Etusivu » Arkistot 3.12.2015

ROBIT OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 03.12.2015

Robit Plc

ROBIT OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 03.12.2015

Robit Oyj ILMOITUS

03.12.2015 klo 18:30

ROBIT OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 03.12.2015

Päivämäärä 03.12.2015  
Pörssikauppa Osto  
Osakelaji ROBIT  
Osakemäärä 2 000 kpl
Keskihinta/osake 5,9420 EUR
Ylin hinta/osake 5,9500 EUR
Alin hinta/osake 5,9200 EUR
Kokonaishinta 11 884,00 EUR
     

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 03.12.2015:

  ROBIT 102 320 kpl

Robit Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Mika Koskinen    Jari Vikström

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-03 17:34 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/03/ROBIT+OYJ+N+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+03+12+2015+HUG1971311.html

IXONOSIN REKISTERÖINTIASIAKIRJA JA ARVOPAPERILIITE ON HYVÄKSYTTY

IXONOSIN REKISTERÖINTIASIAKIRJA JA ARVOPAPERILIITE ON HYVÄKSYTTY

Julkaistu: 2015-12-03 16:30:00 CET
Ixonos
Pörssitiedote
IXONOSIN REKISTERÖINTIASIAKIRJA JA ARVOPAPERILIITE ON HYVÄKSYTTY

Helsinki, Suomi, 2015-12-03 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 03.12.2015 klo 17:30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

IXONOSIN REKISTERÖINTIASIAKIRJA JA ARVOPAPERILIITE ON HYVÄKSYTTY

Finanssivalvonta on 3.12.2015 hyväksynyt Ixonos Oyj:n (”Ixonos” tai ”Yhtiö”) 2.12.2015 julkaisemaan osakeantiin (“Osakeanti”) liittyvän arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan (“Rekisteröintiasiakirja”) sekä arvopaperiliitteen (“Arvopaperiliite” ja yhdessä Rekisteröintiasiakirjan kanssa “Esite”). Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä. Arvopaperiliite sisältää tietoja Osakeannista sekä tiivistelmän Rekisteröintiasiakirjassa ja Arvopaperiliitteessä esitetyistä tiedoista.

Esite on sen koko voimassaoloajan saatavilla sähköisessä muodossa viimeistään 3.12.2015 alkaen suomenkielisenä Yhtiön internet-sivuilta osoitteesta http://www.ixonos.com/fi/shares/shareissue. Esite annetaan pyydettäessä maksuttomana paperitulosteena Yhtiön toimitiloissa osoitteesta Ixonos Oyj, Hitsaajankatu 24, Helsinki, tai merkintäpaikasta osoitteesta UB Securities Oy, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki Osakeannin ajan. Esite on julkaistu ja saatavana vain suomenkielisenä.

Esitteeseen sisältyy korjaus aiemmin 2.12.2015 julkistettuun olennaiseen tietoon:

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla väliaikaisina osakkeina kaupankäyntitunnuksella “XNS1VN0215”.

Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) 9.12.2015 ja 17.12.2015 välisenä aikana.

Esitteeseen sisältyy seuraavia aiemmin julkaisemattomia olennaisia tietoja:

Käyttöpääomaa koskeva lausunto

Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma kuitenkin riittää Esitteen julkaisuhetkestä arviolta seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin edellyttäen, ettei Yhtiö riko rahoitussopimukseensa liittyviä kovenantteja tai kovenanttirikkomuksesta huolimatta Yhtiön rahoittajat antavat sitoumuksen olla irtisanomatta lainoja (waiver). Yhtiö pitää todennäköisenä, että se tarvittaessa saa hankittua rahoittajiltaan sitoumukset.

Yhtiö on toteuttanut ja toteuttamassa useita toimenpiteitä rahoitusasemansa turvaamiseksi:

Yhtiön hallitus on 2.12.2015 päättänyt osakkeenomistajien etuoikeuteen perustuvasta osakeannista (”Osakeanti”), jolla on tarkoitus kerätä Yhtiölle omaa pääomaa enintään noin 8 miljoonaa euroa. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab, omistaen noin 79,06 prosenttia osakkeista ennen Osakeantia, on Osakeantiin liittyen antanut sitoumuksen merkitä täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet osakkeet. Merkintäsitoumuksen lisäksi Tremoko on antanut takauksen merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jäävät osakkeet.

Yhtiö lisäksi neuvottelee viiden omistajistaan ulkopuolisen rahoittajansa (jäljempänä ”Rahoituslaitokset”) sekä Tremoko Oy Ab:n kanssa rahoituksensa järjestelystä (”Järjestely”). Järjestelyssä Rahoituslaitokset tai osa niistä myöntäisi muun uudelleen järjestelyn lisäksi Yhtiön lainoille osittaisen anteeksiannon (”Akordi”) kokonaisarvoltaan arviolta noin 4 miljoonaa euroa. Järjestelyn yhteydessä Yhtiö järjestäisi osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeavan suunnatun osakeannin (”Suunnattu Osakeanti”), jossa Yhtiön hallitus päättäisi laskea varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla yhden tai useamman Rahoituslaitoksen merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita 0,085 euron osakekohtaisella merkintähinnalla arviolta yhteensä enintään noin 0,65 miljoonan euron arvosta. Rahoituslaitoksilla olisi oikeus Suunnatussa Osakeannissa maksaa merkitsemiensä osakkeiden merkintähintaa kuittaamalla merkintähintaa Yhtiöltä olevilla saatavillaan.

Edelleen Järjestelyn yhteydessä sovittaisiin Ixonosin korollisen vieraan pääomanehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelystä Yhtiön, Rahoituslaitosten sekä Yhtiön suurimman osakkeenomistajan Tremoko Oy Ab:n kesken. Järjestelyn ja 11.11.2015 tiedotetun suunnitellun merkintäoikeusosakeannin toteuttamisen jälkeen Yhtiöllä olisi korollista vieraan pääoman ehtoista rahoitusta arviolta yhteensä noin 8,0-8,5 miljoonaa euroa, jakautuen Rahoituslaitoksille yhteensä noin 0,5-1,0 miljoonaa euroa ja Tremoko Oy Ab:lle noin 7,5-8,0 miljoonaa euroa, johon on tai ei ole liitetty osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia oikeuksia (laina tai vaihtovelkakirjalaina). Yhtiön korollisen vieraan pääomanehtoisen rahoituksen määrä oli 30.9.2015 noin 16.5 miljoonaa euroa.

Mikäli Yhtiö rikkoisi rahoitussopimukseensa liittyviä kovenantteja, minkä seurauksena Yhtiön rahoittajat irtisanoisivat rahoitussopimukset ja Osakeanti ja Järjestely eivät toteutuisi, voisi tämä johtaa käyttöpääoman ehtymiseen ja vaikeuksiin Yhtiön liiketoiminnan jatkamisessa ja Yhtiö todennäköisesti menettäisi maksuvalmiutensa ilman jatkotoimenpiteitä eikä se niissä olosuhteissa kykenisi rahoittamaan suunniteltua toimintaansa tai maksamaan takaisin velkojaan alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti. Edellä mainittu maksuvalmiuden menettäminen voisi huonoimmassa tilanteessa johtaa selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneeraukseen taikka konkurssiin asettamiseen.

IXONOS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Ixonos Oyj

Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liitteet:
Tiedote_Esite 3.12.2015 FIN_2.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

BlackRockin osakeomistus UPM:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Corporation

BlackRockin osakeomistus UPM:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote   3.12.2015 klo 16.30 EET

BlackRockin osakeomistus UPM:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 3. joulukuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on 2. joulukuuta 2015 laskenut alle 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on laskenut 26 647 038 osakkeeseen, mikä vastaa 4,99 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 2.12.2015 oli 5,20 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,99 % 0,21 % 5,20 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,03 % 0,21 % 5,24 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/ osakelaji

 

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuusOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista)Suora (SMA 9:5)Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7)Suora (SMA 9:5)Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7
FI0009005987   26 647 038   4,99 %
A YHTEENSÄ   26 647 038   4,99 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonneEräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus 451 736 0,08 %
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 682 827 0,12 %
     B YHTEENSÄ 1 134 563 0,21 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-03 15:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/03/BlackRockin+osakeomistus+UPM+st%C3%A4+on+laskenut+alle+5+prosentin+rajan+HUG1971250.html

Nokia odottaa HERE-liiketoimintansa myynnin autonvalmistajien yhteenliittymälle toteutuvan 4.12.2015

NOKIA

Nokia odottaa HERE-liiketoimintansa myynnin autonvalmistajien yhteenliittymälle toteutuvan 4.12.2015

Nokia Oyj
Pörssitiedote
3.12.2015 klo 15.45

Nokia odottaa HERE-liiketoimintansa myynnin autonvalmistajien yhteenliittymälle toteutuvan 4.12.2015

Nokia julkisti tänään, että saatuaan kaikki vaadittavat viranomaishyväksynnät HERE-liiketoimintansa myynnille johtavien autonvalmistajien yhteenliittymälle, johon kuuluvat AUDI AG, BMW Group ja Daimler AG, se odottaa kaupan toteutuvan aikataulusta edellä jo 4.12.2015. Nokia arvioi aiemmin kaupan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kauppa julkistettiin alun perin 3.8.2015.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

HERE
HERE on johtava navigaatio-, kartta- ja paikkatietopalveluyritys, joka on osa Nokiaa. Rakennamme äärimmäisen tarkkoja karttoja ja yhdistämme ne pilvipalveluteknologiaan mahdollistaaksemme monipuoliset ja reaaliaikaiset paikkatietopalvelut erilaisille verkkoon yhdistetyille laitteille kuten älypuhelimet, tabletit, päälle puettava teknologia ja autot. Lisätietoa HEREstä ja työstämme automatisoidun ja verkottuneen ajamisen alueella löytyy osoitteesta http://360.here.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

HERE
Viestintä
https://company.here.com/newsroom/contacts/
Sähköposti: press@here.com

Lisätietoja sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, kuten lausumia Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevista tapahtumista tai tulevasta kehityksestä. Jotkin näistä tulevaisuutta koskevista lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista kuten “odottaa” ja muista vastaavista ilmaisuista. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy lausumia liittyen odotetun HERE-kaupan toteutumiseen. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy erinäisiä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella, ja joiden johdosta todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi esimerkiksi Nokian kyky saattaa loppuun HERE-kauppa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien lausumat Nokian Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission) jättämissä asiakirjoissa. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai toimintoihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-03 14:45 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/03/Nokia+odottaa+HERE+liiketoimintansa+myynnin+autonvalmistajien+yhteenliittym%C3%A4lle+toteutuvan+4+12+2015+HUG1971190.html

Evli Pankki Oyj:n 10 suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

Evli Bank Plc

Evli Pankki Oyj:n 10 suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.12.2015, KLO 15.15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Evli Pankki Oyj:n 10 suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

Seuraavassa taulukossa on esitetty Evli Pankki Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistuksineen ennen listautumisantia.

NIMIA-SARJAN OSAKKEETB-SARJAN OSAKKEETOSUUS OSAKKEISTA, %OSUUS ÄÄNISTÄ, %
1. Oy Scripo Ab* 3 803 280 950 820 22,41 22,41
2.  Oy Prandium Ab** 3 803 280 950 820 22,41 22,41
3. Oy Fincorp Ab 2 319 780 579 945 13,67 13,67
4. Ingman Group Oy Ab*** 1 860 000 465 000 10,96 10,96
5. Maunu Lehtimäki 433 728 108 432 2,56 2,56
6. Claes Tallberg 369 756 92 439 2,18 2,18
7. John Hollfast 328 320 82 080 1,93 1,93
8. Thunekov AB**** 224 000 56 000 1,32 1,32
9. Ridgeback Advisory AB***** 210 000 52 500 1,24 1,24
10. Grigory Dudarev 201 540 50 385 1,19 1,19

* Henrik Andersinin määräysvaltayhteisö
** Thomas Thesleffin määräysvaltayhteisö
*** Robert Ingmanin lähipiiriyhteisö
**** Mikael Thunvedin määräysvaltayhteisö
***** Henrik Westlingin määräysvaltayhteisö

Seuraavassa taulukossa on esitetty Evli Pankki Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistuksineen välittömästi listautumisannin jälkeen.

NIMIA-SARJAN OSAKKEETB-SARJAN OSAKKEETOSUUS OSAKKEISTA, %OSUUS ÄÄNISTÄ, %
1. Oy Scripo Ab* 3 803 280 950 820 20,39 22,27
2. Oy Prandium Ab** 3 803 280 950 820 20,39 22,27
3. Oy Fincorp Ab 2 319 780 579 945 12,44 13,59
4. Ingman Group Oy Ab*** 1 860 000 498 841 10,12 10,90
5. Maunu Lehtimäki 433 728 108 432 2,33 2,54
6. Claes Tallberg 369 756 92 439 1,98 2,17
7. John Hollfast 328 320 82 080 1,76 1,92
8. Thunekov AB**** 224 000 56 000 1,20 1,31
9. Ridgeback Advisory AB***** 210 000 52 500 1,13 1,23
10. Grigory Dudarev 201 540 50 385 1,08 1,18

* Henrik Andersinin määräysvaltayhteisö
** Thomas Thesleffin määräysvaltayhteisö
*** Robert Ingmanin lähipiiriyhteisö
**** Mikael Thunvedin määräysvaltayhteisö
***** Henrik Westlingin määräysvaltayhteisö

Evli Pankki Oyj

Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9304 tai 050 553 3000
Henrik Andersin, hallituksen puheenjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9200 tai 0400 406 391

Evli lyhyesti
Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiöntarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-03 14:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/03/Evli+Pankki+Oyj+n+10+suurinta+osakkeenomistajaa+listautumisannin+p%C3%A4%C3%A4ttymisen+j%C3%A4lkeen+HUG1969682.html

Musta Pörssi lopettaa toimintansa

Kesko Corporation

Musta Pörssi lopettaa toimintansa

KESKO LEHDISTÖTIEDOTE 3.12.2015 KLO 15.00

Musta Pörssi lopettaa toimintansa

Kesko lopettaa Mustapörssi Oy:n liiketoiminnan vaiheittain ja sulkee mustaporssi.fi-verkkokaupan vuoden 2015 loppuun mennessä.

Mustan Pörssin liiketoiminta on painottunut kodintekniikkaan ja elektroniikkaan. Kesko lopetti Mustan Pörssin ketjutoiminnan vuonna 2013 ja myi alkuvuodesta Anttila Oy:n, jossa kyseiset tuoteryhmät olivat vahvasti edustettuina.

Kesko julkisti keväällä strategian, jonka ytimenä on hakea kasvua ja tehokkuutta keskittymällä päivittäistavarakauppaan, rauta- ja sisustuskauppaan sekä autokauppaan. Kesko kehittää voimakkaasti digitaalisia palveluja ja verkkokauppaa erityisesti strategisilla kasvualueilla.

Mustapörssi Oy:n henkilökunnalle pyritään löytämään uusia tehtäviä Keskon muista toiminnoista. Mustapörssi Oy ja mustaporssi.fi työllistävät tällä hetkellä 11 henkilöä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Pohjola, Mustapörssi Oy, puh. 050 3624 781
Johtaja, HR ja viestintä, Jennie Stenbom, Keskon rauta- ja erikoiskauppa,
puh. 010 532 2356 

Kesko on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö. Kesko toimii päivittäistavara-, rauta- ja erikois- sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto oli 9,1 miljardia euroa vuonna 2014 ja henkilökuntaa oli lähes 20 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu yli 1 500 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Keskon osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman viidenneksi vastuullisin yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-03 14:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/03/Musta+P%C3%B6rssi+lopettaa+toimintansa+HUG1971202.html

Markkinaoikeus antoi päätöksen UPM:n ja Nesteen biopolttoaineita koskevaan patenttikiistaan

UPM-Kymmene Corporation

Markkinaoikeus antoi päätöksen UPM:n ja Nesteen biopolttoaineita koskevaan patenttikiistaan

(UPM, Helsinki, 3.12.2015 klo 14.15 EET) –  Markkinaoikeus on tehnyt päätöksen UPM:n ja Nesteen biopolttoaineita koskevassa patenttikiistassa. Päätöksen mukaan UPM:n biojalostamon tuotantomenetelmä ei kuulu Nesteen patentin (FI 100248) piiriin ja UPM:n käyttämä menetelmä ei loukkaa Nesteen patenttia.

UPM Biopolttoaineiden liiketoiminta ja yhtiön omaan innovaatioon perustuvan kotimaisen puupohjaisen UPM BioVerno -dieselin toimitukset jatkuvat normaaliin tapaan.

Lisätietoja antaa:
Lakiasiainjohtaja Juha Mäkelä, puh. 0204 150407

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-03 13:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/03/Markkinaoikeus+antoi+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksen+UPM+n+ja+Nesteen+biopolttoaineita+koskevaan+patenttikiistaan+HUG1971187.html

PUNAMUSTA OY ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT

PUNAMUSTA OY ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT

Julkaistu: 2015-12-03 13:00:00 CET
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj
Pörssitiedote
PUNAMUSTA OY ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ Pörssitiedote 3.12.2015 klo 14.00
Graafisen alan kiristynyt markkinatilanne sekä yleisen taloudellisen epävarmuuden aiheuttama kysynnän heikkeneminen ovat johtaneet siihen, että Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiö PunaMusta Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat kaikkia PunaMusta Oy:n henkilöstöryhmiä pois lukien Nurmeksen tuotantoyksikön henkilöstön. Neuvottelut eivät koske Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin muita tytäryhtiöitä eivätkä emoyhtiö Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:tä.

Neuvottelujen tavoitteena on PunaMusta Oy:n toimintojen tehostamiseen ja rationalisointiin liittyvien työtehtävien uudelleenjärjestely sekä yhtiön kulurakenteen sopeuttaminen markkinoilla vallitsevaan kysyntään.

Yt-neuvottelujen piirissä on noin 250 henkilöä ja neuvottelut saattavat johtaa henkilöstön lomautuksiin ja enintään 40 henkilön irtisanomisiin. Säästötavoite on noin 2,0 miljoonaa euroa.

Joensuussa 3. joulukuuta 2015
POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Raimo Puustinen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA:
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,
puh. 0500 975 873
PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan, puh. 050 323 3885
JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.pkkoyj.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Outotec toimittaa jätevoimalan Hullin kaupunkiin Isoon Britanniaan

Outotec Oyj

Outotec toimittaa jätevoimalan Hullin kaupunkiin Isoon Britanniaan

OUTOTEC OYJ  LEHDISTÖTIEDOTE  3.12.2015 KLO 13.00

Outotec toimittaa jätevoimalan Hullin kaupunkiin Isoon Britanniaan

Outotec suunnittelee ja toimittaa jätevoimalan Hulliin, Isoon Britanniaan. Sopimuskumppanina on Hullin kaupungin energiayhtiön urakoitsija M+W Group. 35 miljoonan euron tilaus on kirjattu Outotecin vuoden 2015 neljännen vuosineljänneksen tilauskertymään.

Toimitukseen sisältyvät jätevoimalan suunnittelu, Outotecin vaiheistetun kaasutusteknologian lisenssi ja sähköteholtaan 25 megawatin laitoksen keskeiset prosessilaitteet. Lisäksi Outotec toimittaa asennus- ja käynnistyspalveluja sekä avustaa tuotannon ylösajossa.

Jätevoimalan myötä merkittävä määrä jätettä päätyy kaatopaikan sijaan kestävään hyötykäyttöön. Laitoksen käsittelemistä jätteistä tuotetaan sähköä noin 40 000 paikalliselle kotitaloudelle ja yritykselle. Vuonna 2018 käyttöönotettava laitos suunnitellan yhdistelmävoimalaksi, joten tulevaisuudessa siellä voidaan sähkön lisäksi tuottaa myös lämpöä kestävästi.

“Tämä on vuoden viides voimalatilauksemme Isosta Britanniasta, mikä osoittaa Outotecin vahvuuden innovatiivisten, kaatopaikkajätettä vähentävien puhtaiden energiaratkaisujen toimittajana”, sanoo Outotecin Metals, Energy & Water business -liiketoiminta-alueen johtaja Robin Lindahl.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Robin Lindahl, Metals, Energy & Water -liiketoiminta-alueen johtaja
Puhelin +49 172 689 9394 (Saksa)

Eila Paatela, viestintäjohtaja
Puhelin 020 529 2004, 0400 817198

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-03 12:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/03/Outotec+toimittaa+j%C3%A4tevoimalan+Hullin+kaupunkiin+Isoon+Britanniaan+HUG1971145.html

Headstart QPR Softwaren prosessianalyysi- ja kehittämisohjelmiston jälleenmyyjäksi

Headstart QPR Softwaren prosessianalyysi- ja kehittämisohjelmiston jälleenmyyjäksi

Julkaistu: 2015-12-03 11:00:00 CET
QPR Software
Lehdistötiedote
Headstart QPR Softwaren prosessianalyysi- ja kehittämisohjelmiston jälleenmyyjäksi

QPR Software Oyj ja Headstart Oy ovat sopineet QPR ProcessAnalyzer –ohjelmiston myynnistä ja markkinoinnista Suomessa. QPR ProcessAnalyzer hyödyntää QPR:n kehittämää ja Yhdysvalloissa patentoimaa automaattiseen prosessianalyysiin liittyvää teknologiaa. Headstart rakentaa ja kehittää asiakkaiden liiketoimintaprosesseja SAP-teknologiaa hyödyntäen ja täydentää tällä sopimuksella liiketoimintaprosessien kehittämisen tarjoamaa ja palveluitaan.

Automaattinen prosessianalyysi laatii tietojärjestelmissä olevasta datasta tarkan kuvauksen ja analyysin organisaation todellisista prosesseista. Tämä QPR ProcessAnalyzer –ohjelmiston mahdollistama arvokas prosessiläpinäkyvyys auttaa organisaatioita kohdistamaan prosessien kehitystoimet niin, että ne tuottavat todellista tulosta.

Kumppanuussopimuksen myötä Headstart voi nyt ryhtyä tarjoamaan asiakkailleen QPR ProcessAnalyzerin mahdollistamia datalähtöisiä ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla ne saavat näkymän SAP-prosesseihinsa. Ratkaisujen ja analyysien tuottaminen on nopeaa ja tehokasta, sillä QPR ProcessAnalyzeriin on tehty valmiit rajapinnat SAP-ohjelmistotuotteisiin.

”Odotamme innolla yhteistyömme syventämistä maailman johtavien suorituskyvyn johtamisen ratkaisutarjoajien joukkoon kuuluvan QPR Softwaren kanssa. ProcessAnalyzer on looginen lisäys tarjoamaamme liiketoimintaprosessien kehittäjänä ja ohjelmiston jälleenmyynnin lisäksi se täydentää ainutlaatuisella tavalla käyttäjälähtöistä Powered SAP Usage -analyysipalveluamme. Yhdistämällä Powered SAP Usage ja QPR ProcessAnalyzer tarjoamme laajan kokonaisnäkymän prosessien todellisuuteen ja kehittämisen mahdollisuuksiin. Tulemme hyödyntämään QPR ProcessAnalyzeria myös osana SAP-ylläpito- ja kehityspalveluitamme” , kertoo Business Executive Jenni Stockus Headstart Oy:stä, ja jatkaa:

”Yhteistyössämme näemme erinomaisen mahdollisuuden asiakaslupauksemme – Your Business Matters, We Care – mukaisesti tarjota asiakkaillemme laajempaa palvelua ja työkaluja asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen.”

“Olemme iloisia tilaisuudesta aloittaa uusi liiketoiminta Headstartin kaltaisen innovatiivisen yrityksen kanssa, joka on tunnettu vahvasta liiketoimintaprosessien ja SAP-ratkaisujen konsultointiosaamisestaan sekä asiakas- ja liiketoimintalähtöisestä asenteestaan. Myös me QPR:ssä lähestymme toiminnan tehostamista liiketoimintahaasteena ja tarjoamme päätöksenteon edellyttämää tietoa. Lisäksi kumppanuus johtavan kotimaisen SAP-konsultin kanssa on meille arvokas tuki rakentaessamme globaalia kumppaniverkostoa datalähtöiselle prosessianalyysi- ja kehittämisliiketoiminnallemme”, sanoo Business Development Manager Marja Rajamäki, QPR:n Process Intelligence -liiketoiminnasta.

Headstart Oy lyhyesti:

Headstart Oy kehittää asiakkaiden liiketoimintaprosesseja SAP, Movilizer ja QPR-teknologiaa hyödyntäen. Varmistamme asiakkaan päivittäisen liiketoiminnan jatkuvuutta huolehtimalla SAP-järjestelmien käyttöönotosta, ylläpidosta, ketterästä jatkokehityksestä sekä loppukäyttäjien tyytyväisyydestä alan parhaita käytäntöjä ja työkaluja hyödyntäen. Käytössämme on kattava valikoima innovatiivisia tuotteita ja palveluita, joita hyödyntäen pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaiten sopivat ratkaisut liiketoiminnan eri tarpeisiin. Panostamme myös järjestelmien käyttäjien osaamisen ja tyytyväisyyden lisäämiseen koulutuksella ja käyttökokemuksen kehittämisen palveluilla sekä mobiili-ratkaisuilla. Olemme vahvan kansainvälisen partneriverkoston omaava (www.united-vars.com) suomalainen yritys, jolla on kyky hyödyntää älykkäästi myös offshore-palveluiden tarjoamia etuja.

Your Business Matters – We Care

www.headstart.fi

QPR Software lyhyesti:

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

QPR Softwaren kattava asiantuntijatiimi ja 25 vuoden kokemus takaavat asiakkaillemme näkyvyyden heidän liiketoimintaansa ja antavat keinot tehdä oikeat päätökset. Toiminta-aikanamme olemme myyneet yli miljoona ohjelmistolisenssiä, jotka ovat käytössä 2 000 organisaatiossa.

QPR Software: Dare to improve

www.qpr.fi

QPR ProcessAnalyzer luo automaattisesti prosessikaaviot ja näyttää tärkeät prosessin suorituskykymittarit perustuen yrityksen tietojärjestelmistä poimittuun dataan. Lue lisää
QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta: www.qpr.com/fi/ohjelmistot/qpr-processanalyzer

Lisätietoja QPR Software Oyj:ssä:

Marja Rajamäki, Business Development Manager,
QPR Process Intelligence –liiketoiminta
Puhelin: 040 774 3075
Sähköposti: marja.rajamaki(at)qpr.com

Lisätietoja Headstart Oy:ssä:

Jenni Stockus, Business Executive
Puhelin: 050 410 1322
Sähköposti: jenni.stockus(at)headstart.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter