Etusivu » Arkistot 23.12.2015

Nokia ilmoittaa Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemänsä julkisen osakevaihtotarjouksen ensisijaisen tarjousajan päättymisestä

NOKIA

Nokia ilmoittaa Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemänsä julkisen osakevaihtotarjouksen ensisijaisen tarjousajan päättymisestä

Nokia Oyj
Pörssitiedote
23.12.2015 klo 18.35

Nokia ilmoittaa Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemänsä julkisen osakevaihtotarjouksen ensisijaisen tarjousajan päättymisestä

Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemän julkisen osakevaihtotarjouksen (“osakevaihtotarjous”) ensisijainen tarjousaika sekä Ranskassa että Yhdysvalloissa on nyt päättynyt. Täten Alcatel-Lucentin osakkeiden, American Depositary Share -osaketalletustodistusten (“ADS-osaketalletustodistusten”) ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen haltijat eivät voi enää antaa arvopapereitaan vaihdettavaksi osakevaihtotarjouksessa, eivätkä peruuttaa jo osakevaihtotarjoukseen antamiensa Alcatel-Lucentin osakkeiden, ADS-osaketalletustodistusten tai OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen vaihtamista.

Nokia odottaa Ranskan arvopaperimarkkinaviranomaisen (Autorité des Marchés Financiers, “AMF”) julkistavan julkisen osakevaihtotarjouksen alustavan tuloksen 4.1.2016, ja lopullisen tuloksen 5.1.2016. Olettaen, että osakevaihtotarjous on onnistunut, tarjousaikaa jatketaan. AMF julkistaa jatketun osakevaihtotarjouksen aikataulun, ja sen arvioidaan alkavan 14.1.2016 ja päättyvän 3.2.2016.

Osakevaihtotarjouksen toteutumisen edellytyksenä on vaihtotarjouksen vapaaehtoisen vähimmäisehdon täyttyminen, jonka mukaan osakevaihtotarjoukseen tarjottujen Alcatel-Lucentin arvopaperien lukumäärän tulee edustaa yli 50 %:a Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden osakevaihtotarjouksen päättymishetkellä. AMF:n ja Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen (U.S. Securities and Exchange Commission) sääntöjen mukaisesti ja mikäli pakollisen hyväksymisen alaraja ylittyy, eli 50 %:a Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista on ylitetty huomioimatta laimennusvaikutusta (ottaen huomioon osakevaihtotarjoukseen vaihdettavaksi annetut Alcatel-Lucentin vaihtovelkakirjalainat), Nokialla on oikeus olla vetoamatta osakevaihtotarjouksen vapaaehtoiseen vähimmäisehtoon. Tämän päätöksen tekisi kyseessä olevassa tilanteessa Nokian hallitus.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kaksi liiketoimintaamme, verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies, ovat alojensa johtajia. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian ja Alcatel-Lucentin tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista “uskoo”, “tulee tekemään”, “tulisi”, ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: vaihtotarjouksen tuloksen julkistaminen ja Nokian päätös olla vetoamatta vaihtotarjouksen vähimmäisehtoon. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Vaihtotarjouksen onnistuminen sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, “SEC”) jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan (määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American depositary shares -osaketalletustodistukset (“ADS”) ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa, Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa (“Rekisteröintiasiakirja”, Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d’information) ja Alcatel Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin (“Tarjousasiakirjat”). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja (“Poissuljetut osakkeenomistajat”), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d’information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot 15-573 ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-23 17:35 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/23/Nokia+ilmoittaa+Alcatel+Lucentin+arvopapereista+tekem%C3%A4ns%C3%A4+julkisen+osakevaihtotarjouksen+ensisijaisen+tarjousajan+p%C3%A4%C3%A4ttymisest%C3%A4+HUG1975732.html

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kesko Corporation

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.12.2015 KLO 15.30 1(1)

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan K-kauppiasliitto ry:n ääniosuus Keskon osakkeista on 23.12.2015 noussut yli 10 prosenttiin.

K-kauppiasliitto ry:n ilmoituksen mukaan omistus- ja ääniosuudet jakautuvat seuraavasti:

Kohdeyhtiön nimi: Kesko Oyj (y-tunnus 0109862-8)

K-Kauppiasliitto ry

Osakelaji

Kappalemäärä

Osuus
osakkeista
(%)
Osuus
äänimäärästä
(%)
A-osake
ISIN: FI0009007900
3 877 707 3,88 10,05
B-osake
ISIN: FI0009000202
0 0 0
YHTEENSÄ 3,88 10,05

Keskolla on yhteensä 100 019 752 osaketta, joista A-osakkeita on 31 737 007 ja B-osakkeita 68 282 745. Kukin A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja B-osake yhden (1) äänen, joten Keskon kaikkien osakkeiden tuottama kokonaisäänimäärä on 385 652 815 ääntä.

Ilmoittajan täydellinen nimi sekä yritys- ja yhteisötunnus:
K-kauppiasliitto ry, y-tunnus 0202334-5.

Lisätietoja antaa Lauri Peltola, johtaja, viestintä, yhteiskuntavastuu ja sidosryhmäsuhteet, p. 010 53 22400.

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-23 14:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/23/Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+5+pyk%C3%A4l%C3%A4ss%C3%A4+tarkoitettu+liputusilmoitus+HUG1975784.html

Huhtamäki ostaa joustopakkausvalmistajan Tšekin tasavallasta

Huhtamäki Oyj

Huhtamäki ostaa joustopakkausvalmistajan Tšekin tasavallasta

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.12.2015 KLO 15.05

Huhtamäki ostaa joustopakkausvalmistajan Tšekin tasavallasta

Huhtamäki Oyj:n tytäryhtiö on sopinut ostavansa FIOMO, a.s.:n, yksityisomistuksessa olevan joustopakkauskalvojen ja etikettien valmistajan Tšekin tasavallassa. Yritysostolla Huhtamäki laajentaa joustopakkausten valmistustaan Itä-Eurooppaan ja pystyy tarjoamaan joustavasti pienempien tuotantoerien korkealuokkaisia offset-painotuotteita eurooppalaisille asiakkailleen.

“Olen tyytyväinen voidessani kertoa tästä lisäyksestä joustopakkausten valmistusverkostoomme,” sanoo Flexible Packaging -segmentin johtaja Olli Koponen. “Euroopan joustopakkausmarkkinoilla on positiivinen vire asiakkaiden tarpeiden monimuotoisuuden samalla kasvaessa. FIOMOn kyvykkyys täydentää tarjontaamme ja varmistaa paremmat resurssit sekä nopeamman palvelun Euroopassa toimiville asiakkaillemme.”

Hankittavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2014 oli noin 21 milj. euroa ja yhtiöllä on noin 120 työntekijää Prahan alueella sijaitsevassa tuotantolaitoksessaan. Velaton kauppahinta on noin 28 milj. euroa. Yhtiö liitetään osaksi Huhtamäen Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä.

Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 alkupuolella.

Lisätietoja:
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 69 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 16 700 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 2,2 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-23 14:05 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/23/Huhtam%C3%A4ki+ostaa+joustopakkausvalmistajan+T%C5%A1ekin+tasavallasta+HUG1975375.html

Comptel on saanut merkittävän tilauksen Saksan johtavalta mobiilioperaattorilta

Comptel on saanut merkittävän tilauksen Saksan johtavalta mobiilioperaattorilta

Julkaistu: 2015-12-23 13:45:00 CET
Comptel
Pörssitiedote
Comptel on saanut merkittävän tilauksen Saksan johtavalta mobiilioperaattorilta

Comptel Oyj Pörssitiedote 23.12.2015 klo 14.45

Comptel on saanut merkittävän tilauksen Saksan johtavalta mobiilioperaattorilta, joka kuuluu maailmanlaajuiseen operaattoriryhmään. Monivuotinen tilaus on jatkoa yritysten väliselle liiketoimintayhteistyölle ja on arvoltaan 12,5 miljoonaa euroa. Tilaus kattaa Comptelin Data Refinery – ja FlowOne Fulfillment -ohjelmistolisenssejä ja -palveluja.

“Tämä on Comptelin vuoden 2015 suurin tilaus. Se osoittaa, että Data Refinery -ja FlowOne Fulfillment -liiketoimintaratkaisut soveltuvat sekä teknologialtaan että strategialtaan vaativiin ja laajamittaisiin muutosprojekteihin. Operaattorit näkevät yhä enemmän arvoa Comptelin tarjoamissa ohjelmistopohjaisissa palveluissa laitepohjaisten sijaan”, toteaa Comptelin toimitusjohtaja Juhani Hintikka.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka puh. +358 9 7001131

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.comptel.com

Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket liiketoiminnaksi.

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä, jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja: www.comptel.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Bittium rakennuttaa uudet toimitilat Ouluun

Bittium Corporation

Bittium rakennuttaa uudet toimitilat Ouluun

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 23.12.2015 kello 13:30

Bittium rakennuttaa uudet toimitilat Ouluun

Bittium Technologies Oy ja NCC Rakennus Oy ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen uusien toimitilojen rakentamisesta Bittiumille Ouluun. Sopimus on luonteeltaan KVR-urakkasopimus (kokonaisvastuurakentaminen), jonka arvo on noin 13 miljoonaa euroa. Toimitilat valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä Oulun Teknologiakylään Ritaharjuntien ja Tietolinjan risteykseen ja toimitilojen kokonaisneliömäärä on noin 8600 neliömetriä. Hankkeen kokonaiskustannus tontteineen ja kalusteineen on noin 15 miljoonaa euroa. Hanke rahoitetaan yhtiön olemassa olevista rahoitusjärjestelmistä projektin edetessä. Hankkeella odotetaan saavutettavan toiminnan tehostumista ja kustannussäästöjä vuodesta 2018 alkaen.

Uusien toimitilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut toimintojen keskittäminen tehokkuuden parantamiseksi ja säästöjen aikaan saamiseksi. Toimitilat tullaan rakentamaan monitilatoimisto-mallilla, joka tehostaa tilankäyttöä ja parantaa työhyvinvointia. Perinteisiin ratkaisuihin verrattuna monitilatoimistolla on korkeampi tilan käyttöaste ja se tukee hyvin yksilöllisiä tarpeita. Monitilatoimistossa työntekijöillä on aivan uudenlainen vapaus valita työskentelyalue parhaiten sopivaksi kulloisellekin työtehtävälle. Nyt suunnitellut uudet tilat tullaan toteuttamaan Bittiumin tarpeiden mukaisiksi, huomioiden muun muassa korkeat tietoturvavaatimukset.

Oulussa, 23.12.2015
Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium
Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-23 12:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/23/Bittium+rakennuttaa+uudet+toimitilat+Ouluun+HUG1975746.html

TRAINERS’ HOUSE OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2016

TRAINERS’ HOUSE OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2016

Julkaistu: 2015-12-23 12:00:00 CET
Trainers' House Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat
TRAINERS' HOUSE OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2016

Espoo, 2015-12-23 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — TRAINERS’ HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE 23.12.2015 KLO 13:00

Trainers’ House Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 julkaistaan keskiviikkona 10.2.2016 klo 8:30.

Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 23.3.2016.

Vuoden 2016 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:

21.4.2016 klo 8:30 Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016
4.8.2016 klo 8:30 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
20.10.2016 klo 8:30 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

TRAINERS’ HOUSE OYJ

Saku Keskitalo, puhelin 0404 111 111
talousjohtaja

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Finnlinesin tulosjulkistuspäivät vuonna 2016

Finnlinesin tulosjulkistuspäivät vuonna 2016

Julkaistu: 2015-12-23 11:00:45 CET
Finnlines
Tulosjulkistamisajankohdat
Finnlinesin tulosjulkistuspäivät vuonna 2016

Helsinki, Suomi, 2015-12-23 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Finnlines Oyj Pörssitiedote 23.12.2015 klo 12.00

FINNLINESIN TULOSJULKISTUSPÄIVÄT VUONNA 2016

Finnlines Oyj julkistaa vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015 torstaina 25.2.2016. Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä tiistaina 12.4.2016. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Vuoden 2015 vuosikertomus valmistuu viimeistään viikolla 12.

Finnlinesin vuoden 2016 osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:

tammi-maaliskuu keskiviikkona 11.5.2016

tammi-kesäkuu torstaina 28.7.2016

tammi-syyskuu tiistaina 8.11.2016

Finnlines Oyj

Tom Pippingsköld Tapani Voionmaa
Talous- ja rahoitusjohtaja Lakiasiainjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Finnlines on yksi Itämeren ja Pohjanmeren johtavista roro- ja matkustajaliikennevarustamoista. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista ro-ro varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Länsi-Afrikan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä.

www.finnlines.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Componentan taloudelliset tiedotteet ja yhtiökokous vuonna 2016

Componentan taloudelliset tiedotteet ja yhtiökokous vuonna 2016

Julkaistu: 2015-12-23 11:00:00 CET
Componenta Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat
Componentan taloudelliset tiedotteet ja yhtiökokous vuonna 2016

Componenta Oyj Pörssitiedote 23.12.2015 klo 12.00

Componenta Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet vuonna 2016 seuraavasti:

Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote tiistaina 9.2.2016
Osavuosikatsaus tammi – maaliskuu 2016 perjantaina 22.4.2016
Osavuosikatsaus tammi – kesäkuu 2016 tiistaina 19.7.2016
Osavuosikatsaus tammi – syyskuu 2016 keskiviikkona 26.10.2016

Vuoden 2015 vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen julkaistaan verkkokertomuksena viimeistään 26.2.2016.

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 18.3.2016 klo 10.00. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Saadakseen asiansa Componentan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, osakkeenomistajan on ilmoitettava siitä Componentan hallitukselle viimeistään 12.1.2016. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen on lähetettävä kirjallisesti osoitteella Componenta Oyj, Hallitus, Panuntie 4, 00610 Helsinki tai sähköpostitse ir.componenta@componenta.

Helsinki 23. joulukuuta 2015

COMPONENTA OYJ

Lisätietoja:

Markku Honkasalo
Talousjohtaja
puh. 050 59 88 728

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2014 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ORAVA ASUNTORAHASTON OSAKEANNISSA MERKITYT OSAKKEET ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN JA OTETAAN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

ORAVA ASUNTORAHASTON OSAKEANNISSA MERKITYT OSAKKEET ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN JA OTETAAN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Julkaistu: 2015-12-23 10:00:42 CET
Orava Asuntorahasto Oyj
Pörssitiedote
ORAVA ASUNTORAHASTON OSAKEANNISSA MERKITYT OSAKKEET ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN JA OTETAAN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 23.12.2015, klo 11.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

ORAVA ASUNTORAHASTON OSAKEANNISSA MERKITYT OSAKKEET ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN JA OTETAAN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Orava Asuntorahasto Oyj (“Yhtiö”) tiedotti 18.12.2015 suunnatusta osakeannista (“Osakeanti”), jossa rajattu joukko kokeneita sijoittajia ja Yhtiö merkitsivät yhteensä 1 045 000 Yhtiön uutta osaketta. Osakeannissa merkityt 1 045 000 uutta osaketta on tänään merkitty kaupparekisteriin.Osakeannin jälkeen Yhtiön kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 9 006 619 osaketta.

Yhtiö on jättänyt Nasdaq Helsinki Oy:lle (Helsingin Pörssi) yllämainittuja 1 045 000 osaketta koskevan osakkeiden lisäerän listalleottohakemuksen ja uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena pörssilistalla 28.12.2015 alkaen. Listauksen jälkeen yhtiön listattujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 9 006 619 osaketta.

Orava Asuntorahasto Oyj

Toimitusjohtaja

Pekka Peiponen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tulostiedottaminen vuonna 2016

Työttömyysvakuutusrahasto, The Unemployment Insurance Fund

Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tulostiedottaminen vuonna 2016

Työttömyysvakuutusrahasto Pörssitiedote 23.12.2015 klo 11.00

Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tulostiedottaminen vuonna 2016

TVR julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteensa 20.4.2016 ja raportoi muutoin tuloksestaan
ja taloutensa kehityksestä seuraavina ajankohtina vuoden 2016 aikana:

viikko 4 tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2015

viikko 16 tilinpäätöstiedote vuodelta 2015

viikko 34 puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016, talousarvio ja maksuesitys
vuodelle 2017

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja puh. 040 539 4651

Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 2015

Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen

varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-23 10:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/23/Ty%C3%B6tt%C3%B6myysvakuutusrahaston+TVR+tulostiedottaminen+vuonna+2016+HUG1975722.html

facebook twitter