Etusivu » Biotien Yhdysvalloissa järjestetty osakeanti ja vaihtovelkakirjojen muuntaminen ovat toteutuneet

Biotien Yhdysvalloissa järjestetty osakeanti ja vaihtovelkakirjojen muuntaminen ovat toteutuneet

Biotie Therapies Corp.

Biotien Yhdysvalloissa järjestetty osakeanti ja vaihtovelkakirjojen muuntaminen ovat toteutuneet

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE                                  16.6.2015 klo 16.55

Biotien Yhdysvalloissa järjestetty osakeanti ja vaihtovelkakirjojen muuntaminen ovat toteutuneet

Biotie Therapies Oyj (”Biotie” tai ”Yhtiö”), joka kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin, on tänään toteuttanut Yhdysvalloissa järjestetyn osakeantinsa.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Yhtiö tarjosi Yhdysvalloissa järjestetyssä osakeannissaan yleisölle 3.806.047 ADS-todistusta siten, että yhden ADS-todistuksen hinta oli 14,888 Yhdysvaltain dollaria, vastaten 56.664.427,73 Yhdysvaltain dollarin bruttotuottoja (vastaten 50.238.875,55 euroa 1,1279 Yhdysvaltain dollarin kiinteällä Euroopan keskuspankin vaihtokurssilla suhteessa euroon 10.6.2015). Yksi ADS-todistus edustaa 80 Yhtiön osaketta, ja tarjotut ADS-todistukset vastaavat 304.483.760 Yhtiön uutta osaketta 0,165 euron (pyöristetty luku) merkintähintaan osakkeelta (edellä mainitulla kiinteällä vaihtokurssilla). Edellä mainittuun sisältyy se, että järjestäjäpankit ovat käyttäneet ylimerkintäoptionsa täysimääräisesti. Yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseen laskeminen Yhdysvalloissa järjestetyn osakeannin toteuttamiseksi perustuu 26.5.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen.

Lisäksi järjestäjäpankit ovat ostaneet 519.583 ADS-todistusta UCB S.A:lta osakeantihintaan. Biotie ei saa varoja UCB S.A:n omistamien ADS-todistusten myynnistä. Yhdysvalloissa järjestetyn osakeannin toteutumisen myötä Yhtiön tietyille yhdysvaltalaisille sijoittajille ja eräille Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille 28.5.2015 liikkeeseen laskemien vaihtovelkakirjojen automaattinen muuntaminen ja 220.400.001 uuden osakkeen liikkeeseen lasku kyseisille vaihtovelkakirjojen haltijoille on myös toteutunut ennakolta määritellyllä 0,15 euron osakekohtaisella vaihtohinnalla.

Yhtiön Yhdysvalloissa järjestettyyn osakeantiin liittyen sekä vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen johdosta liikkeeseen laskemat uudet osakkeet (mukaan lukien ylimerkintäoptio) on tänään rekisteröity kaupparekisteriin, ja uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 17.6.2015. Uusien osakkeiden rekisteröimisen myötä Yhtiön osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on 980.851.935.

Biotien osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella ”BTH1V”. ADS-todistukset on listattu NASDAQ Global Select Market -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ”BITI”.

RBC Capital Markets ja Stifel toimivat osakeannin pääjärjestäjinä (joint-book-running managers). Lisäksi JMP Securities toimii järjestäjänä (lead manager) ja Roth Capital Partners toimii järjestäjänä (co-manager) osakeantiin liittyen.

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen (United States Securities and Exchange Commission) on hyväksynyt arvopapereihin liittyvän rekisteröintiasiakirjan voimaantulon 10.6.2015. Yhdysvalloissa järjestetty osakeanti toteutettiin ainoastaan esitteen avulla, josta voi saada kappaleita esittämällä pyyntö osoitteeseen RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th floor, New York, New York 10281, attn: Equity Syndicate Department, tai soittamalla numeroon +1 877 822 4089 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen equityprospectus@rbccm.com, tai osoitteeseen Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, soittamalla numeroon +1 415 364 2720 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen syndprospectus@stifel.com.

Turku, 16.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilö:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia osakeannin ehdotettuun aikatauluun ja suuruuteen liittyen. Nämä lausumat sisältävät tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisissa lausumissa käytetään usein, mutta ei aina, sanoja tai ilmauksia kuten ”uskoa”, ”olettaa”, ”odottaa”, ”aikoa”, ”tavoitella”, ”suunnitella”, ”pyrkiä”, ”arvioida”, ”saattaa”, ”aikoa”, ”voida”, ”olla jotakin”, ”jatkua”, ”uskomme”, ”aiomme” sekä muita vastaavia ilmaisuja. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää tiedossa olevia tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Biotien todellinen tulos, taloudellinen asema, suorituskyky tai saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa huomattavasti historiallisista tai tulevaisuuden tuloksista, taloudellisesta asemasta, suorituskyvystä tai saavutuksista, joita tulevaisuutta koskevilla lausumilla on esitetty tai annettu ymmärtää. Tällaiset eroavaisuuksiin johtavat epävarmuustekijät liittyvät kilpailun kehittymiseen, kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitystoimintaan, viranomaishyväksyntöihin liittyviin vaatimuksiin ja tulevien tuotteidemme kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Nämä epävarmuustekijät huomioiden lukijaa kehotetaan olemaan luottamatta tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Ellei sovellettavasta laista tai säännöksistä muuta johdu, Biotie ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa olevaa tulevaisuutta koskevaa lausumaa vastaamaan muutosta niihin liittyvissä odotuksissaan tai mitään muutosta tapahtumissa, jotka heijastavat muutoksia olosuhteissa tai tilanteessa, johon sellainen lausuma perustuu.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-16 15:55 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/16/Biotien+Yhdysvalloissa+j%C3%A4rjestetty+osakeanti+ja+vaihtovelkakirjojen+muuntaminen+ovat+toteutuneet+HUG1928876.html

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.