminnot (ROCE), % 7,2 9,3 5,9 -12,2 3,0
Filtration & Performance 278,8 267,3 251,6 237,1 237,1
Specialties 209,1 205,2 193,9 187,3 187,3
Muut toiminnot -46,7 -26,5 -34,5 -34,7 -34,7
Eliminoinnit -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
Nettovarat yhteensä 440,9 445,9 410,9 389,5 389,5
Filtration & Performance 1,5 3,3 2,7 7,8 15,4
Specialties 0,5 0,9 1,7 4,4 7,5
Muut toiminnot 0,8 0,7 0,9 0,7 3,1
Investoinnit yhteensä 2,9 4,9 5,3 12,9 26,0
Filtration & Performance -7,3 -7,5 -7,3 -7,2 -29,3
Specialties -5,1 -5,3 -5,1 -14,8 -30,3
Muut toiminnot -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 -3,1
Poistot yhteensä -13,2 -13,6 -13,3 -22,7 -62,7
Filtration & Performance -7,5 -7,5
Specialties
Muut toiminnot
Arvonalentumiset yhteensä -7,5 -7,5
Filtration & Performance -0,1 -0,1 -0,9 -10,6 -11,6
Specialties -0,6 -0,4 -10,2 -11,2
Muut toiminnot 0,8 -0,4 0,0 -2,7 -2,3
Oikaisuerät yhteensä 0,7 -1,1 -1,3 -23,4 -25,1
Filtration & Performance 57,0 57,1 56,1 53,1 223,3
Specialties 29,8 30,4 28,3 27,4 115,9
Muut toiminnot 1,6 1,3 0,4 0,3 3,6
Eliminoinnit -2,9 -2,2 -1,7 -1,6 -8,5
Myyntitonnit yhteensä, tuhatta tonnia 85,5 86,5 83,1 79,2 334,3
Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.

Lisätietoja:
Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-24 08:01 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/24/Ahlstrom+julkaisee+vertailukelpoiset+segmettitiedot+jatkuvien+toimintojen+osalta+vuodelta+2015+HUG1997360.html

Metso sai tilauksen Gécamines-yhtiöltä kokonaisesta murskaus- ja seulontalaitoksesta Senegaliin

Metso Corporation

Metso sai tilauksen Gécamines-yhtiöltä kokonaisesta murskaus- ja seulontalaitoksesta Senegaliin

Metso Oyj:n lehdistötiedote 24.3.2016 klo 9:00 paikallista aikaa

Gécamines luottaa toistamiseen Metson kokonaisvaltaiseen laitossuunnitteluun ja asennukseen kivenmurskaamollaan Senegalissa lähellä Dakaria.

Metso on allekirjoittanut sopimuksen Vicat-konserniin kuuluvan länsiafrikkalaisen Gécamines-yhtiön kanssa toisesta kokonaisesta murskaus- ja seulontalaitoksesta.
Tilaus on kirjattu vuoden 2015 viimeiselle neljännekselle. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Tilaus sisältää ensimmäisen ja toisen vaiheen murskaus- ja seulonta-asemat uusine murskaimineen ja seuloineen. Metso myös integroi nykyiset kolmannen vaiheen murskaimet, toisen vaiheen seulan ja kuljettimet osaksi prosessia.

Prosessisuunnittelun ja koko laitoksen lisäksi Metso toimittaa C125-leukamurskaimen ja HP300-kartiomurskaimen sekä asentaa uudelleen kaksi HP200-murskainta kolmannen vaiheen asemalle murskaamaan 250 tonnia kiveä tunnissa paikallisille markkinoille.

Laitoksen suunnittelussa on noudatettu Ranskan louhoksille asettamia määräyksiä ja normeja, joissa painotetaan pölynsidonnan merkitystä.

Kyseessä on Metson toinen tilaus Gécamines-yhtiöltä. Edellinen tilaus vuodelta 2011 sisälsi kokonaisen murskaus- ja seulontalaitoksen, joka murskaa 600 tonnia kiveä tunnissa.

Sodevit Gécamines on ollut merkittävä toimija Senegalin sementtiteollisuudessa vuodesta 1999 lähtien. Yhtiöllä on maassa kaksi louhosta.

Vicat-konsernin kolmessa ydindivisioonassa työskentelee lähes 7 900 henkilöä, ja niiden liikevaihto oli 2 458 miljoonaa euroa vuonna 2015. Konserni toimii yhdessätoista maassa, ja lähes 68 % sen myynnistä tulee Ranskan ulkopuolelta. Vicat-konsernin teolliset perinteet ulottuvat vuoteen 1817, jolloin Louis Vicat keksi keinotekoisen sementin.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

François Wintergerst, myyntijohtaja, projektitoimitukset, Kivenmurskaus-liiketoimintalinja, Metso, puh. +33 6 07 94 01 20, sähköposti: francois.wintergerst(at)metso.com

Grégoire Daviron, myyntijohtaja, Ranska, Metso, puh. +33 (0)6 45 80 48 12, sähköposti: gregoire.daviron(at)etso.com

Helena Marjaranta, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: helena.marjaranta@metso.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-24 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/24/Metso+sai+tilauksen+G%C3%A9camines+yhti%C3%B6lt%C3%A4+kokonaisesta+murskaus+ja+seulontalaitoksesta+Senegaliin+HUG1997354.html

Sponda merkintäetuoikeusanti toteutettiin menestyksekkäästi

Sponda merkintäetuoikeusanti toteutettiin menestyksekkäästi

Julkaistu: 2016-03-24 08:00:00 CET
Sponda Oyj
Pörssitiedote (Vastuuvapauslauseke)
Sponda merkintäetuoikeusanti toteutettiin menestyksekkäästi

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Sponda Oyj Pörssitiedote 24.3.2016, klo 09:00

Sponda merkintäetuoikeusanti toteutettiin menestyksekkäästi

Sponda Oyj:n (”Sponda”) 220,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”) merkintäaika päättyi eilen 23.3.2016. Osakeannissa tarjotut osakkeet merkittiin kokonaisuudessaan. Alustavan tuloksen mukaan Osakeannissa merkittiin merkintäoikeuksien perusteella yhteensä noin 19,4 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 34,3 % tarjotuista noin 56,6 miljoonasta uudesta osakkeesta (”Tarjottavat osakkeet”). Forum Fastighets Ab (ennen yhtiömuodon muutostaan Forum Fastighets Kb) on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa merkitsemättä jäävät Tarjottavat osakkeet (”Lisämerkintäsitoumus”). Alustavan tuloksen mukaan Lisämerkintäsitoumuksen perusteella tehtävä merkintä kattaa noin 37,2 miljoonaa Tarjottavaa osaketta, joka vastaa noin 65,7 % Tarjottavista osakkeista.

Tarjottavat osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Spondassa siitä lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä Spondan osakasluetteloon arviolta 1.4.2016. Tarjottavat osakkeet eivät oikeuta 21.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilikaudelta 2015 1.4.2016 maksettavaan osinkoon.

Tarjottavia osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet, pois lukien Lisämerkintäsitoumuksen perusteella merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat osakkeet, joita vastaan ei anneta väliaikaisia osakkeita, otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) tänään 24.3.2016. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Spondan nykyiseen osakelajiin, kun Tarjottavat osakkeet, mukaan lukien Lisämerkintäsitoumuksen perusteella merkityt uudet osakkeet, on rekisteröity kaupparekisteriin, minkä odotetaan tapahtuvan arviolta 1.4.2016. Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla yhdessä Spondan nykyisten osakkeiden kanssa alkaa arviolta 1.4.2016.

Sponda julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen arviolta 31.3.2016.

Helsingissä 24.3.2016

Sponda Oyj

Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 020 431 3311

VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter