Etusivu » Arkistot 16.12.2015

DIGIAN HALLITUS ON HYVÄKSYNYT OSITTAISJAKAUTUMISTA KOSKEVAN JAKAUTUMISSUUNNITELMAN

DIGIAN HALLITUS ON HYVÄKSYNYT OSITTAISJAKAUTUMISTA KOSKEVAN JAKAUTUMISSUUNNITELMAN

Julkaistu: 2015-12-16 18:03:49 CET
Digia Oyj
Pörssitiedote
DIGIAN HALLITUS ON HYVÄKSYNYT OSITTAISJAKAUTUMISTA KOSKEVAN JAKAUTUMISSUUNNITELMAN

Helsinki, 2015-12-16 18:03 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Digia Oyj Pörssitiedote 16.12.2015 klo 19.00

DIGIAN HALLITUS ON HYVÄKSYNYT OSITTAISJAKAUTUMISTA KOSKEVAN JAKAUTUMISSUUNNITELMAN

Digia Oyj:n hallitus on 16.12.2015 hyväksynyt osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman. Suunnitelman mukaan Digia jakautuu siten, että kaikki Digian Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, jonka nimeksi on suunniteltu tulevan Qt Group Oyj. Digian Kotimaa-liiketoiminta jää Digialle.

Jakautumisen tarkoituksena on mahdollistaa Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen kehittäminen erillisiin toimialoihin keskittyvinä pörssiyhtiöinä ja selkeyttää liiketoimintarakenteita, hallintoa ja rahoitusta. Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen liiketoimintalogiikan ja eri markkina-alueiden vuoksi. Jakautumisen tavoitteena on mahdollistaa sijoitusten kohdentaminen tiettyyn liiketoimintaan, selkeyttää liiketoimintojen taloudellista seurantaa ja arvostusta sekä kasvattaa sijoittajien arvonnousupotentiaalia.

Jakautuminen ja jakautumissuunnitelma esitellään hyväksyttäväksi Digian varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on suunniteltu pidettäväksi 16.3.2016. Pörssitiedotteen liitteenä oleva jakautumissuunnitelma sisältää Digian hallituksen ehdotukset muun muassa yhtiöjärjestyksestä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintamenettelystä, jakautumisvastikkeesta Digian osakkeenomistajille sekä Digian varojen ja velkojen jakamisesta Qt:lle.

Jakautuminen tulee voimaan kun varsinainen yhtiökokous hyväksyy jakautumisen ja jakautumissuunnitelman ja kun sen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 1.5.2016. Qt:n osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle mahdollisimman pian jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen. Jakautuminen tai listalleotto ei vaikuta kaupankäyntiin Digian osakkeilla Helsingin pörssissä.

Digian osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden Qt:n osakkeen jokaista omistamaansa Digian osaketta kohden. Jakautumisvastikkeen saaminen ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Jakautumisessa syntyvän uuden yhtiön listautumiseen liittyvät tarkemmat tiedot esitetään listautumisesitteessä, joka julkistetaan arviolta maaliskuun alussa 2016.

Helsinki 16.12.2015

Digia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Varelius, p. 010 313 3000

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITTEET: Jakautumissuunnitelma liitteineen.

Liitteet:
Digia Oyj – Jakautumissuunnitelma – Liite 1 (Yhtiöjärjestys).pdf
Digia Oyj – Jakautumissuunnitelma – Liite 2 (Tase 30_9_2015).pdf
Digia Oyj – Jakautumissuunnitelma – Liite 3 (Yrityskiinnitykset).pdf
Digia Oyj – Jakautumissuunnitelma – (Qt Group Oyj).pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Nexstim julkistaa aikomuksensa tarjota Nexstimin osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Nexstim Oyj

Nexstim julkistaa aikomuksensa tarjota Nexstimin osakkeita institutionaalisille sijoittajille

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Helsinki, 16. joulukuuta 2015 klo 18:32

Nexstim Oyj (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) aikoo tarjota enintään noin 850.000 Yhtiön osaketta (”Antiosakkeet”)tietyille ammattimaisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksista poiketen (”Private Placement”). Antiosakkeet vastaavat noin 11,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ennen Private Placementia. Private Placement perustuu nopeutettuun tarjousmyyntiin eli nopeutettuun book-building-menettelyyn, jossa tietyt ammattimaiset sijoittajat voivat jättää tarjouksensa Antiosakkeista. Antiosakkeiden merkintähinta määritetään nopeutetussa tarjousmenettelyssä.

Private Placementissa saadut varat aiotaan käyttää Yhtiön taseen vahvistamiseen ja vaiheen III tutkimuksen loppuunsaattamisen rahoittamiseen ja Nexstimin NBT-järjestelmän esikaupallistamistoimien laajentamiseen.

Nopeutettu tarjousmenettely alkaa välittömästi ja loppuu viimeistään kello 22:00 EET 16. joulukuuta 2015. Tarjousten vastaanottaminen voidaan kuitenkin keskeyttää milloin tahansa tarjousmenettelyn aikana. Yhtiön hallitus päättää muista Private Placementiin liittyvistä asioista, mukaan lukien uusien osakkeiden määrästä ja merkintähinnasta välittömästi tarjousmenettelyn päätyttyä. Osakkeiden Private Placementin lopputulos julkistetaan arviolta 17. joulukuuta 2015 yhdessä muiden Private Placementiin ja Antiosakkeiden rekisteröimiseen liittyvien olennaisten tietojen kanssa.

Private Placement perustuu Yhtiön yhtiökokouksen 31. maaliskuuta 2015 antamaan valtuutukseen.

ABG Sundal Collier AB toimii Private Placementin järjestäjänä. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Yhtiön First Northin sääntöjen mukainen Hyväksytty Neuvonantaja on UB Securities Oy.

Lisätietoja antavat

Nexstim
Toimitusjohtaja Janne Huhtala

+358 (0)40 861 5046
janne.huhtala@nexstim.com
UB Securities Oy (Hyväksytty Neuvonantaja)

+358 (0)9 2538 0246

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Vuoden 2014 alkupuoliskolla Nexstim käynnisti kaksivuotisen vaiheen III avaintutkimuksen 12 paikkakunnalla Yhdysvalloissa tavoitteenaan osoittaa NBT®-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa sen käytölle akuutin vaiheen jälkeisessä aivohalvauskuntoutuksessa Yhdysvalloissa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Yritys sai turvallisuutta valvovalta asiantuntijaryhmältä (DSMB) vuoden 2015 jälkipuoliskolla lausunnon, jonka mukaan NICHE-aivohalvaushoitotutkimuksen vaihetta III voidaan jatkaa ilman muutoksia. NICHE-tutkimuksen (terveeseen aivopuoliskoon kohdistettava navigoitu inhiboiva kallon läpäisevä magneettinen sarjastimulaatio (rTMS)), jossa on käytetty NBT®-teknologiaa, ensimmäinen välianalyysi laadittiin, kun 81 potilaalta oli saatu arvio ensisijaisista turvallisuustuloksista seurannan aikana kuusi kuukautta hoidon jälkeen. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa mitään arvopapereita. Arvopapereita ei myydä missään sellaisessa maassa, jossa joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä ilman rekisteröintiä, rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa tai kyseisen oikeudenkäyttöalueen arvopaperilainsäädännön ehtojen täyttämistä.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti sellaisena kuin se on muutettuna. Tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Yleisöllä ei ole oikeutta osallistua tarjoukseen. Tämä tiedote on suunnattu (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka ovat EU:n muutetun direktiivin 2003/71/EY 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan määritelmän mukaisia kokeneita sijoittajia kunkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ja (B) Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka täyttävät seuraavat ehdot: (i) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (ii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth company) (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki sijoitustoiminta, joihin tämä tiedote liittyy, koskee ainoastaan asiaankuuluvia tahoja. Muiden kuin asiaankuuluvien tahojen ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai sen sisällön perusteella.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ja lausuntoja koskien muun muassa Nexstimin tulevaa tulosta, taloudellista asemaa, taloudellisia valmiuksia, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Nexstim varoittaa, että tulevaisuutta koskevat lausumat tai historialliset tosiseikat eivät takaa tulevaa suorituskykyä, todellista tulosta, taloudellista asemaa tai taloudellisia valmiuksia, ja että toimialan kehitys voi poiketa merkittävästi siitä, mitä tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on esitetty. Yhtiö ei sitoudu päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumia.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-16 17:32 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/16/Nexstim+julkistaa+aikomuksensa+tarjota+Nexstimin+osakkeita+institutionaalisille+sijoittajille+HUG1974240.html

DIGIAN TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2016

DIGIAN TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2016

Julkaistu: 2015-12-16 16:20:00 CET
Digia Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat
DIGIAN TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2016

Helsinki, 2015-12-16 16:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) — DIGIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.12.2015 klo 17.20

DIGIAN TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2016

Digia Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2015 perjantaina 4.2.2016 klo 8.00.

Digia julkistaa osavuosikatsauksensa vuonna 2016 seuraavasti:

– Osavuosikatsaus 1-3/2016: perjantai 29.4.2016, klo 9.00
– Osavuosikatsaus 1-6/2016: perjantai 12.8.2016, klo 8.00
– Osavuosikatsaus 1-9/2016: perjantai 28.10.2016, klo 8.00

Digian tilinpäätös tilikaudelta 2015 ja vuosikertomus vuodelta 2015 julkaistaan tiistaina 16.2.2016.

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16.3.2016 Helsingissä alkaen klo 10.00.

Digia Oyj

Juha Varelius
Toimitusjohtaja

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855849, sähköposti: juha.varelius@digia.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Juha Lappalainen nimitetty Valmetin strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi

Valmet

Juha Lappalainen nimitetty Valmetin strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 16.12.2015 klo 16:40

Juha Lappalainen (DI, synt. 1962) on nimitetty Valmetin strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi 4. tammikuuta 2016 alkaen. Hän seuraa tehtävässä Kari Saarista, joka nimitettiin marraskuussa yhtiön talousjohtajaksi. Juha Lappalaisesta tulee Valmetin johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Pasi Laineelle.

Juha Lappalainen on työskennellyt Valmetissa vuodesta 2013, ja hän toimii yhtiössä nykyisin hankintajohtajana. Hänellä on vahva, kansainvälinen tausta tietoliikennetoimialalta globaalisti ja monipuolinen kokemus myynnistä, teknologian ja liiketoiminnan kehittämisestä, sekä strategisten projektien johtamisesta kattaen myös yritysostot.

”On ilo toivottaa Juha Lappalainen johtoryhmäämme kehittämään yhtiön toimintaa eteenpäin. Valmet on kehittänyt strategiansa toteuttamista, hankintatoimintaa, laatutyötä sekä työturvallisuutta merkittävästi viime vuosina. Juhan johtamana jatkamme näiden alueiden vahvistamista edelleen”, toteaa Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0001

Juha Lappalaisen ansioluettelo

Juha Lappalainen on nimitetty Valmetin strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi 4. tammikuuta 2016 alkaen. Lokakuusta 2013 alkaen hän on toiminut Valmetin hankintajohtajana. Vuosina 1994-2012 Juha Lappalainen työskenteli useissa eri tehtävissä Nokiassa ja NSN:ssä. Vuonna 2012 hän oli NSN:n Euroopan ja Afrikan asiakastoimintojen teknologiajohtaja ja 2009-2012 myyntijohtaja vastuullaan mobiililaajakaistat. 2003-2009 hän työskenteli useissa liiketoiminnan johto-, integraatio- ja yritysostotehtävissä ja 2001-2003 myynti- ja markkinointijohtajana Nokian verkkoliiketoiminnassa vastuullaan Pohjois-Amerikan mobiiliverkot. 1994-2001 hän työskenteli useissa eri tuote-, markkinointi- ja liiketoimintatehtävissä Nokiassa. Valmistuttuaan Teknillisestä Korkeakoulusta hän työskenteli IBM:llä ja Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERN:ssä Sveitsissä. Juha Lappalainen on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri.

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-16 15:40 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/16/Juha+Lappalainen+nimitetty+Valmetin+strategiasta+ja+liiketoiminnan+kehityksest%C3%A4+vastaavaksi+johtajaksi+HUG1974196.html

Valmetin hallitus päätti jatkaa avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

Valmet

Valmetin hallitus päätti jatkaa avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

Valmet Oyj:n pörssitiedote 16.12.2015 klo 16:30

Valmetin hallitus on vahvistanut jatkon joulukuussa 2014 hyväksytylle Valmetin avainhenkilöiden osakepohjaiselle kannustinjärjestelmälle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt Valmetiin ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Vuonna 2014 hyväksytyssä järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Valmetin hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 perustuu liikevoittoprosentin (EBITA %) parantumiseen ja vakaan liiketoiminnan, eli Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjojen, tilausten kasvuprosenttiin. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 maksetaan vuonna 2017 osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Ohjelman osana konsernin johtoryhmän jäsenellä on mahdollisuus saada ansaintajaksolta 2016 palkkiona lisäosakkeita edellyttäen, että hän ennestään omistaa tai ostaa Valmetin osakkeita hallituksen päättämän määrän 31.12.2016 mennessä. Palkkion saaminen on sidottu johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmästä maksettava palkkio on enintään 120 prosenttia avainhenkilön vuosipalkasta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet Valmetille vastikkeetta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 80 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettava palkkio on yhteensä enintään noin 850 000 Valmetin osaketta.

Espoo, 16.12.2015

VALMET

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0001
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0007

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-16 15:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/16/Valmetin+hallitus+p%C3%A4%C3%A4tti+jatkaa+avainhenkil%C3%B6iden+pitk%C3%A4n+aikav%C3%A4lin+kannustinj%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+HUG1974158.html

OSAKKEELLE 30.12.2015 MAKSETTAVA OSINKO 0,30 EUROA

OSAKKEELLE 30.12.2015 MAKSETTAVA OSINKO 0,30 EUROA

Julkaistu: 2015-12-16 15:30:00 CET
Orava Asuntorahasto Oyj
Pörssitiedote
OSAKKEELLE 30.12.2015 MAKSETTAVA OSINKO 0,30 EUROA

Orava Asuntorahasto Oyj

PÖRSSITIEDOTE 16.12.2015 klo 16.30

OSAKKEELLE 30.12.2015 MAKSETTAVA OSINKO 0,30 EUROA

Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeelle (kaupankäyntitunnus OREIT, ISIN-tunnus FI4000068614) 30.12.2015 maksettava osinko on 0,30 euroa. Osingon irtoamispäivä on 17.12.2015 ja täsmäytyspäivä on 18.12.2015. Osingon kokonaismääräksi muodostuu 2 149 664,10 euroa.

Osakkeet, joiden kaupankäyntitunnus on OREITN0115 (ISIN-koodi FI4000148036) eivät ole oikeutettuja vuonna 2015 maksettaviin osinkoihin.

Orava Asuntorahasto Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Biohit Oyj:n johtoryhmän optiojärjestely

Biohit Oyj:n johtoryhmän optiojärjestely

Julkaistu: 2015-12-16 14:30:00 CET
Biohit Oyj
Pörssitiedote
Biohit Oyj:n johtoryhmän optiojärjestely

Biohit Oyj pörssitiedote 16.12.2015 klo 15:30 paikallista aikaa (EET)

Biohit Oyj:n hallitus on päättänyt jakaa optio-ohjelmansa I 2013 optio-oikeusluokan I 2013C optioita yhteensä 60 000 kappaletta yhtiön johtoryhmän jäsenille toimitusjohtajaa lukuun ottamatta seuraavasti: Hendolin Panu 15 000 kpl, Nordström Niklas 15 000 kpl, Mickels Anu 15 000 kpl ja Astola Annika 15 000 kpl.

Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden (1) yhtiön uuden B-osakkeen. Osakkeen merkintähinta on 2,2766 euroa. Merkintähinta voi muuttua optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on ”Innovating for Health” – tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Metsä Boardille leadership-status CDP:n 2015 metsäohjelmassa

Metsä Boardille leadership-status CDP:n 2015 metsäohjelmassa

Julkaistu: 2015-12-16 14:30:00 CET
Metsä Board Oyj
Lehdistötiedote
Metsä Boardille leadership-status CDP:n 2015 metsäohjelmassa

Metsä Board lehdistötiedote 16.12.2015

Metsä Board, joka kuuluu Metsä Groupiin, on saanut leadership-statuksen CDP:n tämän vuoden metsäohjelman materiaalisektorilla. CDP:n metsiä koskevaan kyselyyn vastasi maailmanlaajuisesti 180 yritystä, joista yhdeksälle annettiin tunnustuksena leadership-status. Aiemmin syksyllä Metsä Board pääsi CDP:n globaalille Water A -listalle ja sai täydet pisteet ympäristövaikutusten raportoinnin läpinäkyvyydestä.

CDP julkaisi vuoden 2015 globaalin metsäraporttinsa Global Landscapes -foorumissa Pariisissa YK:n ilmastokokouksen yhteydessä joulukuun alussa 2015.

Tietoa CDP:stä
CDP, aiemmin Carbon Disclosure Project, on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa yrityksille ja kaupungeille ainoan globaalin järjestelmän mitata, julkaista, hallita ja jakaa tärkeitä ympäristötietoja. CDP toimii yhdessä markkinavoimien kanssa kannustamalla yhtiöitä julkaisemaan toimintansa vaikutukset ympäristöön ja luonnonvaroihin sekä ryhtymään toimiin näiden vaikutusten vähentämiseksi. Tällaisiin markkinavoimiin kuuluu mm. 822 institutionaalista sijoittajaa, joiden edustaman omaisuuden arvo on yhteensä 86 biljoonaa euroa. CDP:llä on tällä hetkellä hallussaan globaalisti laajimmat tiedot ilmastonmuutoksesta sekä vesistöjä ja metsiä uhkaavista riskeistä, ja se tuo näitä näkemyksiä osaksi strategista liiketoimintaa, sijoittamista ja poliittisia päätöksiä. CDP:n vuosittainen maailmanlaajuinen ilmastonmuutosraportti on saatavilla CDP:n verkkosivuilla. Raportti sisältää kaikkien tänä vuonna julkisesti mukana olleiden yhtiöiden pistetiedot.

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Minna Kantsila, tuotepäällikkö, Metsä Board, puh. +358 (0)50 3373043, sähköposti: minna.kantsila(at)metsagroup.com

Linkki CDP:n 2015 Global Forests Reportiin

Kuvalinkki

www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja sekä markkinasellun tuottaja. Sen keveät kartongit on kehitetty ennen muuta kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin. Yhtiön käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä, ja sen voi kierrättää käytön jälkeen.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 600 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin, ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Nesteen vaatesuunnitteluhaaste uuden sukupolven vaatedesignereille

Neste Corporation

Nesteen vaatesuunnitteluhaaste uuden sukupolven vaatedesignereille

Neste Oyj
Uutinen
16.12.2015

Nesteen vaatesuunnitteluhaaste uuden sukupolven vaatedesignereille

Fashion Forward Design Challenge on Nesteen ja Elle-lehden yhteistyössä toteuttama vaatesuunnitteluhaaste. Haasteen tarkoituksena on luoda Nesteelle uusi ja raikas pr-vaatemallisto, ja mahdollisesti löytää lupaava uuden sukupolven vaatesuunnittelija.

Haasteessa pyydetään suunnittelemaan Nesteen henkilökunnalle asukokonaisuudet sekä virallisempiin että rennompiin tapahtumiin, kuten messuille ja muihin tapahtumiin. Nesteen visio on luoda vastuullisia vaihtoehtoja joka päivä. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvan dieselin valmistaja ja uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntäjä.

”Haluamme myös pr-vaatteidemme vahvistavan yhtiön visiota siten, että suunnitelluissa vaatteissa hyödynnetään mahdollisuuksien rajoissa kierrätettyjä tai uusiutuvia materiaaleja. Olemme tänä vuonna uusineet tapahtumakonseptiamme ja viimeistelemme sitä uusilla brändinmukaisilla asuilla. Haluamme tässä yhteydessä tarjota nuorille suunnittelijoille mahdollisuuden päästä urallaan eteenpäin ja saada näkyvyyttä kansainväliselläkin tasolla”, toteaa Nesteen markkinointijohtaja Sirpa Tuomi.

Voittajasuunnittelijan valitsee raati, johon Sirpa Tuomen lisäksi kuuluvat Ellen päätoimittaja Taru Marjamaa, vaatedesigner Katri Niskanen ja muotibloggari Natalia Oona. Kilpailutöiden jättöaika on 14.12.2015 – 31.01.2016.

Kilpailun etenemistä voi seurata osoitteessa elle.fi/nestefashionforward tai #nestefashionforward.

Lisätietoja: Sirpa Tuomi, markkinointijohtaja, Neste Oyj, puh. 010 458 8335

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-16 14:14 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/16/Nesteen+vaatesuunnitteluhaaste+uuden+sukupolven+vaatedesignereille+HUG1974124.html

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -KONSERNIN TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2016

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -KONSERNIN TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2016

Julkaistu: 2015-12-16 14:00:00 CET
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat
POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -KONSERNIN TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2016

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.12.2015 KLO 15.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj julkistaa vuonna 2016 taloudellisia tiedotteita seuraavasti:

– perjantaina 26.2.2016 tilinpäätös vuodelta 2015

– perjantaina 22.4.2016 johdon osavuotinen selvitys

– perjantaina 12.8.2016 osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016

– perjantaina 28.10.2016 johdon osavuotinen selvitys.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 23.3.2016.

Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Joensuussa 16. päivänä joulukuuta 2015

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Raimo Puustinen

puhelin 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkkoyj.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!