Etusivu » PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2)

PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2)

PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2)

Julkaistu: 2015-06-03 09:00:00 CEST
Panostaja Oyj
Osavuosikatsaus
PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2)

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.6.2015 klo 10.00

PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

1.2.2015–30.4.2015 (Q2)

Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 42,4 milj. euroa (37,5 milj. euroa). Liikevoitto heikkeni 0,4 milj. euroa ja oli 1,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Tilikauden tulos heikkeni 0,5 milj. euroa ja oli 0,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirta parani 0,6 milj. euroa ja oli 3,2 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Panostaja laajensi liiketoimintansa suun terveydenhuoltoon ostamalla 75 % Megaklinikan osakekannasta Katsauskauden jälkeen Panostaja tiedotti tytäryhtiönsä Digiprint Finland Oy:n ja Multiprint Group Oy:n osakkeenomistajien allekirjoittaneen sopimuksen yhtiöiden yhdistymisestä.

1.11.2014-30.4.2015 (6 kk)

Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 81,9 milj. euroa (72,6 milj. euroa). Liikevoitto heikkeni 0,4 milj. euroa ja oli 2,6 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Tilikauden tulos parani 1,0 milj. euroa ja oli -0,2 milj. euroa (-1,2 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirta parani 1,7 milj. euroa ja oli 5,8 milj. euroa (4,1 milj. euroa).

Näkymät tilikaudelle 2015:

Panostaja säilyttää tulosohjauksensa ennallaan. Konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan tilikaudella 2015 suurempi kuin tilikaudella 2014 (154,8 milj. euroa). Konsernin liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin tilikaudella 2014 (10,2 milj. euroa). Tulosohjauksessa ei ole huomioitu 19.5.2015 julkistetun Digiprint Finland Oy:n ja Multiprint Group Oy:n yhdistymisen vaikutusta, koska tuon järjestelyn lopullinen aikataulu on vielä avoin. Järjestelyn lopullisesta toteutuksesta tiedotetaan erikseen.

Aikaisempi tulosohjaus 4.3.2015:

Panostaja säilyttää 27.2.2015 annetun tulosohjauksen ennallaan. Konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan tilikaudella 2015 suurempi kuin tilikaudella 2014 (154,8 milj. euroa). Konsernin liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin tilikaudella 2014 (10,2 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Juha Sarsama: Toisella kvartaalilla fokus yritysjärjestelyissä

Koko konsernin tuloskehitys toisella neljänneksellä oli odotuksia heikompi. Konsernin liikevoitto oli hieman heikompi kuin edellisenä vuonna ja segmenttien välillä oli tuloskehityksen osalta suuriakin eroja.

Katsauskaudella Panostaja laajensi liiketoimintaansa suun terveydenhuoltoon ostamalla 75 % Megaklinikan osakekannasta. Suun terveydenhuoltoalalla on tarve tarjota palveluita aidosti entistä asiakaslähtöisemmin, johon Megaklinikan palvelumalli tarjoaa ratkaisun. Megaklinikka on kasvanut nopeassa tahdissa merkittäväksi ja tunnetuksi toimijaksi pääkaupunkiseudun alueella ja sillä on hyvät kasvunäkymät. Olemmekin vakuuttuneita sen toimialaa uudistavan liiketoimintakonseptin toimivuudesta ja monistettavuudesta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Katsauskauden jälkeen Panostaja vahvisti digitaaliset painopalvelut segmenttiänsä. Panostajan tytäryhtiö Digiprint Finland Oy ja Multiprint Group Oy:n osakkeenomistajat allekirjoittivat sopimuksen Digiprint Finlandin ja Multiprint Groupin yhdistymisestä. Digiprint Finland on Grano Oy:n emoyhtiö. Grano on Panostajan tytäryrityksistä suurin, joten nyt sovittu yhdistyminen on Panostajalle merkittävä. Yhdistyminen laajentaa uuden kokonaisuuden verkoston maantieteellistä kattavuutta, lisää resursseja ja osaamista palvelujen kehittämiseen. Jatkossa kasvua on mahdollista saavuttaa innovatiivisilla palveluilla ja yritysostoin Suomessa sekä myös laajentumalla maan rajojen ulkopuolelle. Yhdistyvän yrityksen liikevaihto nousee vuositasolla noin 90 miljoonaan euroon ja henkilöstön määrä yli 800:aan. Yhdistyvän yrityksen enemmistöomistajaksi tulee Panostaja runsaan 50 prosentin omistusosuudella. Järjestely on tarkoitus viedä loppuun kesän 2015 aikana.

Suomen taloustilanne jatkuu epävarmana. Ukrainan kriisi ja Venäjä aiheuttavat laaja-alaista ja pitkittyvää epävarmuutta Euroopan talouskehitykselle. Yleinen taloudellinen tilanne ja ilmapiiri ovat edelleen haastavia, joka heijastuu konsernin lähes kaikkiin liiketoimintasegmentteihin. Ne segmentit, jotka palvelevat rakennusteollisuutta ja kauppaa, joutuivat toteamaan asiakaskysynnän selkeän laskun myös toisenneljänneksen aikana.

Yrityskauppamarkkina tarjoaa Panostajalle edelleen mahdollisuuksia sekä uusiin yritysostoihin että myöhemmin talouden ennustettavuuden parantuessa myös irtaantumisiin. Panostajan liiketoimintasegmenttien asema toimialoillaan on pääosin hyvä.

1.2.2015–30.4.2015 (Q2)

Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 42,4 milj. euroa (37,5 milj. euroa). Yritysostojen vaikutus 4,9 milj. euron liikevaihdon kasvuun oli 6,6 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kahdessa yhdeksästä segmentistä. Liikevoitto heikkeni 0,4 milj. euroa ja oli 1,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Markkinatilanne oli edelleen haastava lähes joka segmentissä, minkä johdosta kannattavuus ei yltänyt vertailuvuoden tasolle. Vertailukauden liikevoiton ylitti yksi segmentti yhdeksästä. Tulos ennen veroja oli 1,1 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli 0,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Vertailukausi sisältää Takoman lopetetut liiketoiminnot, joista aiheutui -0,2 milj. euron suuruinen tappio. Tulos/osake (laimentamaton) oli -0,3 senttiä (0,1 senttiä). Liiketoiminnan kassavirta parani ja oli 3,2 milj. euroa (2,6 milj. euroa).

1.11.2014–30.4.2015 (6 kk)

Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 81,9 milj. euroa (72,6 milj. euroa). Yritysostojen vaikutus 9,4 milj. euron liikevaihdon kasvuun oli 11,8 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi yhdessä yhdeksästä segmentistä. Liikevoitto heikkeni 0,4 milj. euroa ja oli 2,6 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Katsauskauden liikevoittoa rasittaa liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattu KotiSun Oy:n lisäkauppahinta-arvion ja tilinpäätöshetkellä tehdyn arvion erotus -0,5 milj. euroa. Vertailukauden liikevoiton ylitti yksi segmentti yhdeksästä. Tulos ennen veroja oli 0,9 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli -0,2 milj. euroa (-1,2 milj. euroa). Vertailukausi sisältää Takoman lopetetut liiketoiminnot, joista aiheutui -1,5 milj. euron suuruinen tappio. Tulos/osake (laimentamaton) oli -2,7 senttiä (-4,1 senttiä). Liiketoiminnan kassavirta parani ja oli 3,2 milj. euroa (2,6 milj. euroa).

Keskeiset luvut Panostaja-konserni6 kk6 kkQ2Q212 kk
11/14-
4/15
11/13- 4/14 2/15-
4/15
2/14- 4/14 11/13-10/14
Liikevaihto, milj. euroa 81,9 72,6 42,4 37,5 154,8
Liikevoitto, milj. euroa 2,6 3,0 1,9 2,3 10,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa 0,9 1,4 1,1 1,7 6,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € -0,03 -0,04 -0,00 0,00 0,09
Oma pääoma / osake, € 0,57 0,50 0,57 0,50 0,62
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa 5,8 4,1 3,2 2,6 11,4

Vertailukaudella myytyjen liiketoimintojen tuloslaskelma on erotettu jatkuvien liiketoimintojen tuloslaskelmasta ja niiden tulos on esitetty erikseen kohdassa Tulos myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista IFRS:n mukaisesti. Ennen myytyjen ja lopetettujen liiketoimintojen erottamista tuloslaskelmassa jatkuvista liiketoiminnoista konsernin vertailukauden liikevaihto oli 87,2 milj. euroa ja liikevoitto 3,6 milj. euroa.

Keskeiset luvut segmenteittäin

Liikevaihto milj. euroa
6 kk6 kkQ2Q212 kk
11/14-
4/15
11/13- 4/14 2/15-
4/15
2/14-
4/14
11/13-10/14
Digitaaliset painopalvelut 28,6 28,8 14,9 15,2 57,8
Turvallisuus 15,8 16,6 7,8 8,4 33,7
Talotekniikkaremontointi 10,9 5,8 8,8
Takoma 7,3 7,3 3,2 3,8 15,3
Sisäkattomateriaalit 4,8 5,6 2,4 2,9 11,0
Helat 5,2 5,7 2,8 3,2 10,9
Autovaraosat 5,5 5,1 2,9 2,6 10,8
Lämpökäsittely 3,2 3,6 1,8 1,6 6,8
Suun terveydenhuolto 0,9 0,9
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminoinnit -0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,3
Konserni yhteensä 81,9 72,6 42,4 37,5 154,8
Liikevoitto milj. euroa
6 kk6 kkQ2Q212 kk
11/14-
4/15
11/13-
4/14
2/15-
4/15
2/14-
4/14
11/13-10/14
Digitaaliset painopalvelut 2,6 3,3 1,8 2,2 7,1
Turvallisuus -0,6 0,3 -0,3 0,1 2,1
Talotekniikkaremontointi 1,8 1,1 1,1
Takoma -0,3 -0,6 -0,3 -0,3 -0,4
Sisäkattomateriaalit 0,2 0,5 0,1 0,4 0,5
Helat 0,2 0,4 0,1 0,3 0,8
Autovaraosat 0,0 0,3 0,0 0,1 0,7
Lämpökäsittely 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2
Suun terveydenhuolto -0,1 -0,1
Muut -1,3 -1,3 -0,7 -0,6 -2,1
Konserni yhteensä 2,6 3,0 1,9 2,3 10,2

TIEDOTUSTILAISUUS

Panostaja järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle saman päivänä 3.6.2015 klo 11.30-12.30 hotelli Scandic Simonkentällä, kokoustila Bulsa-Freda 1-2, Simonkatu 9, Helsinki.

Osavuosikatsaus ja esitykset sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa: www.panostaja.fi.

Panostaja Oyj

Juha Sarsama

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj 040 7742099

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.panostaja.fi.

PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-30.4.2015

PANOSTAJA-KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS

6 kk6 kkMuutos, %Q2Q2Muutos, %12 kk
Keskeiset luvut
Panostaja -konserni
11/14-4/15 11/14-4/14 2/15-
4/15
2/14-4/15 11/13-10/14
Liikevaihto, milj. euroa 81,9 72,6 12,9 % 42,4 37,5 12,9 % 154,8
Liikevoitto, milj. euroa 2,6 3,0 -13,4 % 1,9 2,3 -17,1 % 10,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa 0,9 1,4 -32,3 % 1,1 1,7 -32,7 % 6,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € -0,03 -0,04 25,0 % -0,00 0,00 0,09
Oma pääoma / osake, € 0,57 0,50 13,1 % 0,57 0,50 13,1 % 0,62
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa 5,8 4,1 41,5 % 3,2 2,6 23,1 % 11,4

HELMIKUU 2015-HUHTIKUU 2015

Toisella kvartaalilla liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 42,4 milj. euroa (37,5 milj. euroa). Viennin osuus liikevaihdosta oli 1,3 milj. euroa eli 3,1 % (0,1 milj. euroa eli 1,4 %). Yritysostojen vaikutus 4,9 milj. euron liikevaihdon kasvuun oli 6,6 milj. euroa. Konsernin yhdeksästä liiketoimintaa harjoittavasta segmentistä kaksi ylitti vertailuvuoden liikevaihtotason.

Liikevoitto heikkeni 0,4 milj. euroa ja oli 1,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Markkinatilanne oli edelleen haastava lähes joka segmentissä, minkä johdosta kannattavuus ei yltänyt vertailuvuoden tasolle. Vertailukauden liikevoiton ylitti yksi segmentti yhdeksästä.

Tulos ennen veroja oli 1,1 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Tulos/osake (laimentamaton) oli -0,3 senttiä (0,1 senttiä). Oma pääoma per osake oli 0,57 euroa (0,50 euroa).

Kassavirta liiketoiminnasta oli 3,2 milj. euroa (2,6 milj. euroa).

MARRASKUU 2014-HUHTIKUU 2015

Puolivuotiskauden liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 81,9 milj. euroa (72,6 milj. euroa). Viennin osuus liikevaihdosta oli 3,6 milj. euroa eli 4,4 % (1,6 milj. euroa eli 1,8 %). Yritysostojen vaikutus 9,4 milj. euron liikevaihdon kasvuun oli 11,8 milj. euroa. Konsernin yhdeksästä liiketoimintaa harjoittavasta segmentistä yksi ylitti vertailuvuoden liikevaihtotason.

Liikevoitto heikkeni ja oli 2,6 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Katsauskauden liikevoittoa rasittaa liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattu KotiSun Oy:n lisäkauppahinta-arvion ja tilinpäätöshetkellä tehdyn arvion erotus -0,5 milj. euroa. Vertailukauden liikevoiton ylitti yksi segmentti yhdeksästä.

Tulos ennen veroja oli 0,9 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Tulos/osake (laimentamaton) oli -2,5 senttiä (-4,1 senttiä). Oma pääoma per osake oli 0,57 euroa (0,50 euroa).

Kassavirta liiketoiminnasta oli 5,8 milj. euroa (4,1 milj. euroa).

SEGMENTTITARKASTELU

Keskeiset luvut segmenteittäin

Liikevaihto milj. euroa
6 kk 6 kk Muutos, % Q2 Q2 Muutos, % 2014
11/14-
4/15
11/13-
4/14
2/15- 4/15 2/14- 4/14 11/13-
10/14
Digitaaliset painopalvelut 28,6 28,8 -0,6 % 14,9 15,2 -2,2 % 57,8
Turvallisuus 15,8 16,6 -5,2 % 7,8 8,4 -7,2 % 33,7
Talotekniikkaremontointi 10,9 5,8 8,8
Takoma 7,3 7,3 -0,4 % 3,2 3,8 -14,3 % 15,3
Sisäkattomateriaalit 4,8 5,6 -14,4 % 2,4 2,9 -15,7 % 11,0
Helat 5,2 5,7 -8,0 % 2,8 3,2 -10,6 % 10,9
Autovaraosat 5,5 5,1 7,2 % 2,9 2,6 13,5 % 10,8
Lämpökäsittely 3,2 3,6 -11,1 % 1,8 1,6 15,0 % 6,8
Suun terveydenhuolto 0,9 0,9
Muut 0,0 0,0
Eliminoinnit -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0
Konserni yhteensä 81,9 72,6 12,9 % 42,4 37,5 12,9 % 154,8
Liikevoitto milj. euroa
6 kk 6kk Muutos, % Q2 Q2 Muutos, % 2014
11/14-
4/15
11/13-
4/14
2/15- 4/15 2/14- 4/14 11/13-
10/14
Digitaaliset painopalvelut 2,6 3,3 -20,0 % 1,8 2,2 -19,0 % 7,1
Turvallisuus -0,6 0,3 -326,2 % -0,3 0,1 -366,9 % 2,1
Talotekniikkaremontointi 1,8 1,1 1,1
Takoma -0,3 -0,6 53,2 % -0,3 -0,3 -19,7 % -0,4
Sisäkattomateriaalit 0,2 0,5 – 56,0 % 0,1 0,4 -77,6 % 0,5
Helat 0,2 0,4 -47,0 % 0,1 0,3 -55,8 % 0,8
Autovaraosat 0,0 0,3 -98,4 % 0,0 0,1 -119,6 % 0,7
Lämpökäsittely 0,1 0,2 -57,3 % 0,2 0,0 520,5 % 0,2
Suun terveydenhuolto -0,1 -0,1
Muut -1,3 -1,3 -4,8 % -0,7 -0,6 -1,8 % -2,1
Konserni yhteensä 2,6 3,0 -13,4 % 1,9 2,3 -17,1 % 10,2

Vertailukaudella myytyjen ja lopetettujen liiketoimintojen tuloslaskelma on erotettu jatkuvien liiketoimintojen tuloslaskelmasta ja niiden tulos on esitetty erikseen kohdassa Tulos myydyistä liiketoiminnoista IFRS:n mukaisesti.

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella kymmenessä segmentissä, jotka ovat Digitaaliset painopalvelut, Turvallisuus, Talotekniikkaremontointi, Takoma, Sisäkattomateriaalit, Helat, Autovaraosat, Lämpökäsittely, Suun terveydenhuolto sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Segmenttikommentit marraskuu 2014-huhtikuu 2015 (6 kk)

Digitaaliset painopalvelut -segmentin katsauskauden liikevaihto 28,6 milj. euroa oli edellisvuoden tasolla (28,8 milj. euroa). Segmentin liikevoitto kuitenkin heikkeni 3,3 milj. eurosta 2,6 milj. euroon. Markkinoilla on pieniä piristymisen merkkejä hiljaisen alkuvuoden jälkeen. Mm. CAD-tulostukset ovat olleet kasvussa. Toimialalla on edelleen ylikapasiteettia, joka heijastuu hinnoitteluun. Segmentin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 476 (499). Panostajan omistusosuus segmentistä katsauskauden lopussa oli 65,3 %.

Turvallisuus-segmentin liikevaihto heikkeni 16,6 milj. eurosta 15,8 milj. euroon. Vastaavasti liikevoitto heikkeni 0,3 milj. eurosta -0,6 milj. euroon. Segmentin tilaus- ja tarjouskanta on varsin hyvällä tasolla, mutta samanaikaisesti päätöksenteot ja projektien aloitukset varsinkin isoissa asiakkaissa ovat viivästyneet. Tilauskanta on kuitenkin kehittynyt hyvin. Segmentin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 260 (219). Panostajan omistusosuus segmentistä katsauskauden lopussa oli 70,0 %.

Talotekniikkaremontointi-segmentti syntyi, kun Panostaja hankki 60 % osuuden KotiSun Oy:stä toukokuussa 2014. Yhtiö tarjoaa konseptoituja käyttövesi- ja lämpöverkkoremontteja kuluttajille avaimet käteen – palveluna. Talotekniikkaremontointi on uusi segmentti, joten siitä ei ole vielä vertailutietoja. Segmentin liikevaihto kehittyi katsauskaudella myönteisesti ja oli 10,9 milj. euroa, liikevoiton ollessa 1,8 milj. euroa. Segmentin liikevoittoa rasittaa liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattu KotiSun Oy:n lisäkauppahinta-arvion ja tilinpäätöshetkellä tehdyn arvion erotus -0,5 milj. euroa. Segmentin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 133. Panostajan omistusosuus segmentistä katsauskauden lopussa oli 60,0 %.

Takoman liikevaihto 7,3 milj. euroa oli edellisvuoden tasolla. Segmentin liiketappio pieneni -0,6 milj. eurosta – 0,3 milj. euroon. Tilauskanta oli 5,3 milj. euroa (4,9 milj. euroa). Takoma Gearsin markkinatilanne on katsauskauden aikana selkeästi heikentynyt. Vertailukaudella lopetettujen liiketoimintojen luvut on esitetty omalla rivillään lopetetuissa liiketoiminnoissa. Segmentin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 93 (88). Panostajan omistusosuus segmentistä katsauskauden lopussa oli 63,1 %.

Sisäkattomateriaalit-segmentin liikevaihto heikkeni katsauskaudella vaikeasta rakentamisen markkinatilanteesta johtuen 5,6 milj. eurosta 4,8 milj. euroon. Vastaavasti liikevoitto heikkeni edellisvuoden 0,5 milj. eurosta 0,2 milj. euroon. Asiakkaiden kilpailu urakoinnissa on edelleen kovaa, mikä aiheuttaa hintapaineita tavarantoimituksiin. Kustannuksia on sopeutettu ja tehokkaalla ostotoiminnalla on saatu myyntikate pidettyä hyvällä tasolla. Segmentin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 13 (13). Panostajan omistusosuus segmentistä katsauskauden lopussa oli 60,0 %.

Helat-segmentin liikevaihto heikkeni katsauskaudella 5,7 milj. eurosta 5,2 milj. euroon. Markkinatilanne toimialalla jatkuu haastavana. Katsauskauden liikevoitto heikkeni edellisvuoden 0,4 milj. eurosta 0,2 milj. euroon. Yhtiö laajentaa tarjontaansa komposiitti työtasojen työstöön sekä mittatilaustuotteiden tarjontaan ja on solminut yhteistyösopimuksen Etelä-Korealaisen TriStone komposiittilevyvalmistajan kanssa. Segmentin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 34 (35). Panostajan omistusosuus segmentistä katsauskauden lopussa oli 95,3 %.

Autovaraosat-segmentin liikevaihto kasvoi 5,5 milj. euroon edellisvuoden 5,1 milj. eurosta. Yleinen markkinatilanne on ollut ajankohtaan nähden tavanomainen. Segmentti on katsauskaudella laajentunut sekä maantieteellisesti että mallivalikoiman suhteen, kun se avasi Vantaalle uuden toimipisteen ja otti valtakunnallisesti myyntiin Volvo-varaosat. Liikevoitto heikkeni edellisvuoden 0,3 milj. eurosta 0,0 milj. euroon, heijastaen osaltaan panostuksia liiketoiminnan laajentumiseen. Segmentin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 51 (41). Panostajan omistusosuus segmentistä katsauskauden lopussa oli 75,0 %.

Lämpökäsittely-segmentin liikevaihto heikkeni katsauskaudella 3,6 milj. eurosta 3,2 milj. euroon. Vastaavasti liikevoitto heikkeni 0,2 milj. eurosta 0,1 milj. euroon. Markkinatilanne on aktiivinen Suomessa ja Puolassa. Skandinaviassa markkina on erittäin hiljainen ja projekteja on siirtynyt eteenpäin. Lämpökäsittelypalveluiden ajurina on Suomessa kevään aikana jatkuva Neste Oilin Porvoon jalostamon historian mittavin huoltoseisokki Kilpilahdessa. Segmentin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 50 (60). Panostajan omistusosuus segmentistä katsauskauden lopussa oli 80,0 %.

Suun terveydenhuolto -segmentti syntyi, kun Panostaja hankki 75 % osuuden Megaklinikka Oy:stä maaliskuussa 2015. Yhtiö on täysin uudenlaisen palvelukonseptin hammaslääkäriasema. Sen toiminta perustuu asiakaslähtöiseen toimintatapaan, jossa asiakkaille tarjotaan kaikki hammashuollon palvelut yhdellä käynnillä, laadukkaasti ilman jonoja. Suun terveydenhuolto on uusi segmentti, joten siitä ei ole vielä vertailutietoja. Segmentti on yhdistelty Panostaja-konserniin 1.3.2015 alkaen ja sen liikevaihto oli katsauskaudella 0,9 milj. euroa, liikevoiton ollessa -0,1 milj. euroa. Segmentin liikevoittoa rasittaa liiketoiminnan muihin kuluihin kirjatut yritysjärjestelyjen kustannukset -0,1 milj. euroa. Segmentin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 83. Panostajan omistusosuus segmentistä katsauskauden lopussa oli 74,8 %.

Muut -segmentin liikevaihdossa ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Katsauskaudelta raportoi kaksi osakkuusyhtiötä Ecosir Group Oy ja Spectra Yhtiöt Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli -0,3 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.

Henkilöstö
30.4.2015 30.4.2014 Muutos 31.10.2014
Henkilöstö keskimäärin 1 157 1 274 -9 % 1 204
Henkilöstö katsauskauden lopussa 1 202 1 252 -4 % 1 112
Henkilöstö segmenteittäin katsauskauden lopussa 30.4.2015 30.4.2014 Muutos 31.10.2014
Digitaaliset painopalvelut 476 499 -5 % 497
Turvallisuus 260 219 19 % 249
Talotekniikkaremontointi 133 0 113
Takoma 93 88 6 % 92
Lisäarvologistiikka 0 289 -100 % 0
Sisäkatto 13 13 0 % 13
Helat 34 35 -3 % 33
Autovaraosat 51 41 24 % 47
Lämpökäsittely 50 60 -17 % 59
Suun terveydenhuolto 83 0
Muut 9 8 13 % 9
Konserni yhteensä 1 202 1 252 -4 % 1 112

Panostajan henkilöstö väheni vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna pääosin Lisäarvologistiikka-segmentin myynnin johdosta. Toisaalta viime tilikaudella perustettu uusi Talotekniikkaremontointi-segmentti sekä kuluvalla tilikaudella hankittu Suun terveydenhuolto-segmentti nosti konsernin henkilömäärää. Katsauskauden lopussa Panostaja-konserni työllisti 1 202 henkilöä ja keskimäärin 1 157 henkilöä katsauskauden aikana. Panostaja jatkoi katsauskaudella henkilöstön kehittämistä strategian mukaisesti.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Liiketoiminnan kassavirta parani ja oli 5,8 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Maksuvalmius säilyi hyvänä. Konsernin rahavarat olivat 11,6 milj. euroa (13,6 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 42,9 milj. euroa (38,4 milj. euroa). Nettovelkaantumisaste kasvoi hieman ja oli 96,4 % (93,0 %). Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat -1,4 milj. euroa (-1,3 milj. euroa), eli 1,8 % (2,1 %) liikevaihdosta.

Panostaja Oyj:n vaihdettavaa pääomalainaa oli nettoveloista 15 milj. euroa (15,0 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 31,9 % (30,1 %). Oman pääoman tuotto oli –0,7 % (-5,1 %). Sijoitetun pääoman tuotto laski 5,2 %:iin (7,1 %).

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,0 milj. euroa (3,5 milj. euroa), eli 11,0 % (4,8 %) liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat pääasiassa aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin.

Panostaja Oyj tiedotti 13.1.2015 tehneensä sopimuksen 50 miljoonan euron kotimaisesta yritystodistus-ohjelmasta. Sen puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia, joilla rahoitetaan Panostajan käyttöpääomaa ja muita lyhytaikaisia rahoitustarpeita.

Rahoitusasema:
milj. euroa 30.4.2015 30.4.2014 30.10.2014
Korolliset velat 59,6 56,7 58,1
Korolliset saamiset 5,1 4,8 4,5
Rahavarat 11,6 13,6 18,6
Korolliset nettovelat 42,9 38,4 35,0
Oma pääoma (emoyhtiön osakkeenomistajille sekä määräysvallattomille kuuluva oma pääoma) 44,5 41,2 47,5
Nettovelkaantumisaste % 96,4 93,0 73,7
Omavaraisuusaste % 31,9 30,1 33,3
Oman pääoman tuotto % -0,7 -5,1 17,1
Sijoitetun pääoman tuotto % 5,2 7,1 15,4

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Panostaja Oyj tiedotti 27.2.2015 allekirjoittaneensa sopimuksen suun terveydenhuoltopalveluita tarjoavan Megaklinikka Oy:n osakekannan ostosta. Kaupassa Panostaja osti 75 % omistusosuuden muodostuvasta kokonaisuudesta. Yrityskaupan myötä Panostaja laajensi liiketoimintaansa ja perusti konserniin uuden suun terveydenhuoltoon erikoistuvan segmentin. Megaklinikan avainhenkilöt jatkavat yhtiön vähemmistöomistajina 25 % omistuksella. Panostajan tavoitteena on rakentaa Megaklinikasta toimialan käytäntöjä muuttava yhtiö ja laajentaa liiketoimintaa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Megaklinikka Oy:n koko osakekannasta maksettava kauppahinta oli noin 2,9 milj. euroa. Lisäksi myyjillä on mahdollisuus enintään 1,0 milj. euron lisäkauppahintaan, joka määräytyy kalenterivuosien 2015 ja 2016 käyttökatteen perusteella.

Konserni on arvioinut hankintahetkellä kokonaishankintahinnaksi 3,9 milj. euroa. Alustavan hankintameno-laskelman perusteella hankittujen nettovarojen käypä arvo on 0,3 milj. euroa, jolloin liikearvoksi muodostui 3,6 milj. euroa.

Panostaja Oyj tiedotti 19.3.2015, että Panostaja-konserniin kuuluvan Heatmasters Group Oy:n osakkaaksi on kutsuttu yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Mujunen. Hänen omistusosuutensa Heatmasters Group Oy:stä on järjestelyn jälkeen 20 %.

OSAKEKURSSIN KEHITYS JA OSAKKEENOMISTUS

Panostaja Oyj:n osakkeen päätöskurssi vaihteli toisen kvartaalin aikana 0,87 euron (alin noteeraus) ja 0,90 euron (ylin noteeraus) välillä. Osakkeiden osakevaihto tarkastelujaksolla oli 2.314.399 kappaletta, mikä edustaa 4,5 % osakekannasta. Osakkeen huhtikuun 2015 päätöskurssi oli 0,89 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo huhtikuun 2015 lopussa oli 46,0 milj. euroa (38,8 milj. euroa). Yhtiöllä oli huhtikuun 2015 lopussa 3.611 osakasta (3.540).

Osakkeiden pörssivaihdon kehitys2Q/2015 2Q/20141-2Q/20151-2Q/2014
Vaihdetut osakkeet, 1 000 kpl 2 314 1 061 3 997 3 787
% osakekannasta 4,5 2,1 7,8 7,4

Osake30.4.201530.4.201431.10.2014
Osakkeita yhteensä, 1 000 kpl 51 733 51 733 51 733
Omat osakkeet, 1 000 kpl 370 459 429
Päätöskurssi 0,89 0,75 0,82
Markkina-arvo, milj. euroa 46,0 38,8 42,4
Osakkeenomistajia 3 611 3 540 3 493

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5. helmikuuta 2015 Tampereella. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja hallitukseen valittiin uudelleen Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko Koskenkorva, Jukka Terhonen, Antero (Antti) Virtanen sekä Hannu Tarkkonen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilitarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014 ja päätti, että päättyneeltä tilikaudelta osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,04 euroa osakkeelta.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 4.700.000 euroa. Yhtiökokous päätti valtuutuksen sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista ja että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. Yhtiökokous päätti edelleen, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.100.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2014 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 5.8.2016 saakka.

Edelleen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 30.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.1.2011 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 5.2.2020 asti.

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Ala-Mello ja varapuheenjohtajaksi Eero Eriksson.

Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankinnasta katsauskauden aikana.

OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET

Katsauskauden päättyessä Panostaja Oyj:n osakepääoma oli 5.568.681,60 euroa. Osakkeiden lukumäärä on yhteensä 51.733.110 kappaletta.

Yhtiön hallussa oleva omien osakkeiden määrä katsauskauden lopussa oli 370.306 kappaletta (tilikauden alussa 429.058 kappaletta). Omien osakkeiden määrä vastasi 0,72 prosenttia koko katsauskauden lopun osakemäärästä ja äänimäärästä.

Yhtiökokouksen 29.1.2014 ja hallituksen päätösten mukaisesti Panostaja Oyj luovutti 11.12.2014 yhtiön johdolle osakepalkkioina yhteensä 30.000 kappaletta osakkeita. Yhtiö luovutti hallituksen jäsenille 15.12.2014 yhteensä 14.634 kappaletta ja 5.3.2015 yhteensä 14.118 kappaletta osakkeita kokouspalkkioiden maksuna.

OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA JA HYBRIDILAINA

Vaihdettavaa pääomalainaa 2011 oli katsauskauden lopussa jäljellä 15.000.000 euroa. Lainan korko on 6,5 prosenttia ja laina-aika 7.2.2011-1.4.2016. Osakkeen alkuperäinen vaihtokurssi on 2,20 euroa ja lainaosuudet voidaan vaihtaa enintään 6.818.181 yhtiön osakkeeseen. Lainaosuuksia on yhteensä 300 kappaletta ja ne ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osakkeiden vaihtokurssi merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Konserni laski 27.5.2013 liikkeeseen 7,5 milj. euron suuruisen oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirja-lainan. Oman pääoman ehtoisella lainalla ei ole eräpäivää, mutta konsernilla on oikeus, ei velvollisuutta, lunastaa laina takaisin neljän vuoden kuluttua. Sopimuksen mukainen vuotuinen korko on 9,75 %. Korko maksetaan vain, jos yhtiö päättää jakaa osinkoa. Mikäli osinkoa ei jaeta, konserni päättää koron maksusta erikseen. Konsernitilinpäätöksessä laina on luokiteltu omaksi pääomaksi ja korot esitetään luonteensa mukaisesti osingonjakona.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Panostaja tiedotti 13.5.2015, että Panostaja Oyj:n tytäryhtiön Takoma Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Mannola on pyytänyt vapautusta tehtävästään. Lasse Mannola jatkaa toimitusjohtajan tehtävässä 11.8.2015 asti.

Panostaja tiedotti 19.5.2015 tytäryhtiönsä Digiprint Finland Oy:n ja Multiprint Group Oy:n osakkeenomistajien allekirjoittaneen sopimuksen Digiprint Finlandin ja Multiprint Groupin yhdistymisestä. Digiprint Finland on Grano Oy:n emoyhtiö. Yhdistyvän yrityksen liikevaihto nousee noin 90 miljoonaan euroon ja henkilöstön määrä yli 800:aan. Yhdistyvän yrityksen enemmistöomistajaksi tulee Panostaja runsaan 50 prosentin omistusosuudella. Turun Metsänkävijät ry:n omistusosuus on noin 16 prosenttia ja muu omistus jakautuu pääosin yhtiöiden toimivan johdon kesken. Panostaja-konsernissa järjestelyllä ei ole tulosvaikutusta, koska sille jää edelleen määräysvalta. Järjestely on tarkoitus viedä loppuun kesän 2015 aikana.

Panostaja Oyj:n hallitus päätti maksaa hybridilainan koron 0,7 milj. euroa, joka maksettiin 27.5.2015.

MARKKINANÄKYMÄT

Suomen taloudellinen tilanne ja ilmapiiri sekä Venäjän ja Ukrainan kriisi ovat pitäneet markkinanäkymät edelleen heikkoina. Kotimarkkinoilla toimivien yritysten kysyntä on vaimeaa eikä kotimaisen kulutuskysynnän oleteta lähiaikoina vieläkään piristyvän. Vaikka pk-sektorin yhtiöiden rahoitustilanne on kiristynyt lisääntyvän sääntelyn myötä, niin hyviin hankkeisiin on kuitenkin rahoitusta tarjolla. Venäjän ja Ukrainan kriisin pitkittyminen sekä Suomen talouden rakenteelliset haasteet ovat edelleen merkittävä riski yleiselle taloudelliselle kehitykselle tilikaudella 2015 ja ne heijastuvat tällä hetkellä erityisesti rakennusteollisuutta ja kaupan toimialaa palveleviin segmentteihin. Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on lisääntynyt ja tarjoaa mahdollisuuksia edelleen sekä uusille hankinnoille että myöhemmin talouden ennustettavuuden parantuessa myös luopumisille.

LIIKETOIMINNAN MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on osa Panostaja-konsernin johtamis- ja seurantajärjestelmiä. Panostaja pyrkii tunnistamaan ja seuraamaan segmenttiensä liiketoimintaympäristön ja yleisen markkinatilanteen muutoksia, reagoimaan niihin ja hyödyntämään niiden tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. Riskiksi luokitellaan sellaiset tekijät, jotka saattavat vaarantaa tai estää Panostajan tai sen omistaman liiketoimintasegmentin strategisten tavoitteiden saavuttamisen, tuloksen ja taloudellisen aseman kehityksen tai toiminnan jatkuvuuden tai muutoin aiheuttaa merkittäviä seuraamuksia Panostajalle, sen omistajille, liiketoimintasegmentille, henkilöstölle tai muille sidosryhmille. Yksityiskohtaisempi selvitys Panostajan riskienhallintapolitiikasta sekä merkittävimmistä riskeistä on julkaistu vuoden 2014 vuosikertomuksessa. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin tilikauden 2014 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Markkinariskit, yleiset: Yleiset markkinariskit liittyvät erityisesti Suomen taloudellisen tilanteen sekä Venäjän ja Ukrainan kriisien aiheuttaman muutoksen tuomaan epävarmuuteen sekä näiden mahdollisiin vaikutuksiin segmenteille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Rahoitusmarkkinoiden muutos ja luotonannon tiukentuminen saattaa hidastaa yrityskauppojen toteuttamista ja vaikeuttaa käyttöpääomarahoituksen saatavuutta.

Panostaja varautui pk-sektorin heikkoon rahoitusmarkkinatilanteeseen sekä yrityskauppamarkkinan hiljaiselon jatkumiseen ottamalla 7,5 milj. euron suuruisen hybridilainan toukokuussa 2013. Hybridilaina mahdollistaa Panostajalle strategian ja sijoituskriteerien mukaiset uudet täydennysostot sekä antaa lisää ajallista liikkumavaraa mahdollisille irtaantumisille.

Markkinariskit, segmenttien toimialat: Yleisen taloustilanteen epävarmuus on aiheuttanut asiakaskysynnän heikkenemistä sekä investointien siirtymistä, mikä voi aiheuttaa konserniliikearvojen alaskirjaustarpeita. Suhdanneodotukset nykyisten segmenttien toimialoilla ovat voimakkaasti sidoksissa asiakasyritysten näkymiin. Suhdanneodotuksia leimaa edelleen epävarmuus sekä heikko ennustettavuus. Panostaja-konsernin eri segmenteissä näkymät vaihtelevat varovaisen positiivisista pessimistisiin. Panostaja arvioi segmenttikohtaisia riskejä säännöllisesti ja tekee päivitetyn riskiarvion pohjalta tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Strategiset riskit: Panostaja edustaa laajalti suomalaista pk-sektoria. Liikevaihto jakautuu kuuteen eri toimialaan, joiden syklisyys vaihtelee. Konsernin liiketoimintarakenne tasaa osittain talouden heilahteluita. Yleiset ja toimialoihin liittyvät markkinariskit voivat kuitenkin vaikuttaa konsernin tulokseen ja taloudelliseen kehitykseen tästä huolimatta. Arvioitu markkinatilanne otetaan liiketoimintasegmenteissä huomioon sopeuttamalla tuotantoa ja kustannuksia markkinakysyntään sekä turvaamalla rahoitusasema. Panostaja näkee maailmantalouden muutoksissa myös mahdollisuuksia markkina-aseman parantamiseen esimerkiksi yritysostojen kautta. Venäjän ja Ukrainan kriisillä ei ole Panostaja-konserniin välittömiä vaikutuksia, mutta kriisien pitkittyminen vaikuttaa Suomen kotimarkkinoiden kysyntään negatiivisesti ja sitä kautta Panostajan tuloksen kehitykseen ja taloudelliseen asemaan.

Rahoitusriskit: Konserni altistuu toimintansa seurauksena useille rahoitusriskeille. Riskienhallinnan tavoite on rajata rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja taloudelliseen kehitykseen. Konsernin tulot sekä operatiiviset kassavirrat ovat pääosiltaan riippumattomia markkinakorkojen vaihteluista. Konsernin korkoriski muodostuu pääosin lainanotosta, jotka ovat hajautettu vaihtuva- ja kiinteäkorkoisiin lainoihin. Osa liiketoimintasegmenteistä käyttää koronvaihto- ja korkokattosopimuksia. Konserni toimii pääosin euroalueella ja on siten vain vähäisessä määrin alttiina valuuttakurssimuutoksista johtuvalle valuuttariskille. Luottotappioriskit ovat edelleen merkittävä epävarmuustekijä osalla segmenteistä ja tätä riskiä kasvattaa pk-yritysten luotonannon tiukkuus.

Yrityskaupat: Panostaja etsii aktiivisesti pk-yrityksiä ja pyrkii kasvamaan ja luomaan arvoa sekä orgaanisella kasvulla että yritysostoin sekä oikea-aikaisen luopumisen kautta. Markkinoilla on edelleenkin riittävästi mahdollisuuksia yritysostoihin ja Panostaja-konsernin kasvustrategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla nykyisiin segmentteihin ja uusia mahdollisia segmenttejä kartoitetaan myös aktiivisesti. Luopumisten valmistelua jatketaan osana segmenttien omistajastrategioita. Yrityskauppoihin liittyviä riskejä hallitaan sijoittamalla tarkasti määriteltyjen sijoituskriteereiden mukaisesti sekä tehokkaalla integraatioprosessilla. Panostaja-konserni on määritellyt yrityskauppojen valmisteluun ja toteuttamiseen yhtenäisen ohjeistuksen ja yrityskauppaprosessin.

Vahinkoriskit: Vahinkoriskejä hallitaan Panostaja-konsernissa vakuutuksilla sekä konserniohjeistuksilla, jotka määrittävät eri osa-alueiden politiikan.

Operatiiviset riskit: Pirkanmaan käräjäoikeus vahvisti Takoma Oyj ja Takoma Gears Oy:n saneerausohjelmat 30.9.2014. Saneerausohjelman vahvistaminen antaa mahdollisuuden Takoma Gears Oy:n toiminnan kehittämiseen. Takomaa koskevat muutokset voivat kuitenkin mahdollisesti jatkossakin aiheuttaa kertaluonteisia alaskirjaustarpeita. Takoman epäonnistuminen saneerausohjelman toteuttamisessa ei arvioida aiheuttavan muutoksia Panostaja-konsernin toimintaedellytyksiin.

NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2015

Panostaja-konserni keskittyy liiketoimintastrategiansa mukaisesti omistaja-arvon kasvattamiseen konsernin omistamissa segmenteissä. Omistaja-arvon kehittymistä seurataan jatkuvasti osana muuttuvaa toimintaympäristöä ja päätöksiä segmenttien kehittämisestä tai luopumisista tehdään omistaja-arvon maksimoimiseksi. Aktiivinen omistaja-arvon kehittäminen, pääomien tehokas allokoiminen ja rahoitusmahdollisuudet luovat hyvän perustan toiminnan laajentamiselle. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä mahdollistaa sekä nykyisten segmenttien kasvattamisen että laajentumisen jatkamisen uusille segmenteille.

Suhdanneodotukset nykyisten segmenttien toimialoilla ovat voimakkaasti sidoksissa asiakasyritysten näkymiin. Suhdanneodotuksia leimaa edelleen epävarmuus sekä heikko ennustettavuus. Panostaja-konsernin eri segmenteissä näkymät vaihtelevat varovaisen positiivisista pessimistisiin.. Ennustettavuuden haasteet tai näkymien muuttuminen vielä heikommaksi voivat aiheuttaa konserniliikearvojen alaskirjaustarpeita. Omistusten hajautus nykyisten segmenttien kautta antaa kuitenkin suojaa suhdanteiden muutoksissa.

Markkinoilla on edelleenkin riittävästi mahdollisuuksia yritysostoihin ja Panostaja-konsernin kasvustrategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla nykyisiin segmentteihin ja myös uusia mahdollisia segmenttejä kartoitetaan aktiivisesti. Luopumisten valmistelua jatketaan osana segmenttien omistajastrategioita.

Panostaja säilyttää tulosohjauksensa ennallaan. Konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan tilikaudella 2015 suurempi kuin tilikaudella 2014 (154,8 milj. euroa). Konsernin liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin tilikaudella 2014 (10,2 milj. euroa). Tulosohjauksessa ei ole huomioitu 19.5.2015 julkistetun Digiprint Finland Oy:n ja Multiprint Group Oy:n yhdistymisen vaikutusta, koska tuon järjestelyn lopullinen aikataulu on vielä avoin. Järjestelyn lopullisesta toteutuksesta tiedotetaan erikseen.

Aikaisempi tulosohjaus 4.3.2015:

Panostaja säilyttää 27.2.2015 annetun tulosohjauksen ennallaan. Konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan tilikaudella 2015 suurempi kuin tilikaudella 2014 (154,8 milj. euroa). Konsernin liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin tilikaudella 2014 (10,2 milj. euroa).

Panostaja Oyj
Hallitus
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Juha Sarsama, 040 774 2099

Panostaja Oyj
Juha Sarsama
toimitusjohtaja

Kaikki tässä osavuosikatsaustiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat konsernin ja liiketoimintasegmenttien johdon tämänhetkisen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita IAS -34 standardin mukaisesti.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA

2/15-4/15

2/14-4/14

11/14-4/15

11/13-4/14

2014
3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 12 kk
(1000 euroa)
Liikevaihto 42 373 37 523 81 949 72 588 154 802
Liiketoiminnan muut tuotot 174 215 321 677 1 560
Kulut yhteensä 40 634 35 431 79 670 70 263 146 193
Poistot ja arvonalentumiset 1 479 1 338 2 835 2 645 5 408
Liiketulos 1 913 2 307 2 600 3 002 10 169
Rahoitustuotot ja –kulut -686 -612 -1 440 -1 315 -3 255
Osuus osakkuusyhtiön tuloksista -82 5 -219 -296 -137
Tulos ennen veroja 1 145 1 700 942 1 391 6 778
Tuloverot -810 -734 -1 356 -1 653 -3 763
Tulos jatkuvista liiketoiminnoista 335 966 -414 -262 3 015
Tulos myydyistä liiketoiminnoista 0 328 0 562 6 052
Tulos lopetetuista liiketoiminnoista 250 -193 250 -1 460 -834
Tilikauden tulos 585 1 100 -164 -1 160 8 234
Jakautuminen
Emoyhtiön osakkeenomistajille -15 215 -979 -1 828 5 385
Määräysvallattomille 600 886 815 668 2 849
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista
€, laimentamaton -0,006 -0,003 -0,028 -0,034 -0,014
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista
€, laimennettu -0,006 -0,003 -0,028 -0,034 -0,014
Tulos/osake myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista
€, laimentamaton 0,003 0,004 0,003 -0,007 0,108
Tulos/osake myydyistä
liiketoiminnoista, € laimennettu 0,003 0,004 0,003 -0,007 0,095
Tulos/osake jatkuvista sekä myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista €, laimentamaton -0,003 0,001 -0,025 -0,041 0,094
Tulos/osake jatkuvista sekä myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista €, laimennettu -0,003 0,001 -0,025 -0,041 0,094
LAAJA TULOSLASKELMA
Laajan tuloslaskelman erät 585 1 100 -164 -1 160 8 234
Muuntoerot -26 -49 -26 -49 -79
Kauden laaja tuloslaskelma 559 1 051 -190 -1 209 8 155
Jakautuminen
Emoyhtiön osakkeenomistajille -41 166 -1 005 -1 877 5 306
Määräysvallattomille 600 886 815 668 2 849

TASE 30.4.2015 30.4.2014 31.10.2014
(1 000 euroa)
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 53 373 42 476 49 692
Muut aineettomat hyödykkeet 9 989 8 438 8 707
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9 368 10 386 9 129
Osuudet osakkuusyhtiöissä 3 406 3 652 3 611
Muut pitkäaikaiset varat 11 664 12 215 10 643
Pitkäaikaiset varat yhteensä 87 800 77 168 81 781
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 15 239 15 366 14 932
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 24 870 31 095 27 461
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 3 890 6 400 9 490
Rahavarat 7 703 7 181 9 146
Lyhytaikaiset varat yhteensä 51 702 60 042 61 029
Varat yhteensä139 501137 210142 810
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 5 569 5 569 5 569
Ylikurssirahasto 4 646 4 646 4 646
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 577 14 538 14 569
Oman pääoman ehtoinen laina 7 390 7 390 7 390
Muuntoero -126 -122 -152
Kertyneet voittovarat -1 050 -6 447 94
Yhteensä 29 007 25 571 32 116
Määräysvallattomien osuus 15 494 15 661 15 378
Oma pääoma yhteensä44 50241 23247 494
Velat
Laskennallinen verovelka 1 157 1 216 996
Oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina 14 623 14 691
Pitkäaikaiset velat 37 288 30 492 34 399
Lyhytaikaiset velat 41 798 49 647 45 231
Oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina 14 757
Velat yhteensä 95 000 95 978 95 316
Oma pääoma ja velat yhteensä139 501137 210142 810
RAHAVIRTALASKELMA 04/2015 04/2014 2014
(1 000 euroa)
Liiketoiminnan nettorahavirta 5 795 4 123 11 394
Investointien nettorahavirta -8 899 -4 330 -9 260
Lainojen nostot 5 933 6 064 13 638
Lainojen takaisinmaksut -7 084 -7 298 -14 502
Osakeanti 252 1 224
Omien osakkeiden myynti 49 12 48
Maksetut osingot ja oman pääoman palautukset -3 087 -1 577 0
Rahoituksen nettorahavirta -3 938 -2 799 -1 169
Rahavirtojen muutos -7 043 -3 006 965

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

(1 000 euroa) Osake-pääoma Ylikurs-sirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Voittovarat Muut rahastot Määräys-vallattomien osuus Yhteensä
Oma pääoma5 5694 64614 508-73-1 9797 39019 01649 077
1.11.2013
Tilikauden voitto -1 828 668 -1 160
Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -1 828 668 -1 160
Osingon jako -1 537 -1 537
Pääoman palautus
Omien osakkeiden myynti 24 24
Palkitsemisjärjestelmä 6 6
Muuntoerot -49 -49
Muut muutokset
Määräysvallattomien omistajien osuuden muutokset – 2 640 -2 486 -5 126
Muut oman pääoman muutokset yhteensä 30 -49 -2 640 -4 023 -6 682
Oma pääoma 52
30.4.20145 5694 64614 538-122-6 4477 39015 66141 232
Oma pääoma
1.11.20145 5694 64614 569-152957 39015 37847 495
Tilikauden voitto -979 815 -164
Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -979 815 -164
Osingon jako -1 189 -1 189
Pääoman palautus -2 047 -2 047
Oman pääoman ehtoisen
laina korko
Omien osakkeiden myynti 49 49
Palkitsemisjärjestelmä 3 13
Muuntoerot 26 33 59
Määräysvallattomien omistajien osuuden muutokset -229 491 262
Muut oman pääoman muutokset yhteensä -1 992 26 -166 -698 -2 830
Oma pääoma5 5694 64612 577-126-1 0507 39015 49544 502
30.4.2015

TUNNUSLUVUT
4/2015 4/2014 10/2014
Oma pääoma per osake, € 0,57 0,50 0,62
Tulos /osake, laimentamaton, € -0,03 -0,04 0,09
Tulos /osake, laimennettu, € -0,03 -0,04 0,09
Osakemäärä tilikaudella keskimäärin,1 000 kpl 51 230 51 197 51 284
Osakemäärän tilikauden lopussa, 1 000 kpl 51 733 51 733 51 733
Osakeannit/ vvk-vaihdot tilikaudella, 1 000 kpl 0 0 0
Osakemäärä, 1 000 kpl, laimennettuna 58 118 58 029 58 102
Oman pääoman tuotto, % -0,7 -5,1 17,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,2 7,1 15,4
Bruttoinvestoinnit
Pysyviin vastaaviin, milj. euroa 9,0 3,5 19,9
% liikevaihdosta 11,0 % 4,8 % 12,9 %
Korolliset velat 59,6 56,7 58,1
Omavaraisuusaste, % 31,9 30,1 33,3
Henkilöstö keskimäärin 1 157 1 274 1 204

KONSERNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

(milj.euroa) Q2/15 Q1/15 Q4/14 Q3/14 Q2/14 Q1/14 Q4/13 Q3/13
Liikevaihto 42,4 39,6 44,1 38,1 37,5 35,1 38,7 33,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,3 0,6 0,2 0,5 0,6 0,2
Kulut yhteensä 40,6 39,0 40,0 35,9 35,4 34,8 37,5 33,8
Poistot ja arvonalentumiset 1,5 1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,8 3,9
Liikevoitto 1,9 0,7 4,4 2,8 2,3 0,7 1,8 -0,6
Rahoituserät -0,7 -0,8 -1,1 -0,8 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7
Osuus osak.yht. tuloksesta -0,1 -0,1 0,2 0,0 0,0 -0,3 -0,2 0,2
Tulos ennen veroja 1,1 -0,2 3,5 1,9 1,7 -0,3 1,0 -1,1
Verot -0,8 -0,5 -1,6 -0,5 -0,7 -0,9 0,6 -0,6
Voitto jatkuvista liiketoiminnoista 0,3 -0,7 1,9 1,4 1,0 -1,2 1,6 -1,7
Tulos myydyistä liiketoiminnoista 0,0 0,0 -0,1 5,6 0,3 0,2 0,9 0,6
Tulos lopetetuista liiketoiminnoista 0,3 0,0 0,6 0,0 -0,2 -1,3 -3,4 -0,7
Tilikauden voitto 0,6 -0,7 2,4 7,0 1,1 -2,3 -1,0 -1,8
Määräysvallattomien osuus 0,6 0,2 1,4 0,7 0,9 -0,2 -0,6 -0,4
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus 0,0 -1,0 1,0 6,3 0,2 -2,0 -0,4 -1,4

ANNETUT VAKUUDET

(1 000 euroa) 04/2015 04/2014 2014
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 41 139 39 677 44 277
Annetut pantit 69 581 75 537 67 947
Muut vastuut 3 305 3 549 4 562
Muut vuokrasopimukset
Yhden vuoden kuluessa 5 973 8 612 6 238
Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluttua 13 152 15 891 13 320
Yli viiden vuoden kuluttua 1 288 1 810 2 006
Yhteensä 20 413 26 313 21 564

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO 11/14-4/15 11/13-4/14 Muutos
(1 000 euroa)
Digitaaliset painopalvelut 28 649 28 807 -159
Turvallisuus 15 765 16 638 -873
Talotekniikkaremontointi 10 929 10 929
Takoma 7 264 7 293 -28
Sisäkattomateriaalit 4 758 5 558 -799
Helat 5 227 5 685 -458
Autovaraosat 5 484 5 114 370
Lämpökäsittely 3 215 3 616 -402
Suun terveydenhuolto 873 873
Muut 0 0 0
Eliminoinnit -215 -123 -92
Konserni yhteensä 81 949 72 588 9 361
LIIKETULOS
(1 000 euroa)
Digitaaliset painopalvelut 2 619 3 273 -655
Turvallisuus -614 271 -886
Talotekniikkaremontointi 1 782 1 782
Takoma -286 -611 325
Sisäkattomateriaalit 205 467 -262
Helat 203 383 -180
Autovaraosat 4 265 -261
Lämpökäsittely 102 238 -136
Suun terveydenhuolto -107 -107
Muut -1 308 -1 285 -22
Konserni yhteensä 2 600 3 002 -402
POISTOT 30.4.2015 30.4.2014 31.10.2014
(1 000 euroa)
Digitaaliset painopalvelut -1 306 -1 166 -2 503
Turvallisuus -482 -448 -875
Talotekniikkaremontointi -201 -161
Takoma -332 -584 -947
Sisäkattomateriaalit -102 -102 -202
Helat -79 -92 -177
Autovaraosat -53 -54 -110
Lämpökäsittely -153 -170 -358
Suun terveydenhuolto -83
Muut -43 -28 -74
Konserni yhteensä -2 835 -2 645 -5 408
NETTOVELAT 30.4.2015 30.4.2014 31.10.2014
(1 000 euroa)
Digitaaliset painopalvelut 7 094 8 140 7 469
Turvallisuus 10 623 10 042 10 597
Talotekniikkaremontointi 7 930 0 5 545
Takoma 4 112 6 410 4 659
Sisäkattomateriaalit 1 108 1 267 1 368
Helat 6 238 6 739 6 742
Autovaraosat 2 389 2 320 1 894
Lämpökäsittely -22 -180 -566
Suun terveydenhuolto 2 647 0 0
Emoyhtiö 1 777 3 396 -1 766
Muut -982 199 -935
Konserni yhteensä 42 913 38 334 35 008
SEGMENTTI-INFORMAATIO NELJÄNNESVUOSITTAIN
Liikevaihto (milj. euroa) 2Q/15 1Q/15 4Q/14 3Q/14 2Q/14 1Q/14 4Q/13 3Q/13
Digitaaliset painopalvelut 14,9 13,7 15,8 13,2 15,2 10,9 14,2 12,3
Turvallisuus 7,8 8,0 9,3 7,7 8,4 7,6 9,5 7,0
Talotekniikkaremontointi 5,8 5,2 4,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Takoma 3,2 4,0 4,6 3,5 3,8 3,1 4,0 3,6
Sisäkattomateriaalit 2,4 2,3 2,6 2,9 2,9 3,0 3,2 3,5
Helat 2,8 2,4 2,6 2,6 3,2 3,0 3,0 2,8
Autovaraosat 2,9 2,6 2,9 2,7 2,6 2,5 2,7 2,6
Lämpökäsittely 1,8 1,4 1,6 1,6 1,6 1,1 2,1 1,3
Suun terveydenhuolto 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminoinnit -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,1
Konserni yhteensä 42,4 39,6 44,1 38,1 37,5 30,9 38,7 33,0
Liiketulos (milj.euroa) 2Q/15 1Q/15 4Q/14 3Q/14 2Q/14 1Q/14 4Q/13 3Q/13
Digitaaliset painopalvelut 1,8 0,8 2,6 1,3 2,2 1,0 1,9 1,7
Turvallisuus -0,3 -0,3 1,0 0,9 0,1 -0,2 1,0 0,4
Talotekniikkaremontointi 1,1 0,7 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Takoma -0,3 0,0 0,2 0,0 -0,3 -0,5 -0,3 -2,9
Sisäkattomateriaalit 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3
Helat 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 -0,2 0,0 0,2
Autovaraosat 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3
Lämpökäsittely 0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,0 -0,3 -0,7 -0,1
Suun terveydenhuolto -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut -0,7 -0,7 -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 -0,5 -0,6
Konserni yhteensä 1,9 0,7 4,4 2,8 2,3 -0,3 1,8 -0,6

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on yhdeksän liiketoimintaa harjoittavaa segmenttiä. Flexim Security Oy (Turvallisuus) on turvallisuusteknologian ja –palveluiden, lukituksen, oviautomatiikan sekä kulunvalvontatuotteiden ja –ratkaisujen asiantuntija.. Grano Oy (Digitaaliset painopalvelut) muodostaa Suomen suurimman digitaalisia painopalveluja sekä julkaisu- että tuotantopalveluita tarjoavan kokonaisuuden Heatmasters Group (Lämpökäsittely) tarjoaa metallien lämpökäsittelypalvelua Suomessa ja kansainvälisesti sekä valmistaa, kehittää ja markkinoi lämpökäsittelyteknologiaa. KL-Varaosat (Autovaraosat) on Mercedes Benz- BMW- ja Volvo-henkilöautojen alkuperäisvaraosien ja tarvikkeiden maahantuoja, tukkukauppa ja jälleenmyyjä. Megaklinikka Oy (Suun terveydenhuolto) on terveydenhuoltopalveluita tarjoava yritys. Yhtiö on täysin uudenlaisen palvelukonseptin hammaslääkäriasema. Suomen Helakeskus Oy (Helat) on rakennus- ja kalustehelojen keskeinen tukkukauppa Suomessa. Selog Oy (Sisäkattomateriaalit), on sisäkattomateriaalien erikoisliike ja tukkukauppa. Takoma Oyj (Takoma) on pörssinoteerattu konepaja. KotiSun Oy (Talotekniikkaremontointi) on Suomen johtava omakotitalojen käyttövesi- ja lämpöverkkojen talotekniikkaremontteihin erikoistunut yritys.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti