Etusivu » Arkistot 2.12.2015

Nokian osakkeenomistajat hyväksyivät kaikki ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle

NOKIA

Nokian osakkeenomistajat hyväksyivät kaikki ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Nokia Oyj
Pörssitiedote
2.12.2015 klo 18.20

Nokian osakkeenomistajat hyväksyivät kaikki ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Nokian osakkeenomistajat ilmaisivat vahvan tukensa suunnitellulle Alcatel-Lucent -kaupalle hyväksymällä kaikki ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset. Näihin ehdotuksiin kuuluivat hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ja ehdotus muutoksiksi hallituksen kokoonpanossa. Kaikki suunnitellun transaktion etenemistä varten vaadittavat viranomaishyväksynnät saatiin odotettua aiemmin ja Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevat, Ranskassa ja Yhdysvalloissa tehtävät julkiset osakevaihtotarjoukset (“Osakevaihtotarjoukset”) käynnistyivät ennen ylimääräistä yhtiökokousta. Suunnitellun transaktion odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä ja sen edellytyksenä on vain Osakevaihtotarjouksiin tarjottujen osakkeiden vähimmäismäärää koskevan ehdon täyttyminen, ellei Nokia päätä olla vetoamatta kyseiseen ehtoon. Tällöin transaktion toteutumisen ehtona on lakisääteisen vähimmäismäärän ylitys.

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa: “Nokian osakkeenomistajat ovat tänään antaneet täyden tukensa suunnitellulle yhdistymisellemme Alcatel-Lucentin kanssa. Tukemalla transaktiota niin runsaslukuisesti osakkeenomistajat ovat ilmaisseet jakavansa vahvan uskomme siitä, että yhdistyneellä yhtiöllä on pitkällä aikavälillä paremmat valmiudet saavuttaa asema maailman johtavana verkkoteknologiayhtiönä.”

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri: “Olemme ilahtuneita siitä, että valtaosa Nokian osakkeenomistajista tunnistaa pitkän aikavälin arvonkehityspotentiaalin, jonka yhtiöiden suunniteltu yhdistyminen saa aikaan. Rohkaisemme nyt Alcatel-Lucentin osakkeenomistajia ja vaihtovelkakirjalainojen haltijoita realisoimaan tämän potentiaalin tarjoamalla arvopaperinsa julkiseen osakevaihtotarjoukseen. Tekemällä näin, heillä on merkittävä rooli uuden johtajan luomisessa IP-yhteyksiä hyödyntävään maailmaan seuraavan sukupolven teknologioissa ja palveluissa.”

Tämänpäiväisen ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 2 100 miljoonan osakkeen antamisesta suunnatulla osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymisen toteuttamiseksi. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa ei vaadittu äänestystä, mutta huomioiden ennakkoäänet ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamat äänestysohjeet, osakkeenomistajat osoittivat vahvan tukensa, sillä 99,49 % ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustetuista äänistä kannatti ehdotusta.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa Nokian osakkeita Alcatel-Lucentin osakkeiden, ADS-osaketalletustodistusten ja vaihtovelkakirjalainojen haltijoille sekä Alcatel-Lucentin osakepalkkiojärjestelyihin osallistuville työntekijöille, jotta suunniteltu transaktio voidaan toteuttaa tai muutoin Nokian ja Alcatel-Lucentin suunniteltu yhdistymisen toteuttamiseksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista, kuten oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa 2.12.2020 saakka. Valtuutus ei päätä varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2015 antamaa osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta.

Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja muutoksista hallituksen kokoonpanossa

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Nokian yhtiöjärjestyksen 2, 4 ja 9 §:iä muutetaan mukaan lukien yhtiön toimialan muuttaminen ja muutokset eräisiin määräyksiin koskien hallitusta ja yhtiökokouspaikkaa.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan kymmeneen (10) ja Louis R. Hughes, Jean C. Monty ja Olivier Piou valitaan Nokian hallituksen uusiksi jäseniksi, mikäli Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymiseen liittyvät Osakevaihtotarjoukset toteutuvat ja yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään. Nykyinen hallituksen jäsen Elizabeth Doherty on ilmoittanut nimitysvaliokunnalle, että hän luopuu hallituksen jäsenyydestä Osakevaihtotarjousten toteuduttua.

Yllämainitut muutokset tulisivat voimaan Osakevaihtotarjousten toteuduttua ja uusien jäsenten toimikausi alkaisi Osakevaihtotarjousten toteutumista välittömästi seuraavana päivänä, kun Nokian uudet osakkeet olisi toimitettu Alcatel-Lucentin arvopapereiden haltijoille ensisijaisen tarjousajan päätyttyä. Uusien jäsenten toimikausi päättyisi vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valituille uusille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka samansuuruinen vuosipalkkio kuin 5.5.2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille, suhteutettuna uusien hallituksen jäsenten toimikauden pituuteen.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa hallitukselle Osakevaihtotarjousten toteutumisen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa, että Olivier Piou valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi. Risto Siilasmaa jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen ja -lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com 

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian ja Alcatel-Lucentin tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista “odottaa”, “tulee tekemään”, “tulisi” ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: vaihtotarjouksen odotettu päättyminen, hallituksen uusien jäsenten odotettu toimikausi, hallituksen uusien jäsenten kompensaatio, odotettu ehdotus koskien hallituksen varapuheenjohtajan roolia, hallituksen odotettu puheenjohtaja sekä Risto Siilasmaan ja Rajeev Surin antamat lausunnot. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Vaihtotarjouksen onnistuminen, maailmantalouden kehitys, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (ehdotetun Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen), sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, “SEC”) jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan (määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA
Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American depositary shares -osaketalletustodistukset (“ADS”) ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa, Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa (“Rekisteröintiasiakirja”, Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d’information) ja Alcatel Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin (“Tarjousasiakirjat”). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja (“Poissuljetut osakkeenomistajat”), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d’information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot 15-573 ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-02 17:22 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/02/Nokian+osakkeenomistajat+hyv%C3%A4ksyiv%C3%A4t+kaikki+ehdotukset+ylim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4iselle+yhti%C3%B6kokoukselle+HUG1970882.html

CORRECTION: IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 8,2 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

CORRECTION: IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 8,2 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Julkaistu: 2015-12-02 17:19:01 CET
Ixonos
Pörssitiedote
CORRECTION: IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 8,2 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Helsinki, Suomi, 2015-12-02 17:19 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.12.2015 klo 17:15

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 8,2 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Ixonos Oyj:n (“Ixonos” tai “Yhtiö”) hallitus on päättänyt enintään noin 8,2 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista (“Osakeanti”), jonka ehtojen pääkohdat ovat seuraavat:

Merkintähinta on 0,06 euroa osaketta kohdinAnnetaan kolmetoista (13) uutta osaketta jokaista kahtakymmentä (20) täsmäytyspäivänä 4.12.2015 omistettua osaketta kohden, merkintäsuhde (20:13)Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia 3.12.2015 alkaen ja Osakeannin täsmäytyspäivä on 4.12.2015Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 9.12-16.12.2015Osakeannin merkintäaika on 9.12-23.12.2015

Ixonosin hallitus on 2.12.2015 pidetyn yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella päättänyt enintään noin 8,2 miljoonan euron Osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäoikeuteen perustuen enintään 136 582 157 uutta osaketta (“Osakkeet”). Osakeannilla kerättävät varat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä Yhtiön oman pääoman ja taseen vahvistamiseen. Osakeannista saaduilla varoilla Yhtiö suunnittelee muun muassa lyhentävänsä olemassa olevia velkojaan sekä parantavansa käyttöpääomaansa.

Osakkeenomistajat, jotka ovat Osakeannin täsmäytyspäivänä 4.12.2015 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saavat automaattisesti kutakin omistamaansa Yhtiön osaketta kohden yhden vapaasti luovutettavan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden. Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään kahdellakymmenellä (20) Merkintäoikeudella kolmetoista (13) Osaketta. Merkintähinta on 0,06 euroa kultakin Osakkeelta, sisältää noin 22 prosentin alennuksen Yhtiön osakkeen osakeantipäätöstä edeltävän Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden.

Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 2.12.2015 tarkistanut Osakeannin johdosta Optio-oikeuksien 2011 sekä Optio-oikeuksien 2014 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa edellä mainittuja optio-oikeuksia koskevien ehtojen mukaisesti seuraavasti:

Optio-oikeuksien 2011 IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,2 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011 IV/C osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,1497 euroa osakkeelta.

Optio-oikeuksien 2014A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,0903 euroa, Optio-oikeuksien 2014B osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,06 euroa.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab (”Tremoko”) (edustaen noin 79,06 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä) on Osakeantiin liittyen antanut sitoumuksen (”Merkintäsitoumus”) merkitä täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet Osakkeet. Merkintäsitoumuksen lisäksi Tremoko on antanut takauksen (”Merkintätakaus”) merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jäävät Osakkeet. Tremokolla on oikeus kuitata Merkintäsitoumuksen ja -takauksen perusteella tekemiensä osakemerkintöjen merkintähinnat mak-samansa 2,0 miljoonan euron ennakkomaksun lisäksi joko kokonaan tai osittain Yhtiöltä olevalta saamisellaan enintään 4,5 miljoonan euron arvosta. Merkintäsitoumusten ja -takauksen toteutuminen edellyttää tiettyjen muiden tavanomaisten ehtojen täyttymistä.

Yhtiö on jättänyt Osakeantiin liittyvän esitteen Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Olettaen, että esite hyväksytään arviolta 3.12.2015, esite on saatavilla sähköisenä viimeistään 3.12.2015 alkaen suomenkielisenä Yhtiön internet-sivuilta osoitteesta http://www.ixonos.com/fi/shares/shareissue. Esite annetaan pyydettäessä maksuttomana paperitulosteena Yhtiön toimitiloissa osoitteesta Ixonos Oyj, Hitsaajankatu 24, Helsinki, tai merkintäpaikasta osoitteesta UB Securities Oy, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki Osakeannin ajan. Esitteen hyväksymisestä tiedotetaan erikseen.

Osakeannin alustava tulos julkistetaan arviolta 28.12.2015 ja lopullinen tulos julkistetaan arviolta 29.12.2015. Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Osakeannin järjestäjänä toimii UB Securities Oy.

IXONOS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Ixonos Oyj

Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

OSAKEANNIN EHDOT

Ixonos Oyj:n (”Yhtiö”) 2.12.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden tai valtuutuksen nojalla luovutettavien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 210 000 000 osaketta, mikä tällä hetkellä vastaa noin 100 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön hallitus päätti 2.12.2015 laskea liikkeelle yllä olevan ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 136 582 157 uutta osaketta (”Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa näiden ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”).

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 65,0 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia sekä noin 39,4 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

UB Securities Oy (”Järjestäjä”) toimii Osakeannin Järjestäjänä ja merkintäpaikkana. Liikkeeseenlaskijan asiamiehenä Osakeannissa toimii Nordea Pankki Suomi Oyj.

Merkintäoikeus

Ensisijainen merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän osakeomistuksensa suhteessa.

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 4.12.2015 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-tunnus FI4000188636) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden (”Ensisijainen merkintäoikeus).

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kahtakymmentä (20) Merkintäoikeutta kohden kolmetoista (13) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä.

Toissijainen merkintä

Lisäksi osakkeenomistajalla (tai muulla sijoittajalla), joka on merkinnyt Osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen merkintä”).

Merkintäsitoumus ja -takaus

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab (”Tremoko”) (edustaen noin 79,06 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä) on Osakeantiin liittyen antanut sitoumuksen (”Merkintäsitoumus”) merkitä täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet Osakkeet.

Merkintäsitoumuksen lisäksi Tremoko on antanut takauksen (”Merkintätakaus”) merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jäävät Osakkeet.

Tremokolla on oikeus kuitata Merkintäsitoumuksen ja -takauksen perusteella tekemiensä osakemerkintöjen merkintähinnat maksamansa 2,0 miljoonan euron ennakkomaksun lisäksi joko kokonaan tai osittain Yhtiöltä olevalta saamisellaan enintään 4,5 miljoonan euron arvosta. Merkintäsitoumusten ja -takauksen toteutuminen edellyttää tiettyjen muiden tavanomaisten ehtojen täyttymistä.

Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 0,06 euroa Osakkeelta (”Merkintähinta”). Osakkeen Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää noin 22 prosentin alennuksen Yhtiön osakkeen osakeantipäätöstä edeltävän Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 9.12.2015 klo 9.30 ja päättyy 23.12.2015 klo 16.30 (”Merkintäaika”). Tilinhoitajayhteisöt ja ja säilytysyhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja.

Osakkeiden merkintä Ensisijaisella merkintäoikeudella ja maksut

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään kahdellakymmenellä (20) Merkintäoikeudella (13) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto Järjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:

UB Securities Oy:n toimipisteessä osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki sen aukioloaikoina klo 09.00-17.00; sekäsellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista koskeva sopimus Järjestäjän kanssa.

Osakeannissa merkittävien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Järjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti.

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan “Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä 23.12.2015, raukeavat arvottomina.

Osakkeiden merkintä Toissijaisessa merkinnässä ja maksut

Osakkeenomistajalla (tai muulla sijoittajalla), joka on merkinnyt Osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen merkintä”).

Osakkeiden merkintä Toissijaisen merkinnän perusteella tapahtuu tekemällä merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla merkintähinta merkintäpaikan, asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan tai mikäli kyseessä on hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysmääräisesti. Maksettu merkintämaksu palautetaan tälläisessä tilanteessä merkitsijälle.

Toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. Tilinhoitajat vahvistavat merkitsijöille arviolta 29.12.2015 Toissijaisessa merkinnässä tehtyjen Osakkeiden merkintöjen hyväksymisen tai hylkäämisen.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Yhtiö julkaisee ilman aiheetonta viivytystä oikaisun tai täydennyksen Osakeantiin liittyvään esitteeseen (“Esite”), jos Esitteessä käy ilmi virhe tai puute tai ilmenee olennainen uusi tieto Esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä, ja jos tiedolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Sijoittajalla, joka on sitoutunut merkitsemään Osakkeita ennen Esitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa päätöksensä määräajassa, joka on vähintään kaksi pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että Esitteen virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Osakkeita edustavien väliaikaisten osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä tai, mikäli merkintä on tehty Toissijaisessa merkinnässä, ennen Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Merkintöjen peruuttaminen voi koskea ainoastaan kaikkia peruuttamisoikeuden kohteena olevia Osakkeita, jotka osakkeenomistaja on merkinnyt. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen oikaisun tai täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niillä voidaan käydä kauppaa Helsingin Pörssissä 9.12.2015 klo 9.30 alkaen. Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy 16.12.2015 klo 18.30. Merkintäoikeuksien hinta määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia tai luovuttaa antamalla osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen, tilinhoitajayhteisölleen tai muulle arvopaperinvälittäjälle. Takeita Merkintäoikeuksien myynnin onnistumisesta ei ole.

Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000188636 ja kaupankäyntitunnus XNS1VU0115.

Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei merkintä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen, Järjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti tai soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseenlaskettavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Osakkeiden jakamisesta niiden merkitsijöiden kesken, jotka ovat tehneet Toissijaisen merkinnän. Toissijaisen merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa allokaatio merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti merkitsijöiden Ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi. Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen merkinnän perusteella merkitsemiään Osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Osakkeiden Merkintähinta merkitsijälle viimeistään arviolta 4.1.2016. Palautettaville varoillle ei makseta korkoa.

Mikäli kaikki Osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen merkinnän jälkeen, Yhtiön hallitus tarjoaa merkitsemättä olevat Osakkeet Osakeannin ehdoissa mainitulle merkintätakaajalle merkintätakauksen enimmäismäärään asti ja sen muiden ehtojen mukaisesti siten, että merkintätakaajan merkintäaika päättyy kohdasta “Merkintäaika” poiketen 29.12.2015 klo 13.00.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 28.12.2015. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 29.12.2015.

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Osakkeilla

Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclearin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Osakeannissa Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000188644), jotka vastaavat uusia Osakkeita. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta Merkintäajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 28.12.2015. Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Osakeannissa annettavat Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 30.12.2015, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI0009008007) arviolta 30.12.2015. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Yhtiön nykyistä osakelajia arviolta 4.1.2016. Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Osakasoikeudet

Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon arviolta 30.12.2015.

Maksut ja kulut

Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä erillisiä kuluja tai palkkioita. Säilytysyhteisöt, tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Säilytysyhteisöt ja tilinhoitajayhteisöt perivät myös hinnastonsa mukaisesti maksuja arvo-osuustilin ylläpitämisestä, tilitapahtumista ja osakkeiden säilyttämisestä.

Ulkomaiset osakkeenomistajat

Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin liittyen Osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.

Optio-oikeuksien haltijat

2011 ohjelma

Ixonosin hallitus päätti 30.11.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet merkittiin tunnuksilla IV/A, IV/B ja IV/C. Optio-oikeuksia IV/A ja IV/C on jaettu Ixonos-konsernin henkilökuntaan kuuluville heidän sitouttamisekseen ja motivoimisekseen. Optio-oikeuksia IV/B ei ole jaettu. Optio-ohjelman piiriin eivät kuulu Ixonosin hallituksen jäsenet tai konsernin ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt (Ixonos Management Invest Oy:n osakkeenomistajat).

Optio-oikeuksia on annettu yhteensä 600 000 kappaletta. Optio-oikeuksia koskevien ehtojen mukaan Ixonosin hallitus on voinut päättää liikkeeseen laskettujen optio-oikeuden jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen optiosarjaan kuuluviksi.

Yhtiön hallituksen 30.11.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antaman valtuutuksen nojalla hyväksymien optio-oikeuksien ehtojen mukaan optio-oikeuksien 2011 (”Optio-oikeudet 2011) haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista taikka uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhdenvertaisuus toteutetaan Optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 02.12.2015 tarkistanut Osakeannin johdosta Optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa Optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,2 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien IV/C osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,1497 euroa osakkeelta. Tarkistamisen yhteydessä Optio-oikeudet 2011 ohjelmaan kuuluvat optio-oikeudet IV/B on todettu rauenneeksi.

Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintä-hinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 4 971 966.

Optio-oikeuksilla IV/A osakkeiden merkintäaika alkoi 1.10.2014 ja optio-oikeuksilla IV/C 1.10.2016. Osakkeiden merkintäaika päättyy molemmilla optio-oikeuksilla 31.12.2018.

Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optio-oikeuksien 2011 ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 30.12.2015 edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti suunnitellun mukaisesti. Näin ollen Optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin.

2014 Ohjelma

Ixonosin hallitus on 18.2.2014 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2013 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta.

Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Ixonos- konsernin johtoryhmälle ja muille valikoiduille avaintyöntekijöille heidän sitouttamisekseen ja motivoimisekseen.

Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla 2014A, 2014B ja 2014C. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 5 000 000 kappaletta ja niitä on osittain jaettu. Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen mukaan liikkeeseen laskettujen optio-oikeuden jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen optio-sarjaan kuuluviksi. Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Ixonosin uuden osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet edustavat 18.2.2014 yhteensä noin 5,96 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 02.12.2015 tarkistanut Osakeannin johdosta Optio-oikeuksien 2014 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa Osakeannin ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien 2014A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,0903 euroa, Optio-oikeuksien 2014B osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,06 euroa.

Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintä-hinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2014 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 8 250 000.

Optio-oikeuksilla 2014A osakkeiden merkintäaika alkaa 1.3.2016, optio-oikeuksilla 2014B 1.3.2017 ja optio-oikeuksilla 2014C 1.3.2018. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. Osakkeen merkintähinta optiosarjoittain on Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.3 – 31.5.2014 2014A:n osalta, 1.1 – 31.3.2015 2014B:n osalta ja 1.1 -31.3.2016 2014C:n osalta. Merkintähintaa alennetaan muun muassa osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen mukaisesti.

Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optio-oikeuksien 2014 ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla 2014 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 30.12.2015 edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti suunnitellun mukaisesti. Näin ollen Optio-oikeudet 2014 eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin.

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hitsaajankatu 24, FI-00810 Helsinki.

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakkeiden liikkeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Lisätietoja Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista löytyy Osakeantiin liittyvän arvopaperiliitteen kohdasta ”Ohjeita osakkeenomistajille ja merkitsijöille”.

Liitteet:
Tiedote_Osakeanti 2.12.2015 FIN_FINAL (1).pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

SRV:n Koivusaaren metroasema -hanke Vuoden Työmaa 2015

SRV:n Koivusaaren metroasema -hanke Vuoden Työmaa 2015

Julkaistu: 2015-12-02 17:00:00 CET
SRV Yhtiöt Oyj
Lehdistötiedote
SRV:n Koivusaaren metroasema -hanke Vuoden Työmaa 2015

Espoo. Suomi, 2015-12-02 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 02.12.2015, KLO 18.00

SRV:n Koivusaaren metroasema -hanke Vuoden Työmaa 2015

SRV:n toteuttama Länsimetron Koivusaaren metroasema -hanke on valittu Rakennuslehden järjestämässä kilpailussa Vuoden Työmaaksi 2015. Raati kiitti sopimus- ja rakenneteknisesti vaativaa hanketta hyvin johdetuksi projektinjohtourakaksi, jossa sekä toteutuksen suunnittelu että ohjaus hoidettiin mallikkaasti ja aikatauluhaasteet selätettiin innovatiivisilla ratkaisuilla, muun muassa kekseliäällä runkoratkaisulla. SRV toimii vuoden 2013 lopulla käynnistyneen ja maaliskuussa 2016 valmistuvan Koivusaaren metroaseman projektinjohtourakoitsijana.

“Rakentaminen 30 metriä meren pinnan alapuolella sekä tiukka aikataulu takasivat sen, että hanke on ollut meille todellinen näytön paikka. Juuri hankkeen haastavuus tekee työssä onnistumisesta ja siitä palkitsemisesta entistäkin hienompaa. Uskon, että ratkaisimme kilpailun eduksemme innovatiivisuudella ja erinomaisella suunnittelunohjauksella, kiitos projektinjohtourakkamallin”, tuotantojohtaja Antti Raunemaa toteaa.

Koivusaaren metroasemahanke käynnistyi hallinnollisten ja teknisten syiden vuoksi yhtenä viimeisistä Länsimetron ykkösvaiheen asematyömaista. Maanalainen rakentaminen sekä veden paineen asettamat vaatimukset lisäävät hankkeen haastavuutta.

”Kokonaisaikataulua pystyttiin nopeuttamaan ratkaisevat kolme kuukautta korvaamalla suuri osa paikallavalettaviksi suunnitelluista pystyrakenteista elementeillä. Hissi on poikkeuksellisesti 45 asteen kulmassa ja Suomen pisimmät, 70 metrin mittaiset liukuportaat 30 asteen kulmassa. Työmaapäällikkö Reima Liikamaa joukkoineen on selättänyt myös arkkitehtoniset haasteet erinomaisesti, ja koko hanke on johdettu turvallisesti, aikataulussa ja ammattitaitoisesti”, kertoo projektipäällikkö Juho Varelius.

Koivusaaren metroasema palvelee sekä läntistä Lauttasaarta että Koivusaareen suunniteltua uutta, noin 4 000 asukkaan ja noin 2 000 työpaikan asuinaluetta. Lähes kaikkien rakenteiden, myös betonirakenteiden, suunnittelukäyttöikä on sata vuotta. Aseman teemana on meri, mikä näkyy ylösalaisin käännetyn veneen muotoa mukailevana ulkokattona ja valaan hetulan muotoisena seinä- ja kattoverhoiluna asemalaiturilla.

Rakennuslehti on valinnut vuoden työmaan jo vuodesta 1986. Tänä vuonna raatiin kuuluivat RKL:n toimitusjohtaja Hannu Järveläinen, A-Insinöörien toimialajohtaja Juhani Karhu, Indepron toimitusjohtaja Matti Kruus, AVI:n työturvallisuustarkastaja Jukka Hietavirta, Aalto-yliopiston rakentamistalouden tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen sekä TTY:n rakentamistalouden professori, Rakennusteollisuus RT:ssä tutkimusjohtajana työskentelevä Jukka Pekkanen.

Lisätietoja:
Antti Raunemaa, tuotantojohtaja, 040 564 4105, antti.raunemaa@srv.fi
Juho Varelius, projektipäällikkö, 040 774 0002, juho.varelius@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

www.srv.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N MERKINTÄETUOIKEUSANTIA JA SUUNNATTUA OSAKEANTIA KOSKEVAN LISTALLEOTTOESITTE ON HYVÄKSYTTY JA JULKAISTU

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N MERKINTÄETUOIKEUSANTIA JA SUUNNATTUA OSAKEANTIA KOSKEVAN LISTALLEOTTOESITTE ON HYVÄKSYTTY JA JULKAISTU

Julkaistu: 2015-12-02 16:30:00 CET
Plc Uutechnic Group Oyj
Listalleottoesite
PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N MERKINTÄETUOIKEUSANTIA JA SUUNNATTUA OSAKEANTIA KOSKEVAN LISTALLEOTTOESITTE ON HYVÄKSYTTY JA JULKAISTU
TIEDOTTEESSA ON LISTALLEOTTOESITTEESSÄ OLEVAA AIEMMIN JULKAISEMATONTA TIETOA

Helsinki, Suomi, 2015-12-02 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:30

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N MERKINTÄETUOIKEUSANTIA JA SUUNNATTUA OSAKEANTIA KOSKEVAN LISTALLEOTTOESITTE ON HYVÄKSYTTY JA JULKAISTU

TIEDOTTEESSA ON LISTALLEOTTOESITTEESSÄ OLEVAA AIEMMIN JULKAISEMATONTA TIETOA

Plc Uutechnic Group Oyj (”Uutechnic”) on tänään saanut Finanssivalvonnan hyväksynnän listalleottoesitteelle, joka koskee merkintäetuoikeusantia ja suunnattua osakeantia. Osakeantien ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla Uutechnicin verkkosivuilta osoitteesta www.uutechnicgroup.fi/sijoittajat. Osakeanti osakkaiden merkintäetuoikeudella alkaa 4.12. ja päättyy 18.12.2015. Finanssivalvonta on antanut hyväksymisensä sille, että esitteen julkaisemisessa poiketaan säädetystä määräajasta siten, että esite julkaistaan ennen tarjousajan alkamista.

Listalleottoesite sisältää joitakin aiemmin julkistamattomia tietoja yhtiön tulevaisuudennäkymistä, Uutechnic Oy:n historiallisista tiedoista ja uuden konsernin pro forma-taloudellisista tiedoista. Listalleottoesite sisältää tässä tiedotteessa annetuista tiedoista laajempia selvityksiä.

Tulevaisuudennäkymät

Vaahto Group–konsernin raportointi nykymuodossaan päättyi 30.10.2015 kun Vaahto Groupin ylimääräinen yhtiökokous päätti Järjestelyn ja Rahoitusjärjestelyn toteuttamisesta. Tilinpäätöksessä 31.12.2015 uuteen kokonaisuuteen tullaan yhdistelemään Uutechnic 12 kuukauden osalta sekä Vaahto Group-konserni tilikauden kahden viimeisen kuukauden osalta. Vaahto Groupin 28.8.2015 annetun ennusteen mukaista kokonaisuutta ei siten raportoida ja 28.8.2015 annettu tulosennuste ei ole siten enää voimassa. Yhtiö ei anna tulosennustetta vuodelle 2015.

Merkittävimmät uuden konsernin tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät ovat 30.10.2015 hyväksytty yritysjärjestely Uutechnic Oy:n kanssa, siihen liittyvät osakeannit sekä yhtiön ja sen rahoittajien välillä tehty sopimus rahoitusjärjestelystä. Ne antavat entistä paremman tase- ja rahoitusaseman sekä liiketoiminnallisen pohjan toiminnan kehittämiseksi lähitulevaisuudessa.

Yhtiössä on aloitettu suunnitteluvaihe, jonka yhteydessä kartoitetaan ja tarkastellaan toimintamalleja sekä tarvittavia toimenpiteitä synergioiden hyödyntämiseksi ja myynnin lisäämiseksi. Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on keskittyä löytämään tuottavuutta ja kannattavuutta parantavia toimia. Yhtiö on myös tiedottanut asiakkailleen järjestelystä.

Uutechnic Oy

Seuraavissa taulukoissa on esitetty eräitä Uutechnic Oy:n taloudellisia konsernitilinpäätöstietoja 31.12.2014 ja 31.12.2013 päättyneiltä tilikausilta sekä ajanjaksolta 1.1-30.6.2015. Uutechnic Oy:n tilintarkastetut tilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätösstandardin mukaisesti. Uutechnic on julkaissut vuosittain tilinpäätöksen. Vuoden 2014 tilinpäätös ja 30.6.2015 osavuotiset taloudelliset tiedot on listalleottoesitettä varten laadittu kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti. Vuoden 2014 IFRS-standardien mukaisesti laadittu tilinpäätös on tilintarkastettu. Järjestelyyn sisältymättömät erät on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Siirtyvä omaisuus koostuu rakennuksista, maa-alueista ja rahasta, jotka on arvostettu kirjanpitoarvoon, ja rahoitusinstrumenteista, jotka on arvostettu käypään arvoon IAS 39:n mukaisesti. Siirtyvä velka koostuu pääosin rahoitusinstrumentteihin liittyvästä laskennallisesta verovelasta.

Järjestelyyn sisältymättömissä omaisuuserissä on myös liiketoiminnassa käytettävät kiinteistöt. Näihin kiinteistöihin liittyvät poistot poistuvat tuloslaskelmasta ja korvautuvat perittävällä vuokralla kiinteistöistä. Perittävä vuokra on 180 000 euroa vuodessa. Alla esitetyt eräät taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia Uutechnic:in tilinpäätöksen sisältämiä tietoja.

Uutechnic, tuloslaskelma
Tuhatta euroaIFRS
1.1.–30.6.2015
Tilintarkastamaton
IFRS
1.1.–31.12.2014
Tilintarkastettu
IFRS
1.1.–31.12.2013
Tilintarkastamaton
LIIKEVAIHTO1 6812 2943 453
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos52-235148
Liiketoiminnan muut tuotot12470
Materiaalit ja palvelut-705-799-1 629
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-450-828-855
Poistot-26-65-82
Liiketoiminnan muut kulut-186-430-393
LIIKEVOITTO / LIIKETAPPIO379-15640
Rahoitustuotot000
Rahoituskulut000
VOITTO / TAPPIO ENNEN VEROJA379-15641
Tuloverot-824-154
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA297-11486
LOPETETUT TOIMINNOT
Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista185501234
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO482489721

Uutechnic, tase
Tuhatta euroaIFRS
30.6.2015
Tilintarkastamaton
IFRS
31.12.2014
Tilintarkastettu
IFRS
31.12.2013
Tilintarkastamaton
Aineettomat hyödykkeet51122
Aineelliset hyödykkeet142162220
Muut osakkeet ja osuudet000
PITKÄAIKAISET VARAT147173242
Vaihto-omaisuus298219418
Myyntisaamiset ja muut saamiset425279189
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset03137
Rahat ja pankkisaamiset31587584
LYHYTAIKAISET VARAT1 0386161 229
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT5 5375 8715 482
VARAT6 7236 6606 954
Osakepääoma171717
Kertyneet voittovarat5 6555 8726 023
OMA PÄÄOMA5 6715 8896 049
Ostovelat803575787
Tuloverovelka200
Lyhytaikaiset varaukset142335
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA837598821
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT21417483
OMA PÄÄOMA JA VELAT6 7236 6606 954

Uutechnic, Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroaIFRS
1.1.–30.6.2015
Tilintarkastamaton
IFRS
1.1.–31.12.2014
Tilintarkastamaton
IFRS
1.1.–31.12.2013
Tilintarkastamaton
Liikevaihto1 6812 294*3 453
Liikevoitto / -tappio,379-15*640
% liikevaihdosta22,5 %-0,7 %18,5 %
Voitto / tappio ennen veroja379-15*641
% liikevaihdosta22,5 %-0,7 %18,6 %
Tulos297-11*486
% liikevaihdosta17,6 %-0,5 %14,1 %
Oman pääoman tuotto (ROE) %8,2 %8,1 %11,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %9,3 %7,9 %10,2 %
Omavaraisuusaste %84,4 %88,4 %87,0%
Current ratio1,21,11,50
Nettovelkaantumisaste (gearing)000
Bruttoinvestoinnit000
% liikevaihdosta0,00 %0,00 %0,0 %
Taseen loppusumma6 7236 660*6 954
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä141413

Tuhatta euroaIFRS
1.1.–30.6.2015
Tilintarkastamaton
IFRS
1.1.–31.12.2014
Tilintarkastamaton
IFRS
1.1.–31.12.2013
Tilintarkastamaton
Liikevaihto1 6812 294*3 453
Liikevoitto / -tappio,379-15*640
% liikevaihdosta22,5 %-0,7 %18,5 %
Voitto / tappio ennen veroja379-15*641
% liikevaihdosta22,5 %-0,7 %18,6 %
Tulos297-11*486
% liikevaihdosta17,6 %-0,5 %14,1 %
Oman pääoman tuotto (ROE) %8,2 %8,1 %11,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %9,3 %7,9 %10,2 %
Omavaraisuusaste %84,4 %88,4 %87,0%
Current ratio1,21,11,50
Nettovelkaantumisaste (gearing)000
Bruttoinvestoinnit000
% liikevaihdosta0,00 %0,00 %0,0 %
Taseen loppusumma6 7236 660*6 954
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä141413

*)Tilintarkastettu tieto

Pro forma –taloudelliset tiedot

Listalleottoesitteessä on esitetty muodostettavan Konsernin pro forma-taloudellisia tietoja ajankohdalta 30.6.2015 ja tilikaudelta 2014. Pro forma-talodelliset tiedot koskevat kokonaisuutta, joka tulee Järjestelyn toteuduttua olemaan kokonaisuudessaan uusi Konserni. Kokonaisuuteen liittymättömät liiketoiminnat ja omaisuuserät eivät sisälly pro forma-taloudellisiin tietoihin. AP-Tela on luokiteltu jatkuvaksi liiketoiminnoksi toisin kuin Vaahto Groupin vuonna 2014 ja 2015 julkaisemissa taloudellisissa katsauksissa. Syynä tähän on se, että Järjestelyn yhteydessä osapuolet ovat arvioineet tarkoituksenmukaiseksi hyödyntää AP-Telan toimintoja osana valmistusprosesseja Järjestelyn jälkeen.

Seuraavassa on esitetty pro forma-tuloslaskelma ja -tase uudelle kokonaisuudelle. Pro forma-taloudellisissa tiedoissa esitetty hankinta on käsitelty IFRS 3:n mukaisena käänteisenä hankintana.

Konsernituloslaskelma
Tuhatta euroa
Pro forma, jossa Vaahto Group-konserniin kuuluva AP Tela Oy on luokiteltu takaisin jatkuviin toimintoihin ja Uutechnic Oy on jakautunut Varallisuus- ja LiiketoimintayhtiöönPLC Uutechnic Group
1.1.-30.6.20151.1.-31.12.2014
JATKUVAT TOIMINNOT
LIIKEVAIHTO13 89526 761
LIIKEVOITTO / LIIKETAPPIO-1 131-1 930
Rahoitustuotot3 9603 037
Rahoituskulut-532-1 152
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA2 297-45
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA2 258-115
00
LOPETETUT TOIMINNOT00
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista30-2 935
00
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO2 289-3 050
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ2 289-3 055
Konsernitase
Tuhatta euroa
Pro forma 30.6.2015, jossa Vaahto Group-konserniin kuuluva AP Tela Oy on luokiteltu takaisin jatkuviin toimintoihin ja Uutechnic Oy on jakautunut Varallisuus- ja LiiketoimintayhtiöönPLC Uutechnic Group
30.6.2015
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT11 919
LYHYTAIKAISET VARAT13 973
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT0
VARAT25 892
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA9 416
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA2 814
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA13 662
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT0
OMA PÄÄOMA JA VELAT25 892

Helsingissä 2.12.2015

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

LIITE OSAKEANTIEN EHDOT

Merkintäetuoikeusannin ehdot

1. Merkintäoikeus

Merkintäetuoikeusannissa tarjotaan enintään 9 985 850 uutta Yhtiön osaketta.

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkittäviksi näiden osakkeenomistusten suhteessa. Merkintäoikeusannissa merkintään on oikeutettu Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 3.11.2015 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakkeenomistaja saa kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa nykyistä Yhtiön osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan, arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-koodi FI4000178215, kaupankäyntikoodi UUTECU0115). Osakkeenomistaja tai se, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kahdeksaa (8) Merkintäoikeutta kohden viisi (5) uutta osaketta maksamalla osakekohtaisen merkintähinnan jokaista merkitsemäänsä osaketta kohden. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä ja jokaisen viiden (5) uuden osakkeen merkitsemiseen tarvitaan kahdeksan (8) Merkintäoikeutta. Mikäli Yhtiön hallussa on omia osakkeita, ne eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä 18.12.2015.

Mikko Laakkonen ja Hannu Laakkonen ja HML Finance Oy ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeet, joita ei ole merkitty merkintäoikeuden perusteella merkintäajan kuluessa 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

2. Merkintähinta ja merkinnän maksu

Osakkeen merkintähinta on 0,25 euroa. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

3. Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 4.12.2015 klo 10:00 ja päättyy 18.12.2015 klo 17.00. Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintöjä otetaan vastaan merkintäpaikalla.

4. Merkintäpaikka

Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelu aukioloaikoinaan, puhelin +358 (09) 6134 6250. Sähköpostiosoite on asiakaspalvelu@fim.com

Myös tilinhoitajat, jotka ovat sopineet FIM Sijoituspalvelut Oy:n kanssa asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat merkintätoimeksiantoja

5. Merkintäetuoikeusannin osakkeiden merkintä merkintäoikeudella

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Merkintäetuoikeusantiin merkitsemällä osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla merkintähinnan. Merkintäoikeuksien haltija, joka ei saa merkintäohjeita omalta tilinhoitajaltaan, voi ottaa yhteyttä Merkintäpaikkaan. Merkintätoimeksiannot tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti.

Niiden merkitsijöiden, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Puutteelliset, virheelliset, osittain tai kokonaan maksamattomat merkinnät voidaan hylätä. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle eikä palautettavalla määrälle makseta korkoa. Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan 6. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa-mukaisesti.

6. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutoksineen) mukaisesti, esitteessä oleva virhe tai puute taikka olennainen uusi tieto, joka käy ilmi esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin esite. Sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan arvopapereita ennen esitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on annettava oikeus perua päätöksensä määräajassa, joka on vähintään kaksi pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että edellä tarkoitettu virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille.

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella samanaikaisesti mahdollisen esitteen täydentämisen kanssa.

7. Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä 4.12.2015 klo 10.00 ja 14.12.2015 klo 18.30 välisenä aikana. Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajalle tai arvopaperivälittäjälle.

8. Kaupankäynti Merkintäetuoikeusannin osakkeilla

Merkintäetuoikeusannissa merkityt osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-koodi FI4000178223, kaupankäyntikoodi UUTECN0215), jotka vastaavat Merkintäetuoikeusannin osakkeita. Väliaikaiset osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena arviolta 21.12.2015 alkaen. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin (ISIN-koodi FI0009900708, kaupankäyntitunnus UUTEC) arviolta viikolla 53 vuonna 2015.

9. Maksut ja kulut

Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

10. Nähtävillä olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www. uutechnicgroup.fi/sijoittajat.

11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Merkintäetuoikeusantiin ja tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Merkintäetuoikeusannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

12. Merkitsemättä jääneet osakkeet

Merkintäetuoikeusannissa merkintäaikana merkitsemättä jääneet osakkeet osoitetaan merkintäsitoumuksen antaneiden Mikko Laakkosen, Hannu Laakkosen ja HML Finance Oy:n merkittäväksi. Merkintäsitoumuksen perusteella annettavat osakkeet on merkittävä ja maksettava viimeistään 22.12.2015.

13. Muut seikat

Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Merkintäoikeuksien, väliaikaisten osakkeiden, Merkintäoikeusannin osakkeiden tai Merkintäoikeusannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Merkintäoikeusannin osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Merkintäoikeusannin osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Merkintäoikeusantiin edellyttäisi muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä tai esitettä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.

Uudet osakkeet oikeuttavat yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä, Merkintäetuoikeusantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi tehdä ehtoihin teknisluonteisia muutoksia ja lisäyksiä.

Mikko Laakkonen, Hannu Laakkonen ja HML Finance Oy ovat yritysjärjestelyä koskevassa sopimuksessa sitoutuneet olemaan luovuttamatta tässä osakeannissa merkitsemiään osakkeita 31.12.2016 asti.

Suunnatun osakeannin ehdot

1. Merkintäoikeus

Apporttiomaisuudella maksettavat Yhtiön uudet osakkeet (yhteensä 24 000 000 kappaletta) tarjotaan Uutechicin osakkeenomistajille näiden omistusten suhteessa merkittäväksi.

Loput Suunnatun osakkeet (yhteensä 6 000 000 kappaletta) tarjotaan Uutechnicin omistajien tai määräämänsä tahon merkittäväksi.

2. Merkintähinta

Merkintähinta on 0,25 euroa osakkeelta. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä.

Suunnatussa annissa tarjotaan enintään 30 000 000 osaketta, joista enintään 24 000 000 osaketta maksetaan apporttiomaisuudella. Apporttiomaisuus on Uutechnicin jakautuessa syntyvän liiketoimintayhtiön koko osakekanta.

3. Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 4.12.2015 klo 10:00 ja päättyy 31.1.2016 klo 17.00.

4. Merkintäpaikka

Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelu aukioloaikoinaan, puhelin +358 (09) 6134 6250. Sähköpostiosoite on asiakaspalvelu@fim.com

5. Osakasoikeudet

Uudet osakkeet oikeuttavat yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

6. Nähtävillä olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.uutechnicgroup.fi/sijoittajat.

7. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Suunnattuun antiin ja tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Suunnatusta annista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

8. Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä sekä suunnattuun antiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi tehdä ehtoihin teknisluonteisia muutoksia ja lisäyksiä sekä jatkaa merkintäaikaa.

Uutechnicin pääomistajat Timo Lindström ja Jouko Peräaho ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta tässä osakeannissa merkitsemiään osakkeita 31.12.2016 asti.

Lisätietoja:
Sami Alatalo, hallituksen varapuheenjohtaja +358 40 826 2066

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 8,2 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 8,2 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Julkaistu: 2015-12-02 16:10:27 CET
Ixonos
Pörssitiedote
IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 8,2 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Helsinki, Suomi, 2015-12-02 16:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.12.2015 klo 17:15

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 8,2 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Ixonos Oyj:n (“Ixonos” tai “Yhtiö”) hallitus on päättänyt enintään noin 8,2 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista (“Osakeanti”), jonka ehtojen pääkohdat ovat seuraavat:

Merkintähinta on 0,06 euroa osaketta kohdinAnnetaan kolmetoista (13) uutta osaketta jokaista kahtakymmentä (20) täsmäytyspäivänä 4.12.2015 omistettua osaketta kohden, merkintäsuhde (20:13)Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia 3.12.2015 alkaen ja Osakeannin täsmäytyspäivä on 4.12.2015Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 9.12-16.12.2015Osakeannin merkintäaika on 9.12-23.12.2015

Ixonosin hallitus on 2.12.2015 pidetyn yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella päättänyt enintään noin 8,2 miljoonan euron Osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäoikeuteen perustuen enintään 136 582 157 uutta osaketta (“Osakkeet”). Osakeannilla kerättävät varat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä Yhtiön oman pääoman ja taseen vahvistamiseen. Osakeannista saaduilla varoilla Yhtiö suunnittelee muun muassa lyhentävänsä olemassa olevia velkojaan sekä parantavansa käyttöpääomaansa.

Osakkeenomistajat, jotka ovat Osakeannin täsmäytyspäivänä 4.12.2015 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saavat automaattisesti kutakin omistamaansa Yhtiön osaketta kohden yhden vapaasti luovutettavan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden. Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään kahdellakymmenellä (20) Merkintäoikeudella kolmetoista (13) Osaketta. Merkintähinta on 0,06 euroa kultakin Osakkeelta, sisältää noin 22 prosentin alennuksen Yhtiön osakkeen osakeantipäätöstä edeltävän Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden.

Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 2.12.2015 tarkistanut Osakeannin johdosta Optio-oikeuksien 2011 sekä Optio-oikeuksien 2014 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa edellä mainittuja optio-oikeuksia koskevien ehtojen mukaisesti seuraavasti:

Optio-oikeuksien 2011 IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,2 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011 IV/C osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,1497 euroa osakkeelta.

Optio-oikeuksien 2014A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,0903 euroa, Optio-oikeuksien 2014B osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,06 euroa.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab (”Tremoko”) (edustaen noin 79,06 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä) on Osakeantiin liittyen antanut sitoumuksen (”Merkintäsitoumus”) merkitä täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet Osakkeet. Merkintäsitoumuksen lisäksi Tremoko on antanut takauksen (”Merkintätakaus”) merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jäävät Osakkeet. Tremokolla on oikeus kuitata Merkintäsitoumuksen ja -takauksen perusteella tekemiensä osakemerkintöjen merkintähinnat mak-samansa 2,0 miljoonan euron ennakkomaksun lisäksi joko kokonaan tai osittain Yhtiöltä olevalta saamisellaan enintään 4,5 miljoonan euron arvosta. Merkintäsitoumusten ja -takauksen toteutuminen edellyttää tiettyjen muiden tavanomaisten ehtojen täyttymistä.

Yhtiö on jättänyt Osakeantiin liittyvän esitteen Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Olettaen, että esite hyväksytään arviolta 3.12.2015, esite on saatavilla sähköisenä viimeistään 3.12.2015 alkaen suomenkielisenä Yhtiön internet-sivuilta osoitteesta http://www.ixonos.com/fi/shares/shareissue. Esite annetaan pyydettäessä maksuttomana paperitulosteena Yhtiön toimitiloissa osoitteesta Ixonos Oyj, Hitsaajankatu 24, Helsinki, tai merkintäpaikasta osoitteesta UB Securities Oy, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki Osakeannin ajan. Esitteen hyväksymisestä tiedotetaan erikseen.

Osakeannin alustava tulos julkistetaan arviolta 28.12.2015 ja lopullinen tulos julkistetaan arviolta 29.12.2015. Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Osakeannin järjestäjänä toimii UB Securities Oy.

IXONOS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Ixonos Oyj

Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

OSAKEANNIN EHDOT

Ixonos Oyj:n (”Yhtiö”) 2.12.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden tai valtuutuksen nojalla luovutettavien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 210 000 000 osaketta, mikä tällä hetkellä vastaa noin 100 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön hallitus päätti 2.12.2015 laskea liikkeelle yllä olevan ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 136 582 157 uutta osaketta (”Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa näiden ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”).

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 65,0 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia sekä noin 39,4 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

UB Securities Oy (”Järjestäjä”) toimii Osakeannin Järjestäjänä ja merkintäpaikkana. Liikkeeseenlaskijan asiamiehenä Osakeannissa toimii Nordea Pankki Suomi Oyj.

Merkintäoikeus

Ensisijainen merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän osakeomistuksensa suhteessa.

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 4.12.2015 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-tunnus FI4000188636) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden (”Ensisijainen merkintäoikeus).

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kahtakymmentä (20) Merkintäoikeutta kohden kolmetoista (13) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä.

Toissijainen merkintä

Lisäksi osakkeenomistajalla (tai muulla sijoittajalla), joka on merkinnyt Osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen merkintä”).

Merkintäsitoumus ja -takaus

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab (”Tremoko”) (edustaen noin 79,06 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä) on Osakeantiin liittyen antanut sitoumuksen (”Merkintäsitoumus”) merkitä täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet Osakkeet.

Merkintäsitoumuksen lisäksi Tremoko on antanut takauksen (”Merkintätakaus”) merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jäävät Osakkeet.

Tremokolla on oikeus kuitata Merkintäsitoumuksen ja -takauksen perusteella tekemiensä osakemerkintöjen merkintähinnat maksamansa 2,0 miljoonan euron ennakkomaksun lisäksi joko kokonaan tai osittain Yhtiöltä olevalta saamisellaan enintään 4,5 miljoonan euron arvosta. Merkintäsitoumusten ja -takauksen toteutuminen edellyttää tiettyjen muiden tavanomaisten ehtojen täyttymistä.

Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 0,06 euroa Osakkeelta (”Merkintähinta”). Osakkeen Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää noin 22 prosentin alennuksen Yhtiön osakkeen osakeantipäätöstä edeltävän Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 9.12.2015 klo 9.30 ja päättyy 23.12.2015 klo 16.30 (”Merkintäaika”). Tilinhoitajayhteisöt ja ja säilytysyhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja.

Osakkeiden merkintä Ensisijaisella merkintäoikeudella ja maksut

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään kahdellakymmenellä (20) Merkintäoikeudella (13) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto Järjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:

UB Securities Oy:n toimipisteessä osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki sen aukioloaikoina klo 09.00-17.00; sekäsellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista koskeva sopimus Järjestäjän kanssa.

Osakeannissa merkittävien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Järjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti.

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan “Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä 23.12.2015, raukeavat arvottomina.

Osakkeiden merkintä Toissijaisessa merkinnässä ja maksut

Osakkeenomistajalla (tai muulla sijoittajalla), joka on merkinnyt Osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen merkintä”).

Osakkeiden merkintä Toissijaisen merkinnän perusteella tapahtuu tekemällä merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla merkintähinta merkintäpaikan, asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan tai mikäli kyseessä on hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysmääräisesti. Maksettu merkintämaksu palautetaan tälläisessä tilanteessä merkitsijälle.

Toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. Tilinhoitajat vahvistavat merkitsijöille arviolta 22.12.2015 Toissijaisessa merkinnässä tehtyjen Osakkeiden merkintöjen hyväksymisen tai hylkäämisen.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Yhtiö julkaisee ilman aiheetonta viivytystä oikaisun tai täydennyksen Osakeantiin liittyvään esitteeseen (“Esite”), jos Esitteessä käy ilmi virhe tai puute tai ilmenee olennainen uusi tieto Esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä, ja jos tiedolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Sijoittajalla, joka on sitoutunut merkitsemään Osakkeita ennen Esitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa päätöksensä määräajassa, joka on vähintään kaksi pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että Esitteen virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Osakkeita edustavien väliaikaisten osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä tai, mikäli merkintä on tehty Toissijaisessa merkinnässä, ennen Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Merkintöjen peruuttaminen voi koskea ainoastaan kaikkia peruuttamisoikeuden kohteena olevia Osakkeita, jotka osakkeenomistaja on merkinnyt. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen oikaisun tai täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niillä voidaan käydä kauppaa Helsingin Pörssissä 9.12.2015 klo 9.30 alkaen. Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy 16.12.2015 klo 18.30. Merkintäoikeuksien hinta määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia tai luovuttaa antamalla osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen, tilinhoitajayhteisölleen tai muulle arvopaperinvälittäjälle. Takeita Merkintäoikeuksien myynnin onnistumisesta ei ole.

Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000188636 ja kaupankäyntitunnus XNS1VU0115.

Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei merkintä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen, Järjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti tai soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseenlaskettavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Osakkeiden jakamisesta niiden merkitsijöiden kesken, jotka ovat tehneet Toissijaisen merkinnän. Toissijaisen merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa allokaatio merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti merkitsijöiden Ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi. Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen merkinnän perusteella merkitsemiään Osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Osakkeiden Merkintähinta merkitsijälle viimeistään arviolta 4.1.2016. Palautettaville varoillle ei makseta korkoa.

Mikäli kaikki Osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen merkinnän jälkeen, Yhtiön hallitus tarjoaa merkitsemättä olevat Osakkeet Osakeannin ehdoissa mainitulle merkintätakaajalle merkintätakauksen enimmäismäärään asti ja sen muiden ehtojen mukaisesti siten, että merkintätakaajan merkintäaika päättyy kohdasta “Merkintäaika” poiketen 28.12.2015 klo 13.00.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 28.12.2015. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 29.12.2015.

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Osakkeilla

Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclearin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Osakeannissa Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000188644), jotka vastaavat uusia Osakkeita. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta Merkintäajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 28.12.2015. Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Osakeannissa annettavat Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 30.12.2015, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI0009008007) arviolta 30.12.2015. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Yhtiön nykyistä osakelajia arviolta 4.1.2016. Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Osakasoikeudet

Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon arviolta 30.12.2015.

Maksut ja kulut

Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä erillisiä kuluja tai palkkioita. Säilytysyhteisöt, tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Säilytysyhteisöt ja tilinhoitajayhteisöt perivät myös hinnastonsa mukaisesti maksuja arvo-osuustilin ylläpitämisestä, tilitapahtumista ja osakkeiden säilyttämisestä.

Ulkomaiset osakkeenomistajat

Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin liittyen Osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.

Optio-oikeuksien haltijat

2011 ohjelma

Ixonosin hallitus päätti 30.11.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet merkittiin tunnuksilla IV/A, IV/B ja IV/C. Optio-oikeuksia IV/A ja IV/C on jaettu Ixonos-konsernin henkilökuntaan kuuluville heidän sitouttamisekseen ja motivoimisekseen. Optio-oikeuksia IV/B ei ole jaettu. Optio-ohjelman piiriin eivät kuulu Ixonosin hallituksen jäsenet tai konsernin ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt (Ixonos Management Invest Oy:n osakkeenomistajat).

Optio-oikeuksia on annettu yhteensä 600 000 kappaletta. Optio-oikeuksia koskevien ehtojen mukaan Ixonosin hallitus on voinut päättää liikkeeseen laskettujen optio-oikeuden jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen optiosarjaan kuuluviksi.

Yhtiön hallituksen 30.11.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antaman valtuutuksen nojalla hyväksymien optio-oikeuksien ehtojen mukaan optio-oikeuksien 2011 (”Optio-oikeudet 2011) haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista taikka uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhdenvertaisuus toteutetaan Optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 02.12.2015 tarkistanut Osakeannin johdosta Optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa Optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,2 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien IV/C osalta tarkistettu merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,1497 euroa osakkeelta. Tarkistamisen yhteydessä Optio-oikeudet 2011 ohjelmaan kuuluvat optio-oikeudet IV/B on todettu rauenneeksi.

Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintä-hinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 4 971 966.

Optio-oikeuksilla IV/A osakkeiden merkintäaika alkoi 1.10.2014 ja optio-oikeuksilla IV/C 1.10.2016. Osakkeiden merkintäaika päättyy molemmilla optio-oikeuksilla 31.12.2018.

Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optio-oikeuksien 2011 ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 30.12.2015 edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti suunnitellun mukaisesti. Näin ollen Optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin.

2014 Ohjelma

Ixonosin hallitus on 18.2.2014 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2013 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta.

Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Ixonos- konsernin johtoryhmälle ja muille valikoiduille avaintyöntekijöille heidän sitouttamisekseen ja motivoimisekseen.

Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla 2014A, 2014B ja 2014C. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 5 000 000 kappaletta ja niitä on osittain jaettu. Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen mukaan liikkeeseen laskettujen optio-oikeuden jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen optio-sarjaan kuuluviksi. Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Ixonosin uuden osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet edustavat 18.2.2014 yhteensä noin 5,96 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 02.12.2015 tarkistanut Osakeannin johdosta Optio-oikeuksien 2014 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa Osakeannin ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien 2014A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,0903 euroa, Optio-oikeuksien 2014B osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 0,06 euroa.

Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintä-hinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2014 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 8 250 000.

Optio-oikeuksilla 2014A osakkeiden merkintäaika alkaa 1.3.2016, optio-oikeuksilla 2014B 1.3.2017 ja optio-oikeuksilla 2014C 1.3.2018. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. Osakkeen merkintähinta optiosarjoittain on Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.3 – 31.5.2014 2014A:n osalta, 1.1 – 31.3.2015 2014B:n osalta ja 1.1 -31.3.2016 2014C:n osalta. Merkintähintaa alennetaan muun muassa osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen mukaisesti.

Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optio-oikeuksien 2014 ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla 2014 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 30.12.2015 edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti suunnitellun mukaisesti. Näin ollen Optio-oikeudet 2014 eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin.

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hitsaajankatu 24, FI-00810 Helsinki.

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakkeiden liikkeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Lisätietoja Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista löytyy Osakeantiin liittyvän arvopaperiliitteen kohdasta ”Ohjeita osakkeenomistajille ja merkitsijöille”.

Liitteet:
Tiedote_Osakeanti 2.12.2015 FIN_FINAL.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Standard & Poor’s vahvisti Kuntarahoituksen AA+-luottoluokituksen

Municipality Finance Plc

Standard & Poor’s vahvisti Kuntarahoituksen AA+-luottoluokituksen

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
2.12.2015 klo 16.00

Standard & Poor’s vahvisti Kuntarahoituksen AA+-luottoluokituksen

Luottoluokituslaitos Standard & Poor’s (S&P) vahvisti 2.12.2015 Kuntarahoituksen pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokituksen luokkaan AA+ (neg.). Kuntarahoituksen lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokitus on edelleen korkein mahdollinen eli A-1+.

Standard & Poor’sin arvion mukaan Kuntarahoituksen vahvat luottoluokitukset perustuvat suomalaisen paikallisjulkissektorin hyvään luottokelpoisuuteen sekä yhtiön vahvaan riskienhallintaan, erittäin vahvaan maksuvalmiuteen, saatavien laadun erinomaisuuteen ja jatkuvasti vahvistuneeseen vakavaraisuuteen.

Standard & Poor’sin luottoluokitusmenetelmän mukaan Kuntarahoituksen luottoluokitus on suorassa yhteydessä Suomen valtion luokitukseen, eikä yhtiöllä siten voi olla valtiota korkeampaa luottoluokitusta.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Pekka Averio
toimitusjohtaja
puh. 0500 406 856

Esa Kallio
varatoimitusjohtaja
puh. 050 3377 953

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-02 15:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/02/Standard+Poor+s+vahvisti+Kuntarahoituksen+AA+luottoluokituksen+HUG1970867.html

IXONOSIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2.12.2015 PÄÄTÖS YHTIÖN HALLITUKSELLE ANTAMASTA VALTUUTUKSESTA

IXONOSIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2.12.2015 PÄÄTÖS YHTIÖN HALLITUKSELLE ANTAMASTA VALTUUTUKSESTA

Julkaistu: 2015-12-02 11:00:00 CET
Ixonos
Pörssitiedote
IXONOSIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2.12.2015 PÄÄTÖS YHTIÖN HALLITUKSELLE ANTAMASTA VALTUUTUKSESTA

Helsinki, Suomi, 2015-12-02 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.12.2015 klo 12:00

IXONOSIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2.12.2015 PÄÄTÖS YHTIÖN HALLITUKSELLE ANTAMASTA VALTUUTUKSESTA

Ixonos Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on tehnyt tänään seuraavan päätöksen yhtiön hallitukselle annettavasta valtuutuksesta.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 210 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 100 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin, optio-oikeuksien sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.

Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja optio-oikeuksien sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen, joka ei kumoaisi aiempia osakeantivaltuutuksia, ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

IXONOS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Ixonos Oyj

Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet:
Tiedote_Ylimääräinen yhtiökokous 2 11 2015 FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kaupankäynti Evli Pankki Oyj:n B-osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla 2.12.2015 klo 10.00

Evli Bank Plc

Kaupankäynti Evli Pankki Oyj:n B-osakkeilla alkaa NASDAQ OM Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla 2.12.2015 klo 10.00

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015, KLO 10.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kaupankäynti Evli Pankki Oyj:n B-osakkeilla alkaa NASDAQ OM Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla 2.12.2015 klo 10.00

Evli Pankki Oyj:n (“Evli” tai “Yhtiö”) listautumisanti (“Listautumisanti”) oli onnistunut. Yhtiön hallitus keskeytti listautumisannin merkintäajan Listautumisannin ehtojen mukaisesti ylimerkinnän vuoksi 23.11.2015 klo 16.00. Listautumisannissa annettiin tarjotuista 2.100.000 Yhtiön uudesta B-sarjan osakkeesta merkintäsitoumuksia yhteensä 10.712.838 kappaletta ja anti näin ollen merkittiin 5,1-kertaisesti.

Kaupankäynti Yhtiön kaupankäynnin kohteeksi otettavilla B-sarjan osakkeilla alkaa NASDAQ OM Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla tänään 2.12.2015 klo 10.00. Kaupankäynnin kohteeksi otettavien B-sarjan osakkeiden kokonaismäärä on 6.342.784 kappaletta, ja niiden kaupankäyntitunnus on “EVLI” ja ISIN-koodi FI4000170915.

Yhtiö keräsi listautumisannissa yhteensä noin 14,2 miljoonaa euroa ennen kuluja ja sai yli 2.500 uutta osakkeenomistajaa. Listautumisannissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää Yhtiön strategian mukaisesti kasvuun ja toiminnan laajentamiseen, sekä Suomessa että ulkomailla. Kasvua tavoitellaan ensisijaisesti orgaanisesti sekä mahdollisuuksien mukaan myös yritysostoin.

“Olemme todella iloisia listautumisantimme saamasta myönteisestä vastaanotosta ja kiitämme sijoittajia luottamuksesta. Tavoitteemme on rakentaa yksinkertaisesti ainutlaatuinen yksityispankki, joka on tunnettu sekä Suomessa että kansainvälisesti. Onnistunut listautumisanti tukee kasvutavoitteidemme saavuttamista”, kommentoi Evli Pankki Oyj:n toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki.

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimi Alexander Corporate Finance Oy ja Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Borenius Oy.

Evli Pankki Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9304 tai 050 553 3000
Henrik Andersin, hallituksen puheenjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9200 tai 0400 406 391

Evli lyhyesti

Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.

HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiöntarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-02 09:05 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/02/Kaupank%C3%A4ynti+Evli+Pankki+Oyj+n+B+osakkeilla+alkaa+NASDAQ+OM +Helsinki+Oy+n+yll%C3%A4pit%C3%A4m%C3%A4ll%C3%A4+p%C3%B6rssilistalla+2+12+2015+klo+10+00+HUG1969673.html

EVLI PANKKI LISTAUTUU NASDAQ HELSINKIIN

EVLI PANKKI LISTAUTUU NASDAQ HELSINKIIN

Julkaistu: 2015-12-02 09:00:00 CET
Nasdaq Nordic

EVLI PANKKI LISTAUTUU NASDAQ HELSINKIIN

Helsinki, 2.12.2015 – Kaupankäynti Evli Pankki Oyj:n (kaupankäyntitunnus: EVLI) osakkeilla alkoi tänään Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Evli Pankki kuuluu markkina-arvoltaan pieniin yhtiöihin (small cap) ja sen toimialaluokka on Rahoitus.

Evli Pankki Oyj on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita. Evlin palveluihin voi tutustua osoitteessa www.evli.com.

Yhtiön toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki kertoo yhtiöstään: ”Evli Pankki on koko 30-vuotisen historiansa aikana ollut edelläkävijä sijoitustoimialalla. Osakevälittäjänä aloittaneesta pankkiiriliikkeestä on vuosien varrella kasvanut pankki, joka keskittyy asiakkaidensa pääomien ja varallisuuden kasvattamiseen. Yhtiömme korkealaatuiset tuotteet ja palvelut sekä ammattitaitoinen henkilökuntamme ovat mahdollistaneet Evlin menestyksekkään kehityksen. Liikevaihtomme on kehittynyt positiivisesti viimeisten vuosien aikana ja taloudellinen tilanteemme on vahva. Listautumisannilla kerätyt varat mahdollistavat Evlin kasvustrategian toteuttamisen ja toiminnan laajentamisen sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla.”

“Toivotamme Evli Pankin lämpimästi tervetulleeksi Helsingin pörssiin. Listautumisannin suuren suosion perusteella Evli tunnetaan jo nyt hyvin sijoittajien keskuudessa, ja yhtiö on erinomainen lisäys Rahoitus-toimialaluokkaamme. On myös ilo todeta, että Evli on jo yhdestoista uusi yhtiö Helsingin pörssissä tänä vuonna. Haluamme olla yhtiön tukena sen kasvaessa ja tarjota sille päämarkkinan tuomaa lisänäkyvyyttä ja tunnettuutta sijoittajien parissa”, sanoo Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Lauri Rosendahl.

Nasdaqin pohjoismaisten pörssien listautumisista vastaava johtaja Adam Kostyál sanoo: “Olemme hyvin tyytyväisiä listautumismarkkinoiden vahvaan kehitykseen Nasdaqin pohjoismaisilla markkinoilla*, joilla Evli Pankin listautuminen on jo 85:s tänä vuonna.”

*Pörssilista ja First North -markkinapaikka: Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland ja Nasdaq Stockholm.

Nasdaq-konserni

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) on johtava kaupankäynti-, selvitys-, pörssiteknologia-, arvopapereiden listaus-, markkinainformaatio- ja listayhtiöpalveluiden tarjoaja kuudella mantereella. Nasdaqin monipuolinen tuotevalikoima mahdollistaa asiakkaiden luotettavan liiketoimintavision suunnittelun, optimoinnin ja toteutuksen. Nasdaq toteuttaa tämän vahvalla teknologiaosaamisellaan, jonka avulla yhtiöiden toimintaan voidaan tuoda läpinäkyvyyttä ja pääomamarkkinoilla toimimiseen tarvittavaa tietoa. Maailman ensimmäisen elektronisen pörssimarkkinan kehittäjän teknologiaa käytetään yli 70 pörssin toiminnassa 50 eri maassa, ja joka kymmenes pörssikauppa maailmassa toteutetaan Nasdaqin teknologialla. Nasdaqiin kuuluviin pörsseihin on listautunut yli 3 600 yhtiötä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 8,8 biljoonaa dollaria. Nasdaqilla on yli 10 000 yritysasiakasta. Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallin, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing ja Nasdaq Broker Services ovat tuotemerkkejä vastaaville säänneltyjä markkinoita edustaville yhtiöille, joita ovat Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Oy, Nasdaq Iceland Hf., Nasdaq Riga AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB ja Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Baltic edustaa Nasdaqin yhteistä tarjontaa Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa. Lisätietoa Nasdaqista löytyy osoitteesta http://nasdaq.com/ambition ja http://business.nasdaq.com.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

Information set forth in this communication contains forward-looking statements that involve a number of risks and uncertainties. Nasdaq cautions readers that any forward-looking information is not a guarantee of future performance and that actual results could differ materially from those contained in the forward-looking information. Such forward-looking statements include, but are not limited to, statements about our capital return initiatives. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq’s control. These factors include, but are not limited to, Nasdaq’s ability to implement its strategic initiatives, economic, political and market conditions and fluctuations, government and industry regulation, interest rate risk, U.S. and global competition, and other factors detailed in Nasdaq’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including its annual reports on Form 10-K and quarterly reports on Form 10-Q. Nasdaq undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Mediakontakti:
+ Heli-Kirsti Airisniemi
+ 358 (0) 9 6166 7941
+ heli-kirsti.airisniemi@nasdaq.com
Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Fortumin Montan kalanviljelylaitoksesta Suomen nykyaikaisin vaelluskalojen kasvattamo

Fortumin Montan kalanviljelylaitoksesta Suomen nykyaikaisin vaelluskalojen kasvattamo

Julkaistu: 2015-12-02 09:00:00 CET
Fortum
Lehdistötiedote
Fortumin Montan kalanviljelylaitoksesta Suomen nykyaikaisin vaelluskalojen kasvattamo

PAIKALLISTIEDOTE OULUJOEN ALUEEN MEDIOILLE 2.12.2015

Fortumin Montan kalanviljelylaitoksesta Suomen nykyaikaisin vaelluskalojen kasvattamo

Kalanviljelyllä on merkittävä rooli kalakantojen säilyttämisessä vesivoimaan valjastetuilla joilla. Fortum on investoinut 3 miljoonaa euroa 60-vuotiaan Montan kalanviljelylaitoksen käynnissä olevaan peruskorjaukseen. Laitoksen harjannostajaisia vietetään tänään. Valmistuessaan laitoksesta tulee Suomen nykyaikaisin kasvattamo, jossa muun muassa kalojen vapauttamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

“Kasvatusolosuhteet ovat tärkein kalojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä tekijä. Valmistuessaan kesällä 2016 Montan kalanviljelylaitoksesta tulee Suomen nykyaikaisin. Myös henkilökunnan työolot paranevat, kun kasvatusaltaat siirtyvät ulkotiloista sisätiloihin”, toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen Montan Lohi Oy:stä kertoo.

Uuden kalankasvatushallin myötä kalojen kasvatus ja ruokinta suurissa maa-altaissa loppuu. Tämä vähentää laitoksen aiheuttamaa vesistökuormitusta. Maa-altaita tullaan jatkossa käyttämään kasvatettujen kalojen vapautusaltaina, joissa kalojen vapautusajankohta voidaan määrittää nykyistä joustavammin, esimerkiksi jokiveden lämpötilan perusteella. Myös lietevesien käsittely laitoksella loppuu, kun lietevedet johdetaan jatkossa yleiseen jätevedenpuhdistuslaitokseen. Uuden kalankasvatushallin suunnittelussa on huomioitu myös virikekasvatuksen tarpeet.

Fortum istuttaa merelle ja Oulujoen vesistöön joka vuosi muun muassa lohta, taimenta, siikaa ja kuhaa. Merilohi- ja meritaimenistukkaat kasvatetaan Montan kalanviljelylaitoksella.

“Valtaosa istutuksistamme perustuu voimalaitosten lupamääräyksiin. Kalanpoikasten lisäksi istutamme myös pyyntikokoisia kaloja kalastettavaksi. Teemme myös aktiivista yhteistyötä Oulujoen vaelluskalahankkeessa, johon kuuluu muun muassa vuosittaisia ylisiirtoja ja kalanpoikasten tuki-istutuksia”, ympäristöpäällikkö Marja Savolainen Fortumista toteaa.

Vesivoiman tärkeys energiajärjestelmässä kasvaa, kun aurinko- ja tuulivoiman osuus sähköntuotannossa lisääntyy ja hiilivoimaloita suljetaan. Aina ei tuule tai aurinko paista. Sähköä tulee kuitenkin tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Vesivoima on käytössä olevista tuotantomuodoista joustavin. Vettä voidaan varastoida järviin ja altaisiin ja ottaa nopeasti käyttöön, kun muu sähköntuotanto ei riitä vastaamaan kulutusta.

“Vesivoima on paitsi joustava myös uusiutuva ja päästötön tuotantomuoto, jota tarvitaan ilmastonmuutoksen hillinnässä. Pyrimme yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa vähentämään vesivoimalaitostemme paikallisia ympäristövaikutuksia. Hyvänä esimerkkinä tästä on Oulujoen moninaiskäyttösopimus, jonka hankkeiden avulla parannetaan Oulujoen vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia ja luonnon monimuotoisuutta”, johtaja Risto Andsten Fortumista kertoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Marja Savolainen, Fortum, puh. +358504532344
Toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen, Montan Lohi Oy, puh.+358440365368

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Fortum ja vesivoima
Fortum omistaa vesivoimaa yhteensä lähes 4 600 megawattia. Merkittävä osa Fortumin vesivoimakapasiteetista sijaitsee Keski-Ruotsin 127 voimalaitoksessa, joista Ljusnan-, Indalsälven- ja Dalälven-jokien laitokset ovat suu-rimpia. Suomessa voimalaitoksia on 33. Pääosa Fortumin omasta vesivoimatuotannosta Suomessa sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi Fortum on osakkaana Kemijoki Oy:ssä.

Fortumin vesivoimalaitokset Suomessa sijaitsevat Oulujoen vesistössä ja Vuoksessa. Oulujoessa sijaitsee kuusi voimalaitosta: Jylhämä, Nuojua, Utanen, Pälli, Pyhäkoski ja Montta. Lisäksi Oulujokeen laskevassa Utosjoessa on Ala-Utoksen voimalaitos. Emäjoessa sijaitsevat Ämmä, Aittokoski, Seitenoikea ja Leppikoski. Vuoksessa voimalaitoksia on kaksi: Imatra ja Tainionkoski.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter