Etusivu » Arkistot 11.3.2016

Pihlajalinna Oyj :Pihlajalinnan vuoden 2015 vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

Pihlajalinna Oyj

Pihlajalinna Oyj :Pihlajalinnan vuoden 2015 vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

Pihlajalinna Oyj pörssitiedote 11.3.2015 klo 19.15

Pihlajalinnan vuoden 2015 vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

Pihlajalinnan vuoden 2015 vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa investors.pihlajalinna-konserni.fi. Raporttikokonaisuus sisältää vuosiesitteen ja tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Painettu tilinpäätös ja vuosiesite ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi viikolla 14 ja niitä voi tilata sähköpostitse osoitteesta: vuosikertomus@pihlajalinna.fi.

Lisätietoja:

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna-konserni.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-11 18:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/11/Pihlajalinna+Oyj+Pihlajalinnan+vuoden+2015+vuosikertomus+sek%C3%A4+selvitys+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+on+julkaistu+HUG1993761.html

Componentan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Componentan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Julkaistu: 2016-03-11 18:00:43 CET
Componenta Oyj
Pörssitiedote
Componentan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015
Componenta Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 19.00

Componenta Oyj:n tilintarkastaja on tänään antanut alla olevan tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.

Tilintarkastuskertomus sisältää tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon.

”Tilintarkastuskertomus

Componenta Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Componenta Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto

Haluamme kiinnittää huomiota konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin, jossa todetaan, että yhtiön toiminnan tuloksellisuus on ollut suunniteltua heikompi johtuen tuottavuuden odotettua heikommasta kehityksestä, korkeista laatukustannuksista sekä pitkään jatkuneesta kireästä likviditeettitilanteesta. Lisäksi konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa todetaan, että tavoitellut kustannussäästöt eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla ja että konsernin likviditeettitilanne ja käyttöpääomatilanne oli vuoden 2015 lopussa sekä alkuvuonna 2016 kireä. Tilikauden tappio sisältää konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa kuvatulla tavalla huomattavia pitkäaikaisten omaisuuserien arvonalennuskirjauksia, jotka johtuvat valmisteltavan uuden strategian mukaisten liiketoiminnan uudelleenjärjestelytoimenpiteiden vaikutuksesta sekä niihin liittyvistä luontaisista epävarmuustekijöistä. Yhtiö toteaa konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa myös, että se ei ole täyttänyt tilikauden aikana tiettyjä pohjoismaiseen syndikaattilainaan liittyviä lainaehtoja ja että tähän liittyvä niin sanottu standstill-sopimus on voimassa huhtikuun 2016 loppuun asti. Syndikaattilainan sopimusehtojen rikkominen sekä siihen liittyvät lainasopimusten ristiineräännyttämisehdot ovat johtaneet useiden velkaerien luokitteluun lyhytaikaisiksi yhtiön taseessa.

Hallitus ja johto katsovat konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa tarkemmin kuvatulla tavalla, että yhtiö kykenee järjestelemään uudelleen liiketoimintansa ja rahoituksensa tilikauden 2016 aikana ja jatkamaan toimintaansa. Näin ollen hallitus ja johto katsovat, että tilinpäätös on ollut asianmukaista laatia toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Käsityksemme mukaan mainittujen uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ja rahoitusjärjestelyiden onnistumiseen konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa kuvatulla tavalla liittyy sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä Componenta Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden kykyä jatkaa toimintaansa.

Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2016

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Samuli Perälä
KHT”

Helsinki 11. maaliskuuta 2016

COMPONENTA OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Lisätietoja:

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Componentan vuoden 2015 tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

Componentan vuoden 2015 tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

Julkaistu: 2016-03-11 17:46:36 CET
Componenta Oyj
Pörssitiedote
Componentan vuoden 2015 tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu
Componenta Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 18.45

Componentan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 sekä erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla www.componenta.com.

Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 58,1 Me (204,1 Me). Hallitus ehdottaa 1.4.2016 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 ei jaeta osinkoa.

Componentan verkkovuosikertomus, joka kattaa myös yritysvastuuseen liittyvät tiedot julkaistaan viikolla 11.

Componentan Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Helsinki 11. maaliskuuta 2016

COMPONENTA OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

LISÄTIETOJA

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Liitteet:
Componenta 2016 tilinpaatos.pdf
Selvitys Componentan hallinto- ja ohjausjarjestelmasta 2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.3.2016

Rapala VMC Corporation

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.3.2016

Rapala VMC Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 11.3.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.3.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 11.3.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RAP1V
Osakemäärä 835 osaketta
Kokonaishinta 3 596,51 EUR
Keskihinta/ osake 4,3072 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 4,34 EUR
Alin hankintahinta/ osake 4,30 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 11.3.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 670 636 KPL.
Rapala VMC Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-11 17:38 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/11/Rapala+VMC+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+11+3+2016+HUG1993820.html

Suomen Hoivatilat Oyj: Suomen Hoivatilat Oyj:n osakeanti on ylimerkitty ja yleisöannin merkintäaika keskeytetään

Suomen Hoivatilat Oyj

Suomen Hoivatilat Oyj: Suomen Hoivatilat Oyj:n osakeanti on ylimerkitty ja yleisöannin merkintäaika keskeytetään

Suomen Hoivatilat Oyj

Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 18.00 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Suomen Hoivatilat Oyj:n osakeanti on ylimerkitty ja yleisöannin merkintäaika keskeytetään

Suomen Hoivatilat Oyj (”Hoivatilat” tai ”Yhtiö”) tiedotti 3.3.2016 julkaistulla yhtiötiedotteella suunnatusta osakeannista (”Osakeanti”), jossa Yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 5 255 000 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”). Samalla Yhtiö tiedotti hakevansa osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle (”First North”).

Hoivatilojen Osakeanti on ylimerkitty, minkä johdosta Yhtiön hallitus on Osakeannin ehtojen mukaisesti päättänyt keskeyttää yleisöannin merkintäajan tänään 11.3.2016 klo 17.30.

Osakeanti koostui (i) alustavasti yhteensä enintään 3 700 000 Tarjottavan Osakkeen osakeannista yksityishenkilöille Suomessa ja suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille (”Yleisöanti”) ja (ii) alustavasti yhteensä enintään 55 000 Tarjottavan Osakkeen osakeannista Yhtiön ja sen konsernin henkilöstölle (”Henkilöstöanti”). Hallituksella on oikeus ylimerkintätilanteessa lisätä Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 1 500 000 osakkeella. Yleisöannin merkintäaika alkoi 7.3.2016. Henkilöstön merkintäaika Henkilöstöannissa ja Yleisöannissa oli 7.3.2016.

Yhtiön hallitus päättää Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden määrästä arviolta 14.3.2016. Hoivatilojen hallitus pyrkii Osakeannin ehtojen mukaisesti hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan 200 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka. Hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät kokonaan tai osittain.

Hoivatilat tiedottaa Osakeannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 15.3.2016. Hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 16.3.2016. Hylättyjen sekä ylimerkintätilanteessa leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa eikä palautettaville merkintämaksuille makseta korkoa.

Merkintäajan keskeyttäminen ei vaikuta muilta osin Osakeannin aikatauluihin. Yleisöannissa vähintään 30 000 Tarjottavaa Osaketta käsittävät ja tätä suuremmat merkinnät on maksettava 22.3.2016 mennessä. Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 30.3.2016. Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 31.3.2016 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on HOIVA.

Yhtiön neuvonantajat:
Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii UB Securities Oy. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Suomen Hoivatilat Oyj
HALLITUS

Lisätietoja:
Suomen Hoivatilat Oyj, toimitusjohtaja Jussi Karjula, jussi.karjula@hoivatilat.fi, p. +358 40 773 4054

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, p. +358 9 25 380 246

Hoivatilat lyhyesti:
Hoivatilat tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita vuokrahoivatilaratkaisuja sekä yksityisille palveluntarjoajille että kunnille ja kaupungeille. Yhtiö on perustettu vuonna 2008. Hoivatilat tuottaa, rahoittaa ja vuokraa asiakkaidensa tarpeiden pohjalta räätälöityjä varhaiskasvatuksen ja hoivan tiloja kunnille ja yksityisille yrityksille.

Hoivatilojen omistajina on yli 80 yksityishenkilöä tai yritystä. Hoivatilat toimii valtakunnallisesti, erityisesti kasvukeskusalueilla. Sen omistuksessa on noin 40 valmista kiinteistöä. Yhtiön valmiiden ja keskeneräisten kiinteistöhankkeiden markkina-arvo Hoivatilojen taseessa oli vuoden 2015 lopussa yhteensä noin 90 miljoonaa euroa.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

TÄRKEÄÄ TIETOA

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti kokonaan tai osittain Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä esitetyn tiedon perusteella.
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiö ei tarjoa osakkeita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista osakkeiden tarjoamiseksi. Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EY (muutoksineen) tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-11 17:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/11/Suomen+Hoivatilat+Oyj+Suomen+Hoivatilat+Oyj+n+osakeanti+on+ylimerkitty+ja+yleis%C3%B6annin+merkint%C3%A4aika+keskeytet%C3%A4%C3%A4n+HUG1993786.html

Affecton tilinpäätös 2015

Affecton tilinpäätös 2015

Julkaistu: 2016-03-11 15:00:00 CET
Affecto Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Affecton tilinpäätös 2015

Affecto Oyj – Pörssitiedote, 11.3.2016 klo 16:00, Helsinki

Affecton tilinpäätös 2015

Affecto Oyj on tänään julkaissut vuoden 2015 tilinpäätöksen. Tilinpäätös sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.affecto.com sekä suomeksi että englanniksi.

Yhtiö julkaisee 18.3.2016 verkkosivuillaan vuosikertomuksen 2015.

AFFECTO OYJ
Sakari Knuutti
Johtaja, Legal & IR

Lisätietoja:

Sakari Knuutti
Johtaja, Legal & IR
050 562 4077
sakari.knuutti@affecto.com

Liitteet:
Affecto_Tilinpaatos.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Pihlajalinna Oyj:Korjaus Pihlajalinna Oyj:n englanninkieliseen yhtiökokouskutsuun

Pihlajalinna Oyj

Pihlajalinna Oyj:Korjaus Pihlajalinna Oyj:n englanninkieliseen yhtiökokouskutsuun

Pihlajalinna Oyj, pörssitiedote, 11.3.2016, 15.30

Korjaus Pihlajalinna Oyj:n englanninkieliseen yhtiökokouskutsuun

Pihlajalinna Oyj:n 11.3.2016 klo 8.15 julkaistussa englanninkielisessä yhtiökokouskutsussa oli virhe kohdassa 11 ”Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen”. Tiedotteessa todetaan virheellisesti, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 37,9 prosenttia yhtiön äänistä ja osakkeista, ehdottaisivat, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8). Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 37,9 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet julkistavansa ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä ennen yhtiökokousta. Suomenkielisessä tiedotteessa asiakohta oli esitetty oikein. Lisäksi tiedotteiden kieliversioiden välillä oli tekninen tekstiero kohdassa 16 ”Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta”.

Oikea teksti kohdassa 11 on:

Resolution on the Number of Members of the Board of Directors

The largest shareholders of the Company, representing approximately 37.9 percent of the shares and votes in the Company, have announced that they will publish the proposal for the number of the Board Members before the Annual General Meeting.

Korjattu yhtiökokouskutsu:

Pihlajalinna Plc: Notice to the Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Pihlajalinna Plc to the Annual General Meeting of Shareholders to be held on Monday, 4 April 2016 at 3:00 p.m. at Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere, Finland (Tampere Hall, Sorsapuisto-auditorium). The reception of participants who have registered for the meeting and the distribution of voting tickets will commence at 2:00 p.m. Coffee will be served before the meeting.

A. Matters on the Agenda of the General Meeting

The following matters will be considered at the General Meeting:

Opening of the Meeting
Calling the Meeting to Order
Election of Persons to Scrutinize the Minutes and to Supervise the Counting of Votes
Recording the Legality of the Meeting
Recording the Attendance at the Meeting and Adoption of the List of Votes
Presentation of the Annual Accounts including the Consolidated Annual Accounts, the Report of the Board of Directors and the Auditor’s Report for the year 2015

– Review by the CEO

Adoption of the Annual Accounts including the Consolidated Annual Accounts
Resolution on the Use of the Profit Shown on the Balance Sheet and the Payment of Dividend

The Board of Directors proposes that a dividend of EUR 0.02 per share would be paid based on the balance sheet adopted for the financial period ended on 31 December 2015. The dividend would be paid to a shareholder who on the dividend record date 6 April 2016 is registered as a shareholder in the Company’s shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. The Board of Directors proposes that the dividend would be paid on 13 April 2016.

9. Resolution on the Discharge of the Members of the Board of Directors and the CEO from Liability

10. Resolution on the Remuneration of the Members of the Board of Directors

The largest shareholders of the Company, representing approximately 37.9 percent of the shares and votes in the Company, propose that the annual remuneration to the members of the Board of Directors would be paid as follows: to the Chairman EUR 3500, to the Vice-Chairman EUR 2500 and to other members EUR 2000.

In addition, the above-mentioned largest shareholders propose that the meeting fees would be paid as follows: EUR 500. In addition travel compensation would be paid according to the state travel code.

11. Resolution on the Number of Members of the Board of Directors

The largest shareholders of the Company, representing approximately 37.9 percent of the shares and votes in the Company, have announced that they will publish the proposal for the number of the Board Members before the Annual General Meeting.

12. Election of Members of the Board of Directors

The largest shareholders of the Company, representing approximately 37.9 percent of the shares and votes in the Company, have announced that they will publish the proposal for the Board composition before the Annual General Meeting.

13. Resolution on the Remuneration of the Auditor

The Audit Committee of the Board of Directors proposes that the Auditor’s remuneration would be paid against an invoice approved by the Audit Committee of the Board of Directors.

14. Election of the Auditor

The Audit Committee of the Board of Directors proposes that KPMG Oy Ab, a firm of authorized public accountants, would be elected as Auditor for the financial year 1 January – 31 December 2016. KPMG Oy Ab has announced that Ms. Lotta Nurminen, APA, would be the Auditor with principal responsibility.

15. Authorizing the Board of Directors to Resolve on the Repurchase of the Company’s Own Shares

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting would authorize the Board of Directors to resolve on the repurchase of an aggregate maximum of 2,061,314 of the Company’s own shares, which corresponds to approximately 10 percent of all the existing shares in the Company at the date of this notice. Own shares may be repurchased on the basis of the authorization only by using non-restricted equity.

Own shares may be repurchased at a price formed in public trading on the date of the repurchase or otherwise at a price formed on the market. Own shares may be repurchased using, inter alia, derivatives. The Board of Directors resolves on how shares are repurchased. Own shares may be repurchased otherwise than in proportion to the shares held by the shareholders (directed repurchase). The authorization remains in force until the end of the next Annual General Meeting, however, no longer than until 30 June 2017.

16. Resolution on the Authorization of the Board of Directors to Decide on Issuance of Shares and Other Special Rights Entitling to Shares

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the Board of Directors would be authorized to decide on the issuance of shares and other special rights entitling to shares referred to in Chapter 10, Section 1 of the Finnish Companies Act by virtue of one or several decisions as follows.

The number of shares issued pursuant to the authorization shall not exceed 4,122,629 shares, which corresponds to approximately 20 percent of all the existing shares in the Company at the date of this notice. The authorization concerns both the issuance of new shares as well as the transfer of the Company’s own shares.

The Board of Directors decides on all other terms and conditions of the issuance of shares and other special rights entitling to shares. The authorization includes a right to deviate from the shareholders pre-emptive right to subscription (directed issue).

The authorization remains in force until the end of the next Annual General Meeting, however, no longer than until 30 June 2017.

17. Closing of the Meeting

B. Documents of the General Meeting

The proposals for the decisions on the matters on the agenda of the General Meeting as well as this notice are available on Pihlajalinna Plc’s website at http://investors.pihlajalinna-konserni.fi as of 14 March 2016 at the latest. The Annual Accounts, the Report of the Board of Directors and the Auditor’s Report of Pihlajalinna Plc are also available on the above-mentioned website. The proposals for the decisions on the matters and other above-mentioned documents are also available at the meeting, and copies of these documents and of this notice will be sent to shareholders upon request. The minutes of the Annual General Meeting will be available on the above-mentioned website as of 18 April 2016 at the latest.

C. Instructions for the Participants in the Annual General Meeting

1. Shareholders registered in the shareholders’ register

Each shareholder, who is registered on 21 March 2016 in the shareholders’ register of the Company held by Euroclear Finland Ltd., has the right to participate in the general meeting. A shareholder, whose shares are registered on his/her personal Finnish book-entry account, is registered in the shareholders’ register of the Company.

A shareholder, who is registered in the shareholders’ register of the Company and who wants to participate in the general meeting, shall register for the meeting no later than 29 March 2016 at 4:00 p.m. at the latest by giving a prior notice of participation. The notice has to be received by the Company before the end of the registration period. Such notice can be given by using a registration link on the Company’s website at www.pihlajalinna-konserni.fi; by e-mail to agm@pihlajalinna.fi; by regular mail to Pihlajalinna Plc, yhtiökokous2016, Kehräsaari B, 33200, Tampere, Finland; or by telephone +358 20 770 6896 (Monday-Friday between 9 a.m. and 4 p.m.).

In connection with the registration, a shareholder shall notify his/her name, personal identification number, address, telephone number and the name of a possible assistant or proxy representative and the personal identification number of a proxy representative. The personal data is used only in connection with the general meeting and with the processing of related registrations.

Shareholder, his/her assistant, or proxy representative shall, where necessary, be able to prove his/her identity and/or right of representation at the venue of the meeting.

2. Holders of Nominee Registered Shares

A holder of nominee registered shares has the right to participate in the general meeting by virtue of such shares, based on which he/she on the record date of the general meeting, i.e. on 21 March 2016, would be entitled to be registered in the shareholders’ register of the Company held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the general meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been registered into the temporary shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest on 30 March 2016 at 10:00 a.m. As regards nominee registered shares this constitutes due registration for the general meeting.

A holder of nominee registered shares is advised to request without delay necessary instructions regarding the registration in the temporary shareholder’s register of the Company, the issuing of proxy documents and registration for the general meeting from his/her custodian bank. The account management organization of the custodian bank has to register a holder of nominee registered shares, who wants to participate in the general meeting, into the temporary shareholders’ register of the Company at the latest by the time stated above.

3. Proxy Representative and Proxy Documents

A shareholder may participate in the general meeting and exercise his/her rights at the meeting by way of proxy representation. A proxy representative shall produce a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder at the general meeting.

When a shareholder participates in the general meeting by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares at different securities accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the general meeting.

Possible proxy documents should be delivered in originals to Pihlajalinna Plc, yhtiökokous2016, Kehräsaari B, 33200 Tampere, Finland before the end of the registration period.

4. Other instructions and information

Pursuant to Chapter 5, Section 25 of the Finnish Companies Act, a shareholder who is present at the general meeting has the right to request information with respect to the matters to be considered at the meeting.

On the date of this notice to the general meeting, the total number of shares in Pihlajalinna Plc and votes represented by such shares is 20,613,146. The Company or its subsidiaries do not own shares of the Company.

Pihlajalinna PLC

Lisätietoja:

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna-konserni.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-11 14:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/11/Pihlajalinna+Oyj+Korjaus+Pihlajalinna+Oyj+n+englanninkieliseen+yhti%C3%B6kokouskutsuun+HUG1993739.html

Sanoman vetäytyminen Venäjältä päätökseen

Sanoman vetäytyminen Venäjältä päätökseen

Julkaistu: 2016-03-11 14:00:00 CET

Sanoman vetäytyminen Venäjältä päätökseen

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 11.3.2016 klo 15.00

Sanoma on saanut tänään päätökseen Venäjän jäljellä olevien liiketoimintojen myynnin. Kuten 30.12.2015 tiedotettiin, kauppaan kuuluivat Sanoman 50 prosentin osuus Fashion Pressistä, jäljellä olevat United Pressin liiketoiminnot sekä 50 prosentin osuus Mondadori Independent Mediasta.

Kauppa on osa Sanoman lokakuussa 2013 ilmoittamaa kuluttajamedialiiketoiminnan strategista uudelleenjärjestelyä. Sen myötä Sanoma vetäytyy lopullisesti Venäjän medialiiketoiminnoista.

Lisätietoja
Venäjän liiketoimintajohtaja, Sanoman Lakiasiat, Merja Karhapää, puh. 040 582 1538

Sanoma.com

Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä inspiroiva, luotettava ja arvostettu yhtiö. Perustamisvuodesta 1889 lähtien Sanomalle on ollut olennaista luovuus ja riippumaton ajattelu. Ne toimivat pohjana sisällön tuottamiselle jatkuvasti tuorein ja monipuolisin tavoin.

Sanoma tarjoaa kuluttajille kiinnostavaa ja merkityksellistä sisältöä. Monikanavaiset mediabrändit ovat osa ihmisten elämää joka päivä. Tiiviin kuluttajasuhteen ansiosta Sanoma voi tarjota yritysasiakkailleen ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Sanoma Learningin oppimisratkaisut auttavat opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja ja tarjoavat lapsille hyvät edellytykset pärjätä elämässä.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Sanoman liikevaihto on yli 1,7 miljardia ja yhtiössä työskentelee yli 6 000 henkilöä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Asiakastieto Groupin vuoden 2015 vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

Asiakastieto Group Plc

Asiakastieto Groupin vuoden 2015 vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 11.3.2016 KLO 15.00

Asiakastieto Groupin vuoden 2015 vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

Asiakastieto Groupin vuoden 2015 vuosikertomus on julkaistu sähköisessä muodossa suomeksi ja englanniksi konsernin sijoittajasivuilla osoitteessa http://investors.asiakastieto.fi/?lang=fi

Vuosikertomus sisältää konsernin vuoden 2015 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä erillisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä.

Vuosikertomus julkaistaan ainoastaan pdf-muodossa.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Terhi Kauppi
talousjohtaja
puh. 010 270 7017

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla on noin 13 000 sopimusasiakasta ja se palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2015 Konsernin liikevaihto oli 43,7 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli vuoden 2015 lopussa 152. Asiakastieto Groupin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-11 14:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/11/Asiakastieto+Groupin+vuoden+2015+vuosikertomus+sek%C3%A4+selvitys+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+on+julkaistu+HUG1993720.html

NORVESTIAN OIKAISTU SUBSTANSSI LASKI 1,2 % HELMIKUUSSA

NORVESTIAN OIKAISTU SUBSTANSSI LASKI 1,2 % HELMIKUUSSA

Julkaistu: 2016-03-11 12:30:00 CET
Norvestia
Substanssiarvo
NORVESTIAN OIKAISTU SUBSTANSSI LASKI 1,2 % HELMIKUUSSA

Helsinki, Suomi, 2016-03-11 12:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Norvestia Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 13.30

NORVESTIAN OIKAISTU SUBSTANSSI LASKI 1,2 % HELMIKUUSSA

Oikaistu substanssituotto, 1 kk* -1,2 %
Oikaistu substanssituotto, vuoden alusta* -2,2 %
Oikaistu substanssituotto, 12 kk* 7,1 % (osinko-oikaistu)
Substanssituotto, 1 kk -1,3 %
Substanssituotto, vuoden alusta -2,4 %
Substanssituotto, 12 kk -0,4 % (osinko-oikaistu)
29.2.2016 31.1.2016 31.12.2015
Substanssi/osake, euroa 9,95 10,08 10,19
Oikaistu substanssi/osake, euroa* 10,85 10,98 11,09
Pörssikurssi, euroa 8,45 7,83 7,99
VARAT milj.
euroa
milj. euroa milj. euroa
PITKÄAIKAISET VARAT
Osuudet osakkuusyrityksissä 11,2 11,2 11,2
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1,7 1,7 1,7
Muut sijoitukset 7,4 7,4 7,4
Laskennalliset verosaamiset 3,2 3,4 3,7
LYHYTAIKAISET VARAT
Kaupankäyntisalkku 70,0 72,1 74,8
Muut rahoitusvarat
käypään arvoon 44,9 48,3 50,0
Rahavarat ja saamiset 20,5 18,1 15,9
VARAT YHTEENSÄ 158,9 162,2 164,7
Lyhytaikaiset velat -1,0 -1,8 -1,9
Laskennallisetverovelat -5,4 -6,1 -6,8
SUBSTANSSI 152,5 154,3 156,0
OIKAISTU SUBSTANSSI* 166,3 168,2 169,9

Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 kpl

* Kasvusijoitusten käypien arvojen varmistamiseksi teetetyt ulkopuoliset arvonmääritykset johtivat arvonnousuun osakkuusyrityksissä. IFRS:n mukaan arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata, koska osakkuusyritykset käsitellään Norvestian konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä.

ARVOSTUSPERIAATTEET

Kaupankäyntisalkku sisältää pääosin listattuja osakkeita ja johdannaisia, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia toimivilla markkinoilla tilinpäätöspäivänä. Muut rahoitusvarat käypään arvoon ovat pääasiassa rahasto-osuuksia, joiden käypänä arvona käytetään rahastojen substanssiarvoa tilinpäätöspäivänä. Ryhmään kuuluvat myös joukkovelkakirjalainat, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia tilinpäätöspäivänä.

Muihin sijoituksiin kuuluvat listaamattomat osakkeet ja pääomarahastosijoitukset, jotka arvostetaan käypään arvoon. Mikäli sijoituksille ei ole aktiivista markkinaa, käypä arvo määritetään käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä, jotka useimmiten pohjautuvat ennustettuihin kassavirtoihin. Pääomarahastosijoitusten käyvät arvot pohjautuvat pääomarahastojen hallinnointiyhtiöiden viimeisimpiin ilmoittamiin rahaston arvoihin.

Norvestia Oyj

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!