Etusivu » Arkistot marraskuu 2015

IXONOS VALMISTELEE RAHOITUKSENSA JA SUUNNATUN OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISTÄ

IXONOS VALMISTELEE RAHOITUKSENSA JA SUUNNATUN OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISTÄ

Julkaistu: 2015-11-30 19:00:00 CET
Ixonos
Pörssitiedote
IXONOS VALMISTELEE RAHOITUKSENSA JA SUUNNATUN OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISTÄ

Helsinki, Suomi, 2015-11-30 19:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.11.2015 klo 20:00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

IXONOS VALMISTELEE RAHOITUKSENSA JA SUUNNATUN OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISTÄ

Ixonos Oyj (“Ixonos” tai “Yhtiö”) neuvottelee viiden omistajistaan ulkopuolisen rahoittajansa (jäljempänä ”Rahoituslaitokset”) sekä Tremoko Oy Ab:n (”Tremoko”) kanssa rahoituksensa järjestelystä (”Järjestely”). Järjestelyssä Rahoituslaitokset tai osa niistä myöntäisi muun uudelleen järjestelyn lisäksi Yhtiön lainoille osittaisen anteeksiannon (”Akordi”) kokonaisarvoltaan arviolta noin 4 miljoonaa euroa. Järjestelyn yhteydessä Yhtiö järjestäisi osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeavan suunnatun osakeannin (”Suunnattu Osakeanti”), jossa Yhtiön hallitus päättäisi laskea varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla yhden tai useamman Rahoituslaitoksen merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita 0,085 euron osakekohtaisella merkintähinnalla arviolta yhteensä enintään noin 0,65 miljoonan euron arvosta. Rahoituslaitoksilla olisi oikeus Suunnatussa Osakeannissa maksaa merkitsemiensä Osakkeiden merkintähintaa kuittaamalla merkintähintaa Yhtiöltä olevilla saatavillaan.

Edelleen Järjestelyn yhteydessä sovittaisiin Ixonosin korollisen vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelystä Yhtiön, Rahoituslaitosten sekä Yhtiön suurimman osakkeenomistajan Tremokon kesken. Järjestelyn ja 11.11.2015 tiedotetun suunnitellun merkintäoikeusosakeannin toteuttamisen jälkeen Yhtiöllä olisi korollista vieraan pääoman ehtoista rahoitusta arviolta yhteensä noin 8,0-8,5 miljoonaa euroa, jakautuen Rahoituslaitoksille yhteensä noin 0,5-1,0 miljoonaa euroa ja Tremokolle noin 7,5-8,0 miljoonaa euroa, johon on tai ei ole liitetty osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia oikeuksia (laina tai vaihtovelkakirjalaina). Yhtiön korollisen vieraan pääoman ehtoista rahoitusta oli 30.9.2015 noin 18,9 miljoonaa euroa.

Järjestelyn toteuttaminen edellyttää Rahoituslaitosten antamaa hyväksyntää. Tremokon edellä mainitulle vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelylle asettamina edellytyksinä ovat Akordin toteuttaminen, Suunnatun Osakeannin järjestäminen ja muista Järjestelyn ehdoista sopiminen.

Kokonaisuutena Akordi ja Suunnattu Osakeanti tukisivat Yhtiön rahoitusasemaa tilanteessa, jossa Yhtiön ennuste koko vuoden 2015 liikevaihdoksi on 16 – 18 miljoonaa euroa ja, jossa Yhtiö arvioi liiketuloksen heikkenevän vuoteen 2014 verrattuna ja Yhtiön operatiivisen kassavirran olevan negatiivinen. Suunnitellun Järjestelyn toteuttamisella Ixonosin omavaraisuusaste paranisi oleellisesti.

IXONOS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Ixonos Oyj

Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liitteet:
Tiedote_Rahoitusjärjestely 30 11 2015 FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

VALOE ARVIOI SAAVANSA ENSIMMÄISEEN VALMISTUSPARTNERISOPIMUKSEENSA LIITTYVÄT PAIKALLISET RAHOITUSNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ

VALOE ARVIOI SAAVANSA ENSIMMÄISEEN VALMISTUSPARTNERISOPIMUKSEENSA LIITTYVÄT PAIKALLISET RAHOITUSNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ

Julkaistu: 2015-11-30 15:00:00 CET
Valoe Oyj
Pörssitiedote
VALOE ARVIOI SAAVANSA ENSIMMÄISEEN VALMISTUSPARTNERISOPIMUKSEENSA LIITTYVÄT PAIKALLISET RAHOITUSNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ

Valoe Oyj Pörssitiedote 30.11.2015 klo 16.00

VALOE ARVIOI SAAVANSA ENSIMMÄISEEN VALMISTUSPARTNERISOPIMUKSEENSA LIITTYVÄT PAIKALLISET RAHOITUSNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ

Valoe tiedotti 29.6.2015 saaneensa päätökseen kaupalliset neuvottelut ensimmäisestä valmistuspartnerisopimuksesta ulkomaisen asiakkaan kanssa, mutta moduulitehtaan myynti riippuu kuitenkin paikallisesta projektirahoituksesta. Yhtiö arvioi lokakuun lopussa saavansa rahoitusneuvottelut päätökseen marraskuun loppuun mennessä.

Neuvottelut ovat edistyneet edelleen positiivisesti, mutta ne ovat vieläkin kesken. Valoen tämän hetkisen arvion mukaan neuvottelut saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta valmistuspartnerisopimukseen liittyvästä tilauksesta erikseen vasta rahoituksen varmistuttua.

Ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksen projektirahoituksen toteutumiseen liittyy riskejä. Ei ole varmuutta, että rahoitus valmistuspartnerisopimuksen mukaisen moduulitehtaan rakentamiseksi saadaan neuvotelluksi. Mikäli rahoitusta ei saada, niin kyseessä oleva valmistuspartnerisopimus ja siihen liittyvä mahdollinen tilaus eivät toteudu.

Mikkelissä 30. päivänä marraskuuta 2015

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082, email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

UPM-Kymmene Corporation

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote   30.11.2015 klo 16.00 EET

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

UPM-Kymmene Oyj on 27. marraskuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc:ltä. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.

Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 26.11.2015 oli 5,13 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu

%-osuus (A+B)

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,89 % 0,24 % 5,13 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/ osakelaji

 

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuusOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista)Suora (SMA 9:5)Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7)Suora (SMA 9:5)Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7
FI0009005987   26 115 328   4,89 %
A YHTEENSÄ   26 115 328   4,89 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonneEräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)Osakkeiden
ja äänioikeuksien lukumäärä
Osakkeiden
ja äänioikeuksien %-osuus
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus 488 124 0,09 %
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 785 816 0,15 %
     B YHTEENSÄ 1 273 940 0,24 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.

UPM-Kymmene Oyj

Pirkko Harrela

Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet

puh. 040 588 3284

ma-pe klo 9-16

media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News

www.facebook.com/UPMGlobal

www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-11-30 15:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/11/30/Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+10+pyk%C3%A4l%C3%A4ss%C3%A4+tarkoitettu+ilmoitus+HUG1970194.html

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistusosuus Nokia Oyj:stä

NOKIA

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistusosuus Nokia Oyj:stä

Nokia Oyj
Pörssitiedote
30.11.2015 klo 15.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistusosuus Nokia Oyj:stä

Nokia Oyj:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc.:n määräysvallassa olevien yhtiöiden hallinnoimien Nokia-omistusten määrä, joka koostuu osakkeista ja rahoitusvälineistä, oli 26.11.2015 yhteensä 287 009 903 osaketta, joka vastaa noin 7,21 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä.

Yllä mainittu kokonaisomistus koostuu 266 638 062 Nokian osakkeesta, joka vastaa noin 6,70 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä, sekä rahoitusvälineistä, vastaavat 20 371 841 Nokian osakkeen omistukseen, joka vastaa noin 0,51 % Nokian tämänhetkisestä kokonaisosake- ja äänimäärästä.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com  

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-11-30 14:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/11/30/Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+10+n+mukainen+ilmoitus+BlackRock+Inc+n+omistusosuus+Nokia+Oyj+st%C3%A4+HUG1970155.html

Uponor ostaa juomaveden jakelun osaamista

Uponor ostaa juomaveden jakelun osaamista

Julkaistu: 2015-11-30 14:00:00 CET
Uponor Oyj
Sijoittajauutiset
Uponor ostaa juomaveden jakelun osaamista

Uponor Oyj Sijoittajauutinen 30.11.2015 15.00

Uponor ostaa juomaveden jakelun osaamista

Uponor Holding GmbH, Uponorin saksalainen tytäryhtiö on tänään allekirjoittanut kaupan, jolla se ostaa kahden saksalaisen yhtiön, Delta Systemtechnik GmbH:n ja KaMo-ryhmän, osakekannat kokonaisuudessaan. Yritysoston tarkoituksena on laajentaa Uponorin Talotekniikka – Eurooppa -segmentin tarjontaa ja osaamista käyttö- ja juomavesijärjestelmämarkkinoilla, joilla hygieniatekijöiden merkitys kasvaa koko ajan. Ostettujen yhtiöiden teknologia täydentää Uponorin nykyistä tarjontaa erityisesti Uponorille tärkeillä asuinrakentamisen markkinoilla.

Myyjiä ovat yhtiöiden johtoon kuuluvat henkilöt sekä ulkopuolisia osakkeenomistajia. Osapuolten kesken on sovittu, että kauppahintaa ei julkisteta. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä Saksan kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Delta ja KaMo ovat viime vuosien aikana kasvaneet kaksinumeroisin prosenttiluvuin. Vuonna 2014 yhtiöiden yhteensä 119 työntekijää saivat aikaan 32,8 miljoonan euron liikevaihdon.

Delta Systemtechnik GmbH, jonka päätuotantolaitos ja konttori sijaitsevat Pohjois-Saksan Cellessä, on perustettu vuonna 2004. Yhtiö valmistaa kuuman veden jakoasemia omakotien käyttövesijärjestelmiin, lämmityksen lämmönsiirtimiä sekä muita tuotteita kuumavesi- ja lämmitysjärjestelmiin.

KaMo-ryhmä, joka on toiminut vuodesta 1985, sijaitsee Ehingenissä Etelä-Saksassa. KaMo kehittää sekä huoneistokohtaisia että keskitettyjä järjestelmiä asuntojen lämmittämiseen ja kuuman veden tuottamiseen. KaMo on myös eturivin yhtiöitä lämmityksessä ja viilennyksessä käytettävien jakotukkien osien valmistajana Saksassa.

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Comptel on saanut merkittävän tilauksen saudiarabialaiselta asiakkaalta

Comptel on saanut merkittävän tilauksen saudiarabialaiselta asiakkaalta

Julkaistu: 2015-11-30 14:00:00 CET
Comptel
Pörssitiedote
Comptel on saanut merkittävän tilauksen saudiarabialaiselta asiakkaalta

Comptel Oyj

Pörssitiedote 30.11.2015 klo 15.00

Comptel on saanut merkittävän tilauksen saudiarabialaiselta asiakkaalta. Kauppa kattaa laajan valikoiman Comptelin applikaatiokehityspalveluja FlowOne Fulfillment – ja Data Refinery -tuotealueilta.

Tilaus on jatkoa yritysten väliselle teknologiayhteistyölle ja on arvoltaan noin 1,2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka puh. +358 9 7001131

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.comptel.com

Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket liiketoiminnaksi.

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä, jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja: www.comptel.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TNES5X 28DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TNES5X 28DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

Julkaistu: 2015-11-30 13:17:07 CET
Danske Bank
Pörssitiedote
DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TNES5X 28DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TNES5X 28DAN TURBOWARRANTIN SELVITYSSUMMA

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman TNES5X 28DAN turbowarrantin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua turbowarrantin rajatason (Barrier Level). Kyseisen turbowarrantin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 30.11.2015 kello 11:05.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa turbowarranttia:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: TNES5X 28DAN

ISIN-koodi: DK0060634467

Kohde-etuus: Neste Oyj

Rajatason saavuttamispäivä: 30.11.2015

Rajataso: 27.00euroa

Toteutushinta: 28.00 euroa

Kerroin: 1 / 5

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 18.12.2015

Kohde-etuuden vertailuhintana käytetään rajatason saavuttamishetken ja sen jälkeisten kolmen tunnin kaupankäynnin ylintä hintaa, joka on 27.48 euroa.

Selvityssummaksi muodostuu 0.104 euroa / turbowarrantti.

Turbowarrantti on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 27.7.2015, 2.11.2015 ja 6.11.2015 julkistettujen täydennyksen mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja turbowarrantin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Okmeticin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

Okmetic Oyj

Okmeticin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

OKMETIC OYJ           PÖRSSITIEDOTE           30.11.2015            KLO 14.00

OKMETICIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2016

Okmetic julkaisee vuonna 2016 seuraavat taloustiedotteet:

Tilinpäätöstiedote 2015 julkaistaan torstaina 4.2.2016.
Osavuosikatsaus 1. neljännes 2016 julkaistaan torstaina 21.4.2016.
Osavuosikatsaus 2. neljännes 2016 julkaistaan perjantaina 22.7.2016.
Osavuosikatsaus 3. neljännes 2016 julkaistaan torstaina 27.10.2016.

Tilinpäätös 2015 (vuosikertomus) julkaistaan yhtiön kotisivuilla viikolla 11.

Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 7.4.2016. Hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Tiedotteet ovat luettavissa myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.okmetic.com heti julkistamisen jälkeen.

OKMETIC OYJ

Juha Jaatinen
Johtaja, talous, IT ja viestintä

Lisätietoja:

Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.

Okmetic on noteerattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-11-30 13:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/11/30/Okmeticin+taloudellinen+tiedottaminen+vuonna+2016+HUG1970126.html

Etteplan Oyj hankkii omia osakkeitaan

Etteplan Oyj hankkii omia osakkeitaan

Julkaistu: 2015-11-30 13:00:00 CET
Etteplan Oyj
Pörssitiedote
Etteplan Oyj hankkii omia osakkeitaan

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 30.11.2015 KLO 14.00

ETTEPLAN OYJ HANKKII OMIA OSAKKEITAAN

Etteplan Oyj:n hallitus on kokouksessaan 30.11.2015 päättänyt käynnistää omien osakkeiden hankintaohjelman varsinaiselta yhtiökokoukselta 27.3.2015 saamansa valtuutuksen perusteella. Hankittavien osakkeiden yhteismäärä on enintään 100 000 osaketta ja näiden osakkeiden tuottamaa äänimäärää.

Osakkeet hankitaan julkisella kaupankäynnillä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vallitsevaan markkinahintaan siten kuin osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty.

Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Yhtiön osakkeiden pörssivaihdon keskimääräisen likviditeetin vähäisyyden johdosta yhtiön hallitus on päättänyt Komission asetuksen (EY) N:o 2273/2003 5 artiklan kohdan 3 mukaisesti poiketa 5 artiklan kohdan 2 menettelytavoista siten että omien osakkeiden hankinta voi ylittää 25 prosentin raja-arvon, mutta ei kuitenkaan ylitä 50 prosenttia keskimääräisestä päivittäisestä volyymistä.

Vantaalla 30. marraskuuta 2015

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 0400 606 372
Outi-Maria Liedes, SVP, HR & Communications, puh. 040 756 9620

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja dokumentoinnin ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2014 Etteplanin liikevaihto oli 131,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin
2 100 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ROBIT OYJ HANKKII OMIA OSAKKEITAAN HALLITUSPALKKIOIDEN MAKSAMISEEN

Robit Plc

ROBIT OYJ HANKKII OMIA OSAKKEITAAN HALLITUSPALKKIOIDEN MAKSAMISEEN

ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.11.2015 klo 14.00

ROBIT OYJ HANKKII OMIA OSAKKEITAAN HALLITUSPALKKIOIDEN MAKSAMISEEN

Robit Oyj:n hallitus on kokouksessaan 10.11.2015 päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Osakkeita hankitaan enintään 8 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,05 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Päätös perustuu Robit Oyj:n yhtiökokouksen 27.4.2015 myöntämään valtuutukseen hankkia enintään 99 450 osaketta. Osakkeiden hankinta aloitetaan 1.12.2015 ja se päättyy viimeistään 15.12.2015.

Osakkeet hankitaan käytettäviksi hallituspalkkioiden maksamiseen.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OM Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä noudattaen Nasdaq OM Helsinki Oy:n ja Euroclear Oy:n sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Robit Oyj

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja

+358 400 622 092

harri.sjoholm@robit.fi

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori

Puh. +358 9 616 28 101

Robit suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia tunnelinporauksen, maalämmityksen ja -jäähdytyksen, rakentamisen ja kaivosteollisuuden sovelluksiin. Yhtiön tuotteet jaetaan kallioporauksessa käytettäviin top hammer -kulutusosiin sekä maaporauksessa käytettäviin DTH (down-the-hole) -kulutusosiin. Yhtiöllä on myyntiyhtiöt Suomessa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä, Etelä-Afrikassa ja Perussa sekä myyntitoimisto Kiinassa ja noin 160 jakelijan verkosto. Yhtiöllä on tuotantoa Suomessa ja Etelä-Koreassa.

JAKELU:

NASDAQ QM Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robit.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-11-30 13:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/11/30/ROBIT+OYJ+HANKKII+OMIA+OSAKKEITAAN+HALLITUSPALKKIOIDEN+MAKSAMISEEN+HUG1970139.html

facebook twitter