Etusivu » Arkistot 29.12.2015

Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.11.2014-31.10.2015

Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.11.2014-31.10.2015

Julkaistu: 2015-12-29 16:45:11 CET
Saga Furs Oyj
Tilinpäätöstiedote
Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.11.2014-31.10.2015

Saga Furs Oyj Tilinpäätöstiedote 29.12.2015 klo 17.45

Saga Furs Oyj:n tulos parani selvästi, vaikka tilikausi päättyikin haasteellisissa merkeissä

Välitysmyynnin arvo kasvoi tilikaudella 1.11.2014-31.10.2015 26 prosenttia 637 miljoonaan euroon (505 MEUR edellisellä tilikaudella). Tämä perustui välitetyn nahkamäärän kasvuun sekä euron heikkenemiseen Yhdysvaltain dollariin nähden.
Yhtiö välitti tilikauden aikana 11,1 miljoonaa nahkaa (9,8 miljoonaa edellisellä tilikaudella).
Minkinnahkojen kansainvälinen hintataso oli tilikaudella 2014-2015 edellisen tilikauden tasolla, kun taas ketunnahkojen kansainvälinen hintataso laski 15 prosenttia. Euron heikkenemisen ansiosta sekä minkin- että ketunnahkojen eurohinnat nousivat edellisestä tilikaudesta.
Konsernin liikevaihto kasvoi 18 prosenttia edellisestä tilikaudesta 58,5 miljoonaan euroon (49,8 MEUR).
Konsernin liiketulos parani selvästi edellisestä tilikaudesta liikevaihdon kasvun ansiosta ja oli 4,4 miljoonaa euroa voitollinen (1,1 MEUR tappiollinen).
Konsernin nettorahoitustuotot nousivat edellisestä tilikaudesta 58 prosenttia erityisesti lisääntyneiden nettokorkotuottojen ansiosta ja olivat 5,0 miljoonaa euroa (3,1 MEUR).
Konsernin tulos ennen veroja oli 9,4 miljoonaa euroa (2,1 MEUR edellisellä tilikaudella).
Konsernin osakekohtainen tulos oli 2,06 euroa (0,41 euroa edellisellä tilikaudella).
Hallitus ehdottaa 21.4.2016 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.11.2014-31.10.2015 voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille €1,00 osaketta kohti, yhteensä 3.600.000 euroa ja että 645.000 euroa siirretään suhdannerahastoon.

Konsernin avainlukuja8/15-10/1511/14-10/158/14-10/1411/13-10/14
3 kk12 kk3 kk12 kk
Välitysmyynnin arvo, MEUR57,1637,376,2505,4
Välitetty nahkamäärä, 1.000 kpl1 71811 1381 2279 797
Liikevaihto, MEUR7,258,57,949,8
Liiketulos, MEUR-5,34,4-2,1-1,1
Tulos ennen veroja, MEUR-4,99,4-1,52,1
Osakekohtainen tulos, EUR-1,112,06-0,360,41
Oman pääoman tuotto, (ROE) % -4,1% 8,0%-1,4 %1,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) % -2,6% 5,4%-1,0 %0,8 %

Laskentaperiaatteet

Tämän tilinpäätöstiedotteen tiedot perustuvat 28.1.2016 klo 16.00 mennessä yhtiön verkkosivuilla www.sagafurs.com julkaistavaan tilinpäätökseen ja hallituksen toiminta­kertomukseen. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konserni on soveltanut 1.11.2014 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta tilinpäätökseen:

– IAS 32 Rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja rahoitusvelan vähentäminen toisistaan. Muutos koskee epäjohdonmukaisuutta aiemmassa käytännössä sovellettaessa ohjeistusta siitä, milloin rahoitusvarat ja -velat voidaan esittää taseessa nettomääräisesti.

– IAS 36 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot liittyen rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Muutos selventää vaatimuksia tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista liittyen käypään arvoon vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla kuluilla.

– IAS 39 Johdannaisten uusiminen ja suojauslaskennan jatkaminen. Muutos sallii poikkeuksen vaatimukseen suojauslaskennan lopettamisesta tietyissä olosuhteissa, joissa suojausinstrumentin vastapuoli muuttuu.

Liiketoimintakatsaus

Minkinnahkojen maailmantuotannon kasvu jatkui vuonna 2014, sillä edellisen myyntikauden hintojen lyhytaikainen lasku ei ehtinyt vaikuttaa tuotantomääriin. Tämän seurauksena kansainvälisissä huutokaupoissa myyntikaudella 2014-2015 tarjotut minkinnahkamäärät olivat ennätyssuuret. Länsimaisten ketunnahkojen tuotanto kasvoi vain lievästi vuonna 2014. Yhtiön tärkeimmällä markkina-alueella Kiinassa tuotanto kasvoi kuitenkin tätä enemmän, arviolta 10 prosenttia, ja tuotannon kasvu painottui siniketunnahkoihin.

Vähittäismyyntikausi 2014-2015 oli tärkeimmällä markkina-alueella Kiinassa edellisvuotista pidempi kiinalaisen uuden vuoden ajoittuessa helmikuun loppupuolelle, ja kylmä talvisää jatkui yhtäjaksoisesti joulukuun alkupuolelta kauden loppuun asti. Onnistunut vähittäismyyntikausi näkyi tammi-maaliskuun kansainvälisissä turkishuutokaupoissa. Hyvin sujuneiden kevään huutokauppojen seurauksena minkinnahkojen tuotannon kasvu jatkui myös vuonna 2015.

Markkinatilanne muuttui kuitenkin oleellisesti kesäkuun kansainvälisiin huutokauppoihin mennessä. Turkiskauppaan toi epävarmuutta mm. Venäjän pukinetilausten pieneneminen ja loppukauden suuret huutokauppatarjonnat. Epävarmuutta voimisti lisäksi pukinevalmistusta varten tapahtuneen muokkaamattomien turkisnahkojen tullittoman väliaikaisen maahantuonnin Kiinaan päättyminen kesäkuun 2015 lopussa. Tämän jälkeen kaikista Kiinaan muokattavaksi vietävistä länsimaisista nahoista on maksettava nahkatyypistä riippuen 10-15 prosentin tullimaksu. Epävarmuus lisääntyi syyskuun huutokaupoissa mm. Kiinan talouskasvun hidastumisen ja pörssikurssien voimakkaan laskun seurauksena.

Yhtiön toisen merkittävän markkina-alueen Venäjän talouden kehitys oli heikkoa ja sen myötä ruplan arvo heikentyi euroon nähden. Tämän johdosta venäläisten asiakkaiden ostot jäivät vähäisiksi kaikissa kauden huutokaupoissa, vaikka nahka- ja pukinevarastot olivatkin siellä pienet. Samalla Venäjän markkinoille nahkoja ostavien asiakkaiden mahdollisuudet maksaa edellisellä tilikaudella tekemiään, vielä lunastamattomia nahkaostoja heikkenivät. Erityisesti kreikkalaiset ja turkkilaiset asiakkaat ovat ostaneet nahkoja Venäjän markkinoiden tarpeisiin.

Yhtiö vastaanotti ja lajitteli tilikaudella 2014-2015 noin miljoona minkinnahkaa enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Lähes kaikki nahat myytiin tilikauden aikana. Minkinnahkojen kansainvälinen hintataso nousi edellisestä tilikaudesta 4 prosenttia. Kiinalaisten asiakkaiden aktiivisuus korvasi muiden markkinoiden alavireisyyden. Kiinan osuus Saga Fursin minkkimyynnistä nousi edellisen tilikauden 63 prosentista 82 prosenttiin. Venäjän osuus romahti 16 prosentista 4 prosenttiin. Länsi-Euroopan ostot puolittuivat 8 prosenttiin. Eteläkorealaisten asiakkaiden ostot yli kaksinkertaistuivat 5 prosenttiin osin pohjoisamerikkalaisen American Legend -huutokauppaliikkeen kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta. Eteläkorealaiset ovat perinteisesti muodostaneet huomattavan osan American Legendin asiakkaista.

Tilikauden ensimmäisessä huutokaupassa joulukuussa sinikettutarjontaa pienennettiin hieman alun perin suunnitellusta epävarman markkinatilanteen takia. Tarjonta vastasi näin paremmin kysyntää, mikä edesauttoi sinikettumyynnin onnistumista. Onnistunut vähittäismyyntikausi Kiinassa heijastui myös sinikettukauppaan maaliskuun huutokaupassa. Kaikki sini- ja shadow-ketun nahat myytiin kovan kilpailun vallitessa, ja hintataso nousi 15-25 prosenttia joulukuusta. Kesäkuuhun tultaessa Venäjän markkinoiden vaikeudet alkoivat heijastua siniketunnahkojen kauppaan, koska kiinalaisten valmistajien keväällä saamat Venäjän pukinetilaukset olivat jääneet tavallista selvästi pienemmiksi. Syyskuussa Venäjän markkinoiden vaikeuksien lisäksi myös Kiinan hidastunut talouskasvu ja sen myötä kasvanut epävarmuus Kiinan tulevasta vähittäismyyntikaudesta näkyivät sinikettujen myynnissä, ja tarjotut nahat myytiin vain 80-prosenttisesti. Positiivista syyskuun huutokaupassa oli kuitenkin hinnanlaskun myötä sinikettuun herännyt kiinnostus muilla markkinoilla: Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Korea ja Japani ostivat selvästi aikaisempaa enemmän siniketunnahkoja.

Venäjän markkinoiden tilanne ja ruplan heikentyminen vaikuttivat venäläisten normaalisti suosimien sinihopea- ja hopeaketunnahkojen sekä erilaisten muunnosketunnahkojen myyntiin heti tilikauden ensimmäisestä huutokaupasta alkaen. Venäjän vaikeudet heijastuivat myös mm. turkkilaisten asiakkaiden ostoihin, koska Venäjä on heidänkin tärkein markkina-alueensa. Huomattava osa edellä mainituista kettutyypeistä jäi myymättä kaikissa kauden huutokaupoissa. Myynti sujui parhaiten niiden nahkatyyppien osalta, jotka kiinnostivat eurooppalaista muotiteollisuutta tai kiinalaisia ostajia. Venäjän markkinatilanteen johdosta eräs yhtiön merkittävä ostaja-asiakas ajautui maksukyvyttömyyteen. Tämän seurauksena yhtiö kirjasi merkittävän luottotappion, sillä nahkojen arvonalentuminen ylitti asiakkaalta saatujen vakuuksien arvon. Vakuutena olevat nahat on arvostettu markkinahintaan, mutta niitä ei ole vielä realisoitu.

Yhtiö vastaanotti ja lajitteli tilikauden aikana noin 250.000 ketun- ja suomensupinnahkaa enemmän kuin edellisellä kaudella. Myyntikauden aikana tarjotuista ketunnahoista myytiin yli 90 prosenttia. Ketunnahkojen kansainvälinen hintataso laski edellisestä tilikaudesta 15 prosenttia. Kiinalaisten asiakkaiden aktiivisuus korvasi muiden markkinoiden alavireisyyden myös kettukaupassa. Kiinalaisten asiakkaiden osuus Saga Fursin kettumyynnistä nousi edellisen tilikauden 56 prosentista 74 prosenttiin. Venäjän osuus romahti 22 prosentista 7 prosenttiin. Länsi-Euroopan ostot laskivat hieman vajaaseen 10 prosenttiin.

Kreikan kansantalouden vaikeudet heijastuivat myös turkiskauppaan. Kesäkuun lopussa kreikkalaiset pankit joutuivat lopettamaan kansainvälisen maksuliikenteen. Tämän seurauksena yhtiön kreikkalaiset asiakkaat eivät pystyneet maksamaan aiemmin kaudella tekemiään nahkaostoja. Syyskuusta alkaen kansainvälinen maksuliikenne Kreikassa on alkanut toimia rajoitetussa muodossa. Kreikkalaiset asiakkaat pystyvät maksamaan tekemiään ostoja vain siltä osin kuin ovat saaneet vastaavan suuruisia vientituloja. Tämä näkyi yhtiön syyskuun huutokaupassa, johon kreikkalaiset asiakkaat eivät pystyneet osallistumaan aiempien vuosien tapaan.

Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen kurssi kehittyi yhtiön kannalta positiivisesti tilikauden aikana. Huutokauppamyynnillä painotettu euron kurssi devalvoitui keskimäärin lähes 20 prosentilla, mikä näkyi suoraan euroalueella tuotettujen nahkojen hintatasossa ja yhtiön tuloskehityksessä. Yhtiö antoikin 15. maaliskuuta positiivisen tulosvaroituksen, jossa arvioi konsernin tuloksen paranevan selvästi edellisestä tilikaudesta.

Yhtiön huutokauppatilojen peruskorjaus valmistui vaiheittain marras-maaliskuussa. Kyseessä oli suurin yhtiön tekemä kiinteistöinvestointi vuosiin. Peruskorjauksen takia syyskuun 2014 huutokauppa järjestettiin väistötiloissa yhtiön varastossa ja joulukuun 2014 huutokauppa poikkeuksellisesti yhtiön tilojen ulkopuolella hotelli Scandic Parkissa Helsingissä. Peruskorjatut tilat tarjoavat hyvät puitteet kasvaville asiakasmäärille ja mahdollistavat entistä paremman palvelun. Uudistuksen myötä saatiin huutokauppasaliin 115 uutta istumapaikkaa ja paikkoja on nyt yhteensä 630. Lisäksi parvella on noin 300 paikkaa. Lisäpaikat tulivat välittömään tarpeeseen, kun maaliskuun huutokauppaan osallistui yli 800 asiakasta. Peruskorjauksen valmistuttua uudistetut tilat nimettiin Saga Congress Centeriksi.

Kiinan noustua yhtiön ylivoimaisesti tärkeimmäksi markkina-alueeksi yhtiö päätti vahvistaa ja kehittää Aasian liiketoimintayksikön organisaatiota. Samalla päätettiin laajentaa yhtiön tuotekehitystoimintaa Kiinan markkinoille ja perustaa yhtiön toimiston yhteyteen design-studio. Tehtyjen päätösten uskotaan vahvistavan yhtiön asemaa kilpailussa kiinalaisen nahkatuotannon sekä muiden huutokauppayhtiöiden kanssa.

Saga Furs Oyj:n Kaustisella toimiva nahkontapalveluja myyvä tytäryhtiö Furfix Oy toimi uusissa laajennetuissa tiloissa koko tilikauden ajan. Nahkontapalvelujen kysyntä ei kasvanut Suomessa aiemmin arvioidusti, ja Evira rajoitti ulkomaisten nahkojen tuontia Suomeen nahkottavaksi. Tämän seurauksena Furfixin tappio kasvoi merkittävästi edellistilikaudesta. Kilpailutilanne säätelee osaltaan nahkontahintoja, ja nahkonnan merkittävin kuluerä ovat henkilöstökulut, joiden osalta Suomi ei ole kilpailukykyinen esim. Puolaan verrattuna.

Välitysmyynti tilikaudella 1.11.2014-31.10.2015

Katsauskaudella 1.8.-31.10.2015

Saga Furs Oyj:n 15.-21. syyskuuta järjestämässä huutokaupassa tarjottiin yhteensä 1,4 miljoonaa Saga® -minkin- ja 723.000 Saga® -ketun- ja -suomensupinnahkaa. Kiinan talouskasvun hidastuminen ja pörssikurssien voimakas lasku aiheuttivat epävarmuutta myös turkiskaupassa. Tämän johdosta kiinalaiset tekivät huutokaupassa vain valikoivia ostoja. Venäjän taloudellisen ja poliittisen epävakauden seurauksena ostot Venäjän markkinoille jäivät aikaisempaakin pienemmiksi. Huutokauppaan osallistui 400 ostajaa kaikilta markkina-alueilta. Minkinnahoista myytiin 77 prosenttia ja ketun- ja supinnahoista 68 prosenttia. Välitysmyynnin arvoksi muodostui 56 miljoonaa euroa (76 miljoonaa euroa syyskuussa 2014).

Tilikaudella 1.11.2014-31.10.2015

Saga Furs Oyj järjesti tilikauden aikana neljä huutokauppaa ja välitti 8,6 miljoonaa minkinnahkaa (7,3 miljoonaa edellisellä tilikaudella). Näistä 95 prosenttia kuuluu Saga-valikoimiin. Yhtiö myi omina lajitelminaan 420.000 itäeurooppalaista minkinnahkaa (480.000). Ketunnahkoja välitettiin 2,1 miljoonaa (2,0 milj.), afganistanilaisia karakul-lampaannahkoja 280.000 (330.000) ja suomensupinnahkoja 130.000 (110.000).

Koko tilikauden aikana välitetty nahkamäärä kasvoi 14 prosenttia edellisestä tilikaudesta ja oli 11,1 miljoonaa nahkaa (9,8 milj.). Nahkamäärän kasvun ja euron heikkenemisen ansiosta välitysmyynnin arvo nousi 26 prosenttia edellisestä tilikaudesta 637 miljoonaan euroon (505 MEUR).

Myynnin arvo jakautui huutokaupoittain seuraavasti:

HuutokauppaVälitys-myyntiArvo Välitysmyynti Arvo Välitysmyynti Arvo
1.000 kplEUR 1.000 1.000 kpl EUR 1.000 1.000 kpl EUR 1.000
2014/20152014/2015 2013/2014 2013/2014 2012/2013 2012/2013
Syyskuu 1 144 91 348
Joulukuu79549 480 494 33 779 1 579 143 468
Maaliskuu4 540307 985 3 959 238 071 3 658 367 699
Kesäkuu4 058219 642 4 109 156 676 3 253 272 884
Syyskuu1 68855 581 1 224 75 874 630 104 357
Varastomyynti tilikaudella574 662 12 1 017 14 854
Yhteensä11 138637 349 9 797 505 418 10 277 980 610

Liikevaihto

Katsauskaudella 1.8.-31.10.2015

Konsernin välitysmyynnin arvo laski tilikauden viimeisellä neljänneksellä 25 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta 57,1 miljoonaan euroon siitä huolimatta, että välitetty nahkamäärä kasvoi 40 prosenttia. Konsernin liikevaihto laski 9 prosenttia ja oli 7,2 miljoonaa euroa (7,9 MEUR).

Tilikaudella 1.11.2014-31.10.2015

Konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä tilikaudesta 18 prosenttia ja oli 58,5 miljoonaa euroa (49,8 MEUR). Valtaosa liikevaihdosta, 89 prosenttia (88 %) oli nahkojen välityksestä perittyjä välityspalkkioita. Tuottajilta perittyjen välityspalkkioiden osuus oli 23 prosenttia (24 %) ja ostajilta perittyjen osuus 65 prosenttia (61 %) konsernin liikevaihdosta. Loppu koostui muun muassa nahkontapalvelujen ja siitoseläinten myynnistä tuottajille sekä ravintola- ja kongressipalvelujen myynnistä. Liikevaihdosta 13 prosenttia kertyi tilikauden ensimmäisen kvartaalin aikana, 44 prosenttia toisen kvartaalin aikana, 31 prosenttia kolmannen kvartaalin aikana ja 12 prosenttia tilikauden viimeisen kvartaalin aikana.

Taloudellinen asema ja tulos

Katsauskaudella 1.8.-31.10.2015

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tilikauden viimeisellä neljänneksellä 120.000 euroa (150.000 euroa). Liiketoiminnan kulut olivat 12,6 miljoonaa euroa (10,2 MEUR), joten liiketulos jäi 5,3 miljoonaa euroa tappiolliseksi (-2,1 MEUR). Nettorahoitustuotot laskivat edellisestä tilikaudesta ja olivat 390.000 euroa (660.000 EUR). Tilikauden viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 4,9 miljoonaa euroa tappiollinen (-1,5 MEUR).

Tilikaudella 1.11.2014-31.10.2015

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat edellisestä tilikaudesta 121 prosenttia 920.000 euroon (edellisellä tilikaudella 420 TEUR) pääasiassa edellisillä tilikausilla kirjattujen asiakasluottotappioiden palautumisen ansiosta.

Liiketoiminnan kulut kasvoivat edellisestä tilikaudesta 7 prosenttia 55,0 miljoonaan euroon (51,3 MEUR). Kuluista 28 prosenttia kertyi tilikauden ensimmäisen kvartaalin aikana, 27 toisen kvartaalin, 22 prosenttia kolmannen kvartaalin ja 23 prosenttia tilikauden viimeisen kvartaalin aikana. Liiketoiminnan kuluihin sisältyy yhtiön ostajasaamisista kirjaamia luottotappioita 1,6 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 2,9 MEUR). Venäjän markkinatilanteen seurauksena eräs yhtiön merkittävä ostaja-asiakas ajautui maksukyvyttömyyteen ja nahkojen arvon­alentuminen ylittää asiakkaalta saatujen vakuuksien arvon. Vakuutena olevat nahat on arvostettu markkinahintaan, mutta niitä ei ole vielä realisoitu. Liiketoiminnan kuluista 39 prosenttia koostuu henkilöstökuluista ja 45 prosenttia liiketoiminnan muista kuluista. Henkilöstökulut kasvoivat 11 prosenttia edellisestä tilikaudesta ja olivat 21,4 miljoonaa euroa (19,2 MEUR). Keskimääräinen henkilö­kunnan määrä kasvoi edellisestä tilikaudesta 8 prosenttia. Tilikaudella vastaanotetut ja lajitellut minkin­- ja ketunnahkojen määrät kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna yli 10 prosenttia. Kirjatuista luottotappioista puhdistetut liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 12 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja olivat 23,1 miljoonaa euroa (20,7 MEUR). Kansainväliseen IFF:n ja Fur Europen kautta tehtävään edun­valvontaan liittyvät kustannukset kasvoivat edellisestä tilikaudesta ja olivat 3,1 miljoonaa euroa (2,3 MEUR). Välitetyn nahkamäärän kasvun sekä euron heikentymisen ansiosta konsernin liiketulos parani selvästi edellisestä tilikaudesta ja oli 4,4 miljoonaa euroa voitollinen (1,1 MEUR tappiollinen).

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat 58 prosenttia edellisestä tilikaudesta ja olivat 5,0 miljoonaa euroa (3,1 MEUR). Nettorahoitustuottoja kasvattivat nettokorkotuottojen kasvu, tarhaajaluottotappioiden pieneneminen sekä edellisellä tilikaudella kirjatun tarhaajaluottotappion palautuminen. Konsernin voitto ennen veroja yli nelinkertaistui ja oli 9,4 miljoonaa euroa (2,1 MEUR).

Oman pääoman tuotto oli tilikaudella 8,0 prosenttia (1,6 %) ja osakekohtainen tulos 2,06 euroa (0,41 euroa). Osakekohtainen oma pääoma oli 26,38 euroa (24,98 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 44,5 prosenttia (43,6 %).

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit tilikauden aikana olivat 6,6 miljoonaa euroa (12,9 MEUR) eli 11 prosenttia (26 %) liikevaihdosta. Investoinneista 75 prosenttia kohdistui emoyhtiön aineellisiin, 11 prosenttia tytäryhtiöiden aineellisiin ja 14 prosenttia emoyhtiön aineettomiin hyödykkeisiin. Edellisellä tilikaudella aloitettu yhtiön huutokauppatilojen peruskorjaus valmistui vaiheittain marras-maaliskuussa. Kyseessä oli suurin yhtiön tekemä kiinteistöinvestointi vuosiin. Uudistuksella saatiin huutokauppasaliin 115 uutta istumapaikkaa ja paikkoja on nyt yhteensä 630. Lisäksi parvella on noin 300 paikkaa. Peruskorjauksen valmistuttua uudistetut tilat nimettiin Saga Congress Centeriksi.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 382 henkilöä. Valtaosa henkilö­­kunnasta työskentelee erilaisissa turkisnahkojen käsittelyyn liittyvissä tehtävissä.

Emoyhtiön ja konsernin henkilöstömäärät olivat seuraavat:

Emoyhtiö Konserni
2014/2015 2013/2014 2012/2013 2014/2015 2013/2014 2012/2013
Henkilöstö keskimäärin 289 265 230 382 353 304
– vakituisessa työsuhteessa 121 118 108 164 158 146
– määräaikaisessa työsuhteessa 168 147 122 218 195 158
Henkilökunnan määrä tilikauden päättyessä 31.10. 129 133 120 193 215 182

Osakkeiden vaihto ja kurssikehitys

Yhtiön C-sarjan osake on julkisesti noteerattu. Yhtiö on NASDAQ OMX Helsingin Teollisuuden ja palveluiden sektoriin kuuluva Small Cap -yhtiö. Osakkeiden vaihto oli tilikaudella yhteensä 16,7 miljoonaa euroa ja 690.000 osaketta eli 26 prosenttia yhtiön C-osakkeista. Tilikauden ylin kurssi oli 28,98 euroa, alin kurssi 17,31 euroa ja keskikurssi 24,15 euroa. C-osakkeiden päätöskurssi oli tilikauden lopussa 18,19 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 25,14 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli tilikauden päättyessä lokakuun lopussa 65,5 miljoonaa euroa (90,5 MEUR).

Yhtiökokous

Saga Furs Oyj:n 22.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilin­päätöksen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti jakaa osakkeenomistajille osinkona 0,70 euroa/osake eli yhteensä 2.520.000 euroa sekä siirtää 150.000 euroa suhdannerahastoon. Osinko maksettiin 4.5.2015. Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.4.2015 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin turkistuottajat Kenneth Ingman, Lasse Joensuu, Jorma Kauppila, Pentti Lipsanen, Christer (Krister) Nordmyr, Rainer Sjöholm ja Hannu Sillanpää sekä Vitra Home -liiketoiminnan johtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymis­kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Kauppilan ja varapuheen­johtajakseen Kenneth Ingmanin. Varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Saga Furs Oyj:n toimintaan liittyvät riskit jaotellaan liiketoimintariskeihin, vahinko- ja omaisuus-riskeihin, rahoitusriskeihin sekä operatiivisiin riskeihin. Merkittävimpien riskien ja epävarmuus-tekijöiden katsotaan kaikkien olevan liiketoimintariskejä. Liiketoimintaympäristön muuttuessa tehtyihin strategiavalintoihin liittyvät riskit kasvavat. Yhtiö pyrkii hallitsemaan ja rajaamaan riskien mahdollisia vaikutuksia. Mikäli riskit kuitenkin toteutuisivat, ne voisivat merkittävästi haitata Saga Furs Oyj:n liiketoimintaa, taloudellista asemaa ja heikentää yhtiön tulosta.

Kysyntään ja tarjontaan liittyvät riskit

Voimakkaat suhdannevaihtelut nahkojen hinnoissa sekä se, että Saga Furs Oyj:n sopeutuminen näihin vaihteluihin kestää turkiseläinkasvatuksen vuosirytmistä johtuen vähintään puoli vuotta, ovat merkittäviä riskejä yhtiön taloudellisen toiminnan ja tuloksen kannalta. Suurin osa tilikaudella lajitelluista turkisnahoista tarjotaan kysynnän ajoittumisesta johtuen vasta maalis- ja kesäkuussa järjestettävissä huutokaupoissa, jolloin valtaosa kustannuksista on jo syntynyt. Heikossa kysyntätilanteessa osa tilikaudella lajitelluista nahoista saattaa myös siirtyä myytäväksi vasta seuraavalla tilikaudella.

Turkisten kysynnän mahdollinen vähentyminen on yhtiölle selvä riski. Nykyisen suuruisen maailmantuotannon myyminen edellyttää sitä, että muotiteollisuus käyttää turkista aktiivisesti raaka-aineena, kuluttajat haluavat turkispukineita ja -somisteita ja vähittäiskaupan rakenne mahdollistaa näiden ostamisen. Yhtiö pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan kansainvälisen muotimaailman valintoihin markkinointi- ja tuotekehitystoiminnan avulla. Tavoitteena on, että turkis materiaalina uudistuisi, sen käyttötarkoitukset monipuolistuisivat ja se säilyttäisi siten asemansa muotikuvassa ja muotiteollisuuden raaka-aineena. Turkisten kulutuskysynnän säilyminen tärkeimmillä markkina-alueilla edellyttää sekä turkisten jatkuvaa muotikuvassa näkymistä että ennen kaikkea kuluttajien ostovoiman kasvua ja luottamuksen tulevaisuuteen säilymistä. Tärkeimmällä markkina-alueella Kiinassa mittavat vähittäiskaupan investoinnit ovat mahdollistaneet turkiskaupan kasvun. Vähittäiskaupan kiinnostuksen suuntautuminen pois turkiskaupasta vähentäisi kysyntää merkittävästi.

Nahkojen alkuperän ja tuotantotapojen vastuullisuuden ja tuotteiden jäljitettävyyden merkitys on lisääntynyt lyhyen ajan sisällä merkittävästi länsimaisen muotiteollisuuden keskuudessa. Länsimaiset kuluttajat edellyttävät muotiteollisuudelta täydellistä läpinäkyvyyttä, minkä seurauksena muotiteollisuus edellyttää toimittajiltaan kasvavassa määrin jäljitettävyyttä aina yksittäisten nahkojen tuottajiin asti. Tuotannon sertifioinnin merkitys vastuullisen tuotannon mittarina on huomattava. Mikäli muotiteollisuuden odotuksiin ei pystytä vastaamaan, on riski turkisten käytön vähentymisestä muotiteollisuudessa oleellinen.

Kiinasta ja Hongkongista olevien asiakkaiden ostot dominoivat nykyisin kansainvälistä turkis-kauppaa. Kiinan talouskasvun hidastuminen ja Kiinan nykyjohdon voimakas korruption vastainen kampanja ovat lisänneet kiinalaisten kuluttajien epävarmuutta. Mikäli syystalven 2015-2016 sää Kiinassa on edellisvuotta lämpimämpi, turkisten kysyntä ei nousse edellistalven tasolle. Muiden markkina-alueiden kysynnän kasvu ei pysty kompensoimaan mahdollista kysynnän laskua Kiinassa.

Maailman turkisnahkatuotanto on hintojen nousun seurauksena kasvanut ainakin lähitulevaisuuden todennäköiseen kysyntään verrattuna liian suureksi ja sen tulee sopeutua kysyntätilanteeseen. Tuotannon kasvu on ollut erityisen nopeaa Kiinassa, missä hallitus on tukenut kotimaisen tuotannon kasvua korkeiden tuontitullien avulla. Kiina onkin noussut maailman suurimmaksi minkin- ja ketunnahkojen tuottajaksi. Vuoden 2015 hintakehityksen seurauksena kiinalaisen turkistuotannon arvioidaan pienenevän selvästi. Tämä kuitenkin lisää nahkojen tarjontaa myyntikaudella 2015-2016.

Turkisnahkojen tuotantokustannukset ovat nousseet huomattavasti tuotannon voimakkaan kasvun nostettua selvästi rehuraaka-aineiden hintoja. Tämä on heikentänyt turkistuotannon kykyä kestää suhdannevaihteluita. Kysyntätilanteen muuttumisen arvioidaan kuitenkin alentavan rehu-kustannuksia selvästi tulevalla kasvatuskaudella. Mikäli eurooppalaisen turkistuotannon kustannustason nousu jatkuu esimerkiksi lainsäädännön muutosten seurauksena, tällä voi olla merkittävä vaikutus turkistuotannon suuruuteen Länsi-Euroopassa. Tämä vaikuttaisi yhtiön keräämiin nahkamääriin.

Turkisnahkojen tuotannon keskittyminen suurempiin yksiköihin on merkinnyt Saga Furs Oyj:lle yksittäisten rahoitusriskien kasvua. Mahdollinen liian nopea kasvu viime vuosien aikana on heikentänyt osan yksiköistä kykyä kestää suhdannevaihteluita, ja ensimmäiset yksiköt ovat jo ajautuneet likviditeettivaikeuksiin. Tämä kasvattaa sekä kasvatus- että nahkaennakkorahoitukseen liittyviä riskejä. Toisaalta asiakaskunnan muutos on lisännyt yhtiön mahdollisuuksia kasvattaa välitettäviä nahkamääriä.

Nahkojen hintojen voimakas lasku syyskuun 2015 kansainvälisissä huutokaupoissa on tuottanut turkiskaupalle merkittäviä tappioita ja siten kasvattanut yhtiön rahoitusriskejä ostavien asiakkaiden rahoituksessa. Ostavien asiakkaiden on tulevalla myyntikaudella aiempaa vaikeampaa saada toiminnalleen rahoitusta ja entistä suurempi osa yhtiön myynnistä edellyttää erityyppisiä rahoitusjärjestelyitä.

Valuuttakurssien vaihtelut

Yhdysvaltain dollarin ja siihen sidoksissa olevien valuuttojen heikentyminen sen mukana on riski yhtiön liiketoiminnan kannalta. Valtaosa Saga Furs Oyj:n myymistä turkisnahoista viedään euro-alueen ulkopuolelle, ja nahkojen maailmanmarkkinahinta määräytyy Yhdysvaltain dollareissa, vaikka yhtiön myyntivaluuttana on euro. Dollarin vahvistuminen parantaa vastaavasti yhtiön liiketoimintanäkymiä. Valuuttariskien hallintaa selostetaan yksityiskohtaisesti konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Imagoriskit ja poliittiset riskit

Turkiksiin liittyvät imagoriskit ja poliittiset riskit ovat yhtiön kannalta merkittäviä, sillä turkiseläinten kasvatuksen ja turkisnahoilla käytävän kaupan oikeutuksen säilyminen on yhtiön liiketoiminnan edellytys.

Turkiseläinten kasvatukseen liittyvät riskit

Turkiseläinten kasvatuksen oikeutukseen liittyvät riskit ovat pysyneet merkittävinä. Poliittisten päättäjien enemmistö on edelleen myönteinen turkiseläinten kasvatusta kohtaan suurissa tuottajamaissa kuten Suomessa ja Tanskassa. Saga Furs Oyj:lle tärkeässä ja volyymiltaan merkittävässä tuottajamaassa Puolassa syksyllä 2015 vaalien jälkeen muodostettu hallitus suhtautuu edeltäjäänsä kriittisemmin turkiseläinten kasvatukseen. Euroopan toisessa merkittävässä kettutuotantomaassa Norjassa suhtautuminen turkistarhaukseen on kiristynyt. Euroopan kolmanneksi suurimmassa minkkituotantomaassa Hollannissa vetoomustuomioistuin päätti marraskuussa 2015, että parlamentissa päätetty minkkien kasvatuskielto on lainvoimainen, minkä seurauksena kielto astunee voimaan 2024.

Yhtiön kannalta on olennaista, millainen kuva turkiseläinkasvatuksesta välittyy. Eläinoikeusjärjestöjen tavoitteena on luoda elinkeinosta negatiivinen kuva, ja lähdekritiikin ulottumattomissa oleva sosiaalinen media antaa siihen entistä paremmat mahdollisuudet. Eurooppalaisten päätöksentekijöiden, jotka eivät tunne alaa, on vaikeaa kyseenalaistaa muun muassa sosiaalisen median kautta välittyvää ja monin paikoin yksipuolista mielikuvaa. Haasteena onkin turvata riittävän ja totuudenmukaisen tiedon saanti ja siten pienentää sellaisen lainsäädännön riskiä, joka tekisi turkiseläinten kasvatuksen kannattamattomaksi, käytännössä mahdottomaksi tai kieltäisi sen. Tilanne on erityisen haastava kettutuotannon osalta, koska Suomi on ainoa merkittävä ketunnahkoja tuottava maa EU:ssa.

Saga Furs Oyj:n ja koko toimialan imagoriskeiltä ja poliittisilta riskeiltä suojautumisessa keskeisiä tekijöitä ovat eläinten hyvinvoinnin takaaminen ja nopea puuttuminen turkistiloilla mahdollisesti tapahtuviin virheisiin ja laiminlyönteihin. Euroopan turkisalan edunvalvontajärjestö Fur Europe on usean vuoden ajan kehittänyt yhdessä kansallisten järjestöjen ja turkiseläintutkimusta harjoittavien yliopistojen kanssa eläinten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää Welfur-protokollaa, jonka on tarkoitus tulla käyttöön kaikissa eurooppalaisissa turkistuotantomaissa.

Turkistilasertifiointi on entistä kiinteämpi osa Saga Furs -brändiä. Se on vastuullisuutta, jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä korostava laatu- sekä ympäristöjärjestelmä, joka kattaa toiminnan kaikki osa-alueet. Yhtiö edistää sertifiointijärjestelmän voimaansaattamista yhtiön toiminnan kannalta merkittävissä tuottajamaissa. Suomessa järjestelmän kehittämisestä vastaa Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (ProFur) ja syyskuussa 2015 lähes 95 prosenttia Suomen tuotannosta oli sertifioinnin piirissä. Norjassa sikäläinen tuottajajärjestö edellyttää sertifiointia kaikilta jäseniltään. Yhtiö on myyntikaudesta 2014-2015 alkaen vastaanottanut suomensupin- ja ketunnahkoja ainoastaan sertifioiduilta tiloilta.

Turkisnahoilla käytävään kauppaan liittyvät riskit

Turkisnahkojen markkina-alueet ovat suurelta osin sellaisia, joissa kaupankäyntitavat, hallinto ja määräykset poikkeavat EU:sta ja Yhdysvalloista. Erityisesti tämä koskee Kiinaa ja Venäjää, joissa muutokset ovat myös vaikeasti ennakoitavissa.

Saga Furs Oyj pyrkii pienentämään kaupankäyntiin liittyviä rajoitteita ja riskejä yhteistyössä muun muassa IFF:n kanssa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Tilikauden 2015-2016 ensimmäinen huutokauppa järjestettiin 19.-21. joulukuuta 2015. Huutokaupassa tarjottiin 330.000 ketunnahkaa (240.000), 31.000 suomensupinnahkaa (23.000) ja 280.000 (430.000) afganistanilaista karakul-lampaannahkaa. Minkinnahat tarjotaan aiemmista tilikausista poiketen ensimmäisen kerran vasta maaliskuun huutokaupassa. Kiinan talouskasvun hidastuminen ja vaikean taloustilanteen jatkuminen Venäjällä näkyivät selvästi huutokaupan myyntituloksissa. Markkinatilannetta vaikeuttaa lisäksi epävarmuus, joka on seurausta syksyn voimakkaasta minkinnahkojen hinnanlaskusta ja siitä turkiskaupalle koituneista suurista tappioista. Huutokaupassa tarjotuista Saga®-ketunnahoista myytiin kolmannes. Huutokaupan kokonaismyynnin arvoksi muodostui 12 miljoonaa euroa (49 MEUR joulukuussa 2014). Huutokauppaan osallistui yli 200 ostajaa kaikilta markkina-alueilta.

Tilikauden aikana myytyjen nahkojen lunastustahti oli valtaosan tilikautta nopea. Syksyllä se kuitenkin hidastui merkittävästi, ja syyskuun huutokaupoissa tapahtuneen hintojen laskun seurauksena syntyneen epävarmuuden vuoksi lähes pysähtyi. Myyntikauden 2015-2016 alkaessa lunastamattomien minkinnahkojen määrä oli poikkeuksellisen suuri. Ketunnahkojen lunastustilanne on selvästi minkinnahkoja parempi. Lunastustahdin hidastumisen seurauksena yhtiö on tarvinnut entistä enemmän varastotiloja. Välitettäväksi toimitettavien nahkamäärien arvioidaan kasvavan edelleen myyntikaudella 2015-2016. Toiminnan tehostamiseksi yhtiö on keskittänyt minkinnahkojen lajittelun kolmeen toimipisteeseen aiemman neljän toimipisteen sijasta. Tässä yhteydessä yhtiö on myös vuokrannut takaisin osan vuonna 1990 myydystä Fur Center -kiinteistön osasta.

Yhtiö solmi marraskuussa strategisen yhteistyösopimuksen DHL Global Forwarding:in kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää ja parantaa yhdessä erityisesti kiinalaisille asiakkaille tarjottavia logistisia palveluja. Yhteistyö tarjoaa myös mahdollisuuden nahkojen lyhytaikaiseen varastointiin niiden kannalta optimaalisissa olosuhteissa Kiinassa.

Yhtiön johtoryhmässä vuodesta 1991 ollut myyntijohtaja Arto Honkanen jää eläkkeelle kesällä 2016, ja hänen tilalleen uudeksi myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Mikko Hovén 1.11.2015 alkaen. Hän vastaa myynnin lisäksi yhtiön lajittelutoiminnoista.

Arvio liiketoiminnan kehityksestä alkaneella tilikaudella

Saga Furs Oyj järjestää alkaneella tilikaudella joulukuussa 2015 pidetyn huutokaupan lisäksi huutokaupat 8.-18. maaliskuuta, 6.-16. kesäkuuta ja 14.-19. syyskuuta 2016. Yhtiön tavoitteena on tarjota koko myyntikauden huutokaupoissa 9,0 miljoonaa minkin-, 2,7 miljoonaa ketun-, 150.000 suomensupin- ja 450.000 karakul-lampaannahkaa. Maalis- ja kesäkuun huuto­kaupat järjestetään yhdessä pohjoisamerikkalaisten American Legend- ja Fur Harvesters Auction Inc. -huutokauppaliikkeiden kanssa. Kaikki kolme yritystä lajittelevat itse omat tuotteensa ja myyvät ne omissa nimissään Saga Fursin tiloissa Vantaalla. Yhtiöiden tavoitteena on tarjota kauden huutokaupoissa yhteensä reilut 13 miljoonaa minkinnahkaa. Maaliskuun huutokaupan uskotaan nousevan volyymiltaan ja asiakasmäärältään ensi kauden suurimmaksi turkis­huutokaupaksi maailmassa.

Länsimaisten minkinnahkojen tuotantomäärän kasvu jatkui myös vuonna 2015. Joulukuussa 2014 Kiinassa alkaneen ja pitkään jatkuneen kylmän jakson seurauksena minkinnahkojen kansainvälinen hintataso kääntyi jälleen selvään nousuun tammi-helmikuussa 2015. Eurooppalaisten tuottajien kannalta kehitystä vahvisti samanaikaisesti tapahtunut euron heikentyminen Yhdysvaltain dollariin nähden. Näiden tekijöiden vaikutus näkyi tuottajien keväällä 2015 tekemissä minkinnahkojen tuotantopäätöksissä, ja kansainvälisissä huutokaupoissa myyntikaudella 2015-2016 tarjottavat minkinnahkamäärät ovat ennätyssuuret. Syyskuussa 2015 ylitarjonnan seurauksena tapahtuneen minkinnahkojen kansainvälisen hintatason romahduksen johdosta Kiinassa on syksyn 2015 aikana nahkottu huomattavia määriä siitoseläimiä. Vaikka tämä pitkällä aikavälillä tasapainottaakin kysyntää ja tarjontaa, on sen vaikutus lyhyellä aikavälillä tarjontamääriä lisäävä.

Ketunnahkojen tuotantomäärä on vuoden 2015 poikkeuksellisen hyvien kasvatusolosuhteiden seurauksena kasvanut selvästi. Samanaikaisesti kiinalainen muoti on talouskasvun hidastumisen myötä alkanut suosia halvempia, ilman somisteita myytäviä villakangastakkeja. Näin ollen myös ketunnahkamarkkinoilla Kiinassa on enemmän epävarmuutta kuin vuosiin, vaikka vähittäismyyntikausi 2015 onkin sujunut hyvin ja ketunnahkavarastot ovat pienet. Lisäksi minkinnahkojen markkinatilanteen odotetaan heijastuvan myös ketunnahkojen kauppaan. Länsimaisen tuotannon kehityksen ratkaisevat niin minkin kuin ketunnahkojenkin osalta tammi-maaliskuussa pidettävien kansainvälisten huutokauppojen myynti­tulokset.

Talouskasvun hidastuminen on näkynyt Kiinassa syksyn vähittäiskaupassa, ja vasta sään kylmeneminen joulukuussa on piristänyt sitä. Pukineita on myyty vähittäiskaupassa joko hyvin pienellä katteella tai jopa tappiolla varastojen pienentämiseksi. Kiinassa on myös myymättä aiempia vuosia suurempia määriä nahkoja, joista ei ole valmistettu pukineita. Vaikka loppuvähittäismyyntikausi sujuisikin hyvin, ei näistä pystytä enää valmistamaan pukineita kuluvalle kaudelle, vaan ne siirtyvät seuraavalle vähittäismyyntikaudelle.

Venäjän taloudelliset haasteet ja ruplan arvon voimakas heikentyminen pienentävät paitsi venäläisten, myös muiden Venäjän markkinoille pukineita valmistavien asiakkaiden, muun muassa kreikkalaisten ja turkkilaisten ostovoimaa alkaneen kauden huutokaupoissa. Venäjä on ollut maailman toiseksi suurin turkis­pukineiden kuluttajamarkkina. Länsimainen muoti suosii edelleen turkiksia, ja tärkeimpien muotiviikkojen syksy/talvi 2015-2016 mallistoista yli 70 prosentissa käytettiin turkista. Vaikka Pohjois-Amerikassa viimeiset vähittäismyyntikaudet ovat olleet onnistuneita ja talouskasvu on päässyt vauhtiin, poikkeuksellisen lämmin talvisää on hidastanut vähittäiskauppaa. Lämmin talvisää on hidastanut talvipukineiden vähittäiskauppaa myös Länsi-Euroopassa.

Konsernin nahkakohtaisten kustannusten arvioidaan säilyvän kasvavia varastointikustannuksia lukuun ottamatta edellisen tilikauden tasolla. Hintatason voimakas lasku syksyllä 2015 on lisännyt lunastamattomiin nahkoihin liittyviä riskejä aiempiin vuosiin nähden. Hintatason laskun mahdollisesti jatkuessa myös yhtiön tuottajille myöntämään ennakkorahoitukseen liittyvät riskit kasvavat. Epävarmassa markkinatilanteessa yhtiön kilpailijat ovat jo alkaneet tarjota asiakkailleen nahkojen pitkäaikaisvarastointimahdollisuutta sekä pitkiä korottomia maksuaikoja, ja yhtiön nettorahoitustuottojen arvioidaan pienenevän edellisestä tilikaudesta. Tilikauden tulos riippuu tulevien huutokauppojen myyntituloksista, joiden todennäköistä kehitystä on nykyisessä haastavassa markkinatilanteessa jälleen mahdoton arvioida.

Hallituksen voitonjakoesitys

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.10.2015:

– kertyneet voittovarat55 307 234,05
– tilikauden voitto6 410 137,55
– siirrettävä suhdannerahastoon yhtiöjärjestyksen mukaan-641 013,76
61 076 357,84

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että

tilikauden 1.11.2014-31.10.2015 jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille €1,00 osaketta kohti, yhteensä 3.600.000 euroa ja 645.000 euroa siirretään suhdannerahastoon.

Osingon maksupäiväksi ehdotetaan 2.5.2016.

Konsernitase IFRS
EUR 1.000
VARAT31.10.2015 31.10.2014
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet39 479 37 463
Aineettomat hyödykkeet4 224 4 314
Myytävissä olevat sijoitukset898 684
Pitkäaikaiset saamiset11 328 4 405
Pitkäaikaiset varat yhteensä55 929 46 866
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus2 701 2 547
Korolliset ostajasaamiset43 669 58 256
Korolliset tarhaajasaamiset84 047 85 371
Korottomat saamiset34 485 21 897
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat
verosaamiset702 33
Rahavarat6 249 4 059
Lyhytaikaiset varat yhteensä171 855 172 162
Varat yhteensä227 783 219 028
OMA PÄÄOMA JA VELAT31.10.2015 31.10.2014
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma7 200 7 200
Ylikurssirahasto254 254
Muut rahastot19 740 19 590
Muuntoero54 60
Arvonmuutosrahasto426 262
Kertyneet voittovarat67 293 62 565
Oma pääoma yhteensä94 968 89 931
Pakolliset varaukset105 266
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat2 449 2 168
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat104 447 99 367
Ostovelat ja muut velat25 686 26 751
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat
verovelat128 546
Lyhytaikaiset velat yhteensä130 261 126 664
Velat yhteensä132 711 128 832
Oma pääoma ja velat yhteensä227 783 219 028

Konsernin laaja tuloslaskelma
EUR 1.0001.8.2015-1.11.2014-1.8.2014-1.11.2013-
31.10.201531.10.201531.10.201431.10.2014
3 kk12 kk3 kk12 kk
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto7 18158 5087 92749 783
Liiketoiminnan muut tuotot122919154416
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-1 332-4 447-1 018-4 525
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-3 855-21 351-3 473-19 239
Poistot ja arvonalentumiset-1 156-4 525-1 065-3 893
Liiketoiminnan muut kulut-6 289-24 672-4 664-23 596
Liiketulos-5 3294 433-2 138-1 054
Rahoitustuotot6726 4441 4554 821
Rahoituskulut-279-1 481-800-1 682
Tulos ennen veroja-4 9379 395-1 4832 085
Tuloverot945-1 995181-612
Katsauskauden tulos-3 9917 400-1 3011 473
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Myytävissä olevat sijoitukset602062070
Muuntoerot1-955
Tuloverot liittyen eriin, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi-12-41-2-12
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen491562364
Katsauskauden laaja tulos yhteensä-3 9427 556-1 2781 536
Tulos/osake, laimentamaton (EUR) *)-1,112,06-0,360,41
*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole
Konsernin rahavirtalaskelma
EUR 1.0001.11.2014-1.11.2013-
31.10.201531.10.2014
12 kk12 kk
Liiketoiminnan rahavirta
Välitysmyynnistä saadut maksut ostajilta629 178487 583
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut338337
Maksut liiketoiminnan kuluista-622 704-545 324
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja6 812-57 404
Maksetut korot liiketoiminnan rahoituskuluista-954-731
Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-454-970
Saadut korot liiketoiminnasta5 0424 535
Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta564285
Saadut osingot liiketoiminnasta2221
Maksetut välittömät verot-2 841-1 890
Liiketoiminnan rahavirta (A)8 191-56 154
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin-6 584-12 859
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustuotot17188
Investoinnit muihin sijoituksiin-8-87
Investointien rahavirta (B)-6 421-12 858
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nosto2 89655 250
Maksetut osingot-2 476-7 250
Rahoituksen rahavirta (C)42048 000
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /
vähennys (-)2 190-21 012
Rahavarat 31.10.6 2494 059
./. Rahavarat 1.11.4 05925 071
Rahavarojen muutos2 190-21 012
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2013 – 31.10.2014
EUR 1.000Osake-pääomaYlikurssi-rahastoMuut rahastotMuuntoeroArvon-muutos-rahastoKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajien osuusVähem-mistön osuusOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.11.20137 20025417 3705720370 32795 411095 411
Tilikauden tulos1 4731 4731 473
Muut laajan tuloksen erät35826464
Muu muutos *)363363363
Osingonjako-7 380-7 380-7 380
Siirto suhdannerahastoon2 220-2 22000
Oma pääoma 31.10.20147 20025419 5906026262 56589 931089 931
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2014 – 31.10.2015
Oma pääoma 1.11.20147 20025419 5906026262 56589 931089 931
Tilikauden tulos7 4007 4007 400
Muut laajan tuloksen erät-6165-3156156
Osingonjako-2 520-2 520-2 520
Siirto suhdannerahastoon150-15000
Oma pääoma 31.10.20157 20025419 7405442667 29294 968094 968
*) aiheutuu verokantamuutoksesta, joka liittyy eriin, jotka on IFRS-siirtymän yhteydessä kirjattu suoraan voittovaroihin

Tunnusluvut
2014/20152013/2014
12 kk12 kk
Myynnin arvo, 1.000 euroa637 349505 418
Liikevaihto, 1.000 euroa58 50849 783
Liiketulos, 1.000 euroa4 433-1 054
% liikevaihdosta7,6%-2,1%
Tulos ennen veroja, 1.000 euroa9 3952 085
% liikevaihdosta16,1%4,2%
Tulos/osake, euroa2,060,41
Oma pääoma/osake, euroa26,3824,98
Oman pääoman tuotto (ROE) -%8,0 %1,6%
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -%5,4 %1,7%
Omavaraisuusaste, %44,5 %43,6%
Gearing1,031,06
Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa6 59212 946
% liikevaihdosta11,3%26,0%
Henkilöstö keskimäärin382353
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:
Oman pääoman tuotto (ROE) -%=kauden tulos x 100 / oma pääoma *)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -%=(tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut – luottotappiot) x 100 / (taseen loppusumma – korottomat lyhytaikaiset velat) *)
Omavaraisuusaste, %=oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma – saadut ennakot)
Gearing=(korollinen vieras pääoma – rahat ja rahoitus-arvopaperit) / oma pääoma
Tulos/osake, euroa=kauden tulos / osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma/osake, euroa=oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
*) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten lukujen keskiarvona
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
EUR 1.00031.10.201531.10.2014
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia
Lainat rahalaitoksilta68 44363 021
Annettu kiinteistökiinnityksiä54 07154 071
Annettu yrityskiinnityksiä2 6912 691
Annetut pantit791791
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit43 91629 268
Vuokravastuut
Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat:
Yhden vuoden kuluessa1 0721 092
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa534
Kiinteistöinvestoinnit
Konserni on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, mikäli kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 2.646 tuhatta euroa ja viimeinen tarkastusvuosi on 2024.
Lähipiiritapahtumat
EUR 1.0002014/20152013/2014
12 kk12 kk
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
Liikevaihto
– muu lähipiiri505317
Liiketoiminnan muut tuotot
– emoyhtiö4832
Liiketoiminnan muut kulut
– emoyhtiö-17-13
Rahoitustuotot
– muu lähipiiri4540
Rahoituskulut
– emoyhtiö-20-29
– muu lähipiiri-4-13
Saamiset lähipiiriltä
– muu lähipiiri1 185988
2014/20152013/2014
12 kk12 kk
Velat lähipiirille
– emoyhtiö-1 992-4 222
– muu lähipiiri-1 850-1 633

Johdon työsuhde-etuudet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet1 3761 316
Johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta, toimitusjohtajan sijaisesta ja muusta konsernin johtoryhmästä.

Vantaalla 29. joulukuuta 2015

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Liitteet:
Tilinpäätöstiedote 2015-10-31.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) muuttaa puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuu 2016 julkaisuajankohtaa

Työttömyysvakuutusrahasto, The Unemployment Insurance Fund

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) muuttaa puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuu 2016 julkaisuajankohtaa

Työttömyysvakuutusrahasto Pörssitiedote 29.12.2015 klo 15.00

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) muuttaa puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuu 2016 julkaisuajankohtaa

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) muuttaa puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuu 2016 julkaisuajankohtaa

TVR julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuu 2016 viikolla 35. Muut tulos- ja talousraporttien julkaisuajankohdat säilyvät ennallaan. TVR:n tulosjulkistusten aikataulu on kokonaisuudessaan seuraava:

viikko 4 tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2015

viikko 16 tilinpäätöstiedote vuodelta 2015

viikko 35 puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016, talousarvio ja maksuesitys
vuodelle 2017

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja puh. 040 539 4651

Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 2015

Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-29 14:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/29/Ty%C3%B6tt%C3%B6myysvakuutusrahasto+TVR+muuttaa+puolivuosikatsauksen+tammi+kes%C3%A4kuu+2016+julkaisuajankohtaa+HUG1976060.html

IXONOS OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS JA OPTIO-OIKEUKSIEN EHTOJEN TARKISTAMINEN

IXONOS OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS JA OPTIO-OIKEUKSIEN EHTOJEN TARKISTAMINEN

Julkaistu: 2015-12-29 12:45:00 CET
Ixonos
Pörssitiedote
IXONOS OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS JA OPTIO-OIKEUKSIEN EHTOJEN TARKISTAMINEN

Helsinki, Suomi, 2015-12-29 12:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 29.12.2015 klo 13:45

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

IXONOS OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS JA OPTIO-OIKEUKSIEN EHTOJEN TARKISTAMINEN

Merkintäoikeusannin lopullinen tulos

Ixonos Oyj:n (”Ixonos” ja ”Yhtiö”) 23.12.2015 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa (“Osakeanti”) merkittiin 136 582 157 osaketta. Merkintäoikeuksien perusteella tehdyssä merkinnässä merkittiin yhteensä 119 412 553 osaketta, mikä vastaa noin 87,43 prosenttia Osakeannissa tarjolla olleiden osakkeiden enimmäismäärästä. Toissijaisessa merkinnässä merkittiin ilman merkintäoikeuksia 760 991 osaketta. Lisäksi Tremoko Oy Ab merkitsi 16 408 613 osaketta antamansa merkintätakauksen nojalla. Tehdyt merkinnät vastasivat näin ollen yhteensä 100 prosenttia Osakeannissa tarjolla olleiden osakkeiden enimmäismäärästä. Ixonos keräsi Osakeannilla bruttomäärältään noin 8,2 miljoonaa euroa. Ixonosin hallitus on tänään hyväksynyt kaikki yllä mainitut osakemerkinnät.

Merkintäoikeuksilla merkityt osakkeet ovat tulleet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä väliaikaisina osakkeina 29.12.2015 alkaen. Kaikki Osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 30.12.2015, jonka jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Ixonosin nykyiseen osakelajiin arviolta 30.12.2015. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä muiden Ixonosin osakkeiden kanssa arviolta 4.1.2016 alkaen.

Osakeannissa merkittyjen yhteensä 136 582 157 uuden osakkeen sekä suunnatussa osakeannissa 22.12.2015 merkittyjen yhteensä 6 856 345 osakkeen kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 353 564 898 kappaletta. Kaikki Osakeannissa merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan.

Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ja muuhun mahdolliseen Ixonosin ilmoittamaan varojenjakoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Ixonosissa siitä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja Ixonosin osakasluetteloon arviolta 30.12.2015.

Optio-oikeuksien 2011 ja 2014 ehtojen tarkistaminen

Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Ixonosin hallitus on Osakeannin johdosta tarkistanut Optio-oikeuksien 2011 ja Optio-oikeuksien 2014 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa mainittujen optio-oikeuksien mukaisesti seuraavasti:

Optio-oikeudet 2011

• Optio-oikeuksien IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,2 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien IV/C osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,1497 euroa osakkeelta.

Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 4 971 966.

Optio-oikeudet 2014

Optio-oikeuksien 2014A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,0903 euroa. Optio-oikeuksien 2014B osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,06 euroa.

Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2014 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 8 250 000.

Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optio-oikeuksien 2011 sekä 2014 ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla 2011 ja 2014 merkittävien osakkeiden tarkistetut enimmäismäärät tulevat rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 30.12.2015.

IXONOS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Ixonos Oyj

Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Pyyntö, tarjous tai sopimus arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muulla tavalla hankittavaksi suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän tiedotteen sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä tiedotteessa oleva informaatio saattaa muuttua. Sijoittajien ei tule hankkia mitään arvopapereita ehdotetussa Osakeannissa, elleivät he tee sitä vain Ixonosin aikanaan julkaiseman esitteen tietojen perusteella.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen julkistamispäivänä. Ixonos ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

Liitteet:
Tiedote_Lopullinen tulos 29.12.2015 FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Fingrid Oyj:n taloudelliset tiedotteet 2016

Fingrid Oyj:n taloudelliset tiedotteet 2016

Julkaistu: 2015-12-29 12:45:00 CET
Fingrid Oyj
Pörssitiedote
Fingrid Oyj:n taloudelliset tiedotteet 2016

Helsinki, Suomi, 2015-12-29 12:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Fingrid Oyj
Pörssitiedote 29.12.2015 klo 13.45 EET

Fingrid-konserni julkaisee vuonna 2016 seuraavat taloudelliset tiedotteet

19.2.2016 tilinpäätöstiedote, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015
28.4.2016 osavuosikatsaus tammi – maaliskuulta 2016
28.7.2016 osavuosikatsaus tammi – kesäkuulta 2016
28.10.2016 osavuosikatsaus tammi – syyskuulta 2016

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 6.4.2016.

Lisätiedot:
Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 030 395 5213

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Revenio Group Oyj: Revenio Group Oyj:n tulosjulkistamisajankohdat vuonna 2016

Revenio Group Corporation

Revenio Group Oyj: Revenio Group Oyj:n tulosjulkistamisajankohdat vuonna 2016

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 29.12.2015 klo 13.00

REVENIO GROUP OYJ:N TULOSJULKISTAMISAJANKOHDAT VUONNA 2016

Revenio Group Oyj:n tulosjulkistamisaikataulu vuonna 2016 on seuraava:

– Tilinpäätöstiedote koskien vuotta 2015, maanantaina 15.2.2016

– Osavuosikatsaus 1-3/2016, maanantaina 25.4.2016

– Osavuosikatsaus 1-6/2016, maanantaina 8.8.2016

– Osavuosikatsaus 1-9/2016, maanantaina 31.10.2016

Arvopaperimarkkinalain 26.11.2015 voimaantulleen muutoksen seurauksena Revenio julkaisee 1-3/2016 ja 1-9/2016 osavuosikatsausten selostusosat aiempaa tiivistetymmässä muodossa. Taulukko-osat raportoidaan aiemman käytännön mukaisina.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 15.3.2016.

Vuosikertomus tilikaudelta 2015 julkaistaan viikolla 8/2016.

Revenio Group Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040 567 5520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:

NASDAQ Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin muodostavat Icare Finland Oy:n, osteoporoosin seulontaan ja seurantaan keskittyvän Oscare Medical Oy:n ja Revenio Research Oy:n liiketoiminta. Lisäksi Revenio on tunnistanut uusia terveysteknologiaan liittyviä kasvumahdollisuuksia, joiden yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 16,0 miljoonaa euroa, jatkuvien toimintojen liiketuloksen ollessa 27,5 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OM Helsingissä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-29 12:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/29/Revenio+Group+Oyj+Revenio+Group+Oyj+n+tulosjulkistamisajankohdat+vuonna+2016+HUG1975079.html

Stora Enson omistusosuus kiinalaisessa tytäryhtiössä Inpac Packagingissa nousee 51 prosentista 90 prosenttiin

Stora Enson omistusosuus kiinalaisessa tytäryhtiössä Inpac Packagingissa nousee 51 prosentista 90 prosenttiin

Julkaistu: 2015-12-29 12:00:00 CET
Stora Enso Oyj
Pörssitiedote
Stora Enson omistusosuus kiinalaisessa tytäryhtiössä Inpac Packagingissa nousee 51 prosentista 90 prosenttiin

Helsinki, Suomi, 2015-12-29 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — STORA ENSO OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 29.12.2015 klo 13.00

Stora Enso on tehnyt sopimuksen kasvattaakseen omistusosuuttaan kiinalaisessa tytäryhtiössä Stora Enso Inpac Packaging Co. Ltd:ssä 51 prosentista 90 prosenttiin. Sopimus perustuu lokakuussa 2010 allekirjoitettuun optiosopimukseen. Käteiskauppahinta on noin 46 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen vaatii vielä Kiinan viranomaisten hyväksynnän ja se saataneen päätökseen vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Kaupan ansiosta Stora Enso voi paremmin kehittää Inpac Packagingin liiketoimintaa ja toteuttaa strategiaansa. Kaupalla ei ole vaikutusta konsernin liikevaihtoon tai liiketulokseen.

Stora Enso Inpac tarjoaa kuitupohjaisia pakkausratkaisuja ja niiden suunnittelu-, tuotanto-, ja myyntipalveluja sekä tutkimus- ja kehityspalveluja. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia Kiinassa Qian’anin, Dongguanin ja Jiashanin kaupungeissa sekä myyntitoimistot Pekingissä, Shanghaissa sekä Dongguanissa. Yhtiö palvelee johtavia kansainvälisiä ja paikallisia brändinomistajia.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, puh. 020 46 21446

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa, ja liikevaihtomme oli vuonna 2014 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssä (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Savo-Solar Oy:n merkintäoikeusannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

Savo-Solar Oy

Savo-Solar Oy:n merkintäoikeusannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

Savo-Solar Oy
Yhtiötiedote 29.12.2015 klo 9.30 (CET)

Savo-Solar Oy:n merkintäoikeusannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

Savo-Solar Oy:n (“Savo-Solar” tai “Yhtiö”) merkintäoikeusannissa merkityt 10 591 620 uutta A-sarjan osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin 29.12.2015. Rekisteröinnin jälkeen Savo-Solarin osakkeiden lukumäärä on yhteensä 15 887 430. Yhtiön kaikki osakkeet ovat A-sarjan osakkeita.

Väliaikaiset osakkeet, jotka vastaavat merkintäoikeusannissa merkintäoikeuksilla merkittyjä osakkeita, otettiin kaupankäynnin kohteeksi First North Finlandissa ja First North Swedenissä 27.11.2015. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Savo-Solarin nykyiseen osakelajiin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 29.12.2015 ja kaupankäynti merkintäoikeusannissa merkityillä uusilla osakkeilla alkaa First North Finlandissa arviolta 30.12.2015. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Savo-Solarin nykyiseen osakelajiin Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä ja kaupankäynti merkintäoikeusannissa merkityillä uusilla osakkeilla alkaa First North Swedenissä arviolta viikolla 1, 2016.

Merkintäoikeusannin jälkeen Savo-Solarin käyttöpääoma riittää kattamaan tämänhetkisen tarpeen seuraavien 12 kuukauden ajaksi edellä mainitun rekisteröinnin päivämäärästä.

Neuvonantajat

Mangold Fondkommission AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana merkintäoikeusannissa. Smartius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa merkintäoikeusannissa. Advokatfirman Westermark Anjou AB toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Ruotsiin lakiin liittyvissä asioissa merkintäoikeusannissa.

Lisätietoa:

Ingrid Östhols, viestintä
Puh: +46 721 810 867
Sähköposti: ingrid.osthols@savosolar.seingrid.osthols@savosolar.se

Savo-Solar Oy
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Mangold Fondkommission AB
Puh: +46 (8) 5030 1550
Sähköposti: info@mangold.se

Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan vuodesta 2011 lähtien yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osakkeet on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-29 09:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/29/Savo+Solar+Oy+n+merkint%C3%A4oikeusannissa+merkityt+uudet+osakkeet+on+rekister%C3%B6ity+kaupparekisteriin+HUG1976030.html

Cargotecin osakemäärä on lisääntynyt 2010-optio-oikeuksilla merkityillä B-osakkeilla 29.12.2015

Cargotec Corporation

Cargotecin osakemäärä on lisääntynyt 2010-optio-oikeuksilla merkityillä B-osakkeilla 29.12.2015

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 29.12.2015 KLO 10.00
Cargotecin osakemäärä on lisääntynyt 2010-optio-oikeuksilla merkityillä B-osakkeilla 29.12.2015
Cargotecin 2010B-optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 320 uutta B-sarjan osaketta. Merkintähinta 9 132,80 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, joten Cargotecin osakepääoma säilyy ennallaan. B-sarjan osakkeiden lukumäärä merkinnän jälkeen on 55 164 983 kappaletta.
Merkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on rekisteröity kaupparekisteriin 29.12.2015. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen B-sarjan osakkeiden kanssa 30.12.2015 alkaen.
2010B-optio-oikeuksilla voi merkitä osakkeita 30.4.2016 saakka. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden Cargotecin B-sarjan osakkeen. Optio-ohjelman 2010 ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.
Lisätietoja:
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020
Cargotec muokkaa lastinkäsittelytoimialaa asiakkaidensa ja osakkeenomistajiensa eduksi. Cargotecin liiketoiminta-alueet MacGregor, Kalmar ja Hiab tunnetaan johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri maailman. Niiden maailmanlaajuiset verkostot toimivat lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Cargotecin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,4 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-29 09:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/29/Cargotecin+osakem%C3%A4%C3%A4r%C3%A4+on+lis%C3%A4%C3%A4ntynyt+2010+optio+oikeuksilla+merkityill%C3%A4+B+osakkeilla+29+12+2015+HUG1976006.html

Baswarelle hankinnasta maksuun- ja verkkolaskusopimus suuren rahoituslaitoksen kanssa Uudessa-Seelannissa

Basware

Baswarelle hankinnasta maksuun- ja verkkolaskusopimus suuren rahoituslaitoksen kanssa Uudessa-Seelannissa

Basware Oyj, pörssitiedote, 29.12. 2015 klo 10:00

Baswarelle hankinnasta maksuun- ja verkkolaskusopimus suuren rahoituslaitoksen kanssa Uudessa-Seelannissa

Basware on allekirjoittanut sopimuksen hankinnasta maksuun- ja verkkolaskupalvelujen toimittamisesta suuren rahoituslaitoksen kanssa Uudessa-Seelannissa. Ratkaisut toimitetaan pilvipohjaista ja joustavaa Alusta-teknologiaa hyödyntäen. Sopimus sisältää hankinnasta maksuun -ratkaisun ja kaikkien saapuvien laskujen vastaanottamisen verkkolaskuina. Basware toimittaa myös Basware Analytics -ratkaisun, jolla yritys saa reaaliaikaisen näkyvyyden talouden tunnuslukuihin. Sopimuksen arvo ylittää miljoona euroa viiden vuoden aikana.

“Baswaren koko hankinnasta maksuun -prosessin kattavien, globaalisti skaalautuvien palvelujen avulla asiakas voi uudistaa hankinta- ja ostoreskontraprosessinsa, ja sen tarjoaman tiedon ansiosta tehdä parempia päätöksiä. Asiakas voi vastaanottaa kaikki laskunsa verkkolaskuina helposti ja turvallisesti avoimen Basware Commerce Network -verkoston kautta. Verkottunut hankinnasta maksuun -prosessi mahdollistaa asiakkaan taloushallinnon ketteryyden ja tiiviin yhteistyön taloushallinnon, ostoreskontran, hankintatoimen, rahoitustoimen ja kumppanien välillä”, Basware Oyj:n toimitusjohtaja Esa Tihilä kertoo.

Lisätietoja:

Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040-480 7098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajat

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-29 09:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/29/Baswarelle+hankinnasta+maksuun+ja+verkkolaskusopimus+suuren+rahoituslaitoksen+kanssa+Uudessa+Seelannissa+HUG1976012.html

VALOE ARVIOI SAAVANSA ENSIMMÄISEEN VALMISTUSPARTNERISOPIMUKSEENSA LIITTYVÄT PAIKALLISET RAHOITUSNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN TAMMIKUUN 2016 LOPPUUN MENNESSÄ

VALOE ARVIOI SAAVANSA ENSIMMÄISEEN VALMISTUSPARTNERISOPIMUKSEENSA LIITTYVÄT PAIKALLISET RAHOITUSNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN TAMMIKUUN 2016 LOPPUUN MENNESSÄ

Julkaistu: 2015-12-29 08:40:00 CET
Valoe Oyj
Pörssitiedote
VALOE ARVIOI SAAVANSA ENSIMMÄISEEN VALMISTUSPARTNERISOPIMUKSEENSA LIITTYVÄT PAIKALLISET RAHOITUSNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN TAMMIKUUN 2016 LOPPUUN MENNESSÄ

Valoe Oyj Pörssitiedote 29.12.2015 klo 9.40

VALOE ARVIOI SAAVANSA ENSIMMÄISEEN VALMISTUSPARTNERISOPIMUKSEENSA LIITTYVÄT PAIKALLISET RAHOITUSNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN TAMMIKUUN 2016 LOPPUUN MENNESSÄ

Valoe tiedotti 29.6.2015 saaneensa päätökseen kaupalliset neuvottelut ensimmäisestä valmistuspartnerisopimuksesta ulkomaisen asiakkaan kanssa, mutta moduulitehtaan myynti riippuu kuitenkin paikallisesta projektirahoituksesta. Yhtiö arvioi marraskuun lopussa saavansa rahoitusneuvottelut päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä.

Valoen asiakkaan rahoitusneuvottelut ovat edenneet edelleen positiivisesti ja siirtyneet joulukuun aikana lainaehdoista sopimiseen, mutta ne ovat edelleen kesken. Valoen tämän hetkisen arvion mukaan neuvottelut saadaan päätökseen tammikuun 2016 loppuun mennessä. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta valmistuspartnerisopimukseen liittyvästä tilauksesta erikseen vasta rahoituksen varmistuttua.

Ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksen projektirahoituksen toteutumiseen liittyy riskejä. Ei ole varmuutta, että rahoitus valmistuspartnerisopimuksen mukaisen moduulitehtaan rakentamiseksi saadaan neuvotelluksi. Mikäli rahoitusta ei saada, niin kyseessä oleva valmistuspartnerisopimus ja siihen liittyvä mahdollinen tilaus eivät toteudu.

Mikkelissä 29. päivänä joulukuuta 2015

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter