Etusivu » TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014 – 30.4.2015 (6 kk)

TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014 – 30.4.2015 (6 kk)

TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014 – 30.4.2015 (6 kk)

Julkaistu: 2015-06-03 09:00:01 CEST
Takoma Oyj
Osavuosikatsaus
TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014 – 30.4.2015 (6 kk)

Takoma Oyj Osavuosikatsaus 3.6.2015 klo 10.00

TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014 – 30.4.2015 (6 kk)

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.

Liikevaihto 7,26 (7,29) milj. euroa, laskua 0,4 %.Jatkuvien toimintojen liikevoitto -0,29 (-0,61) milj. euroa.Jatkuvien toimintojen tulos / osake -2,7 (-4,4) senttiäKokonaistulos / osake -1,1 (-13,7) senttiäKatsauskauden kokonaistulosta parantaa lopetettujen liiketoimintojen 0,25 (-1,46) milj. euron voitto. Tampereen Laatukoneistus Oy:n konkurssipesä on tilittänyt Takoma Oyj:n jako-osuutta 0,25 milj. euroa. Oma pääoma / osake 0,02 euroa (0,01 euroa)Vertailukelpoinen tilauskertymä 6,19 (7,79) milj. euroa. Laskua 1,6 milj. euroa eli 20,5 %. Tilauskanta 5,3 (4,90) milj. euroa. Kasvua vertailukaudesta 8,3 %. Tilauskanta on pysynyt edellisen kvartaalin tasolla.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Konsernin jatkuvien toimintojen katsauskauden liikevaihto oli 7,26 (7,29) milj. euroa, laskua oli viime katsauskaudesta 0,4 %.

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto tuli lähes kokonaisuudessaan mekaanisten voimansiirtokomponenttien valmistuksesta laivanrakennus- ja off-shore–teollisuuteen.

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli -0,29 (-0,61) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli -3,9 % (-8,4 %) katsauskauden liikevaihdosta.

KATSAUSKAUDEN TULOS

Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,14 (-0,11) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -0,43 (-0,68) milj. euroa. Lopetettujen liiketoimintojen tulos oli 0,25 (-1,46) milj. euroa, joka koostui ainoastaan Tampereen Laatukoneistus Oy:n konkurssipesältä saadusta jako-osuudesta. Konsernin katsauskauden kokonaistulos oli -0,18 (-2,14) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -1,1 (-13,7) senttiä, josta jatkuvien toimintojen osuus oli -2,7 (-4,4) senttiä ja lopetettujen 1,6 (-9,3) senttiä. Sijoitetun pääoman tuotto oli -1,2(-12,6) %.

KONSERNIN RAHOITUSASEMA

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 2,27 (-1,29) milj. euroa. Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli 2,09 (-0,05) milj. euroa.

Nettokäyttöpääoma oli 4,18 (3,90) milj. euroa katsauskauden lopussa.

Investointien nettorahavirta oli -0,06 (1,99) milj. euroa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -1,44 (-0,52) milj. euroa, mikä johtui pääosin siitä, että factoring-limiittiä oli vähemmän käytössä kuin katsauskauden alussa.

Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 1,3 (0,30) milj. euroa ja korollisia rahoitusvelkoja yhtensä 2,51 (5,37) milj. euroa.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 0,38 (0,13) milj. euroa.

Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 3,3 (0,9) % ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 1.076,8 (5.048,7) %.

TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ

Tilauskanta on 5,3 (4,9) milj. euroa, jossa on kasvua vertailukauteen 8,3 %.

Vertailukelpoinen tilauskertymä on 6,1 (7,8) milj. euroa, laskua 21,8 %.

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,06 (0,02) milj. euroa. Suunnitelman mukaiset jatkuvien toimintojen käytössä olevien koneiden poistot olivat 0,33 (0,58) milj. euroa.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana yhtiön konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia.

SANEERAUSOHJELMA

Katsauskauden aikana Takoma konsernin ulkopuolisia saneerausvelkoja on lyhennetty 0,37 miljoonaa euroa saneerausohjelman mukaisesti. Lisäksi saneerausvelkaa lyhennettiin ylimääräisenä lyhennyksenä 0,04 miljoona euroa Tampereen Laatukoneistus Oy:n konkurssipesältä saadulla ennakkojako-osuudella. Seuraava saneerausohjelman mukainen lyhennyspäivä on 30.6.2015. Takoma Oyj:n saneerausohjelma päättyy 31.12.2022 ja Takoma Gears Oy:n 31.3.2021.

Pitkäaikaisia saneerausvelkoja konsernilla oli 30.4.2015 yhteensä 4,66 milj. euroa, joista korollisia 2,16 milj. euroa. Lyhytaikaisia saneerausvelkoja konsernilla oli 30.4.2015 yhteensä 0,59 milj. euroa, joista korollisia yhteensä 0,23 milj. euroa.

TAKOMAN TAVOITTEET

Takoma ei esitä pitkän aikavälin tavoitteita.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Takoman varsinainen yhtiökokous 5.2.2015 vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014 ja päätti, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja tilikauden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiota 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota. Hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin Harri Kumpu, Simo Mustila, Esa Pyöriä ja Tapio Tommila toimikaudeksi, joka päättyy tilikauden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Tommila ja varapuheenjohtajaksi Simo Mustila.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Markku Launis ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lauri Kallaskari toimikaudeksi, joka päättyy tilikauden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

HENKILÖSTÖ

Takoman jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 92 (88). Henkilöstömäärä katsauskaudella keskimäärin oli 93 (93).

Toimihenkilöitä oli katsauskauden lopussa 22 (23) ja tuotannon työntekijöitä 70 (65).

Takoma on käynyt ja päättänyt yhteistoimintalain (YT) mukaiset neuvottelut. YT-neuvottelujen tuloksena on sovittu lomautusjärjestelyistä, jotka toteutuvat kalenterivuoden 2015 aikana. Yhtään työsuhdetta ei ole päättynyt YT-neuvottelujen tuloksena.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Toimitusjohtaja Ilkka Miettinen pyysi vapautusta tehtävästään 16.1.2015 alkaen jatkaakseen uusissa tehtävissä yhtiön ulkopuolella.Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Lasse Mannola 2.3.2015 alkaen.

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO

Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 5,64 (3,76) milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.4.2015 oli 0,36 (0,24) euroa. Katsauskauden aikana Takoman osakevaihto oli 913 (4 892) tuhatta osaketta vaihtoarvoltaan 0,38 (1,19) milj. euroa. Osakevaihto vastaa 5,8 (31,2) %:a koko osakekannasta.

Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 1.168 (1.196) katsauskauden lopussa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Euroopan talouden hidas kasvu ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ovat vaikuttaneet Takoman investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään jo pitkään. Vaikka yhtiön tavoitteena on kasvattaa asiakaspohjaansa, nykyinen volyymi on tullut muutamalta pääasiakkaalta. Siten asiakasriippuvuus on edelleen yhtiön liiketoimintaan huomattavasti vaikuttava riski.

Lähitulevaisuudessa Takoman toiminnalliset ja rahoitusriskit liittyvät hyväksytyn yrityssaneerausohjelman lyhennysohjelman toteuttamiseen ja Takoman kykyyn hankkia riittävä rahoitus rahoittaakseen käyttöpääomatarpeensa sekä toiminnan kehittämiseen tarvittavat investoinnit.

MARKKINANÄKYMÄT

Öljyn hinnan lasku on muuttanut off-shore-teollisuuden investointihaluja ja luonut sekä off-shore- että meriteollisuusmarkkinoille epävarmuutta: projekteja siirretään ja osittain jäädytetään. Meriteollisuudessa laivojen kappalemääräiset valmistusvolyymit ovat pudonneet vuoden 2008 ja sitä edeltävälle tasolle eikä merkittävää kasvua ole lähiaikoina näköpiirissä. Laivojen kansilaitteiden osalta Takoman pääasiakkaiden kilpailutilanne on huomattavasti kiristynyt ja valmistuksen painopiste on siirtynyt ja siirtymässä yhä enenevässä määrin Kaukoitään. Sekä kiristynyt kilpailu että valmistuksen siirtyminen vaikuttavat merkittävästi myös Takoman näkymiin. Vaikka valmistuksen ja kasvun painopiste on siirtynyt Kaukoitään, niin esimerkiksi laivojen potkurijärjestelmiä valmistetaan edelleen Euroopassa. Potkurijärjestelmissä Takoman markkinanäkymät ovat kohtuulliset.

TAKOMAN NÄKYMÄT KATSAUSKAUDELLE 2015

Takoma ei anna liikevaihto- tai tulosohjausta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Takoman toimitusjohtaja Lasse Mannola on pyytänyt vapautusta tehtävästään jatkaakseen uusissa tehtävissä yhtiönulkopuolella. Lasse Mannola jatkaa toimitusjohtajan tehtävässä 11.8.2015 asti.

TAKOMAN TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2015

Katsauskaudelta 1.11.2014 – 31.10.2015 Takoma julkaisee vielä yhden osavuotisen selvityksen seuraavasti:

1.11.2014 – 31.7.2015 (9kk) 2.9.2015

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä tiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka edustaa erillistä merkittävää liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä toiminta-aluetta, on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä merkittävästä liiketoiminta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta, tai on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Tampereella 3.6.2015

Takoma Oyj:n hallitus

Lisätietoja: Lasse Mannola, toimitusjohtaja, puhelin 045 6047 944

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.takoma.fi

Liitteet:
Takoma Oyj Pörssitiedote OVK Q2 2015 3.6.2015 (ID 18395).pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter