Etusivu » Arkistot 8.1.2016

Consti Yhtiöt Oyj:Constin osakkeen stabilointitoimenpiteet ja lisäosakeoption käyttö

Consti Group Plc

Consti Yhtiöt Oyj:Constin osakkeen stabilointitoimenpiteet ja lisäosakeoption käyttö

CONSTI YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.1.2016, klo 19.55

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Constin osakkeen stabilointitoimenpiteet ja lisäosakeoption käyttö

Consti Yhtiöt Oyj:n (“Consti” tai “Yhtiö”) listautumisen pääjärjestäjä Danske Bank A/S:n Helsingin sivuliike (“Danske Bank”) on tänään käyttänyt Intera Fund I Ky:n (“Intera”) Danske Bankille myöntämän lisäosakeoption ostamalla Interalta 568 163 Constin osaketta. Samassa yhteydessä Danske Bank palauttaa listautumiseen liittyvän osakelainaussopimuksen perusteella lainaamansa Constin osakkeet Interalle.

Intera on myynyt listautumisessa lisäosakeoptio mukaan luettuna yhteensä 4 152 864 Constin osaketta. Intera omistaa lisäosakeoption käsittämien osakkeiden myynnin ja osakelainaussopimuksen perusteella lainattujen osakkeiden palauttamisen jälkeen 939 436 Constin osaketta, mikä vastaa noin 12,0 prosenttia Constin kaikista osakkeista.

Danske Bank on suorittanut vakauttamistoimenpiteitä Constin osakkeella. Vakauttamista suoritettiin 11.12.2015 – 8.1.2016 välisenä aikana ostamalla yhteensä 31 837 osaketta hintaan 9,43 – 9,50 euroa osakkeelta.

Vakauttamisaika on päättynyt tänään, eikä vakauttamistoimenpiteitä enää suoriteta.

Consti Yhtiöt Oyj

Lisätietoja antaa

Marko Holopainen, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 400 458 158
Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568

Consti lyhyesti

Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja teknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien rakennuskohteiden korjausrakentamisen palveluita ja teknisiä palveluita sekä asuintaloille että toimitiloille ja julkisiin rakennuksiin. Vuonna 2014 Consti oli Rakennuslehden yrityksiltä keräämien tietojen mukaan korjausrakentamisen liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin korjausrakentaja. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: Talotekniikka, Julkisivut ja Korjausrakentaminen.

Constin asiakaskunta koostuu asunto-osakeyhtiöistä ja niiden isännöitsijöistä, julkisista tilaajista, kiinteistösijoitusyhtiöistä sekä yrityksistä ja teollisuuden toimijoista. Yhtiö on liiketoiminnassaan vahvasti keskittynyt Suomen kasvukeskuksiin erityisesti eteläisessä ja läntisessä Suomessa. Vuonna 2014 Constin liikevaihdosta noin 80 prosenttia syntyi Uudellamaalla (sisältäen Helsingin ja pääkaupunkiseudun) ja noin 12 prosenttia Pirkanmaalla (sisältäen Tampereen talousalueen). Lisäksi Consti on läsnä Turussa, Oulussa ja Lahdessa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 900 korjausrakentamisen ammattilaista.

Lisätietoa Constista saa Yhtiön verkkosivuilta www.consti.fi.

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-08 18:55 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/08/Consti+Yhti%C3%B6t+Oyj+Constin+osakkeen+stabilointitoimenpiteet+ja+lis%C3%A4osakeoption+k%C3%A4ytt%C3%B6+HUG1977751.html

Nokia vahvistaa hallituksensa kokoonpanon sekä julkistaa hallituksen valiokuntien ja uuden johtokuntansa kokoonpanon

NOKIA

Nokia vahvistaa hallituksensa kokoonpanon sekä julkistaa hallituksen valiokuntien ja uuden johtokuntansa kokoonpanon

Nokia Oyj
Pörssitiedote
8.1.2016 klo 18.15

Nokia vahvistaa hallituksensa kokoonpanon sekä julkistaa hallituksen valiokuntien ja uuden johtokuntansa kokoonpanon

Nokia vahvisti tänään hallituksensa kokoonpanon ja julkisti hallituksen valiokuntien ja uuden johtokuntansa kokoonpanon Alcatel-Lucentin arvopapereista tehdyn onnistuneen julkisen osakevaihtotarjouksen jälkeen.

Hallituksen jäsenet vahvistettu ja hallituksen valiokuntien jäsenet valittu
2.12.2015 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttyjen ehdotusten mukaisesti ja Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemän onnistuneen julkisen osakevaihtotarjouksen jälkeen Nokian hallitukseen kuuluu kymmenen (10) jäsentä. Uudet hallituksen jäsenet ovat Louis R. Hughes, Jean C. Monty ja Olivier Piou. Alcatel-Lucentista tehdyn osakevaihtotarjouksen onnistuneeseen toteutumiseen asti hallitukseen kuulunut Elizabeth Doherty on luopunut hallituksen jäsenyydestään.

Aiemmin julkistetun mukaisesti Risto Siilasmaa jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Olivier Piou valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi. Nokian hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet, joiden toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Risto Siilasmaa (puheenjohtaja);
Olivier Piou (varapuheenjohtaja);
Vivek Badrinath;
Bruce Brown;
Louis Hughes,
Simon Jiang;
Jouko Karvinen;
Jean Monty;
Elisabeth Nelson; ja
Kari Stadigh.

Hallitus valitsi lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenet. Bruce Brown valittiin henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajaksi ja Simon Jiang, Olivier Piou sekä Kari Stadigh valiokunnan jäseniksi. Jouko Karvinen valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Vivek Badrinath, Louis Hughes, Jean Monty sekä Elizabeth Nelson valiokunnan jäseniksi. Risto Siilasmaa valittiin nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Bruce Brown, Jouko Karvinen, Olivier Piou and Kari Stadigh valiokunnan jäseniksi.

Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa: http://company.nokia.com/fi/tietoa-nokiasta/hallitus/tutustu-hallitukseemme

Valittu Nokian johtokunta
Nokian julkistettua suunnitellun johtajistonsa ja Alcatel-Lucentin arvopapereista tehdyn onnistuneen julkisen osakevaihtotarjouksen jälkeen Nokia julkisti tänään johtokuntansa uuden kokoonpanon. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Rajeev Suri. Johtokuntaan kuuluvat seuraavat kolmetoista (13) jäsentä eli toimitusjohtaja, viisi (5) liiketoimintaryhmän johtajaa ja seitsemän (7) yksikönjohtajaa:

Rajeev Suri, toimitusjohtaja

Samih Elhage, Mobile Networks -liiketoimintaryhmän johtaja;
Federico Guillén, Fixed Networks -liiketoimintaryhmän johtaja;
Basil Alwan, IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmän johtaja;
Bhaskar Gorti, Applications & Analytics -liiketoimintaryhmän johtaja;
Ramzi Haidamus, Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtaja;
Timo Ihamuotila, talous- ja rahoitusjohtaja;
Hans-Jürgen Bill, henkilöstöjohtaja;
Kathrin Buvac, strategiajohtaja;
Ashish Chowdhary, asiakasliiketoimintajohtaja;
Barry French, markkinointijohtaja;
Marc Rouanne, innovaatio- ja operatiivinen johtaja; ja
Maria Varsellona, lakiasiainjohtaja.

Lisätietoa Nokian johtokunnan jäsenistä on saatavilla osoitteessa: http://company.nokia.com/fi/tietoa-nokiasta/hallinto/johtokunta

Alcatel-Lucent -transaktio
Kuten aiemmin julkistimme Nokia ja Alcatel-Lucent etenevät integraatiosuunnitelmissaan Alcatel-Lucentin arvopapereista tehdyn onnistuneen julkisen osakevaihtotarjouksen jälkeen. Nokian hallitus ja Independent Directors -komiteansa positiivisen suosituksen jälkeen myös Alcatel-Lucentin hallitus, ovat yksimielisesti hyväksyneet kaksi integraation toteutukseen liittyvää palvelusopimusta, jotka ovat voimassa tästä päivästä lähtien.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Share -osaketalletustodistukset (“ADS”) ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa”), ostotarjousta koskevaa lausuntoa Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa, Rekisteröintinumero 333-206365 (“Rekisteröintiasiakirja”), Schedule TO -asiakirjaa, tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d’information) ja Alcatel-Lucentin AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse), jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirja ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin (“Tarjousasiakirjat”). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja (“Poissuljetut osakkeenomistajat”), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d’information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-08 17:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/08/Nokia+vahvistaa+hallituksensa+kokoonpanon+sek%C3%A4+julkistaa+hallituksen+valiokuntien+ja+uuden+johtokuntansa+kokoonpanon+HUG1977662.html

Fortum on tehnyt julkisen ostotarjouksen puolalaisesta sähkö- ja kaasuyhtiö Duonista

Fortum on tehnyt julkisen ostotarjouksen puolalaisesta sähkö- ja kaasuyhtiö Duonista

Julkaistu: 2016-01-08 16:30:39 CET
Fortum
Sijoittajauutiset
Fortum on tehnyt julkisen ostotarjouksen puolalaisesta sähkö- ja kaasuyhtiö Duonista

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 8.1.2016

Fortum on tehnyt Puolassa julkisen ostotarjouksen Varsovan pörssissä listatun sähkö- ja kaasuyhtiö Duon Grupa S.A.:n kaikista osakkeista. Kauppa toteutuu, mikäli Fortum saa vähintään 51 % osakkeista tarjousajan loppuun mennessä. Toteutuessaan kauppa kasvattaisi Fortumin sähkönmyyntiä ja siihen liittyviä asiakaspalveluita yhtiön strategian mukaisesti.

Ostotarjouksen osakekohtainen hinta on 3,85 Puolan zlotya, joka on 19,2 % korkeampi kuin Duonin osakkeen kolmen kuukauden painotettu keskimääräinen osakekurssi. Tarjousaika alkaa 28.1.2016 ja sen arvioidaan päättyvän 26.2.2016. Tarjous on tehty Puolan lainsäädännön sekä Varsovan pörssin sääntöjen mukaisesti, ja se vaatii Puolan kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Eräät Duonin osakkeenomistajat – mukaan lukien yrityksen johtoryhmän jäsenet – jotka edustavat yhdessä noin 44 prosenttia Duonin kaikista osakkeista, ovat sitoutuneet tavanomaisin ehdoin myymään osakkeensa Fortumille. Tällä hetkellä Fortum ei omista Duonin osakkeita.

Duon myy sähköä ja maakaasua Puolassa jakeluyhtiöiden operoimien siirto- ja jakeluverkkojen kautta (third party access, TPA). Yritys on yksi maan suurimmista yksityisessä omistuksessa olevista sähkön vähittäismyyjistä. Lisäksi Duon on mukana sähkön ja kaasun tukkumarkkinoilla ja tarjoaa oman infrastruktuurinsa kautta verkkokaasua ja nesteytettyä maakaasua (LNG). Duonin markkina-arvo 7.1.2016 oli noin 393 miljoonaa Puolan zlotya (noin 90 miljoonaa euroa).

“Fortum etsii keinoja kasvattaa uusien energiapalvelujen tarjontaa kuluttajille, yhteisöille ja yrityksille. Duon tarjoaisi meille hyvän kasvupohjan Puolan kaasun ja sähkön loppukäyttäjämarkkinoilla”, sanoo Fortumin Heat, Electricity Sales and Solutions -segmentin johtaja Markus Rauramo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja (soittopyyntö):
Markus Rauramo, Heat, Electricity Sales and Solutions -segmentin johtaja
Matti Saario, johtaja, sähkönmyyntiliiketoiminta

Median tiedustelut ja soittopyynnöt: Helena Aatinen, viestintäjohtaja, puh. 010 45 20480

Sijoittajat ja analyytikot: Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 45 32552

Duon Capital Group
Duon myy sähköä ja maakaasua. Yhtiö on perustettu vuonna 2000, ja se on tällä hetkellä yksi johtavista yksityisistä sähkön ja maakaasun tarjoajista Puolassa. Se on lisäksi nesteytetyn maakaasun johtava jakelija ja kuljettaja. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 636 miljoonaa Puolan zlotya (152 miljoonaa euroa) ja käyttökate (EBITDA) 36 miljoonaa Puolan zlotya (9 miljoonaa euroa). Tällä hetkellä yhtiön palveluksessa noin 600 työntekijää. Yhtiö on ollut listattuna Varsovan pörssissä vuodesta 2007 lähtien (DUO:WSE).

Fortum Puolassa
Fortum on toiminut Puolassa vuodesta 2003. Yhtiöllä on tällä hetkellä kolme CHP-laitosta ja 800 km kaukolämpöverkkoa, joka palvelee noin 360 000 kotitaloutta Płockin, Wrocławin, Częstochowan, Zabrzen ja Bytomin kaupungeissa. Sähköntuotantokapasiteetti on 200 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti yli 1 100 MW. Fortum rakentaa parhaillaan uutta yhdistetyn sähkön ja lämmön (CHP) monipolttoainelaitosta Zabrzeen. Investoinnin kokonaisarvo on noin 200 miljoonaa euroa. Fortumilla on Puolassa noin 600 työntekijää.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Nordea Funds Oy: Muutoksia pörssinoteerattujen Nordea UCITS ETF -rahastojen rahastoesitteessä, säännöissä ja avaintietoesitteissä

Nordea Funds Ltd

Nordea Funds Oy: Muutoksia pörssinoteerattujen Nordea UCITS ETF -rahastojen rahastoesitteessä, säännöissä ja avaintietoesitteissä

Helsinki, 8.1.2016, kello 16.00 – Pörssinoteerattujen Nordea UCITS ETF -rahastojen virallinen rahastoesite on päivitetty. Muutokset tulevat voimaan 9.1.2016.

Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF- ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahastojen muutetut säännöt tulevat voimaan 9.1.2016. Virallinen rahastoesite on päivitetty muuttuneiden sääntöjen mukaisesti.

Rahastojen sääntöjä (2 §) on tarkistettu siten, että ne mahdollistavat sijoitukset Kiinan A-osakkeisiin Stock Connect -ohjelman kautta. Lisätietoja Stock Connect -ohjelmasta on Nordea-rahastojen virallisessa rahastoesitteessä.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 11.11.2015. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä mitään toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Myös rahastojen avaintietoesitteet on päivitetty, ja ne tulevat voimaan 9.1.2016.

Nordean rahastojen rahastoesitteet, säännöt, avaintietoesitteet, palkkiot ja muut lisätiedot rahastoista ovat saatavilla internet-osoitteesta www.nordea.fi/rahasto.

Lisätietoja: Nordea Funds Oy, www.nordea.fi/rahasto

toimitusjohtaja Henrika Vikman, henrika.vikman@nordea.com, 050 410 7647.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-08 15:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/08/Nordea+Funds+Oy+Muutoksia+p%C3%B6rssinoteerattujen+Nordea+UCITS+ETF+rahastojen+rahastoesitteess%C3%A4+s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6iss%C3%A4+ja+avaintietoesitteiss%C3%A4+HUG1973292.html

SATOlle lisää vuokra-asuntoja Turkuun

SATOlle lisää vuokra-asuntoja Turkuun

Julkaistu: 2016-01-08 12:00:18 CET
SATO Oyj
Sijoittajauutiset
SATOlle lisää vuokra-asuntoja Turkuun
Uusia koteja Kupittaalle ja Länsikeskukseen

Helsinki, Finland, 2016-01-08 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — SATO Oyj, Sijoittajauutinen, 8.1.2016 klo 13.00

Turun vuokra-asunnon etsijät saavat lisää valinnanvaraa, kun SATO saa uusimmat vuokra-asuntonsa muuttovalmiiksi. Seuraavan kahden vuoden aikana Kupittaalle ja Länsikeskukseen valmistuu liki 200 uutta SATO VuokraKotia.

Aluejohtaja Matti Keitilä SATOsta:

– Haluamme tarjota asiakkaillemme koteja hyvien julkisten kulkuyhteyksien ja monipuolisten palveluiden tuntumasta – vuokra-asuntoja, joihin on helppo muuttaa ja joissa viihtyy.

– Kupittaan alue on yksi viime vuosien ylpeyden aiheistamme. Olemme rakennuttaneet samaan kortteliin neljä tyylikästä taloa. Nyt rakenteille lähtee viides ja viimeinen talomme, jonka kaikki asunnot ovat SATO VuokraKoteja ja jonka myötä Kupittaanpuiston uusi asuinkortteli valmistuu kokonaisuudessaan.

– Tarjontaamme täydentää Länsikeskukseen vuosina 2016-2017 valmistuvat yli 80 uutta vuokra-asuntoa. Uuden asuinalueen viehätys ja edut osuvat hyvin yksiin asiakkaiden toiveiden kanssa.

Turussa tällä hetkellä yhteensä 1 117 SATO VuokraKotia. Vuonna 2015 tehtiin päätökset 250 asunnon investoinneista, joista 173 on uusia vuokra-asuntoja.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Aluejohtaja Matti Keitilä, p. 0201 34 4183 ja 050 559 5318

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 24 000 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 312,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 191,3 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 152,2 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,7 miljardia euroa.

Liitteet:
Turun_investoinnit_LIITE_080116_FI.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Metsä Groupin yhteistoimintaneuvottelut Kerto® LVL – ja vaneritehtailla saatu päätökseen

Metsä Groupin yhteistoimintaneuvottelut Kerto® LVL – ja vaneritehtailla saatu päätökseen

Julkaistu: 2016-01-08 11:00:00 CET
Metsäliitto Osuuskunta
Lehdistötiedote
Metsä Groupin yhteistoimintaneuvottelut Kerto® LVL – ja vaneritehtailla saatu päätökseen

Metsä Group lehdistötiedote 8.1.2016

Metsä Groupin puutuoteliiketoiminnasta vastaava Metsä Wood on saanut päätökseen marraskuussa käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut uuden tavoiteorganisaatiomallin käyttöönottamiseksi kaikilla Kerto® LVL – ja vaneritehtailla. Neuvottelut olivat osa vuoden 2014 lopulla ilmoitettua tulosparannusohjelmaa, jolla tähdätään tuotannon erinomaisuuden edelleen parantamiseen osana teollisen tehokkuuden strategiaa ja joustavuuden lisäämiseen työvoiman käytössä kotimaisilla tuotantolaitoksilla. Metsä Woodin sahoilla uusi organisaatiomalli tuli voimaan 2015 aikana ja uudistettu palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2016 alkaen.

Neuvotteluiden lopputuloksena 48 henkilön työsuhde Metsä Woodissa päättyy. Nyt ilmoitetut henkilöstönvähennystoimet toteutetaan pääsääntöisesti 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

METSÄ GROUP
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jari Tikkanen, johtaja, Rakentaminen ja teollisuustuotteet, puh. 050 598 9176

www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 800 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 120 000 suomalaista metsänomistajaa.

www.metsawood.fi

Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2014 oli 0,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 300 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Caverion ja Orion sopimukseen kiinteistöjen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta

Caverion ja Orion sopimukseen kiinteistöjen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta

Julkaistu: 2016-01-08 11:00:00 CET
Caverion Oyj
Sijoittajauutiset
Caverion ja Orion sopimukseen kiinteistöjen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta

Helsinki, Finland, 2016-01-08 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
Caverion ja Orion sopimukseen kiinteistöjen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta

CAVERION OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 8.1.2016 KLO 12.00

Caverion ja Orion ovat allekirjoittaneet sopimuksen Orionin Espoon, Turun, Salon ja Kuopion kiinteistöjen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta. Nelivuotiseen sopimukseen kuuluvien kiinteistöjen pinta-ala on noin 195 000 kerrosneliömetriä. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Caverion vastaa pääosin lääketehtaina toimivien Orionin kiinteistöjen kaikkien taloteknisten järjestelmien teknisestä huollosta ja kunnossapidosta ja näihin liittyvien palveluiden johtamisesta. Talotekniset järjestelmät kattavat lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, jäähdytys-, sähköistys-, informaatio- ja viestintäteknologia-, turvallisuus- sekä automaatiojärjestelmät. Sopimus on jatkoa nykyiselle yhteistyölle.

”Halusimme kehittää yhteistyön uudelle tasolle ja koska Caverion otti haasteen vastaan, saimme sovittua tehokkaammat ja selkeämmät prosessit ja niille tavoitteet. On tärkeää, että jalkautamme nämä muutokset lähikuukausina”, sanoo Orionin EHS ja kiinteistöjohtaja Juha Paasi.

”Lääketeollisuudessa toimiminen on haastavaa toimialan tiukkojen olosuhteiden ja määräysten vuoksi. Meillä on monipuolista osaamista teollisuuden toimintaympäristössä, ja palvelumme auttavat asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Jarno Hacklin.

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kuuluu Caverionin teollisuuden asiakassegmenttiin.

Lisätietoja:

Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.www.caverion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 015 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taaleritehdas Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Taaleritehdas Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu: 2016-01-08 10:25:37 CET
Taaleritehdas Oyj
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Taaleritehdas Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Taaleritehdas Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous teki perjantaina 8.1.2016 päätökset seuraavista asioista:

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN JA OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN

Taaleritehdas Oyj:n osakesarjat yhdistetään siten, että yhtiön nykyiset A-sarjan osakkeet muunnetaan oikeuksiltaan nykyisiä B-sarjan osakkeita vastaaviksi osakkeiksi suhteella 1:1. A-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa ollut 20 ääntä ja B-sarjan osakkeilla yksi ääni. Yhtiön B-sarjan osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. A-sarjan osake ei ole ollut kaupankäynnin kohteena.

Yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakesarja sekä kullakin osakkeella yksi ääni ja muutoin yhtäläiset oikeudet. Yhdistämisen jälkeen kaikki yhtiön 28 350 620 osaketta ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

Osakelajien yhdistäminen on tarkoitus tulla voimaan 28.1.2016, joka on osakelajien yhdistämisen täsmäytyspäivä. Samalla yhtiön A-sarjan osakkeenomistajien välinen osakassopimus päättyy ilman eri toimia osakelajien yhdistämisen tultua merkityksi kaupparekisteriin. Uudet osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi arviolta 29.1.2016.

Samassa yhteydessä muutetaan yhtiön toiminimeksi Taaleri Oyj. Muutos liittyy Taaleritehdas-konsernin brändiuudistukseen.

Osakesarjojen yhdistämiseksi, yhtiön toiminimen muuttamiseksi sekä yhtiöjärjestykseen tehtävien teknisten tarkistusten johdosta yhtiöjärjestys muutettiin kuulumaan seuraavasti.

TAALERI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Taaleri Oyj, ruotsiksi Taaleri Abp ja englanniksi Taaleri Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö huolehtii konserniin kuuluvien yhtiöiden keskitetysti hoidettavista tehtävistä.

3 § Osakkeet ja arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Kullakin osakkeella on yksi (1) ääni.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja ja tarvittaessa toimitusjohtajan sijainen, jotka valitsee hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa muille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin tai kaksi yhdessä.

Prokuristeina yhtiötä edustavat hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Yhtiökokoukseen osallistuminen

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää kutsun tai kutsua koskevan ilmoituksen julkaisemisesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä edellä mainitussa määräajassa.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään kaksimiljoonaa (2.000.000) kappaletta. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North -markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta ja mikäli Yhtiön osake siirtyy kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle, on osakkeiden osakekohtainen hankintahinta hankintapäivänä Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2015 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09 612 9270

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on ryhmä, joka on listattu First North Finland -markkinapaikalle Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä, Taaleritehtaan Pääomarahastot-konsernista, Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta. Lisäksi Taaleritehtaalla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taaleritehtaalla oli kesäkuun 2015 lopussa hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3.300. Koko ryhmällä on suoraan ja välillisesti noin 30 000 asiakkuutta. Taaleritehdas Oyj:llä on 1700 osakkeenomistajaa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleritehdas.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleritehdas Twitterissä

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taaleritehdas hakeutuu pörssin päämarkkinapaikalle

Taaleritehdas hakeutuu pörssin päämarkkinapaikalle

Julkaistu: 2016-01-08 08:12:37 CET
Taaleritehdas Oyj
Yhtiötiedote
Taaleritehdas hakeutuu pörssin päämarkkinapaikalle

Finanssitalo Taaleritehdas Oyj:n tavoitteena on listautua Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin päämarkkinalle vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Asiasta ilmoitettiin yhtiön parhaillaan käynnissä olevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

”Tavoitteenamme on yrityksen kasvu. Uskomme, että pörssin päälistalla pystymme tarvittaessa hankkimaan tehokkaammin pääomia markkinaehtoiseen hintaan”, Taaleritehdas Oyj:n toimitusjohtaja Juhani Elomaa sanoo.

Yhtiö on tällä hetkellä listattuna Nasdaq First North -markkinapaikalla. Taaleritehdas on ensimmäinen suomalaisista First North -yhtiöistä, joka on ilmoittanut aikeestaan listautua päämarkkinan pörssilistalle.

”First North on toiminut hyvänä sisäänajovaiheena yrityksen pörssielämään. Arvioimme osakkeen näkyvyyden ja seurattavuuden pörssin päälistalla parantavan sen likviditeettiä edelleen. Valmistaudumme listautumiseen muun muassa yhdistämällä kaksi osakesarjaamme, joista tällä hetkellä vain toinen on julkisen kaupankäynnin kohteena”, Elomaa kertoo.

Osakesarjojen yhdistämisen myötä julkisen kaupankäynnin kohteena olisi noin 30 miljoonaa osaketta, joten nykyisellä arvostustasolla yrityksen markkina-arvo olisi noin 250 miljoonaa euroa. Pörssin nykyisen luokittelun mukaisesti Taaleritehdas sijoittuisi päämarkkinapaikan keskisuurten yritysten joukkoon. Osakesarjojen yhdistäminen on päätettävien asioiden joukossa meneillään olevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Taaleritehdas Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@taaleritehdas.fi

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09 612 9270

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on ryhmä, joka on listattu First North Finland -markkinapaikalle Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä, Taaleritehtaan Pääomarahastot-konsernista, Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta. Lisäksi Taaleritehtaalla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taaleritehtaalla oli kesäkuun 2015 lopussa hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3.300. Koko ryhmällä on suoraan ja välillisesti noin 30 000 asiakkuutta. Taaleritehdas Oyj:llä on 1700 osakkeenomistajaa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleritehdas.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleritehdas Twitterissä

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Pakkanen paukkuu – arktista dieseliä saatavilla valituilla Neste Oil -asemilla Pohjois-Suomessa

Neste Corporation

Pakkanen paukkuu – arktista dieseliä saatavilla valituilla Neste Oil -asemilla Pohjois-Suomessa

Neste Oyj
Lehdistötiedote
8.1.2016 klo 9.00

Pakkanen paukkuu – arktista dieseliä saatavilla valituilla Neste Oil -asemilla Pohjois-Suomessa

Erittäin kylmiin olosuhteisiin olosuhteisiin soveltuvaa arktista dieseliä on saatavilla Pohjois-Suomessa neljältä asemalta sekä kahdeksalta raskaan liikenteen asemalta.

Nesteen arktinen diesel on kehitetty ja testattu kestämään ankarimmatkin sääolosuhteet. Arktisen dieselin (-40/-44) alin varastointilämpötila on -40 °C, ja hyvin huollettu dieselauto toimii sillä -44 asteen lämpötilaan saakka. Nesteen arktinen diesel ei sisällä perinteistä FAME-biodieseliä, joten se kestää myös pitkäaikaisen varastoinnin ja antaa täyden suorituskyvyn heti tarvittaessa.

Erittäin kylmissä olosuhteissa dieselajoneuvo kannattaa esilämmittää tai pitää lämpimässä tallissa ennen moottorin käynnistämistä. Arktista dieselpolttoainetta voi tarvittaessa lisätä muihin dieselpolttoainelaatuihin missä tahansa seossuhteessa.

Kaikilta Neste Oilin K-Plussaa myöntäviltä on saatavissa talvilaatuista Neste Pro Dieseliä, jolla on myös erinomaiset kylmäominaisuudet. Sitä voidaan käyttää aina -37 °C:n lämpötilaan asti ja varastoida -32 °C:ssa, kun perinteisellä dieselillä vastaavat lämpötilat ovat -34 °C ja -29 °C.

Arktista dieseliä myyvät seuraavat Neste Oil -asemat:

Kevyen liikenteen asemat:

Neste Oil Kemi Lapintuuli, Veitsiluodontie 19, 94830 Kemi
Neste Oil Kolari, Muoniontie 3, 95900 Kolari
Neste Oil -automaatti Kuusamo Ruka, Rukanriutta 1, 93825 Rukatunturi
Neste Oil Rovaniemi Reissumies, Alakorkalontie 22, 96300 Rovaniemi

Truck-asemat:

Neste Oil Truck Kolari, Muoniontie 3, 95900 Kolari
D Rovaniemi Alakorkalo, Nurmenkummuntie 2, 96700 Rovaniemi
Neste Oil Truck Oulu Äimärautio, Äimätie 1, 90400 Oulu
Neste Oil Truck Suomussalmi KTK, Kivikatu 5, 89600 Suomussalmi
Neste Oil Truck Kuusamo Kitkantie, Kitkantie 83, 93600 Kuusamo
D Ivalo KTK, Rovaniementie 305, 99800 Ivalo
Neste Oil Truck Kemi Lapintuuli, Veitsiluodontie 19, 94830 Kemi
Neste Oil Truck Sodankylä Ranniotie, Ranniotie 10, 99600 Sodankylä

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Katso video: Neste Oilin moottoriasiantuntijan vinkit talviautoiluun

Lue vinkit “Kun pakkanen piinaa autoilijaa”

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli noin 15 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-08 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/08/Pakkanen+paukkuu+arktista+dieseli%C3%A4+saatavilla+valituilla+Neste+Oil+asemilla+Pohjois+Suomessa+HUG1977531.html

facebook twitter