Etusivu » IXONOS OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN ALUSTAVA TULOS

IXONOS OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN ALUSTAVA TULOS

IXONOS OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN ALUSTAVA TULOS

Julkaistu: 2015-12-28 16:00:00 CET
Ixonos
Pörssitiedote
IXONOS OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN ALUSTAVA TULOS

Helsinki, Suomi, 2015-12-28 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 28.12.2015 klo 17:00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

IXONOS OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN ALUSTAVA TULOS

Ixonos Oyj:n (“Ixonos”) merkintäetuoikeusanti 9.12.2015 – 23.12.2015 (“Osakeanti”) päättyi 23.12.2015. Alustavan tuloksen mukaan merkintäoikeuksilla tehdyssä ensisijaisessa merkinnässä merkittiin noin 87,42 prosenttia ja ilman merkintäoikeuksia tehdyssä toissijaisessa merkinnässä noin 0,56 prosenttia Osakeannissa tarjolla olleiden osakkeiden enimmäismäärästä 136 582 157 osakkeesta.

Tremoko Oy Ab (“Tremoko”) on antanut takauksen merkitä kaikki Osakeannissa merkitsemättä jäävät osakkeet. Merkintätakauksen nojalla merkittävien osakkeiden määrä on alustavan tuloksen perusteella noin 12,02 prosenttia tarjotuista osakkeista.

Osakeannissa tarjolla olleiden osakkeiden enimmäismäärästä merkittiin ensisijaisessa ja toissijaisessa merkinnässä yhteensä noin 87,98 prosenttia ja Tremokon merkintätakaus huomioon ottaen Osakeannista merkittiin 100 prosenttia eli 136 582 157 osaketta. Osakeannin bruttotuotot ovat noin 8,2 miljoonaa euroa.

Ixonosin hallitus hyväksyy tehdyt merkinnät Osakeannin ehtojen mukaisesti 29.12.2015.

Toissijaiseen merkintään osallistuneille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje toissijaisen merkinnän perusteella jaettavien osakkeiden lukumäärästä arviolta 29.12.2015.

Merkintäoikeuksilla merkittyjä osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 29.12.2015. Ixonos julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen 29.12.2015 yhtiön hallituksen hyväksyttyä osakkeiden merkinnät. Kaikki Osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 30.12.2015, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Ixonosin nykyiseen osakelajiin arviolta 30.12.2015. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä muiden Ixonosin osakkeiden kanssa arviolta 4.1.2016 alkaen.

IXONOS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Ixonos Oyj

Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Pyyntö, tarjous tai sopimus arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muulla tavalla hankittavaksi suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän tiedotteen sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä tiedotteessa oleva informaatio saattaa muuttua. Sijoittajien ei tule hankkia mitään arvopapereita ehdotetussa Osakeannissa, elleivät he tee sitä vain Ixonosin aikanaan julkaiseman esitteen tietojen perusteella.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen julkistamispäivänä. Ixonos ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

Liitteet:
Tiedote_Alustava tulos 28.12.2015 FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter