Etusivu » Arkistot 28.12.2015

IXONOS OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN ALUSTAVA TULOS

IXONOS OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN ALUSTAVA TULOS

Julkaistu: 2015-12-28 16:00:00 CET
Ixonos
Pörssitiedote
IXONOS OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN ALUSTAVA TULOS

Helsinki, Suomi, 2015-12-28 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 28.12.2015 klo 17:00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

IXONOS OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANNIN ALUSTAVA TULOS

Ixonos Oyj:n (“Ixonos”) merkintäetuoikeusanti 9.12.2015 – 23.12.2015 (“Osakeanti”) päättyi 23.12.2015. Alustavan tuloksen mukaan merkintäoikeuksilla tehdyssä ensisijaisessa merkinnässä merkittiin noin 87,42 prosenttia ja ilman merkintäoikeuksia tehdyssä toissijaisessa merkinnässä noin 0,56 prosenttia Osakeannissa tarjolla olleiden osakkeiden enimmäismäärästä 136 582 157 osakkeesta.

Tremoko Oy Ab (“Tremoko”) on antanut takauksen merkitä kaikki Osakeannissa merkitsemättä jäävät osakkeet. Merkintätakauksen nojalla merkittävien osakkeiden määrä on alustavan tuloksen perusteella noin 12,02 prosenttia tarjotuista osakkeista.

Osakeannissa tarjolla olleiden osakkeiden enimmäismäärästä merkittiin ensisijaisessa ja toissijaisessa merkinnässä yhteensä noin 87,98 prosenttia ja Tremokon merkintätakaus huomioon ottaen Osakeannista merkittiin 100 prosenttia eli 136 582 157 osaketta. Osakeannin bruttotuotot ovat noin 8,2 miljoonaa euroa.

Ixonosin hallitus hyväksyy tehdyt merkinnät Osakeannin ehtojen mukaisesti 29.12.2015.

Toissijaiseen merkintään osallistuneille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje toissijaisen merkinnän perusteella jaettavien osakkeiden lukumäärästä arviolta 29.12.2015.

Merkintäoikeuksilla merkittyjä osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 29.12.2015. Ixonos julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen 29.12.2015 yhtiön hallituksen hyväksyttyä osakkeiden merkinnät. Kaikki Osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 30.12.2015, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Ixonosin nykyiseen osakelajiin arviolta 30.12.2015. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä muiden Ixonosin osakkeiden kanssa arviolta 4.1.2016 alkaen.

IXONOS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Ixonos Oyj

Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Pyyntö, tarjous tai sopimus arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muulla tavalla hankittavaksi suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän tiedotteen sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä tiedotteessa oleva informaatio saattaa muuttua. Sijoittajien ei tule hankkia mitään arvopapereita ehdotetussa Osakeannissa, elleivät he tee sitä vain Ixonosin aikanaan julkaiseman esitteen tietojen perusteella.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen julkistamispäivänä. Ixonos ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

Liitteet:
Tiedote_Alustava tulos 28.12.2015 FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

UUTECHNIC GROUPIN TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUPÄIVÄT 2016

UUTECHNIC GROUPIN TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUPÄIVÄT 2016

Julkaistu: 2015-12-28 15:00:00 CET
Plc Uutechnic Group Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat
UUTECHNIC GROUPIN TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUPÄIVÄT 2016

Helsinki, Suomi, 2015-12-28 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.12.2015 klo 16.00

UUTECHNIC GROUPIN TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUPÄIVÄT 2016

Uutechnic Groupin tilikauden 1.1. – 31.12.2015 tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivä on 11.3.2016 ja tilinpäätöksen julkistamisviikko on 14/2016.

Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee 1.1.2016 alkavalla tilikaudella 6 kk:n osavuosikatsauksen 30.6.2016 tilanteen mukaisesti. Osavuosikatsaus julkaistaan 2.9.2016.

Helsingissä 28.12.2015

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Sami Alatalo, hallituksen varapuheenjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 40 826 2066

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

UUTECHNIC GROUPIN MERKINTÄETUOIKEUSANNIN OSAKKEET MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

UUTECHNIC GROUPIN MERKINTÄETUOIKEUSANNIN OSAKKEET MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

Julkaistu: 2015-12-28 14:45:00 CET
Plc Uutechnic Group Oyj
Pörssitiedote
UUTECHNIC GROUPIN MERKINTÄETUOIKEUSANNIN OSAKKEET MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

Helsinki, Suomi, 2015-12-28 14:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) — PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.12.2015 klo 15:45

UUTECHNIC GROUPIN MERKINTÄETUOIKEUSANNIN OSAKKEET MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

Plc Uutechnic Group Oyj:n merkintäetuoikeusannin osakkeet, yhteensä 9 985 850 kappaletta, on tänään merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 29.12.2015 alkaen.

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen seurauksena Plc Uutechnic Group Oyj:n osake- ja äänimäärä on 28.12.2015 alkaen yhteensä 25 963 210 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 28.12.2015

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Sami Alatalo, hallituksen varapuheenjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 40 826 2066

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taaleritehtaan taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2016

Taaleritehtaan taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2016

Julkaistu: 2015-12-28 12:56:33 CET
Taaleritehdas Oyj
Yhtiötiedote
Taaleritehtaan taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2016

Taaleritehdas Oyj julkaisee vuonna 2016 seuraavat taloustiedotteet:

Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus heinä-joulukuu 2015 julkaistaan torstaina 25.2.2016 klo 8.30. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016 julkaistaan torstaina 25.8.2016 klo 8.30.

Vuosikertomus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan vuodelta 2015 julkaistaan yhtiön internetsivuilla viikolla 9.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 7.4.2016 Helsingissä klo 16.00 alkaen. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin. Mikäli osakkeenomistaja esittää varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asian, on siitä ilmoitettava maanantaina 7.3.2016 klo 10 mennessä osoitteeseen info@taaleritehdas.fi.

Taaleritehdas Oyj:n hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle perjantaina 8.1.2016 klo 15.

Taaleritehdas Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@taaleritehdas.fi

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09 612 9270

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Comptel solmi ensimmäisen SaaS-sopimuksen digitaaliselle FWD-myyntikanavalle

Comptel solmi ensimmäisen SaaS-sopimuksen digitaaliselle FWD-myyntikanavalle

Julkaistu: 2015-12-28 11:45:00 CET
Comptel
Pörssitiedote
Comptel solmi ensimmäisen SaaS-sopimuksen digitaaliselle FWD-myyntikanavalle

Comptel Oyj Pörssitiedote 28.12.2015 klo 12.45

Comptel Oyj on solminut ensimmäisen kaupallisen sopimuksen marraskuussa 2015 julkistetulle uudelle digitaaliselle FWD-myyntikanavalle. FWD mahdollistaa nyt Suomen johtavan prepaid-liittymien tarjoaja DNA:n datapakettien ostamisen aikaveloitteisesti suoraan päätelaitteesta. DNA-kaupan taloudellinen arvo tulee perustumaan ratkaisua käyttävien tilaajien määrään. Jatkossa Comptel näkee FWD-ratkaisun merkittävimmän potentiaalin erityisesti markkinoilla, joilla prepaid-liittymien markkinaosuus on suuri.

“Tämä on monella tapaa merkittävä avaus. Startup-hautomollamme kesti vain 12 kuukautta tuoda FWD-ratkaisu markkinoille. Lisäksi kyseessä on ensimmäinen kaupallinen SaaS-ratkaisumme. FWDin suurin alkuvaiheen potentiaali on kehittyvillä datamarkkinoilla – nyt ratkaistaan, kuka tuo internetin seuraavalle kahdelle miljardille käyttäjälle”, sanoo Comptelin toimitusjohtaja Juhani Hintikka.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.comptel.com

Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla

pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset

hetket liiketoiminnaksi.

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä,

jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi

yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja

datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten

hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan

jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli

miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20

prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa

luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja

muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja: www.comptel.com.www.comptel.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

VALOE SYVENTÄÄ OSAAMISTAAN TAUSTAVIRTAJOHDINKENNOISSA YHDESSÄ YHTEISTYÖKUMPPANIENSA KANSSA – TEKES JATKORAHOITTAA VALOETA NOIN 4 MILJOONAN EURON LAINALLA

VALOE SYVENTÄÄ OSAAMISTAAN TAUSTAVIRTAJOHDINKENNOISSA YHDESSÄ YHTEISTYÖKUMPPANIENSA KANSSA – TEKES JATKORAHOITTAA VALOETA NOIN 4 MILJOONAN EURON LAINALLA

Julkaistu: 2015-12-28 08:45:00 CET
Valoe Oyj
Pörssitiedote
VALOE SYVENTÄÄ OSAAMISTAAN TAUSTAVIRTAJOHDINKENNOISSA YHDESSÄ YHTEISTYÖKUMPPANIENSA KANSSA – TEKES JATKORAHOITTAA VALOETA NOIN 4 MILJOONAN EURON LAINALLA

Valoe Oyj Pörssitiedote 28.12.2015 klo 9.45

VALOE SYVENTÄÄ OSAAMISTAAN TAUSTAVIRTAJOHDINKENNOISSA YHDESSÄ YHTEISTYÖKUMPPANIENSA KANSSA – TEKES JATKORAHOITTAA VALOETA NOIN 4 MILJOONAN EURON LAINALLA

Uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön liittyviä sovellutuksia valmistava Valoe Oyj (”Valoe” tai ”Yhtiö”) ja Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (”Tekes”) ovat sopineet Valoen jatkorahoituksesta. Tekes rahoittaa Valoen aurinkosähköpaneelien jatkokehitystä sekä taustavirtajohdinkennojen kehitystä n. 4 miljoonan euron korkotukilainalla. Lainan määrä voi olla enintään 70% projektin kokonaiskustannuksista, joiden on arvioitu olevan noin 5,8 miljoonaa euroa. Laina on nostettavissa vuosien 2016 ja 2019 välisenä aikana. Laina-aika on 7 vuotta.

Valoen kehittyminen aurinkosähköliiketoiminnassa on perustunut Valoen osaamiseen automaatiossa, laserin käytössä ja sen kokemukseen joustavista virtapiireistä. Lasertekniikka on avainasemassa myös taustavirtajohdinkennojen valmistuksessa. Valoella on lisäksi syvällistä osaamista fysikaalisessa metallurgiassa, joka on yksi avainosaamisalueista PV-(photovoltaic)aurinkokennojen kehittämisessä. Yhdessä strategisten yhteistyökumppaniensa kanssa Valoe suunnittelee laajentavansa tarjontaansa tulevaisuudessa taustavirtajohdinkennoihin.

”Tekesin päätös rahoittaa Valoen uuden sukupolven taustavirtajohteeseen perustuvaa aurinkosähköteknologiaa on merkittävä. Valoe on tehnyt tiivistä yhteistyötä Tekesin kanssa jo usean vuoden ajan kehittäessään uuden sukupolven aurinkosähköpaneeleja. Tekesin päätös lisätä rahoitustaan vahvistaa merkittävästi Valoen mahdollisuuksia luoda kehittämänsä teknologian ympärille oma ekosysteeminsä. Uskon, että lähiaikoina näemme eri tahoilta uusia avauksia, jotka tukevat Valoen käsitystä taustavirtajohdinpaneeleiden markkinaosuuden nopeasta kasvusta lähivuosien aikana”, toteaa Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo.

Tekesin kanssa sovittu lainajärjestely vaikuttaa Valoen rahoitusasemaan positiivisesti. Edelleen Yhtiön hallitus haluaa kuitenkin korostaa Yhtiöön liittyviä riskejä, erityisesti rahoituksen riittävyyttä. Vaihtovelkakirjalainalla I/2015 sekä nyt myönnetyllä Tekesin lainalla Valoe on onnistunut vakauttamaan lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusta merkittävästi. Myös Yhtiön tuotantoteknologiatoimituksia koskevat neuvottelut ovat edistyneet hyvin. Näistä tapahtumista huolimatta Valoen rahoitustilanne jatkuu edelleen tiukkana. Yhtiön kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy merkittäviä riskejä. Valoen johdon tämän hetkisen käsityksen mukaan Yhtiö tarvitsee edelleen rahoitusta siihen asti kunnes Yhtiön liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi tai pitkän aikavälin rahoitusratkaisu suunnitellulla osakeannilla on varmistunut. Yhtiön käyttöpääomavaje on merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa. Mikäli Yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää rahoitusta, voi Yhtiön toiminnan jatkuvuus olla vaarassa. Mikäli uusien tilausten saamisessa tapahtuisi viivästyksiä tai markkinatilanne muuttuisi heikommaksi Yhtiön arvioimasta, voi tilausten muuttuminen liikevaihdoksi hidastua ja näin vaikuttaa merkittävästi aikatauluun, jossa kassavirta ennen investointeja kääntyisi positiiviseksi. Tällöin Yhtiön rahoitustilanne tiukentuisi entisestään.

Valoeen liittyvistä riskeistä on kerrottu laajemmin 4.11.2015 julkaistussa osavuosikatsauksessa ja vuoden 2014 vuosikatsauksessa.

Mikkelissä 28. päivänä joulukuuta 2015

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Cinteros AB (jonka ostamisesta Innofactor tiedotti 22.12.2015) toimittaa Microsoft Dynamics CRM -pohjaisen jäsenyydenhallintajärjestelmän yhdelle Ruotsin suurimmista ammattiliitoista

Cinteros AB (jonka ostamisesta Innofactor tiedotti 22.12.2015) toimittaa Microsoft Dynamics CRM -pohjaisen jäsenyydenhallintajärjestelmän yhdelle Ruotsin suurimmista ammattiliitoista

Julkaistu: 2015-12-28 07:30:00 CET
Innofactor
Pörssitiedote
Cinteros AB (jonka ostamisesta Innofactor tiedotti 22.12.2015) toimittaa Microsoft Dynamics CRM -pohjaisen jäsenyydenhallintajärjestelmän yhdelle Ruotsin suurimmista ammattiliitoista

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 28.12.2015 klo 08:30

Cinteros AB, joka yhdistetään Innofactorin lukuihin 1.1.2016 alkaen, on allekirjoittanut sopimuksen Microsoft Dynamics CRM -pohjaisen jäsenyydenhallintajärjestelmän toimittamisesta yhdelle Ruotsin suurimmista ammattiliitoista. Toimitus sisältää täyden tuen jäsenten, kurssien ja reskontran hallintaan, portaalin työnantajia sekä luottamushenkilöitä varten, sekä migraation ja integraatioiden toteuttamisen.

Nyt sovitun toimituksen arvo on noin 1,6 miljoonaa euroa (noin 15 miljoonaa Ruotsin kruunua). Projekti on suunniteltu toimitettavan vuoden 2016 aikana.

Cinteroksen jäsenyydenhallintajärjestelmä tarjotaan toimialakohtaisena standardiohjelmistona ammatti- ja muille järjestöille. Järjestelmä tarjoaa ratkaisun jäsenyydenhallintaan, asianhallintaan, sopimusten hallintaan, muistutuksiin ja reskontran hoitoon. Järjestelmä on yksinkertainen ja joustava. Se sopeutuu organisaatioiden erityistarpeisiin ilman ylimääräistä jatkokehittämistä. Järjestelmä perustuu Microsoft Dynamics CRM -alustaan, joka tarjoaa modernin käyttöliittymän huomioiden korkean saatavuuden, turvallisuuden sekä joustavuuden.

Espoossa 28.12.2015

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. +358 50 584 2029

Robert Erlandsson, toimitusjohtaja
Cinteros AB
Puh. +4670 494 09 83

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten IT-ratkaisujen toimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Innofactorin oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoft-pohjaiset pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on yli 1 000 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa. Yrityksessä työskentelee yli 400 (yli 500 tammikuussa 2016) innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. Vuosina 2010–2014 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 45 %. Microsoft nimesi Innofactor Oyj:n vuoden kumppaniksi Suomessa vuonna 2015. Innofactor valittiin myös Microsoftin kansainväliseen finaaliin kahdessa sarjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi

Cinteros
Cinteros keskittyy toimittamaan Microsoft Dynamics CRM -pohjaisia ratkaisuja, jotka tukevat valittujen toimialojen liiketoimintaprosessia. Näitä toimialoja ovat mm. ammatti- ja muut järjestöt, palveluyritykset, koulutusorganisaatiot, kiinteistöjen hallinta, rakentaminen ja julkinen sektori. Yrityksessä työskentelee yli 100 innostunutta ja osaavaa henkilöä kolmessa toimipisteessä Ruotsissa. Vuosina 2010–2014 Cinterosin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 19 %. Yritys on korkeimman tason Microsoft Dynamics CRM -kumppani Ruotsissa ja on nimitetty vuoden Microsoft Dynamics CRM -kumppaniksi Ruotsissa kolmena peräkkäisenä vuotena. Cinterosin asiakkaisiin kuuluu suuria ruotsalaisia organisaatioita julkiselta ja yksityiseltä sektorilta, esimerkiksi Svenskt Näringsliv, IF Metall, Kommunal, Vision, Riksbyggen, Scandic ja Sodexo. www.cinteros.se

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter