Etusivu » Biotie tiedottaa Ylimerkintäoption käyttämisestä

Biotie tiedottaa Ylimerkintäoption käyttämisestä

Biotie Therapies Corp.

Biotie tiedottaa Ylimerkintäoption käyttämisestä

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE                      12.6.2015 klo 17.30

Biotie tiedottaa Ylimerkintäoption käyttämisestä

Biotie Therapies Oyj (“Biotie” tai “Yhtiö”), joka kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin, on saanut tiedon, että järjestäjäpankit ovat käyttäneet optionsa merkitä ylimääräiset 44.629 ADS-todistusta, vastaten 3.570.320 Yhtiön uutta osaketta, sekä ostaa 519.583 ADS-todistusta UCB S.A:lta osakeantihintaan yksinomaan ylimerkintöjen kattamiseksi (“Ylimerkintäoptio”). Biotie tulee saamaan 664.436,55 Yhdysvaltain dollarin (589.091,72 euroa Euroopan keskuspankin kiinteällä 1,1279 Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssilla 10.6.2015) kokonaistuoton Ylimerkintäoption käyttämisestä. Biotie ei saa varoja UCB S.A:n omistamien ADS-todistusten myynnistä.

Yhtiö tiedotti 11.6.2015 Yhdysvalloissa yleisölle järjestettävän 3.761.418 ADS-todistusta koskevan antinsa hinnoittelun siten, että yhden ADS-todistuksen hinta on 14,888 Yhdysvaltain dollaria, vastaten 55.999.991,18 Yhdysvaltain dollarin bruttotuottoja (vastaten 49.649.783,83 euroa 1,1279 Yhdysvaltain dollarin kiinteällä Euroopan keskuspankin vaihtokurssilla suhteessa euroon 10.6.2015). Yksi ADS-todistus edustaa 80 Yhtiön osaketta, eli tarjotut ADS-todistukset tulevat vastaamaan 300.913.440 Yhtiön uutta osaketta 0,165 euron (pyöristetty luku) merkintähintaan osakkeelta (edellä mainitulla kiinteällä vaihtokurssilla).

Yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseen laskeminen Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin ja Ylimerkintäoption toteuttamiseksi perustuu 26.5.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen. ADS-todistusten annin sekä uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisen Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin ja Ylimerkintäoption toteuttamiseksi odotetaan toteutuvan arviolta 16.6.2015, mikäli niiden toteuttamiselle asetetut tavanomaiset ehdot täyttyvät.

Biotien osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella “BTH1V”. Kaupankäynti ADS-todistuksilla NASDAQ Global Select Market -markkinapaikalla alkoi 11.6.2015 kaupankäyntitunnuksella “BITI”.

Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa (mukaan lukien Ylimerkintäoptio) liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet edustavat noin 67 prosenttia Yhtiön osakkeista ennen Yhdysvalloissa järjestettävää osakeantia ja vaihtovelkakirjojen automaattista muuntamista sekä noin 31 prosenttia Yhtiön osakkeista Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin ja vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen jälkeen.

Yhtiön Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa sekä Ylimerkintäoption mukaisesti liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet sekä 11.6.2015 tiedotetun vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen johdosta liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin ADS-todistuksia koskevan annin toteuttamispäivänä, arviolta 16.6.2015, ja ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 17.6.2015. Yhtiö julkistaa esitteen uusien osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 16.6.2015. Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin (mukaan lukien Ylimerkintäoptio) merkintähinta ja vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön osakepääomaan.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Biotien tarkoituksena on käyttää osakeannin avulla hankkimansa nettotuotot sekä osan nykyisistä käteisvaroistaan (joka sisältää vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlaskusta saadut 33,1 miljoonan euron bruttovarat) rahoittaakseen Parkinsonin tautiin liittyvän totsadenantin kaksoissokkoutetun Faasin 3 kliinisen tutkimuksen (mukaan lukien jatkohoito-osion).

RBC Capital Markets ja Stifel toimivat osakeannin pääjärjestäjinä (joint-book-running managers). Lisäksi JMP Securities toimii järjestäjänä (lead manager) ja Roth Capital Partners toimii järjestäjänä (co-manager) osakeantiin liittyen.

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen (United States Securities and Exchange Commission) on hyväksynyt liikkeeseen laskettaviin arvopapereihin liittyvän rekisteröintiasiakirjan voimaantulon 10.6.2015.

Yhtiö on toimittanut Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (“SEC”) esitteen sisältävän rekisteröintiasiakirjan koskien Yhdysvalloissa järjestettävää osakeantia, johon tämä tiedote liittyy. Ennen mahdollista sijoittamista Yhdysvalloissa järjestettävään osakeantiin, teidän tulisi lukea kyseisen rekisteröintiasiakirjan sisältämä esite sekä muut asiakirjat, jotka Yhtiö on toimittanut SEC:lle saadaksenne kattavampaa tietoa Yhtiöstä ja osakeannista. Voitte saada kyseiset asiakirjat veloituksetta vierailemalla EDGAR-järjestelmässä SEC:n verkkosivuilla osoitteessa www.sec.gov. Myös Yhtiö, kukin järjestäjäpankeista tai annissa mukana oleva arvopaperinvälittäjä järjestää esitteen lähettämisen pyynnöstä, joka esitetään osoitteeseen RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th floor, New York, New York 10281, attn: Equity Syndicate Department, tai soittamalla numeroon +1 877 822 4089 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen equityprospectus@rbccm.com, tai osoitteeseen Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, soittamalla numeroon +1 415 364 2720 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen syndprospectus@stifel.com.

Turku, 12.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilö:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia osakeannin ehdotettuun aikatauluun ja suuruuteen liittyen. Nämä lausumat sisältävät tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisissa lausumissa käytetään usein, mutta ei aina, sanoja tai ilmauksia kuten “uskoa”, “olettaa”, “odottaa”, “aikoa”, “tavoitella”, “suunnitella”, “pyrkiä”, “arvioida”, “saattaa”, “aikoa”, “voida”, “olla jotakin”, “jatkua”, “uskomme”, “aiomme” sekä muita vastaavia ilmaisuja. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää tiedossa olevia tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Biotien todellinen tulos, taloudellinen asema, suorituskyky tai saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa huomattavasti historiallisista tai tulevaisuuden tuloksista, taloudellisesta asemasta, suorituskyvystä tai saavutuksista, joita tulevaisuutta koskevilla lausumilla on esitetty tai annettu ymmärtää. Tällaiset eroavaisuuksiin johtavat epävarmuustekijät liittyvät kilpailun kehittymiseen, kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitystoimintaan, viranomaishyväksyntöihin liittyviin vaatimuksiin ja tulevien tuotteidemme kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Nämä epävarmuustekijät huomioiden lukijaa kehotetaan olemaan luottamatta tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Ellei sovellettavasta laista tai säännöksistä muuta johdu, Biotie ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa olevaa tulevaisuutta koskevaa lausumaa vastaamaan muutosta niihin liittyvissä odotuksissaan tai mitään muutosta tapahtumissa, jotka heijastavat muutoksia olosuhteissa tai tilanteessa, johon sellainen lausuma perustuu.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-12 16:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/12/Biotie+tiedottaa+Ylimerkint%C3%A4option+k%C3%A4ytt%C3%A4misest%C3%A4+HUG1928203.html

Jätä kommentti

facebook twitter