Etusivu » Mobiililaitevalmistaja LG Electronics ja Nokia Technologies sopivat patenttilisenssistä

Mobiililaitevalmistaja LG Electronics ja Nokia Technologies sopivat patenttilisenssistä

NOKIA

Mobiililaitevalmistaja LG Electronics ja Nokia Technologies sopivat patenttilisenssistä

Nokia Oyj
Pörssitiedote
16.6.2015 klo 10:30

Mobiililaitevalmistaja LG Electronics ja Nokia Technologies sopivat patenttilisenssistä

Nokia Technologies ja LG Electronics ovat sopineet patenttilisenssin myöntämisestä LG Electronicsille. Korealainen yhtiö on ensimmäinen merkittävä mobiililaitevalmistaja ja viimeisin lisenssinsaaja, joka liittyy yli 60 muun lisenssinsaajan joukkoon Nokian 2G-, 3G- ja 4G -teknologioiden lisensointiohjelmaan Nokian myytyä Devices & Services -liiketoiminnan Microsoftille vuonna 2014.

“Toivotamme LG Electronicsin tervetulleeksi lisensointiohjelmaamme”, sanoi Nokia Technologies -liiketoiminnan johtaja Ramzi Haidamus. “Olemme tehneet hyvää yhteistyötä LG Electronicsin kanssa ja löytäneet molempien osapuolten kannalta hyvän ratkaisun, johon liittyy riippumattoman välimiesmenettelyn käyttö mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Tämä sopimus luo puitteet yhtiöidemme väliselle yhteistyölle tulevaisuudessa”.

Yksityiskohtaiset maksuvelvoitteet käsitellään välimiesmenettelyssä, jonka odotetaan päättyvän 1-2 vuoden kuluessa. Sopimuksen tarkemmat yksityiskohdat ovat luottamuksellisia.

Riskit ja tulevaisuutta koskevat lausumat

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja tietyt tässä esitetyt lausumat, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian strategioihin; B) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian liiketoimintojen, Nokia Networks, HERE ja Nokia Technologies, tulevaan tulokseen; C) oletukset, suunnitelman ja hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja muussa johdossamme, toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; D) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; E) oletukset ja tavoitteet koskien tuloksia, mukaan lukien oletukset ja tavoitteet koskien markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja tuotteidemme ja palveluidemme katteita; F) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; G) oletukset ja tavoitteet koskien tuloskehitystämme, liiketoiminnan kulujamme, veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta; H) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I)vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; J) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen tai johtuen yrityskaupasta, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014; ja K) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltää “uskoa”, “odottaa”, “ennakoida”, “ennustaa”, “näkee”, “tavoitella”, “arvioida”, “on tarkoitettu”, “tähdätä”, “suunnitella”, “aikoa”, “keskittyä”, “jatkaa”, “arviomme mukaan”, “pitäisi”, “tulee” tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Kuvaamme riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat Nokia-konserniin tai liittyvät kaikkiin Nokian liiketoimintoihin tämän osion alussa ja esitämme lopussa muita riskejä, jotka liittyvät pääasiassa Nokian yksittäisiin liiketoimintoihin: Nokia Networksiin, HEREen ja Nokia Technologiesiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme tunnistaa markkinatrendejä ja liiketoimintamahdollisuuksia valitaksemme ja toteuttaaksemme strategiat onnistuneesti ja oikea-aikaisesti, ja kykymme menestyksellisesti sopeuttaa toimintojamme ja toimintamallejamme; 2) kykymme säilyttää tai parantaa liiketoimintojemme operatiivista tai taloudellista tulosta sekä onnistuneesti tunnistaa tai menestyksekkäästi luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia; 3) riippuvuutemme yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja markkinaolosuhteista; 4) altistumisemme lainsäädäntöön liittyville riskeille, poliittiselle riskille tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla; 5) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittääksemme ja ylläpitääksemme immateriaalioikeussalkkuamme ja ylläpitääksemme nykyisiä immateriaalioikeuksien tulonlähteitä sekä kehittää uusia lähteitä; 6) kykymme suojata immateriaalioikeuksiamme ja suojautua kolmansien osapuolten oikeudenloukkauksilta ja puolustautua väitetyiltä immateriaalioikeuksien loukkauksilta, sekä mahdollisten lisensiointikulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 7) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat, verokiistat ja -velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vähentää kykyämme käyttää hyväksi laskennallisia verosaamisia; 8) kykymme pitää palveluksessamme, kannustamaan, kehittämään ja rekrytoimaan osaavia työntekijöitä; 9) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien rahoituslaitosten suorituskyky sekä kykymme solmia menestyksekkäitä yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 10) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltain dollarin, Japanin jenin, Kiinan juanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 11) epäsuotuisat lopputulokset oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä, sopimuksiin liittyvissä riidoissa ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintoihimme; ja 12) mikä tahansa tehottomuus, toimintahäiriö tai -katkos tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollisen kybertietoturvamurron mahdolliset vaikutukset; 13) kykymme saavuttaa tavoitellut hyödyt toteuttamalla menestyksekkäästi suunniteltuja yritysjärjestelyjä kuten hankintoja, divestointeja, fuusioita, yhteistoimintayrityksiä, ja hallita niihin liittyviä odottamattomia vastuita; 14) kykymme hallita liiketoiminnan kuluja ja saavuttaa asetetut tavoitteet toimin, jotka ovat suunnattuja tulosparannusten saavuttamiseksi, esimerkiksi kulusäästöin tai muilla toimin lisätä kilpailukykyä; 15) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti tai saavuttamaan uudelleen investment grade -tason luottoluokituksen; 16) kykymme toteuttaa Nokia Networksin strategia tai tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisten sovellusten tai teknisen kehityksen suhteen; 17) kykymme Nokia Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 18) Nokia Networksin riippuvuus rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, ja haitalliset vaikutukset operaattoreiden lisäkonsolidaatiosta johtuen; 19) Nokia Networksin kyky hallita tuotantoa, palveluiden luomista ja toimituksia sekä logistiikkaa tehokkaasti ja keskeytyksittä; 20) Nokia Networksin riippuvuus rajallisesta toimittajien määrästä, jotka eivät välttämättä kykene toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai toimittaa palveluita ajoissa, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita; 21) Asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita Nokia Networks tarjoaa asiakkailleen; 22) HEREn kohtaama kova kilpailu ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin korkealaatuisiin palveluihin ja dataan, ja tuoda niitä oikea-aikaisesti markkinoille tai sopeuttamaan toimintaansa tehokkaasti; 23) HEREn riippuvuus yleisestä automarkkinan kehityksestä ja asiakkaiden liiketoimintaolosuhteista; 24) HEREn riippuvuus rajallisesta määrästä suuria asiakkaita, erityisesti myynnissä autoteollisuudelle, ja laajoista minimuotisista sopimuksista; 25)Nokia Technologiesin kyky säilyttää olemassa olevia immateriaalioikeuksiin liittyviä tulonlähteitä tai luomaan uusia lähteitä; 26) Nokia Technologiesin riippuvuus rajoitetusta määrästä lisenssinsaajia, joiden suhteellinen osuus patenttilisenssituloista on merkittävä, mukaan lukien sitovan välitystuomion lopputulosta Samsungin kanssa, josta odotetaan päätöstä vuonna 2015; 27) Nokia Technologiesin riippuvuus riittävästä patentoitujen tai muilla omistusoikeuksilla suojattujen teknologioiden lainsäädännöllisestä suojasta; ja 28) Nokia Technologiesin kyky toteuttaa suunnitelmansa liiketoiminta-alueilla, kuten teknologialisensoinnin, Nokia-brändin lisensoinnin ja muiden liiketoimintahankkeiden, kuten teknologiainnovoinnin ja hautomoiden, avulla, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 74-89 otsikon “Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors” alla sekä 30.4.2015 julkaistussa osavuosikatsauksessamme. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen ja -lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com 

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-16 09:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/16/Mobiililaitevalmistaja+LG+Electronics+ja+Nokia+Technologies+sopivat+patenttilisenssist%C3%A4+HUG1928737.html

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!