Etusivu » Arkistot 18.12.2015

Helsingin Sataman turvaamistoimihakemus Finnsteveä vastaan hylätty Helsingin käräjäoikeudessa

Helsingin Sataman turvaamistoimihakemus Finnsteveä vastaan hylätty Helsingin käräjäoikeudessa

Julkaistu: 2015-12-18 16:15:37 CET
Finnlines
Pörssitiedote
Helsingin Sataman turvaamistoimihakemus Finnsteveä vastaan hylätty Helsingin käräjäoikeudessa

Helsinki, Suomi, 2015-12-18 16:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Finnlines Oyj Pörssitiedote 18.12.2015 klo 17.15

HELSINGIN SATAMAN TURVAAMISTOIMIHAKEMUS FINNSTEVEÄ VASTAAN HYLÄTTY HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Helsingin käräjäoikeus on tänään hylännyt Helsingin Satama Oy:n (”Helsingin Satama”) turvaamistoimihakemuksen, joka oli osoitettu Finnlines Oyj:n tytäryhtiötä, Finnsteve Oy Ab:ta (”Finnsteve”) vastaan.

Turvaamistoimihakemuksella Helsingin Satama pyrki hankkimaan oikeutta tyhjentää Finnsteven käyttämän ja sen toiminnoille hyvin keskeisen alueen Vuosaaren satamassa sekä velvoittamaan Finnsteveä antamaan palveluita omistamillaan kahdella nosturilla Helsingin Sataman osoittaman kolmannen tahon käyttöön.

Lisätietoja: Tapani Voionmaa, Lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 565 5207

Finnlines Oyj

Tom Pippingsköld Tapani Voionmaa
Talous- ja rahoitusjohtaja Lakiasiainjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Finnlines on yksi Itämeren ja Pohjanmeren johtavista roro- ja matkustajaliikennevarustamoista. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista ro-ro varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Länsi-Afrikan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä.

www.finnlines.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ELITE VARAINHOITO OYJ:N TYTÄRYHTIÖ ELITE YHTEISÖPALVELUT OY OSTAA ENEMMISTÖN QUORUM KEHITYS OY:N OSAKEKANNASTA

Elite Asset Management Plc

ELITE VARAINHOITO OYJ:N TYTÄRYHTIÖ ELITE YHTEISÖPALVELUT OY OSTAA ENEMMISTÖN QUORUM KEHITYS OY:N OSAKEKANNASTA

ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE 18.12.2015 KLO 17.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

ELITE VARAINHOITO OYJ:N TYTÄRYHTIÖ ELITE YHTEISÖPALVELUT OY OSTAA ENEMMISTÖN QUORUM KEHITYS OY:N OSAKEKANNASTA

Elite Varainhoito Oyj:n (“Elite Varainhoito”, “Yhtiö”) tytäryhtiö Elite Yhteisöpalvelut Oy (“Elite Yhteisöpalvelut”) sekä Quorum Vaihtoehtorahastot Oy (“Quorum”, aiemmin Quorum Rahastoyhtiö Oy) ja Quorum Oy (“Quorum”) ovat tänään allekirjoittaneet lopullisen kauppakirjan yrityskaupasta, jossa Elite Yhteisöpalvelut hankkii vähintään 80 prosenttia Quorum Kehitys Oy:n osakekannasta. Yrityskaupan esisopimuksesta tiedotettiin 21.10.2015. Kaupan kohteena on myös yhteisliiketoiminta Minerva-konsernin kanssa koskien Minerva Palveluasunnot II Ky -rahastoa.

Quorum Kehitys Oy toimii vastuunalaisena yhtiömiehenä Quorum Kehitysrahasto I Ky:ssä (“Kehitysrahasto”). Kaupan myötä yhtiön nimi muuttuu Elite Kiinteistökehitys Oy:ksi ja rahaston nimi Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky:ksi. Samassa yhteydessä Quorum Kehitysrahasto I Ky:n avainhenkilöt, Joona Suomela ja Antti Hänninen siirtyvät Elite Varainhoito -konsernin palvelukseen. Joona Suomela nimitetään kiinteistövarainhoidon johtajaksi. Timo Koivumäki tulee kaupan yhteydessä Elite Yhteisöpalvelut Oy:n osakkeenomistajaksi ja myös Koivumäki siirtyy kaupan myötä Elite Varainhoito -konsernin palvelukseen. Kehitysrahaston vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaiseksi hoitajaksi tulee Elite Rahastohallinto Oy.

Kesäkuussa 2013 perustettu Quorum Kehitysrahasto I Ky sijoittaa kiinteistöihin, jotka tavoittelevat vahvaa kassavirtaa ja jotka sijaitsevat kasvukeskuksissa. Kiinteistöjä kehitetään aktiivisesti joko tehostamalla niiden nykytilannetta tai esimerkiksi muuttamalla kaavoitusta. Rahaston kiinteistösalkku koostuu tällä hetkellä yhdeksästä kiinteistöstä yhteisarvoltaan noin 30 miljoonaa euroa.

Rahaston varainhankinta käynnistyi kesäkuussa 2013 ja rahasto tullaan sulkemaan keväällä 2016. Minimisijoitussumma rahastoon on 100.000 euroa ja rahaston kiinteistösijoitusten tavoitekoko on 100 miljoonaa euroa.

Minerva Palveluasunnot II Ky on kiinteäpääomainen, kommandiittiyhtiömuotoinen kiinteistöpääomarahasto. Rahasto sijoittaa uusiin tai peruskorjattuihin, ikäihmisille tarkoitettuihin palvelukotikiinteistöihin ja palveluasuintoihin Suomessa. Rahaston toimikausi on 10 vuotta ja sen tavoite oman pääoman vuotuiseksi tuotoksi on 8 – 12 prosenttia. Rahasto on suunnattu sijoituskohteeksi sekä yksityis- että instituutiosijoittajille. Rahastoa hallinnointiyhtiön omistaja on Minerva Partnership Oy, joka kuuluu Minerva-konserniin ja vastaa rahaston hallinnoinnista. Rahasto on suljettu uusilta sijoituksilta.

Kaupan ulkopuolelle jäävät Quorum-yhtiöiden rakennuttajarahastot.

Yrityskaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Elite Varainhoidon vuoden 2015 taloudelliseen tulokseen. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta. Järjestelyn toteutuminen vaatii Finanssivalvonnan hyväksynnän.

ELITE VARAINHOITO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Raisa Friberg, varatoimitusjohtaja, puh. 0400 970 277

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: 09 6129 670

Elite on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista varainhoitoa kuluttaja-asiakkaille sekä korkeatasoisia palveluita ammattisijoittajille. Elite on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000 ja Elite-konsernin palveluksessa on noin 75 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 30 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,6 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:

NASDAQ Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elitevarainhoito.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-18 16:01 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/18/ELITE+VARAINHOITO+OYJ+N+TYT%C3%84RYHTI%C3%96+ELITE+YHTEIS%C3%96PALVELUT+OY+OSTAA+ENEMMIST%C3%96N+QUORUM+KEHITYS+OY+N+OSAKEKANNASTA+HUG1974760.html

Innofactor Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Innofactor Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Julkaistu: 2015-12-18 16:00:00 CET
Innofactor
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Innofactor Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 18.12.2015 klo 17.00

Yhteensä 66 793 Innofactor Oyj:n osaketta on tänään luovutettu vastikkeellisena Innofactorin avainhenkilölle osana avainhenkilön palkkiota. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on noin 0,75 euroa per osake. Osakkeisiin kohdistuu 12 kuukauden luovutusrajoitus.

Osakkeiden luovutus perustuu hallituksen päätökseen, joka on tehty yhtiökokouksen 24.3.2015 antaman valtuutuksen perusteella.

Luovutuksen jälkeen yhtiöllä on hallussa 343 779 omia osakkeita.

ESPOOSSA 18.12.2015

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

Innofactor
Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten IT-ratkaisujen toimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoftin Windows Azure -pohjaiset pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on noin 1 000 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa. Yhtiössä työskentelee yli 400 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. Innofactorin liikevaihdon kasvu 2010–2014 on ollut keskimäärin 45 prosenttia vuosittain. Microsoft on nimennyt Innofactorin Suomen vuoden kumppaniksi 2015. Innofactor valittiin myös Microsoftin kansainväliseen finaaliin kahdessa sarjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

HKScan Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

HKScan Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Julkaistu: 2015-12-18 15:20:00 CET

HKScan Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

HKScan Oyj Pörssitiedote 18.12.2015 klo 16.20

HKScan Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

HKScan Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille vuodelle 2016. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, vuosi 2016. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu HKScan-konsernin tulokseen ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuoletuksia (EBITDA) sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS).

Palkkiot ansaintajaksolta maksetaan osittain yhtiön A-sarjan osakkeina ja osittain rahana seuraavasti: 50 prosenttia vuonna 2017 ja 50 prosenttia vuonna 2018. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.

Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu 37 henkilöä. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 366 000 HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta sekä osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

HKScan Oyj
Hannu Kottonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa HKScan Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula. Soittopyyntöjä hänelle välittää Marjukka Hujanen, p. +358 10 570 6218

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2014 HKScanin liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 700.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki,
Keskeinen media,
www.hkscan.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

SRV:n johdon osakepalkkiojärjestelmiin muutoksia osakeannin seurauksena

SRV:n johdon osakepalkkiojärjestelmiin muutoksia osakeannin seurauksena

Julkaistu: 2015-12-18 15:05:00 CET
SRV Yhtiöt Oyj
Pörssitiedote
SRV:n johdon osakepalkkiojärjestelmiin muutoksia osakeannin seurauksena

Espoo, Suomi, 2015-12-18 15:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.12.2015, KLO 16.05

SRV:n johdon osakepalkkiojärjestelmiin muutoksia osakeannin seurauksena

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt 17.12.2015 yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien muutoksista syyskuussa 2015 toteutuneen osakeannin seurauksena. Muutosten tarkoituksena on varmistaa, että osakepalkkiojärjestelmien piirissä olevien järjestelmän perusteella saaman edun arvo pysyy muuttumattomana. Osakeannissa annettiin 23 731 107 yhtiön uutta osaketta. Annin jälkeen yhtiön osakemäärä on 60 499 575 osaketta.

SRV-konsernissa käytössä oleviin osakepalkkiojärjestelmiin päätettiin tehdä seuraavat tarkennukset:

Vuosia 2011-2015 koskevan järjestelmän piirissä on 52 avainhenkilöä. Heille on annettu 1 424 000 osakepalkkio-oikeutta, joista voimassa on 354 000 osakepalkkio-oikeutta. Viimeinen käyttöjakso päättyy 15.3.2016. Osakepalkkion viitehinta on ennen antikorjausta 6,27 €/osake, jonka ylittävä arvo osakepalkkion haltijalla on oikeus saada hyväkseen järjestelmän ehdoissa määritellyllä tavalla. Hallituksen päätöksen mukaisesti osakepalkkion viitehintaa on tarkistettu siten, että se on 5,2250 €/osake. Samalla osakepalkkioiden määrää tarkistetaan siten, että osakepalkkioita on voimassa 424 800 kappaletta. Yhtä johtajaa koskevan palkitsemisjärjestelmän perusteella hänelle on annettu 500 000 hankintaoikeutta, joista voimassa on 100 000 kpl, ja joiden käyttöaika päättyy 31.7.2016. Hankintaoikeudet oikeuttavat hankkimaan vastaavan määrän SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita hintaan 4,80 €/osake tai saamaan hankintaoikeuden käytöstä syntyvää hyötyä vastaavan määrän osakkeita tai rahaa tai näiden yhdistelmän, yhtiön päätöksen mukaisesti. Alkuperäistä hankintaoikeuksia koskevaa viitehintaa 4,80 €/osake on tarkistettu osakeannin seurauksena siten, että uusi viitehinta on 4,00 €/osake. Samalla määrää 100 000 kpl tarkistetaan siten, että voimassa olevien hankintaoikeuksien määrä on 120 000 kappaletta. Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalaa koskevan palkitsemisjärjestelmän perusteella Juha Pekka Ojalalle on annettu 600 000 hankintaoikeutta, joiden käyttöaika päättyy 31.12.2020. Kaikki hankintaoikeudet ovat voimassa. Hankintaoikeudet oikeuttavat hankkimaan vastaavan määrän SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita hintaan 3,1374 €/osake tai saamaan hankintaoikeuden käytöstä syntyvää hyötyä vastaavan määrän osakkeita tai rahaa tai näiden yhdistelmän, yhtiön päätöksen mukaisesti. Alkuperäistä hankintaoikeuksien viitehintaa 3,1374 €/osake on tarkistettu osakeannin seurauksena siten, että uusi viitehinta on 2,6145 €/osake. Samalla määrää 600 000 kpl tarkistetaan siten, että voimassa olevien hankintaoikeuksien määrä on 720 000 kappaletta.

Osakepalkkiojärjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja
tarjota heille kilpailukykyinen suoritukseen ja osakeomistuksen kasvattamiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Lisätietoja:
Katri Innanen, lakiasianjohtaja, p. 040 067 8898, katri.innanen@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
FacebookLinkedInTwitter Instagram

SRV – Elämäsi rakentaja

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Aktia Henkivakuutukselle lupa soveltaa Solvenssi II:n mukaista siirtymäsäännöstä

Aktia Henkivakuutukselle lupa soveltaa Solvenssi II:n mukaista siirtymäsäännöstä

Julkaistu: 2015-12-18 15:00:00 CET
Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
Aktia Henkivakuutukselle lupa soveltaa Solvenssi II:n mukaista siirtymäsäännöstä

Helsinki, 2015-12-18 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
18.12.2015 klo 16.00

Aktia Henkivakuutukselle lupa soveltaa Solvenssi II:n mukaista siirtymäsäännöstä

Finanssivalvonta on antanut Aktia Henkivakuutus Oy:lle luvan soveltaa vastuuvelan laskemiseen siirtymäkauden säännöksiä 1.1.2016 voimaan tulevan Solvenssi II -säännöstön puitteissa.

Siirtymäsäännöksen soveltaminen kasvattaa yhtiön Solvenssi II -määräysten mukaan laskettavaa käytettävissä olevaa pääomaa ja parantaa yhtiön vakavaraisuutta.

”Siirtymäsäännöksen soveltaminen on perusteltua, koska se mahdollistaa asteittaisen siirtymisen uuteen vakavaraisuussäännöstöön. Vastuuvelan laskeminen Solvenssi II:n mukaisesti nostaa yhtiön vakavaraisuuden erittäin hyvälle tasolle”, toteaa Aktia Henkivakuutus Oy:n toimitusjohtaja Katja Kerke.

Aktia julkaisee Henkivakuutus Oy:n vakavaraisuuteen kohdistuvan vaikutuksen Aktia Pankki konsernin tilinpäätöstiedotteessa 12.2.2015.

Lupa ei vaikuta merkittävästi Aktia Pankki konsernin vakavaraisuuteen, liikevoittoon tai osingonmaksukykyyn.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Aktia Henkivakuutus Oy:n toimitusjohtaja Katja Kerke, puh. 010 247 8344
CFO Fredrik Westerholm, puh. 010 247 6505

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa.
Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 50 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteestawww.aktia.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ORAVA ASUNTORAHASTON KAUPANKÄYNTITUNNUKSILLA OREIT JA OREITN0115 OLEVAT OSAKKEET YHDISTELLÄÄN

ORAVA ASUNTORAHASTON KAUPANKÄYNTITUNNUKSILLA OREIT JA OREITN0115 OLEVAT OSAKKEET YHDISTELLÄÄN

Julkaistu: 2015-12-18 14:40:00 CET
Orava Asuntorahasto Oyj
Pörssitiedote
ORAVA ASUNTORAHASTON KAUPANKÄYNTITUNNUKSILLA OREIT JA OREITN0115 OLEVAT OSAKKEET YHDISTELLÄÄN

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 18.12.2015 klo 15.40

ORAVA ASUNTORAHASTON KAUPANKÄYNTITUNNUKSILLA OREIT JA OREITN0115 OLEVAT OSAKKEET YHDISTELLÄÄN

Yhtiön osakkeiden OREIT (ISIN-tunnus FI4000068614) ja OREITN0115 (ISIN-tunnus FI4000148036) välillä olleen osinko-oikeuseron poistuttua 17.12.2015 yhtiön osakkeilla on samat ja yhtäläiset oikeudet mukaan luettuna vuonna 2016 ja siitä eteenpäin maksettavat osingot. Kaupankäyntitunnus OREITN0115 poistetaan pörssin päälistalta perjantaina 18.12.2015 kaupankäynnin päätyttyä, jolloin tapahtuu myös osakkeiden yhdistely OREIT-osakkeiden kanssa.

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Martelan tulostiedotus 2016

Martelan tulostiedotus 2016

Julkaistu: 2015-12-18 14:30:00 CET
Martela Oyj
Pörssitiedote
Martelan tulostiedotus 2016

MARTELA OYJ TULOSJULKISTAMISAJANKOHDAT 18.12.2015 15.30

MARTELAN TULOSTIEDOTUS VUONNA 2016

Martela Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2015 tilinpäätöksestä torstaina 4.2.2016.

Vuonna 2016 julkaistaan kolme osavuosikatsausta:

– tammi-maaliskuu (Q1) perjantaina 29.04.2016
– tammi-kesäkuu (Q2) tiistaina 09.08.2016
– tammi-syyskuu (Q3) tiistaina 01.11.2016

Vuosikertomus vuodelta 2015 julkaistaan Martelan verkkosivuilla viikolla 8.

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 8.3.2016kello15.00. Hallitusjulkistaa yhtiökokouskutsun yrityksen verkkosivuilla myöhemmin.Osakkeenomistajan, joka haluaa saada tietyn asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava vaatimuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 8.1.2016 kirjallisesti osoitteeseen Martela Oyj, Hallitus, PL 44, 00371 Helsinki.

Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi konsernin kotisivuilla www.martela.fi ja www.martela.com

Martela Oyj

Matti Rantaniemi

Toimitusjohtaja

+358 (0)10 345 5303

Jakelu
NASDAQ OMX Nordic
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi

Liitteet:
2015_1218 pörssitiedote.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ZEELAND FAMILY OSTAA IDEALMARKKINOINNIN LIIKETOIMINNAN

ZEELAND FAMILY OSTAA IDEALMARKKINOINNIN LIIKETOIMINNAN

Julkaistu: 2015-12-18 13:19:59 CET
Zeeland Family Oyj
Yhtiötiedote
ZEELAND FAMILY OSTAA IDEALMARKKINOINNIN LIIKETOIMINNAN
ZEELAND FAMILY OSTAA IDEALMARKKINOINNIN LIIKETOIMINNAN JA TULEE KAUPALLA SUOMEN JOHTAVAKSI HUBSPOT-MARKKINOINNIN AUTOMAATIO -TOIMITTAJAKSI SEKÄ AVAA TOIMIPISTEET JYVÄSKYLÄÄN JA JOENSUUHUN

Helsinki, 2015-12-18 13:19 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Idealmarkkinoinnin liiketoiminnan yhdistäminen 1.1.2016 Zeeland Familyyn nostaa Zeeland Familyn johtavaan asemaan HubSpot-teknologiaan perustuvan markkinoinnin automaation myyjänä, konsultoijana sekä jatkuvan sisällön tuottajana. Tavoittelemme ensimmäisenä eurooppalaisena yrityksenä HubSpot Diamond –kumppanuutta vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Idealmarkkinoinnin liikevaihto vuonna 2015 on noin 0,5 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 0,1 miljoonaa euroa. Idealmarkkinointi työllistää viisi henkilöä, jotka siirtyvät Zeeland Familyn palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Myyjä on kontiolahtelainen Idealmainos Oy ja myytävä Idealmarkkinointi sisältää yhtiön markkinoinnin automaatioon perustuvan sekä muun markkinointiviestinnän liiketoiminnan. Idealmainos Oy on toiminut Joensuussa, Jyväskylässä ja Helsingin seudulla 17 vuoden ajan.

Valtaosa kauppahinnasta maksetaan suuntaamalla Zeeland Family Oyj:n uusia tai Zeeland Family –konsernin hallussa olevia omia osakkeita myyjälle yhteensä 81.433 kappaletta 3,07 euron osakekohtaiseen hintaan. Zeeland Familyn hallitus tekee varsinaisen suunnatun osakeannin päätöksen tammikuussa 2016. Lisäksi myyjä on oikeutettu mahdolliseen lisäkauppahintaan, joka perustuu markkinoinnin automaatioliiketoiminnan jatkuvien sopimusten kasvuun 30.11.2015–31.12.2017 välisenä aikana. Mahdollinen lisäkauppahinta maksetaan käteisellä tammikuussa 2018.

Kaupalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Zeeland Familyn osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2016.

Zeeland Familyn toimitusjohtaja Tuomas Airisto:

”Markkinoinnin automaatio on yksi nopeimmin kasvavista ja tärkeimmistä markkinointiviestinnän teknologia-alueista, ja HubSpot on arviomme mukaan nopeimmin kasvava markkinoinnin teknologia-alusta Suomessa ja erittäin merkittävä myös globaalisti. Arviomme mukaan Suomessa on hieman yli 200 HubSpotia käyttävää yritystä ja markkinaosuutemme nousee nyt noin 15%:iin.

Kaupan myötä nousemme HubSpot Platinum -kumppaniksi, joita on maailmanlaajuisesti alle 50 HubSpotin 2.500 kumppanista. Tavoitteemme on vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana nousta ensimmäisenä eurooppalaisena yrityksenä HubSpot Diamond -kumppaniksi, joita on maailmanlaajuisesti alle 10.

Gartner (8/2015) on määritellyt HubSpotin Marketon, Oraclen, IBM:n jälkeen Salesforcen ja Adoben kanssa yhdeksi johtavista inbound-markkinoinnin alustaksi (CRM lead management software) maailmassa.

Idealmarkkinointi on HubSpotin mukaan toinen Euroopan kahdesta nopeimmin kasvavasta HubSpot-kumppaniyrityksistä. Zeeland Family tarjoaa Idealmarkkinoinnin hyvälle vauhdille polttoainetta Zeeland Familyn yli 200 aktiivisen asiakkaan asiakasrajapintaan sekä 125 asiantuntijaosaajan resurssit Idealmarkkinoinnin nykyisten ja uusien asiakkuuksien laajentamiseen jatkuvaan sisällöntuotantoon.

Samalla Zeeland Familylle avautuvat toimistot Jyväskylään ja Joensuuhun. Strategiamme mukaisesti alamme tarjota kyseisillä alueilla koko palvelutarjontaamme ja erityisesti markkinoinnin ulkoistuspalvelua.

On myös erittäin hienoa saada Idealmarkkinoinnin perustajat ja markkinoinnin automaation ammattilaiset Leila ja Jouni Koistinen Idealmainos Oy:n kautta Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajiksi.”

ZEELAND FAMILY OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N OSAKEANNIN TULOS

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N OSAKEANNIN TULOS

Julkaistu: 2015-12-18 13:00:00 CET
Orava Asuntorahasto Oyj
Pörssitiedote
ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N OSAKEANNIN TULOS

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 18.12.2015, klo 14.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

ORAVA ASUNTOAHASTO OYJ:N OSAKEANNIN TULOS

Orava Asuntorahasto Oyj (“Yhtiö”) ilmoitti aiemmin tänään, että sen hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista (“Osakeanti”), jossa Yhtiö tarjosi Yhtiön uusia osakkeita (“Antiosake”). Osakeannissa Yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 500 000 Antiosaketta maksua vastaan rajatulle joukolle kokeneita sijoittajia (“Kokeneet Sijoittajat”) ja maksutta Yhtiön itsensä merkittäväksi siten, että Yhtiö voi Osakeannissa merkitä enintään 1 000 000 Antiosaketta, kuitenkin enintään 10 % Osakeannin jälkeisestä Yhtiön Osakkeiden lukumäärästä yhdessä Yhtiön jo omistamien Yhtiön osakkeiden kanssa. Antiosakkeet tarjottiin Kokeneiden Sijoittajien ja Yhtiön merkittäväksi poiketen Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä. Osakeannissa merkittiin 150 000 Antiosaketta Kokeneiden Sijoittajien toimesta ja 895 000 Antiosaketta Yhtiön toimesta. Näin ollen Yhtiö keräsi Osakeannilla noin 1 455 000 euroa uutta omaa pääomaa ennen palkkioita ja kuluja. Antiosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Antiosakkeet eivät oikeuta Yhtiön vuoden 2015 aikana jakamaan osinkoon.

Kokeneiden Sijoittajien ja Yhtiön hyväksytysti merkitsemät Antiosakkeet vastaavat noin 13,13 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia ja noin 11,60 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen.

Yhtiö odottaa, että Osakeannissa hyväksytysti merkityt Antiosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 23.12.2015. Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ensiksi Antiosakkeita vastaavana väliaikaisena osakelajina (“Väliaikaiset Osakkeet”). Väliaikaisia Osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi). Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000188735. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI4000068614, kaupankäyntitunnus OREIT), kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 23.12.2015. Antiosakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 28.12.2015 yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Yhtiö julkaisee erikseen arviolta 21.12.2015 arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen Antiosakkeiden hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.

Carnegie Investment Bank AB toimii Osakeannin järjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Asianajotoimisto Bird & Bird Oy.

Orava Asuntorahasto Oyj

Hallitus

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter