Etusivu » Arkistot 23.3.2016

KONECRANES OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

KONECRANES OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Julkaistu: 2016-03-23 16:30:00 CET
Konecranes Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
KONECRANES OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.3.2016 klo 17:30

Konecranesin ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen kokouksessa Stig Gustavson ilmoitti, ettei hän ikänsä johdosta olisi käytettävissä jatkamaan hallituksen puheenjohtajana, mutta että hän mielellään jatkaa tehtävissä yhtiön hyväksi. Hallitus valitsi Christoph Vitzthumin hallituksen puheenjohtajaksi ja Stig Gustavsonin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

“Otan hallituksen puheenjohtajan tehtävän suurella vakavuudella vastaan tässä mielenkiintoisessa ja vaativassa kehitysvaiheessa, jossa yhtiö on,” sanoo hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum. “Minun on ilo todeta, että Stig Gustavson on lupautunut tukemaan minua tehtävässäni ja erityisesti yhdistymiseen liittyvissä kysymyksissä,” hän jatkaa.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Svante Adde, ja jäseniksi Ole Johansson ja Malin Persson. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Bertel Langenskiöld, ja jäseniksi Stig Gustavson ja Christoph Vitzthum.

Hallituksen jäsenistä Stig Gustavsonin katsotaan hallituksen kokonaisarvion perusteella olevan riippuvainen yhtiöstä, kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranesissa ja hänen suuri äänivaltansa yhtiössä. Hän on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenistä Ole Johanssonin katsotaan olevan riippuvainen yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, kun otetaan huomioon hänen nykyinen tehtävänsä Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajana. Bertel Langenskiöldin katsotaan olevan riippuvainen yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, kun otetaan huomioon hänen aikaisempi tehtävänsä Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana.

Vaikka sekä Svante Adde että Malin Persson ovat toimineet yhtiön hallituksen jäseninä yli kymmenen peräkkäisen vuoden ajan, heidän katsotaan olevan yhtiöstä riippumattomia, sillä hallituksen kokonaisarvion mukaan tämä tai mikään muu tekijä ei vaaranna heidän riippumattomuuttaan. Christoph Vitzthum, joka on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuoden ajan, on riippumaton sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2015 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 126 miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 900 työntekijää ja 600 huoltopistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset sekä omien osakkeiden hankkiminen

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset sekä omien osakkeiden hankkiminen

United Bankers Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.3.2016 kello 17:00

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset sekä omien osakkeiden hankkiminen

United Bankers Oyj:n 23.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous:

vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015
vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 maksettavaksi osingoksi 2,35 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.3.2016 ja maksupäivä 5.4.2016
hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden hankkimisesta.
valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Timo Ronkainen, Rainer Häggblom ja Eeva Solja.

United Bankers Oyj:n (“United Bankers”, “Yhtiö”) 23.3.2016 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2015.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,35 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.3.2016 ja maksupäivä 5.4.2016.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 3 000 euroa kuukaudessa eli yhteensä 36 000 euroa vuodessa.

Päätettiin, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele UB-konsernin palveluksessa, maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 400 euroa hallituksen kokoukselta, ja että hallituksen jäsenelle, joka työskentelee UB-konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Timo Ronkainen, ja Rainer Häggblom. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Eeva Solja.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää yhtiön A-osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 300 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa omaa A-osaketta, mikä vastaa noin 19,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen ja/tai yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen.

Hallitus valtuutettiin osakeyhtiölain sallimissa rajoissa päättämään kaikista muista osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää osakeanneista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 100 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutettiin muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

A-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä, ja se tulee saataville United Bankers Oyj:n verkkosivuille www.unitedbankers.fi 6.4.2016 mennessä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen 23.3.2016 päätökset

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Johan Linderin ja varapuheenjohtajaksi Carl-Gustaf von Troilin.

Yhtiökokouksen 23.3.2016 hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuen hallitus on järjestäytymiskokouksessaan päättänyt aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Valtuutus koskee enintään 100 000 Yhtiön oman A-osakkeen hankkimista. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiöllä oli 22.3.2016 hallussaan 6007 kappaletta omia A-osakkeita, jotka on hankittu edellisen valtuutuksen puitteissa.

Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsingin ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Omien osakkeiden hankinta voidaan aloittaa heti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Lisätietoja antaa:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 603 830, 09 25 380 221

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 99 henkilöä (12/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 27,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (12/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-23 16:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/23/United+Bankers+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+j%C3%A4rjest%C3%A4ytymiskokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+sek%C3%A4+omien+osakkeiden+hankkiminen+HUG1997189.html

Investors House Oyj:n toimintakertomus, tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 on julkaistu

Investors House Oyj:n toimintakertomus, tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 on julkaistu

Julkaistu: 2016-03-23 15:30:00 CET
Investors House Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Investors House Oyj:n toimintakertomus, tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 on julkaistu

Investors House Oyj

Pörssitiedote, 23.3.2016 klo 16.30

Investors House Oyj:n toimintakertomus, tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 on julkaistu

Investors House Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 sekä selvitys hallinto ja- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 on julkaistu. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 sekä selvitys ohjaus- ja hallintojärjestelmästä vuodelta 2015 on nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.investorshouse.fi.

Helsinki 23.3.2016

Petri Roininen

Toimitusjohtaja

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: OMXNasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet:
Investors House Konsernitilinpäätös.pdf
Investors House Hallintokoodi 2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Raision varsinainen yhtiökokous 23.3.2016

Raision varsinainen yhtiökokous 23.3.2016

Julkaistu: 2016-03-23 15:10:08 CET
Raisio
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Raision varsinainen yhtiökokous 23.3.2016

Raisio Oyj Pörssitiedote 23.3.2016

RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 23.3.2016

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,16 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2.468 osakasta, jotka omistivat 45,3 miljoonaa osaketta eli 27,4 prosenttia koko osakekannasta.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,16 euron osingon maksamisesta jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 5.4.2016 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 29.3.2016 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa.

HENKILÖVALINTOJA

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Erkki Haavisto, Matti Perkonoja, Michael Ramm-Schmidt, Ann-Christine Sundell ja Antti Tiitola päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Perkonojan ja varapuheenjohtajakseen Ramm-Schmidtin.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 prosenttia rahana. Palkkio suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 800 euroa kokoukselta ja 400 euroa puhelinkokoukselta ja jäsenille kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta ja 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi valittiin John Holmberg, Linda Langh, Jukka Niittyoja, Juha Salonen, Matti Seitsonen, Urban Silén ja Mervi Soupas. Heistä Holmberg, Langh, Niittyoja ja Seitsonen ovat uusia jäseniä hallintoneuvostossa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12.000 euroa ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 350 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle päätettiin suorittaa 350 euron palkkio myös jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Esa Kailiala ja KHT Kimmo Antonen sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Leino ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien toimikausi alkoi tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 vaihto- ja 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2017 asti.

Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.200.000 kappaletta ja kanta-osakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään 23.3.2021 asti.

Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 15.2.2016 annetusta pörssitiedotteesta.

Yhtiökokouksen vuonna 2015 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja osakeantivaltuutus lakkaavat 23.3.2016.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
puh. 050 567 3060

Lisätietoja:
rahoitusjohtaja, hallituksen sihteeri Janne Martti, puh. 050 556 6521

Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminnot on jaettu kahteen yksikköön: Brändit ja Raisioagro. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä ja Puola. Kolesterolia alentavien Benecol-tuotteiden markkinat ovat maailmanlaajuiset. Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 521 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaeriä 51,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 1800 henkilöä. Raision parhaiten tunnettuja brändejä ovat Benecol, Benemilk, Elovena, Honey Monster, Fox’s ja Poppets. Benemilk-rehut maidontuotantoon ja Benecol kolesterolin alentamiseen ovat Raision huippuinnovaatioita. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com

Jakelu
Nasdaq
Keskeiset mediat
www.raisio.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

TRAINERS’ HOUSE OYJ – VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TRAINERS’ HOUSE OYJ – VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julkaistu: 2016-03-23 14:15:00 CET
Trainers' House Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
TRAINERS’ HOUSE OYJ – VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Espoo, 2016-03-23 14:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — TRAINERS’ HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 23.3.2016 klo 15:15

Trainers’ House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2016 Espoossa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,että osinkoa tilikaudelta 2015 ei jaeta ja että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille. Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön kertyneiden tappioiden kattamiseksi ylikurssirahastoa alennetaan 494.539,16 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa alennetaan 36.461.365,15 eurolla emoyhtiön taserakenteen selkeyttämiseksi. Alentamisen jälkeen molemmat rahastot on käytetty kokonaan. Kaikkien ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen yhtiölle kertyneet voittovarat ovat -1.512.503,58 euroa lisättynä tilikauden 2015 voitolla 604.019,85 euroa, eli yhteensä -908.483,73 euroa.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kolme (3) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara ja Jari Sarasvuo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne Aktanin.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 13.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää osakeannista yhtiölle itselleen kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen voi olla enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksella kumotaan aikaisemmin annetut valtuutukset koskien osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

TRAINERS’ HOUSE OYJ
Arto Heimonen
toimitusjohtaja

LISÄTIEDOT
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, puh. 040 412 3456

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liitteet:
Pörssitiedote 23.3.2016 FI.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Mari Orttenvuori nimitetty M-Brainin talous- ja rahoitusjohtaksi (CFO)

M-Brain Oy

Mari Orttenvuori nimitetty M-Brainin talous- ja rahoitusjohtaksi (CFO)

M-Brain Oy Yhtiötiedote 23.03.2016 klo 14:00

Mari Orttenvuori nimitetty M-Brainin talous- ja rahoitusjohtaksi (CFO)

Mari Orttenvuori aloittaa 4.4.2016 M-Brainin CFO:na. Hänen vastuullaan tulee olemaan konsernin talous- ja rahoitustoimintojen johtaminen ja kehittäminen. Marista tulee sekä M-Brain Finland -johtoryhmän jäsen että Group Leadership Teamin jäsen.

Aiemmin Mari on toiminut useiden pörssiyhtiöiden talouden eri johtotehtävissä mm. Oriola-KD:ssa, Elisassa, Nokia Siemens Networksissä, Nokialla sekä työskennellyt laskenta-asiantuntijana PricewaterhouseCoopersilla. Mari siirtyy M-Brainille Oriola-KD:n laskentajohtajan tehtävistä. Mari on suorittanut B.Sc. (Hons) Business tutkinnon the Manchester Metropolitan University:ssä.

“Ajantasaisen ja helposti hyödynnettävissä olevan informaation tuottaminen päätöksenteon tueksi innovatiivisilla ratkaisuilla on yhdistelmä, jossa M-Brain on onnistunut. On upeaa aloittaa työt kiehtovalla toimialalla yhtiössä, jonka kasvupotentiaalin rajoja on tuskin vielä koeteltu. Uskon, että laaja-alainen kokemukseni kansainvälisissä palvelu- ja teknologiayrityksissä tuottaa lisäarvoa myös M-Brainille,” sanoo Mari Orttenvuori.

Lisätietoja:

Kim Nyberg, M-Brain
S-posti: kim.nyberg@m-brain.com
Puh. +358 (0)400 430 538

M-Brain Oy:n Hyväksytty neuvonantaja Evli Pankki Oyj / Petteri Nurminen
Puh. +358 (0)40 509 5665

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-23 13:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/23/Mari+Orttenvuori+nimitetty+M+Brainin+talous+ja+rahoitusjohtaksi+CFO+HUG1997104.html

Tapio Kolunsarka aloittaa Ramirent Oyj:n toimitusjohtajana 8.8.2016

Tapio Kolunsarka aloittaa Ramirent Oyj:n toimitusjohtajana 8.8.2016

Julkaistu: 2016-03-23 11:00:00 CET
Ramirent Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
Tapio Kolunsarka aloittaa Ramirent Oyj:n toimitusjohtajana 8.8.2016
RAMIRENT OYJ YHTIÖTIEDOTE 23.3.2016 klo 12.00

VANTAA, FINLAND, 2016-03-23 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Tapio Kolunsarka aloittaa konsernin uutena toimitusjohtajana 8.8.2016, jolloin nykyinen toimitusjohtaja Magnus Rosén jättää Ramirentin jatkaakseen uraa yhtiön ulkopuolella. Ramirent kertoi Tapio Kolunsaran nimityksestä 23.2.2016.

Alkaen 1.5.2016 Tapio Kolunsarka aloittaa työnsä Ramirentilla ja työskentelee yhdessä nykyisen toimitusjohtajan Magnus Rosénin kanssa 8.8.2016 asti.

“Yhdessä työskentely nykyisen toimitusjohtajan kanssa 8.8.2016 asti varmistaa jatkuvuuden yhtiön tärkeissä kehitystoiminnoissa ja sujuvan tehtävien luovutuksen”, sanoo Ulf Lundahl, hallituksen puheenjohtaja.

Tapio Kolunsaran CV löytyy osoitteesta www.ramirent.com.

Lisätiedot:
Ulf Lundahl, hallituksen puheenjohtaja, Ramirent Oyj, puh. +46 708 20 4648

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com

Ramirent on johtava konevuokrausalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen ensiluokkaisia laitteita, palveluja ja osaamista. Ramirentin vuokrausratkaisut yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakennusalaa, teollisuutta, palvelualaa, julkista sektoria ja kotitalouksia. Ramirent toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2015 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 636 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 654 työntekijää 288 toimipisteessä 10 maassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsingissä (osakkeen tunnus: RMR1V). Ramirent – More than machines®.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Valmet toimittaa kolme kattilalaitosta ja automaatiojärjestelmän Kilpilahden uuteen voimalaitokseen Porvoossa

Valmet

Valmet toimittaa kolme kattilalaitosta ja automaatiojärjestelmän Kilpilahden uuteen voimalaitokseen Porvoossa

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 23.3..2016 klo 12:00

Valmet toimittaa kolme kattilalaitosta ja automaatiojärjestelmän Kilpilahden uuteen yhdistettyyn lämpö- ja sähkövoimalaitokseen, joka rakennetaan Porvooseen. Uusi voimalaitos tuottaa höyryä, sähköä ja syöttövettä Nesteen jalostamolle ja Borealiksen petrokemiantehtaalle. Voimalaitoksen rakennuttaa Kilpilahden Voimalaitos Oy, josta Neste omistaa 40 %, Veolia 40 % ja Borealis 20 %. Uuden voimalaitoksen arvioidaan käynnistyvän 2018.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvo on noin 100 miljoonaa euroa. Laitteistot Valmetilta tilasi Tecnicas Reunidas, joka vastaa voimalaitoksen suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta avaimet käteen -periaatteella.

“Voimalaitos toimittaa energiaa teolliseen prosessiin ja on teknisesti haastava. Ratkaisussamme yhdistämme laajan osaamisemme kattilateknologiasta, savukaasujen puhdistuksesta ja prosessiautomaatiosta mahdollistamaan Kilpilahden voimalaitoksen joustavan polttoaineiden käytön, korkean käytettävyyden ja alhaiset päästöt. Kattiloissa voidaan käyttää energiantuotannon polttoaineena useita jalostamon ja petrokemianlaitoksen kiinteitä ja kaasumaisia sivuvirtoja”, sanoo Valmetin EMEA-alueen energia- ja palvelumyynnistä vastaava johtaja Kai Mäenpää.

Teknisiä tietoja toimituksesta

Valmetin toimitus sisältää kolme kattilaa, savukaasujen puhdistusjärjestelmät sekä voimalaitoksen automaatiojärjestelmän. Yksi kattiloista on Valmet CYMIC -boileri, joka perustuu kiertoleijupetiteknologiaan, ja kaksi kattiloista on öljy/kaasukattiloita. Jokaisen kattilan polttoaineteho on 150 megawattia (MW). Kattiloihin liitetään savukaasujen puhdistusjärjestelmät sisältäen pussisuodattimet ja märkäpesurit. Valmet DNA -automaatiojärjestelmä kattaa koko voimalaitoksen. Sopimukseen sisältyy myös laitteiden asennus ja käyttöönotto sekä koulutus.

Kattiloissa yhdistyy korkea polttotehokkuus ja jalostamon useiden eri kiinteiden ja kaasumaisten sivuvirtojen käyttö polttoaineena. Uusi voimalaitos täyttää kaikilta osiltaan uusimmat ympäristövaatimukset, kuten Euroopan komission teollisuuspäästödirektiivin (IED) säännökset.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Kai Mäenpää, myyntijohtaja, energia ja palvelut, EMEA-alue, Valmet, puh. +358 10 676 2410

Kilpilahden voimalaitos Oy
Neste, Veolia ja Borealis ovat sopineet yhteisyrityksestä, joka rakentaa yhdistetyn lämpö- ja sähkövoimalan Nesteen jalostamon ja Borealiksen petrokemiantuotannon tarpeisiin Porvoossa. Laitos tuottaa höyryä ja muita käyttöhyödykkeitä. Neste ja Veolia omistavat Kilpilahden voimalaitos -nimisestä yhteisyrityksestä kumpikin 40 % ja loput 20 % omistaa Borealis. Neste maksaa osuutensa yhteisyrityksen pääomasta luovuttamalla nykyisen Kilpilahden voimalansa yhteisyritykselle.

Uuden voimalaitoksen höyryntuotantokapasiteetti on 450 megawattia ja sähköntuotantokapasiteetti 30 megawattia. Voimalayksiköt käyttävät polttoaineenaan Nesteen ja Borealiksen sivuvirtoja, joista asfalteeni on pääpolttoaine.

Tecnicas Reunidas (TR)
Técnicas Reunidas on yksi harvoista yrityksistä, joka työskentelee öljy- ja kaasuteollisuuden, sähköntuotannon, öljynjalostuksen ja petrokemian teollisuuden aloilla. Vuodesta 1959 TR on suunnitellut ja rakentanut yli tuhat teollista laitosta yli 60 maahan.

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-23 11:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/23/Valmet+toimittaa+kolme+kattilalaitosta+ja+automaatioj%C3%A4rjestelm%C3%A4n+Kilpilahden+uuteen+voimalaitokseen+Porvoossa+HUG1997079.html

Elite Varainhoito Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.3.2016

Elite Asset Management Plc

Elite Varainhoito Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.3.2016

ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE 23.3.2015 klo 11.05.
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Elite Varainhoito Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.3.2016
Elite Varainhoito Oyj:n 23.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous:
– vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015
– vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 maksettavaksi osingoksi 0,077 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.3.2016 ja maksupäivä 5.4.2016
– hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
– valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kari Juurakko, Daniel Pasternack, Janne Nieminen, Rami Niemi ja Juha Tynkkynen
Elite Varainhoito Oyj:n 23.3.2016 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:
Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015
Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2015.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,077 euroa osaketta kohden.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.3.2016 ja maksupäivä 5.4.2016.
Vastuuvapaudesta päättäminen
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Elite Varainhoito -konsernin palveluksessa, maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 500 euroa hallituksen kokoukselta.
Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka työskentelee Elite Varainhoito -konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.
Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi.
Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Kari Juurakko, Daniel Pasternack, Janne Nieminen, Rami Niemi ja Juha Tynkkynen
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Sillanpään.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia B-osakkeita yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.
Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, mukaan lukien annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista sekä liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.
Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai että se on perusteltua yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi.
Hallitukselle annettava valtuutus sisältää lisäksi oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.
Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Valtuutus kumoaa 18.8.2015 päätetyn antivaltuutuksen.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Muutettiin yhtiöjärjestyksen 10 § kuulumaan seuraavasti:
Lunastuslauseke
Jos A-sarjan osake siirtyy muulle kuin yhtiön A-sarjan osakkeen omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava A-sarjan osakkeen siirtymisestä hallitukselle ja yhtiön A-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa siirron kohteena oleva A-sarjan osake seuraavin rajoituksin ja seuraavilla ehdoilla:
1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja mukaan lukien perintö ja avio-oikeus.
2. Lunastushinta vastaa B-sarjan osakkeen kolmen (3) kuukauden kaupankäyntipainotettua keskiarvoa siihen pörssipäivään saakka, joka edeltää päivää, jona yhtiö on saanut tiedon A-sarjan osakkeen siirtymisestä muulle kuin yhtiön A-sarjan osakkeen omistajalle.
3. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
4. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava aluehallintovirastoon.
5. Mikäli useampi A-sarjan osakkeenomistaja haluaa lunastaa lunastusoikeuden kohteena olevat osakkeet, on heillä oikeus lunastaa lunastusoikeuden kohteena olevia osakkeita omistustensa suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet arvotaan lunastukseen oikeutettujen kesken.
6. Mikäli kaikkia lunastusoikeuden kohteena olevia A-sarjan osakkeita ei lunasteta, vaihdetaan ne B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1, ellei hallitus toisin päätä.
Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Elite Varainhoito Oyj:n verkkosivuille www.elitevarainhoito.fi 7.4.2016 mennessä.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen 23.3.2016 päätökset
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Kari Juurakon.
ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj
Daniel Pasternack,
toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi
Kari Juurakko
hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi
Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: 09 6129 670
Elite on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista varainhoitoa kuluttaja-asiakkaille sekä korkeatasoisia palveluita ammattisijoittajille. Elite on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000 ja Elite-konsernin palveluksessa on noin 75 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 30 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,7 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.
JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi
HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-23 10:06 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/23/Elite+Varainhoito+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+23+3+2016+HUG1997070.html

UPM Biokemikaalit perustaa innovaatioyksikön tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicumiin

UPM-Kymmene Corporation

UPM Biokemikaalit perustaa innovaatioyksikön tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicumiin

(UPM, Helsinki, 23.3.2016 klo 10.00 EET) – UPM Biokemikaalit perustaa innovaatioyksikön tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicumiin Meilahteen Helsingissä. Yksikkö keskittyy UPM:n kehittämän selluloosananofibrilliteknologian mahdollistamiin biolääketieteen sovelluksiin. Toiminta Biomedicum Helsingissä vie UPM:n tiimin lähemmäksi lääketieteen alan tutkijoita ja toimijoita.

UPM:n ensimmäinen kaupallinen biolääketieteen tarpeisiin kehitetty tuote, GrowDex®, on selluloosananofibrillihydrogeeli 3D-solukasvatukseen ja sen eri sovelluksiin kuten lääkekehitykseen ja -tutkimukseen. GrowDex® on biologisesti yhteensopiva ihmisen kudosten ja solujen kanssa.

“Biofore-strategiamme perustuu uusiutuvan puubiomassan monipuoliseen käyttöön innovatiivisella, resurssitehokkaalla ja kestävällä tavalla. Kehitämme uusia puupohjaisia materiaaleja, joista GrowDex® on yksi hyvä esimerkki. Biolääketiede on meille uusi ja mielenkiintoinen alue. Tällä hetkellä tutkimuskäytössä sovellettavaa tuotetta voidaan käyttää erilaisten solujen kasvatukseen ja sen parissa työskentelee jo yli 100 UPM:n ulkopuolista tutkijaa maailmanlaajuistesti. Mahdollisia biolääketieteen sovelluksia on monia.” kertoo UPM Biokemikaalit-yksikön johtaja Juuso Konttinen.

Tekemällä yhteistyötä kumppaneiden kanssa UPM haluaa edistää liiketoimintojensa kehitystä ja innovaatiota erilaisissa biotalousprojekteissa. Kumppanit voivat olla toisia teollisuusyrityksiä, start up -yrityksiä, tutkimuslaitoksia tai muita toimijoita. “Kumppanit ovat meille tärkeitä uusien teknologioiden kaupallistamisessa ja uusien innovaatioiden kehityksessä. Yhteistyö kumppaneiden kanssa tuo meille lisää nopeutta ja ketteryyttä sekä parantaa tehokkuuttamme”, jatkaa Juuso Konttinen.

Biomedicum on merkittävä yhteisö suomalaisen lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen edistämisessä sekä niiden ja alan yritysten yhteistoiminnan tukemisessa. Biomedicum Helsingissä työskentelee noin 2300 tutkijaa, tutkijankoulutettavaa sekä tutkimusta ja opetusta avustavaa henkilöä. Yhdessä alueen muiden alan toimijoiden kanssa tutkimus- ja opetuskeskus muodostaa yhtenäisen ja korkeatasoisen lääketieteen kampuksen Helsingin Meilahteen ja tehostaa toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

Lisätietoja antaa:
Johtaja, UPM Biokemikaalit Juuso Konttinen, puh. +358 40 531 7405

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM Biochemicals tarjoaa kestäviä ja kilpailukykyisiä puupohjaisia kemikaaleja useisiin erilaisiin teollisuuden tarpeisiin tuotteen laadusta tinkimättä. Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuista metsistä saatava sertifioitu puu. www.upmbiochemicals.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-23 09:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/23/UPM+Biokemikaalit+perustaa+innovaatioyksik%C3%B6n+tutkimus+ja+opetuskeskus+Biomedicumiin+HUG1997064.html

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.