Etusivu » Arkistot 14.12.2015

Pihlajalinna Oyj:Pihlajalinna ja Sentica julkistavat aikomuksensa tarjota Pihlajalinnan osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Pihlajalinna Oyj

Pihlajalinna Oyj:Pihlajalinna ja Sentica julkistavat aikomuksensa tarjota Pihlajalinnan osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Pihlajalinna Oyj pörssitiedote 14.12.2015 klo 18.50

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Pihlajalinna ja Sentica julkistavat aikomuksensa tarjota Pihlajalinnan osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Pihlajalinna Oyj (“Pihlajalinna” tai “Yhtiö”) aikoo tarjota enintään 1 500 000 uutta Yhtiön osaketta (“Antiosakkeet”) rajatulle joukolle institutionaalisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (“Osakeanti”). Antiosakkeiden lukumäärä vastaa noin 7,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä välittömästi ennen Osakeantia. Osakeannista saatavilla varoilla on tarkoitus rahoittaa joulukuussa 2015 julkistettujen Tampereen Lääkärikeskus Oy:n, Röntgentutka Oy:n ja Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n hankinnat ja muita mahdollisia yrityskauppoja sekä tukea Yhtiön kasvustrategiaa.

Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky (yhdessä “Sentica”) aikovat myydä Pihlajalinnan osakkeita (“Myyntiosakkeet”, yhdessä Antiosakkeiden kanssa “Osakkeet”) Osakeannin yhteydessä (“Osakemyynti”). Sentica tulee päättämään Myyntiosakkeiden määrän sijoittajakysynnän perusteella. Ennen Osakemyyntiä Sentica omistaa 5 035 990 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 26 prosenttia Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista.

Osakeanti ja Osakemyynti toteutetaan niin sanotulla nopeutetulla tarjousmenettelyllä, jossa valikoidut institutionaaliset sijoittajat voivat antaa merkintätarjouksia Osakkeista. Osakkeiden merkintähinta- ja myyntihinta määräytyy nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen tarjousten perusteella. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja päättyy viimeistään 15.12.2015 kello 9.00. Tarjousten vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska tahansa tarjousmenettelyn aikana. Pihlajalinnan hallitus tekee päätöksen Osakeannin toteuttamisesta, mukaan lukien Antiosakkeiden määrä sekä Antiosakkeiden merkintähinta, viipymättä tarjousmenettelyn päätyttyä. Osakkeiden merkintä- ja myyntihinta tulee olemaan sama Osakeannissa ja Osakemyynnissä ja tarjousmenettelyssä Osakkeista tarjotaan ensisijaisesti Osakeannissa ja toissijaisesti Osakemyynnissä. Osakeannin ja Osakemyynnin tuloksesta tiedotetaan arviolta 15.12.2015.

Antiosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 16.12.2015 ja kaupankäynnin Antiosakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:ssä odotetaan alkavan arviolta 17.12.2015. Antiosakkeet tuottavat kaikin osin yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Osakeanti perustuu yhtiökokouksen 14.12.2015 hallitukselle antamaan valtuutukseen uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Osakeannin yhteydessä Pihlajalinna on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen, jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen ja myymättä Pihlajalinnan osakkeita 90 päivän kuluessa Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Carnegie Investment Bank AB ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike toimivat pääjärjestäjinä Osakeannissa ja Osakemyynnissä.

Pihlajalinna Oyj

Hallitus

Mikko Wiren, Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Mikko Wirén, toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oyj, 050 322 0927

Mika Uotila, toimitusjohtaja, Sentica Partners Oy, 040 553 6110

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq OM Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna-konserni.fi

Vastuunrajoitus

Carnegie ja Danske Bank toimivat Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Carnegie ja Danske Bank eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Pihlajalinnalle, eivätkä ne anna Osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Carnegie ja Danske Bank eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eivätkä ne sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Pihlajalinna ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Pihlajalinna ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen).

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-14 17:52 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/14/Pihlajalinna+Oyj+Pihlajalinna+ja+Sentica+julkistavat+aikomuksensa+tarjota+Pihlajalinnan+osakkeita+institutionaalisille+sijoittajille+HUG1973340.html

VALOEN MARKKINAOHJEISTUS VUODELLE 2016

VALOEN MARKKINAOHJEISTUS VUODELLE 2016

Julkaistu: 2015-12-14 15:40:00 CET
Valoe Oyj
Pörssitiedote
VALOEN MARKKINAOHJEISTUS VUODELLE 2016

Valoe Oyj Pörssitiedote 14.12.2015 klo 16.40

VALOEN MARKKINAOHJEISTUS VUODELLE 2016

Valoe Oyj (“Valoe” tai “Yhtiö”) lopetti 21.8.2012 markkinaohjeistuksen antamisen toistaiseksi kokonaan, koska Yhtiön rakennemuutos elektroniikkateollisuuden automaatiotoimittajasta pelkästään puhtaaseen energiaan keskittyneeksi teknologiayhtiöksi alkoi.

Rakennemuutos saatiin valmiiksi vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Valoe on nyt alkuvaiheen teknologiayhtiö, joka on keskittynyt erityisesti aurinkosähköön liittyviin ratkaisuihin.

Yhtiö on vuodesta 2012 julkistanut osavuosikatsaustensa yhteydessä sitomattomia Yhtiön toimitusjohtajan pitkän aikavälin tavoitteita, jotka eivät ole olleet markkinaohjeistus. Yhtiö on nyt päättänyt luopua Yhtiön toimitusjohtajan pitkän aikavälin tavoitteiden ja niiden seurannan julkistamisesta ja siirtyä markkinakäytännön mukaisten markkinaohjeistusten antamiseen.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 14.12.2015 arvioinut Valoen tulevaisuuden näkymiä vuodelle 2016 ja erityisesti valmistuspartnerisopimusneuvotteluiden etenemistä ja päättänyt, että Yhtiö antaa markkinaohjeistuksen vuodelle 2016 seuraavasti:

Valoe arvioi Valoe-konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2016 noin 11 – 13 miljoonaa euroa (Q3/2015: 0,5 miljoonaa euroa) ja käyttökatteen noin 1,5 – 2,0 miljoonaa euroa (Q3/2015 -0,8 miljoonaa euroa). Tilikauden 2016 arvioidaan olevan voitollinen (Q3/2015: -2,0 miljoonaa euroa). Kaikki vertailukauden luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja.

Valoe arvioi, että Valoe-konsernin vuoden 2015 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto tulee olemaan noin 0,7 miljoonaa euroa ja tulos tappiollinen.

Edelleen Yhtiön hallitus haluaa korostaa Yhtiöön liittyviä riskejä, erityisesti rahoituksen riittävyyttä. Vaihtovelkakirjalainalla I/2015 onnistuttiin vakauttamaan lyhyen aikavälin rahoitusta merkittävästi. Myös tuotantoteknologiatoimituksia koskevat neuvottelut ovat edistyneet hyvin. Tästä huolimatta Valoen rahoitustilanne jatkuu edelleen tiukkana. Yhtiön kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Valoen johdon tämän hetkisen käsityksen mukaan Yhtiö tarvitsee edelleen rahoitusta siihen asti kunnes Yhtiön liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi tai pitkän aikavälin rahoitusratkaisu suunnitellulla osakeannilla on varmistunut. Yhtiön käyttöpääomavaje on merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa. Mikäli Yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää rahoitusta, voi Yhtiön toiminnan jatkuvuus olla vaarassa. Mikäli uusien tilausten saamisessa tapahtuisi viivästyksiä tai markkinatilanne muuttuisi heikommaksi Yhtiön arvioimasta, voi tilausten muuttuminen liikevaihdoksi hidastua ja näin vaikuttaa merkittävästi aikatauluun, jossa kassavirta ennen investointeja kääntyisi positiiviseksi. Tällöin Yhtiön rahoitustilanne tiukentuisi entisestään.

Valoeen liittyvistä riskeistä on kerrottu laajemmin 4.11.2015 julkaistussa osavuosikatsauksessa ja vuoden 2014 vuosikatsauksessa.

Mikkelissä 14. päivänä joulukuuta 2015

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Nesteen sidosryhmien neuvottelukunta muodostettu

Neste Corporation

Nesteen sidosryhmien neuvottelukunta muodostettu

Neste Oyj
Lehdistötiedote
14.12.2015 klo 16.30

Nesteen sidosryhmien neuvottelukunta muodostettu

Nesteen hallitus on kutsunut yhtiön sidosryhmien edustajia neuvottelukuntaan, jonka tarkoituksena on osaltaan ylläpitää yhtiön ja sidosryhmien välistä keskustelua muun muassa yhtiön toiminnasta ja sen kehittymisestä sekä toimintaympäristön muutoksista.

Nesteen sidosryhmien neuvottelukunnan jäseniksi on valittu:

Anne Kalmari, puheenjohtaja, kansanedustaja
Timo Harakka, varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Pekka Haavisto, kansanedustaja
Teuvo Hakkarainen, kansanedustaja
Harri Jaskari, kansanedustaja
Sanna Lauslahti, kansanedustaja
Mauri Pekkarinen, kansanedustaja
Veera Ruoho, kansanedustaja

Lisäksi neuvottelukunnan työhön osallistuu kolme henkilöstön keskuudestaan ehdottamaa jäsentä kuten aikaisemminkin. Neuvottelukunnan toimikausi on yksi vuosi, ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta kuukausipalkkiota. Neuvottelukunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on neuvottelukunnan puheenjohtajalle 1 500 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajalle 1 250 euroa kokoukselta ja muille jäsenille kullekin 1 000 euroa kokoukselta. Lisäksi korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset matkakulut.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas, puh. 050 458 5350

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli noin 15 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-14 15:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/14/Nesteen+sidosryhmien+neuvottelukunta+muodostettu+HUG1973337.html

OPn yhteisömuoto ja asiakasedut kilpailijan syynissä

Pohjola Bank plc

OPn yhteisömuoto ja asiakasedut kilpailijan syynissä

OP Ryhmä on tänään 14.12.2015 saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta selvityspyynnön, joka liittyy OP Ryhmän asiakasetuohjelmaan ja toimintaan vähittäispankkipalveluissa ja vahinkovakuutusmarkkinoilla.

Selvityspyynnön taustalla on If Vahinkovakuutusyhtiö, joka esittää, että OPlla olisi määräävä markkina-asema vähittäispankkipalveluissa. Lisäksi yhtiö väittää, että OP olisi syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön sitomalla toisiinsa vähittäispankkipalvelut ja vahinkovakuutuspalvelut sekä tarjoamalla vahinkovakuutustuotteita alle tuotantokustannusten.

– Markkinaosuutemme vaihtelevat vähittäispankkitoiminnan eri osa-alueilla 20-38 %:n välillä. Väitteet OPn määräävästä markkina-asemasta ovat perusteettomia. Suomen vähittäispankkimarkkinoilla on kaksi suurta toimijaa, joiden markkinaosuudet eivät oleellisesti poikkea toisistaan, sanoo OPn pääjohtaja Reijo Karhinen.
OP noudattaa toiminnassaan suomalaista ja eurooppalaista kilpailulainsäädäntöä ja kiistää kilpailijan esittämät väitteet.
– Haluamme hyvässä yhteistyössä toimien toimittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle kaikki heidän toivomansa tiedot ja antaa virastolle työrauhan, Karhinen jatkaa.
Toimenpidepyynnössä kyseenalaistetaan koko asiakasomisteinen yritysmuoto muun muassa siksi, että yritystä ei omistusrakenteensa takia voi vallata.
– Ymmärrettävästi tämä on meille perustavaa laatua oleva kysymys. Suomi on maailman osuustoiminnallisin maa. Osuustoiminnallisen yrityksen olemukseen kuuluu olennaisena osana omistaja-asiakkaille tarjottavat keskittämisedut, joista mekin pidämme kiinni jatkossa, Karhinen sanoo.
– Asiakasomisteisena ryhmänä olemme asiakkaitamme varten. Perustehtävämme mukaisesti menestyksestämme hyötyvät niin omistaja-asiakkaamme kuin toimintaympäristömme. Samaan aikaan liiketoimintamme on tehokasta ja kannattavaa sekä pankki- että vahinkovakuutusliiketoiminnassa, Karhinen korostaa.

Toimijoilla erilaiset strategiat

Kilpailun näkökulmasta on hyväksi, että finanssialalla on erilaisia yhteisömuotoja. Toimenpidepyynnössä OPn laajaa konttoriverkostoa pidetään epäreiluna kilpailuna.
– Emme näe laajaa konttoriverkostoa ensisijaisesti kilpailukeinona, vaan asiakasomisteisen finanssiryhmän haluna olla mahdollisimman laajasti läsnä koko Suomessa, Karhinen huomauttaa

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
OPn viestintä, mediapuhelin p. 050 523 9904, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, varallisuudenhoito- ja vakuutuspalveluja. OPn perustehtävänä on edistää omistaja-asiakkaiden, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja monipuolisin keskittämisetujen kokonaisuus. OP Ryhmän muodostavat noin 180 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta.
OP Osuuskunta ja sen jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Keskinäinen vastuu OP Ryhmässä perustuu talletuspankkien yhteenliittymästä annettuun lakiin (Laki talletuspankkien yhteenliittymästä). Pohjola Pankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj vastaavat OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-14 14:49 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/14/OPn+yhteis%C3%B6muoto+ja+asiakasedut+kilpailijan+syyniss%C3%A4+HUG1973172.html

Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Julkaistu: 2015-12-14 14:30:00 CET
Uponor Oyj
Pörssitiedote
Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Uponor Oyj Pörssitiedote 14.12.2015 15.30

Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Uponor Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa hallituksen vuonna 2014 päättämää yhtiön johdon suoriteperusteista osakekannustinohjelmaa. Uuden ohjelman kohderyhmään kuuluu 25–30 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä.

Ohjelman tarkoituksena on jatkaa toimivan johdon ja Uponorin osakkeenomistajien tavoitteiden yhdenmukaistamista ja siten nostaa yrityksen arvoa, vahvistaa kannattavaa kasvua ja sitouttaa ohjelmaan osallistuvat johtajat yritykseen pitkällä aikavälillä. Kilpailukykyinen kannustinohjelma palkitsee johtoa yhtiön strategisten kannattavuus- ja kasvutavoitteiden saavuttamisesta mahdollistaen yrityksen osakkeiden ansaitsemisen ja osakemäärän kasvattamisen.

Uusi ohjelma kattaa kalenterivuodet 2016–2018. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita Uponorin osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden ansaintajaksolle asettamat ansaintatavoitteet saavutetaan. Tavoitteet perustuvat lähinnä koko konsernin kumulatiiviseen liikevaihtoon kolmen vuoden ajalta sekä kolmen vuoden käyttökatteeseen (EBITDA) tai käyttökatteeseen (EBITDA) perustuvaan laskennalliseen arvoon.

Mahdollinen uuteen ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan vuonna 2019 osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei makseta, jos osallistujan työsuhde loppuu tai toimikausi päättyy ennen kannustinohjelman mukaista palkkioiden maksua. Mikäli osakekannustinohjelman ansaintatavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ansaittu osakepalkkio vastaa yhteensä enintään 300 000 osakkeen arvoa, joka sisältää rahaosuuden.

Ohjelman perusteella maksettavaa palkkiota voidaan pienentää, jos hallituksen osakekurssille asettama raja-arvo saavutetaan. Hallitus edellyttää, että osallistujat säilyttävät vähintään 50 prosenttia osakekannustinohjelman perusteella saamistaan osakkeista ja suosittaa, että osallistujat säilyttävät myös jatkossa merkittävän osan saamistaan osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistusten arvo Uponorissa on saavuttanut hallituksen asettaman tavoitetason.

Uponor Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jorma Eloranta, hallituksen puheenjohtaja, jorma.eloranta@kolumbus.fi

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

Biotie Therapies Corp.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.12.2015 klo 15.10

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

Biotie Therapies Oyj (Nasdaq Helsinki BTH1V; NASDAQ: BITI) (“Biotie” tai “Yhtiö”) on 12.12.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Versant Ventures V, LLC:n omasta puolesta ja Versant Venture Capital V, L.P:n puolesta. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.

Ilmoituksen mukaan Versant Ventures V, LLC:n ja sen rahastojen omistamien Biotien osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 26.11.2015 oli 8,80 prosenttia Biotien kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Biotien rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 1.086.940.271.

Versant Ventures V, LLC:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai ylittämisen jälkeen 5,39 3,41 8,80
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,97 Ei sovellu Ei sovellu

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Osakkeet
(FI0009011571)
37.051.651 3,41
268.672 ADS-todistusta, jotka edustavat osakkeita (FI0009011571) 21.493.760 1,98
YHTEENSÄ A 58.545.411 5,39

Koskien lisätietoja Yhtiön osakkeita edustavista ADS-todistuksista, ilmoituksessa viitataan Yhtiön 11.6.2015 julkistamaan pörssitiedotteeseen.

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitus-välineen luonneEräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osakeomistus /
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänioi-
keuksien lukumäärä
Osakkeiden ja äänioi-
keuksien %-osuus
Warrantit, jotka oikeuttavat osakkeisiin (uusiin tai Yhtiön omiin) (FI0009011571) 1.11.2020 1.11.2015 – 1.11.2020 Osakeomistus 37.051.651 3,41
YHTEENSÄ B 37.051.651 3,41

Koskien lisätietoja warranteista, ilmoituksessa viitataan Yhtiön 23.4.2015 julkistamaan pörssitiedotteeseen.

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Versant Ventures V, LLC 0 0 0
Versant Venture Capital V, L.P. 4,73 2,99 7,72
Versant Affiliates Fund V, L.P. 0,14 0,09 0,23
Versant Ophthalmic Affiliates Fund I, L.P. 0,16 0,10 0,26
Versant Ventures V GP-GP (Canada), Inc. 0 0 0
Versant Ventures V (Canada), L.P. 0 0 0
Versant Venture Capital V (Canada) LP 0,36 0,23 0,59

Ilmoituksen mukaan Versant Ventures V, LLC on (i) Versant Venture Capital V, L.P:n, (ii) Versant Affiliates Fund V, L.P:n ja (iii) Versant Ophthalmic Affiliates Fund I, L.P:n ainut vastuunalainen yhtiömies, sekä (iv) Versant Ventures V GP-GP (Canada), Inc:n ainut osakkeenomistaja. Versant Ventures V GP-GP (Canada), Inc. on ainut vastuunalainen yhtiömies Versant Ventures V (Canada), L.P:ssä, joka puolestaan on Versant Venture Capital V (Canada) LP:n ainut vastuunalainen yhtiömies. Versant Ventures V, LLC tai sen määräysvallassaan olevat yhteisöt eivät (i) Versant Venture Capital V, L.P:tä, (ii) Versant Affiliates Fund V, L.P:tä, (iii) Versant Ophthalmic Affiliates Fund I, L.P:tä ja (iv) Versant Venture Capital V (Canada) LP:tä lukuun ottamatta omista Yhtiön osakkeita tai niihin liittyviä rahoitusvälineitä.

Turku, 14.12.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:

NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.biotie.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-14 14:10 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/14/Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+5+ss%C3%A4+tarkoitettu+ilmoitus+HUG1973304.html

Stora Enso investoi parantaakseen Wood Products -divisioonansa tuottavuutta ja tehokkuutta

Stora Enso investoi parantaakseen Wood Products -divisioonansa tuottavuutta ja tehokkuutta

Julkaistu: 2015-12-14 13:00:00 CET
Stora Enso Oyj
Sijoittajauutiset
Stora Enso investoi parantaakseen Wood Products -divisioonansa tuottavuutta ja tehokkuutta

Helsinki, Suomi, 2015-12-14 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.12.2015 klo 14.00

Stora Enso investoi pellettien tuotantoon Alan sahalla Ruotsissa. Investointi noudattaa konsernin strategiaa, jonka mukaan on tarkoitus lisätä jatkojalostettujen puutuotteiden valmistusta sekä panostaa integroituun tuotantoon.

Stora Enso investoi 16 miljoonaa euroa pellettituotannon aloittamiseen sekä voimalaitoksen uudistamiseen Alan sahalla Ruotsissa. Investointi mahdollistaa sahan sivutuotteena syntyvän sahanpurun jalostamisen pelleteiksi, jotka ovat arvokas uusiutuvan energian lähde. Sahaukseen integroitu pellettituotanto varmistaa parhaan laadun ja tuotannon tehokkuuden. Voimalaitosinvestointi puolestaan parantaa sahan kustannus- ja ympäristötehokkuutta. Pellettituotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2017 toisella neljänneksellä.

Stora Enso investoi lisäksi 10 miljoonaa euroa uuteen voimalaitokseen myös Honkalahden sahalla. Investoinnilla parannetaan yksikön kustannus- ja ympäristötehokkuutta.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen, johtaja, Suomen mediasuhteet, p. 040 544 3491
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. www.storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Outokumpu vähentää valmiusluottoja ja pidentää laina-aikoja 775 miljoonalle eurolle

Outokumpu vähentää valmiusluottoja ja pidentää laina-aikoja 775 miljoonalle eurolle

Julkaistu: 2015-12-14 12:30:00 CET

Outokumpu vähentää valmiusluottoja ja pidentää laina-aikoja 775 miljoonalle eurolle

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
14.12.2015 klo 13.30

Outokumpu Oyj on tänään maksanut ennakkoon ja peruuttanut 100 milj. euroa 900 miljoonan euron valmiusluotosta ja allekirjoittanut muutos- ja jatkosopimuksen jäljelle jäävälle 800 milj. eurolle. Muutettu valmiusluotto sisältää uuden 655 milj. euron lainaerän, joka erääntyy helmikuussa 2019, ja loput 145 milj. euroa erääntyy helmikuussa 2017. BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank, Nordea, Pohjola Pankki, Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken ja Swedbank toimivat jatketun lainaerän lainanantajina. Tämän lisäksi Outokumpu peruuttaa ja maksaa ennakkoon noin 240 milj. euroa kahdenkeskisistä lainoistaan, sisältäen eläkelainoja. Outokumpu jatkaa myös kahta kahdenkeskistä lainaa yhteensä 120 milj. eurolla helmikuulle 2019.

Outokummun talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Reinhard Florey: ”Olemme määrätietoisesti vähentäneet velkataakkaamme ja vahvistaneet Outokummun taloudellista asemaa. Äskettäin tehty yrityskauppa, jossa pienensimme omistustamme Shanghai Krupp Stainless -yhtiössä, kertoo vahvasta sitoutumisestamme tähän tavoitteeseen. Yrityskauppa mahdollisti velan merkittävän vähentämisen ja edesauttoi valmiusluottojen jatkamista: velan maturiteettiprofiili muuttuu tasapainoisemmaksi ja vuotuiset rahoituskustannukset laskevat noin 20 miljoonalla eurolla. Olemme hyvin tyytyväisiä valmiusluottojen onnistuneeseen jatkamiseen ja ydinpankkiryhmän vahvaan tukeen.”

Merkittävimmät lainajärjestelyt ovat edelleen yhtiön aiemmin laatiman vakuuspaketin kattamia. Valmiusluottosopimukseen sisältyy velkaantumisastetta ja likviditeettiä koskevat kovenantit.

Lisätietoja:

Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

Liitteet:
Outokumpu_reduces_credit_facilities_14122015_FI.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Pihlajalinna Oyj: Pihlajalinna Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Pihlajalinna Oyj

Pihlajalinna Oyj: Pihlajalinna Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

PIHLAJALINNA OYJ Pörssitiedote 14.12.2015 klo 12.45

Pihlajalinna Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Pihlajalinna Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään Tampereella. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita ja niiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 600 000 osaketta, mikä vastaa noin 13,6 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), mikäli merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää hallituksen päättämiin tarkoituksiin, esimerkiksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen yhtiön strategian mukaisten laajentumis- ja investointihankkeiden kuten yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia ja se on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tampere 14.12.2015

PIHLAJALINNA OYJ
Hallitus

Lähettäjä:

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu
Nasdaq OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna-konserni.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-14 11:45 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/14/Pihlajalinna+Oyj+Pihlajalinna+Oyj+n+ylim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4isen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1973118.html

Valmetilta lahjoitus kolmelle hyväntekeväisyysjärjestölle

Valmet

Valmetilta lahjoitus kolmelle hyväntekeväisyysjärjestölle

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 14.12.2015 klo 10:00

Valmet tukee tänä vuonna joululahjoituksellaan kolmea globaalia luonnonsuojelu- ja humanitaarista apua tarjoavaa järjestöä, jotka ovat Pelastakaa Lapset, WWF ja UN Women. Valmet lahjoittaa järjestöille yhteensä 18 000 euroa.

“Lähestyvien juhlapyhien hengessä halusimme jatkaa perinnettämme tukea kansainvälisesti tunnettujen humanitaaristen ja luonnonsuojelujärjestöjen työtä. Jälleen kerran henkilöstömme ympäri maailmaa osallistui akttiivisesti kohteiden äänestykseen. Tänä vuonna eniten henkilöstömme ääniä sai Pelastakaa Lapset -yhdistys”, sanoo Valmetin markkinointi- ja viestintäjohtaja Anu Salonsaari-Posti.

Valmetin lahjoitus kohdistetaan kolmelle eniten ääniä saaneelle järjestölle äänestystuloksen perusteella. Lahjoituksen kohteeksi valikoituneet järjestöt tekevät työtä lasten oikeuksien parantamiseksi, metsien säilyttämiseksi ja pakolaisleirien olosuhteiden parantamiseksi.

Osana paikallisyhteisöihin kohdistettuja vastuullisuushankkeitaan Valmet lahjoitti aiemmin vuonna 2015 vedensuodatinlaitteistot Jiaxianissa, Kiinassa sijaitsevalle Keng Zhenin alakoululle puhtaan juoma- ja ruoanlaittoveden varmistamiseksi. Valmet tuki myös Punaisen Ristin työtä Nepalissa tuhoisan maanjäristyksen jälkeen.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Anu Salonsaari-Posti, Viestintä- ja markkinointijohtaja, Valmet, puh. 050 453 4262
Laura Puustjärvi, Kestävä kehitys, Valmet, puh. 050 337 4473

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-14 09:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/14/Valmetilta+lahjoitus+kolmelle+hyv%C3%A4ntekev%C3%A4isyysj%C3%A4rjest%C3%B6lle+HUG1973139.html

facebook twitter