Etusivu » Biotie kasvattaa Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettäväksi ehdotetun osakeannin kokoa

Biotie kasvattaa Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettäväksi ehdotetun osakeannin kokoa

Biotie Therapies Corp.

Biotie kasvattaa Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettäväksi ehdotetun osakeannin kokoa

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE                      8.6.2015 klo 15.35

Biotie kasvattaa Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettäväksi ehdotetun osakeannin kokoa

Biotie Therapies Oyj (“Biotie” tai “Yhtiö”), joka kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin, on päättänyt kasvattaa ehdotetun Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin kokoa 50 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista 56 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Yhtiö tarjoaisi osakeannissa yleisölle Yhtiön osakkeita edustavia American Depositary Shares -todistuksia (“ADS-todistukset”).

Yhtiö tiedotti 4.6.2015 ehdotetusta 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin annista yleisölle Yhdysvalloissa. UCB S.A. (“UCB”) on sittemmin sopinut kattavansa suurimman osan osakeannin järjestäjäpankkien 30 päivää voimassa olevasta oikeudesta merkitä lisäksi osakkeita enintään määrä, joka vastaa 15 % Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa myytäviä ADS-todistuksia edustavista osakkeista, mahdollisten ylimerkintöjen kattamista varten (“Ylimerkintäoptio”). Yhtiö on tämän johdosta päättänyt kasvattaa annin kokoa 56 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin 26.5.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Yhtiölle tulevien kokonaistuottojen määrä Yhdysvalloissa järjestettävästä annista sekä 28.5.2015 toteutetusta vaihtovelkakirjalainan ja warranttien liikkeeseenlaskusta tietyille yhdysvaltalaisille sijoittajille ja tietyille nykyisille osakkeenomistajille olisi edelleen yhdenmukainen yhtiökokoukselle tiedotetun suunnitelman kanssa kerätä järjestelyillä yhteensä noin 95 miljoonaa euroa. Järjestelyn rakenteeseen tehdyn muutoksen myötä Yhtiö kasvattaa totsadenantin Faasin 3 ohjelman rahoittamiseksi kerättävien sellaisten varojen määrää, joiden saaminen ei riipu järjestäjäpankkien Ylimerkintäoption mahdollisesta käyttämisestä.

UCB:n osakkeet edustavat 519.583 ADS-todistusta jäljempänä mainittuihin hintoihin ja oletuksiin perustuvasta 566.688 ADS-todistuksen mahdollisesta enimmäismäärästä. Biotie ei saa varoja UCB:n omistamien osakkeiden myynnistä eikä Biotien rekisteröity osakemäärä muutu UCB:n omistamien osakkeiden myynnin seurauksena. Osakeannin odotetaan toteutuvan kesäkuun loppuun mennessä.

Osakkeiden viimeinen myyntihinta NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalla 2.6.2015 oli 0,168 euroa osakkeelta, joka vastaa 14,82 Yhdysvaltain dollaria ADS-todistukselta, sillä oletuksella että Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssi suhteessa euroon on 1,1029 ja että yksi ADS-todistus edustaisi 80 yhtiön osaketta. Näiden hintojen ja oletusten perusteella annissa tarjottaisiin Ylimerkintäoptio pois lukien yhteensä 3.777.919 ADS-todistusta, edustaen 302.233.506 uutta osaketta.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti tietyt Biotien nykyiset sijoittajat ja tietyt hallituksen jäsenet ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ostaa yhteensä enintään 25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä ADS-todistuksia Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa antihintaan. Osakeannissa liikkeeseenlaskettaviin arvopapereihin liittyvä päivitetty rekisteröintiasiakirja on toimitettu Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (United States Securities and Exchange Commission), mutta se ei ole vielä tullut voimaan. Kyseisiä arvopapereita ei voida myydä eikä niitä koskevia ostotarjouksia voida hyväksyä ennen rekisteröintiasiakirjan voimaantuloa.

Tätä pörssitiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa kyseisiä arvopapereita, eikä kyseisiä arvopapereita myydä valtioissa tai alueilla, joilla arvopaperien tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä tai muun kyseisten valtioiden tai alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Turku, 8.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilö:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia osakeannin ehdotettuun aikatauluun ja suuruuteen liittyen. Nämä lausumat sisältävät tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisissa lausumissa käytetään usein, mutta ei aina, sanoja tai ilmauksia kuten “uskoa”, “olettaa”, “odottaa”, “aikoa”, “tavoitella”, “suunnitella”, “pyrkiä”, “arvioida”, “saattaa”, “aikoa”, “voida”, “olla jotakin”, “jatkua”, “uskomme”, “aiomme” sekä muita vastaavia ilmaisuja. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää tiedossa olevia tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Biotien todellinen tulos, taloudellinen asema, suorituskyky tai saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa huomattavasti historiallisista tai tulevaisuuden tuloksista, taloudellisesta asemasta, suorituskyvystä tai saavutuksista, joita tulevaisuutta koskevilla lausumilla on esitetty tai annettu ymmärtää. Tällaiset eroavaisuuksiin johtavat epävarmuustekijät liittyvät kilpailun kehittymiseen, kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitystoimintaan, viranomaishyväksyntöihin liittyviin vaatimuksiin ja tulevien tuotteidemme kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Nämä epävarmuustekijät huomioiden lukijaa kehotetaan olemaan luottamatta tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Ellei sovellettavasta laista tai säännöksistä muuta johdu, Biotie ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa olevaa tulevaisuutta koskevaa lausumaa vastaamaan muutosta niihin liittyvissä odotuksissaan tai mitään muutosta tapahtumissa, jotka heijastavat muutoksia olosuhteissa tai tilanteessa, johon sellainen lausuma perustuu.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-08 14:35 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/08/Biotie+kasvattaa+Yhdysvalloissa+ADS+todistuksia+tarjoamalla+j%C3%A4rjestett%C3%A4v%C3%A4ksi+ehdotetun+osakeannin+kokoa+HUG1926938.html

Jätä kommentti

facebook twitter