Etusivu » Arkistot 26.6.2015

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.6.2015

Restamax Oyj

RESTAMA OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.6.2015

Restamax Oyj   ILMOITUS
  26.6.2015 klo 18:30

RESTAMA OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.6.2015

Päivämäärä 26.6.2015
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RESTA
Osakemäärä 1 500 osaketta
Keskihinta/osake 4,3300 EUR
Ylin hinta/osake 4,3300 EUR
Alin hinta/osake 4,3300 EUR
Kokonaishinta 6 495,00 EUR
   
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 26.6.2015 tehtyjen kauppojen jälkeen:
Restamax Oyj 217 500 kpl

Restamax Oyj:n puolesta

Evli Pankki Oyj

Pasi Väisänen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-26 17:53 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/26/RESTAMA +OYJ+N+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+26+6+2015+HUG1932169.html

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.6.2015

Vaisala Group

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.6.2015

Vaisala Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS                        26.6.2015
 
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.6.2015
 
Helsingin Pörssi
 
Päivämäärä 26.6.2015  
Pörssikauppa Osto
Osakelaji VAIAS
Osakemäärä 46 osaketta
Kokonaishinta 1 092,50 EUR
Keskihinta/ osake 23,7500 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 23,75 EUR
Alin hankintahinta/ osake 23,75 EUR
 
 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 26.6.2015
tehtyjen kauppojen jälkeen: 71 040 KPL.
 
 
Vaisala Oyj:n puolesta
 
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
 
Janne Sarvikivi        Julius Summanen
 
 
 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-26 17:41 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/26/Vaisala+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+26+6+2015+HUG1932166.html

FIT Biotechin listautumisanti toteutunut onnistuneesti

FIT Biotech Oy

FIT Biotechin listautumisanti toteutunut onnistuneesti

YHTIÖTIEDOTE 26.6. klo 16.00

FIT Biotechin listautumisanti toteutunut onnistuneesti

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

FIT Biotech Oy (“FIT Biotech” tai “Yhtiö”) tiedotti 29.5.2015 osakeannista (“Osakeanti”), jossa Yhtiö tarjosi  merkittäväksi enintään 5.418.578 Yhtiön uutta K-osaketta (“Antiosakkeet”). Osakeanti koostui (i) instituutioannista, jossa Antiosakkeita tarjottiin institutionaalisille sijoittajille Suomessa sekä kansainvälisesti tietyissä maissa paikallisiin lakeihin perustuvien vaatimusten täyttyessä, (ii) yleisöannista, jossa Antiosakkeita tarjottiin yleisölle Suomessa, ja (iii) konversioannista, jossa Antiosakkeita tarjottiin Yhtiön pääomalainaehtoisten vaihtovelkakirjalainojen ja pääomalainojen haltijoille sekä yhdelle lainan haltijalle. Samalla Yhtiö tiedotti Yhtiön K-sarjan osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OM Helsinki Oy:n (“Helsingin Pörssi”) ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle.

Osakeannin merkintäaika päättyi instituutio-, yleisö- ja konversioannissa 25.6.2015 klo 16:30 Yhtiön pidennettyä merkintäaikaa Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Kokonaisuudessaan Osakeannissa ja sen yhteydessä toteutetussa maksuttomassa annissa merkittiin yhteensä 11 109 116 osaketta. Instituutioannissa merkittiin yhteensä 2 027 351 Antiosaketta, yleisöannissa yhteensä 237 935 Antiosaketta ja konversioannissa yhteensä 2 606 715 Antiosaketta. Yhtiön hallitus päätti 26.6.2015 tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja annettavien Antiosakkeiden määrästä. Instituutioannin merkinnät hyväksyttiin ehdollisena merkittyjen Antiosakkeiden maksamiselle Osakeannin ehtojen mukaisesti. Lisäksi Yhtiön hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa yhteensä 6 237 115 uutta maksutonta K-osaketta annettiin (i) tahoille, joilla on pääomalainanehtoisiin vaihtovelkakirjalainoihin perustuvia korkosaatavia Yhtiöltä ja (ii) palkkiona Osakeannissa ja listautumisessa toimivalle Yhtiön taloudelliselle neuvonantajalle. Yhtiön hallitus päätti myös Yhtiön A- ja/tai D-osakkeiden muunnoista Yhtiön K-osakkeiksi osakkeenomistajien Yhtiölle toimittamien, listautumiselle ehdollisten muuntositoumusten mukaisesti. Hallitus päätti muuntaa yhteensä 14 848 896 A-osaketta ja yhteensä 1 117 407 D-osaketta Yhtiön K-osakkeiksi Yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti (1:1). Lisäksi Yhtiön hallitus päätti Yhtiön maaliskuussa 2015 liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan vaihdosta yhteensä 491 583 Yhtiön K-osakkeeksi vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta oli instituutio-, yleisö- ja konversioannissa 1,56 euroa Antiosakkeelta. Yhtiö kerää Osakeannilla yhteensä noin 3,5 miljoonan euron bruttovarat ja vahvistaa pääomarakennettaan vähentämällä velkoja sekä taseen ulkopuolisia korkovastuita noin 13,2 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon Osakeanti ja yllä kuvatut toimenpiteet.  Osakeannin ja näiden toimenpiteiden seurauksena Yhtiöllä on 395 osakkeenomistajaa ja Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 11 600 699 K-osakkeella. Osakeannin ja toimenpiteiden jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 27 670 281 osaketta, jotka jakautuvat 27 567 002 K-osakkeeseen, 6 144 A-osakkeeseen ja 97 135 D-osakkeeseen.

Yhtiö on jättänyt 29.5.2015 listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön K-osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella FITBIO. Osakeannissa merkityt Antiosakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 30.6.2015 ja ne kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 30.6.2015. Kaupankäynnin Yhtiön K-osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 1.7.2015.

Yhtiön toimitusjohtaja Kalevi Reijonen kommentoi Osakeantia seuraavasti:

“Listautumisannilla kerätyt varat ja annin vahvistama tase luovat hyvät edellytykset yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiselle asettamiemme tavoitteiden mukaisesti. Kiitämme saamastamme luottamuksesta.”

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Translink Corporate Finance Oy. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lisätietoja antaa:

Kalevi Reijonen, toimitusjohtaja, FIT Biotech Oy
Sähköposti: kalevi.reijonen@fitbiotech.com
Puhelin: +358 40 843 5695

Tina Nyfors, hallituksen jäsen, FIT Biotech Oy
Puhelin: +358 40 684 9502

VASTUUNRAJOITUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa Osakeannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Translink Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-26 15:33 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/26/FIT+Biotechin+listautumisanti+toteutunut+onnistuneesti+HUG1932106.html

Caverion toimittaa massatorneja Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen Äänekoskelle

Caverion toimittaa massatorneja Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen Äänekoskelle

Julkaistu: 2015-06-26 13:00:00 CEST
Caverion Oyj
Sijoittajauutiset
Caverion toimittaa massatorneja Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen Äänekoskelle

Helsinki, Finland, 2015-06-26 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — CAVERION OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 26.6.2015 KLO 14

Caverion toimittaa massatorneja Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen Äänekoskelle

Caverion on tehnyt sopimuksen Metsä Fibre Oy:n kanssa kuitulinjan massatornien toimittamisesta Äänekoskelle rakenteilla olevaan uuteen biotuotetehtaaseen. Sopimus kattaa projektin johtamisen, suunnittelun, materiaalihankinnat sekä esivalmistuksen ja asennuksen. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Caverion toimittaa uudelle tehtaalle yhteensä viisi massatornia. Kaksi näistä on kooltaan jopa 15 000 m3 ja ne lukeutuvat täten maailman suurimpien massatornien joukkoon. Massatornien suunnittelu ja esivalmistus alkavat vuoden 2015 aikana ja asennus tapahtuu vuoden 2016 aikana.

Nyt rakenteilla oleva biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Metsä Fibre Oy:n kokonaisinvestointi hankkeeseen on noin 1,2 miljardia euroa. Valmistuttuaan vuonna 2017 tehdas tuottaa vuosittain noin 1,3 miljoonaa tonnia sellua ja sen lisäksi monipuolisesti erilaisia biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, biosähköä ja puupolttoainetta. Uuden tehtaan suunnittelussa keskeisiä kriteerejä ovat olleet päästöjen minimointi, pieni veden ominaiskulutus sekä korkea energia- ja materiaalitehokkuus.

”Nyt tehty sopimus on merkittävin metsäteollisuuden massatornien toimitus Pohjoismaissa viime vuosina. Caverionilla on laaja-alainen kokemus vastaavanlaisten massatornien valmistuksesta ja olemme erittäin iloisia, että Metsä Fibre valitsi Caverionin toimittajakseen tässä vaativassa projektissa”, kertoo divisioonajohtaja Juhani Pitkäkoski Caverionin Teollisuuden ratkaisut -divisioonasta.

”Metsä Fibrellä on pitkäaikainen kokemus hyvästä yhteistyöstä Caverionin kanssa. Uskomme, että Caverion on luottamuksemme arvoinen tässäkin vaativassa projektitoimituksessa”, kertoo biotuotetehtaan projektinjohtaja Timo Merikallio Metsä Fibre Oy:stä.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy kuuluu Caverionin Teollisuus-asiakassegmenttiin.

Lisätietoja:

Caverion Teollisuuden ratkaisut, Sanna-Mari Laitinen, viestintäpäällikkö, puh. 050 390 4443, sanna-mari.laitinen@caverion.fi

Metsä Fibre Oy, biotuotetehdas, Anna-Liisa Pennanen, viestintäpäällikkö, puh. 050 574 8071, anna-liisa.pennanen@metsagroup.com

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-,Keski-ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia, jonka päätuotemerkki on Botnia. Yhtiön päätuotteet, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tuotetut valkaistut havu- ja koivusellut, on kehitetty korkealaatuisen pehmo- ja painopaperin, erikoistuotteiden ja kartongin valmistukseen. Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta Suomessa. Liikevaihto vuonna 2014 oli 1,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

KONECRANES JULKISTAA TAMMI–KESÄKUUN OSAVUOSIKATSAUKSENSA 17.7.2015

KONECRANES JULKISTAA TAMMI–KESÄKUUN OSAVUOSIKATSAUKSENSA 17.7.2015

Julkaistu: 2015-06-26 12:00:00 CEST
Konecranes Oyj
Pörssitiedote
KONECRANES JULKISTAA TAMMI–KESÄKUUN OSAVUOSIKATSAUKSENSA 17.7.2015
KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.6.2015 klo 13:00

Konecranes julkistaa tammi-kesäkuun osavuosikatsauksena perjantaina 17.7.2015 klo 9.00. Tulostiedote löytyy yhtiön internetsivuilta www.konecranes.com julkistuksen jälkeen.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään ravintola Savoyn Salikabinetissa (os. Eteläesplanadi 14) klo11.00 alkaen. Tilaisuudessa osavuosituloksen esittelevät toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja finanssijohtaja Teo Ottola.

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä yhtiön internetsivujen (www.konecranes.com) kautta. Lähetys alkaa klo 11.00. Nauhoite tiedotustilaisuudesta löytyy yhtiön internetsivuilta myöhemmin samana päivänä.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE

Englanninkieliseen tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon:

Hollanti: +31 (0)20 7965 008
Iso-Britannia: +44 (0)20 7162 0077

Luxemburg: +352 270 0073 408

Norja: +47 2156 3120
Ranska: +33 (0)1 7099 3208
Ruotsi: +46 (0)8 5052 0110
Saksa: +49 (0)695 8999 0507
Suomi: +358 (0)9 2313 9201
Sveitsi (Geneve): +41 (0)2 2592 7007
Sveitsi (Zurich): +41 (0)434 5692 61
Tanska: +45 3271 4607

Yhdysvallat: +1 334 323 6201

Tilaisuuden nimi (Event title): Konecranes interim report, January-June 2015
Konferenssitunnus (Conference id): 953923

Tiedotustilaisuuden lopuksi on mahdollista esittää kysymyksiä puhelimitse.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Konecranes Oyj
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2014 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 011 miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 900 työntekijää 600 kohteessa 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kati Kniivilä SATO Oyj:n kehitysjohtajaksi

Kati Kniivilä SATO Oyj:n kehitysjohtajaksi

Julkaistu: 2015-06-26 11:45:22 CEST
SATO Oyj
Lehdistötiedote
Kati Kniivilä SATO Oyj:n kehitysjohtajaksi

Helsinki, Finland, 2015-06-26 11:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SATO Oyj, Nimitysuutinen, 26.6.2015 klo 12.45

Di Kati Kniivilä on nimitetty SATO Oyj:n kehitysjohtajaksi 15.6.2015 alkaen. Hän vastaa toiminnan, palvelujen ja laadun kehittämisestä, yritysvastuusta sekä liiketoimintaympäristön ja markkinatiedon analysoinnista. Aiemmin hän toimi SATOn investointipäällikkönä. Kati Kniivilä raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Erkka Valkilalle.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Erkka Valkila, toimitusjohtaja, p. 0201 34 4001 tai 050 62 050

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 24 200 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 312,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 191,3 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 152,2 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,6 miljardia euroa.

Liitteet:
Kati_Kniivila_2015.jpg

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Apetit uudisti rahoituslimiitti- ja lainasopimuksensa

Apetit uudisti rahoituslimiitti- ja lainasopimuksensa

Julkaistu: 2015-06-26 11:45:00 CEST
Apetit Oyj
Pörssitiedote
Apetit uudisti rahoituslimiitti- ja lainasopimuksensa
Apetit Oyj, pörssitiedote 26.6.2015 klo 12.45

Apetit Oyj on sopinut pitkäaikaisten rahoituslimiittiensä uudelleenjärjestelystä. Uudet yhteensä 40 miljoonan euron sitovat ja vakuudettomat käyttöpääomarahoitukseen tarkoitetut rahoituslimiitit korvaavat nykyiset arvoltaan yhteensä 25 miljoonan euron limiittisopimukset. Rahoituslimiittien erääntyminen on hajautettu vuosille 2018 ja 2020. Nykyinen 50 miljoonan euron yritystodistusohjelma jatkuu ennallaan.

Näiden lisäksi Apetit Oyj on sopinut 5 miljoonan euron investointilainasta, joka erääntyy 2022.

Rahoitussopimusten vastapuolia ovat Pohjola Pankki ja Nordea.

Apetit Oyj

Eero Kinnunen
talousjohtaja

Lisätietoja:
Eero Kinnunen, talousjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 4025

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

Apetit – Herkullista hyvinvointia. Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jonka tehtävänä on tarjota ilahduttavia maku- ja palveluelämyksiä. Tuoteryhmämme kattavat vihannes- ja ruokapakasteet, tuoreen kalan ja kalajalosteet, hedelmä- ja vihannestuoretuotteet sekä viljakaupan ja kasviöljyt. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 385 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärämme keskimäärin 723. www.apetitgroup.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Outotec toimittaa teknologiaa alumiinisulatolle Kiinaan

Outotec Oyj

Outotec toimittaa teknologiaa alumiinisulatolle Kiinaan

OUTOTEC OYJ  LEHDISTÖTIEDOTE  26.6.2015  KLO 9.00

Outotec toimittaa teknologiaa alumiinisulatolle Kiinaan

Outotec on saanut 12 miljoonan euron arvoisen tilauksen Kiinan johtavan alumiinintuottajan China infa Groupin tytäryhtiöltä Chiping inyuan Aluminium Co. Ltd:lta. Outotec toimittaa Shandongin maakuntaan rakennettavalle uudelle alumiinisulatolle anodien viimeistelylaitoksen. Tilaus on kirjattu Outotecin vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen tilauskertymään. 

Outotecin tilaus sisältää alumiinisulaton osana toimivan anodien viimeistelylaitoksen suunnittelun ja keskeiset prosessilaitteet sekä käyttöönotto- ja tuotannon tukipalveluita. Uuden sulaton on määrä tuottaa vuosittain miljoona tonnia alumiinia. Toimitukset ajoittuvat vuoteen 2016, ja niihin sisältyy sekä paikallista että ulkomaista valmistusta.  

“Tämä kolmas China infa Groupilta saamamme alumiiniteknologiatilaus osoittaa Outotecin teknologian edelläkävijyyden ja kilpailukyvyn Kiinan primaarialumiiniteollisuudessa. Meillä on vankka maine yhä suurempien alumiinisulattojen tarvitsemien suuritehoisten anodien viimeistelylaitosten toimittajana”, sanoo Outotecin APAC-alueen johtaja Stuart Sneyd.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Robin Lindahl, Metals, Energy & Water -liiketoiminta-alueen johtaja
Puhelin +49 6171 9693 100 (Saksa)

Stuart Sneyd, APAC-alueen johtaja
Puhelin +61 2 9984 2512 (Australia)

Eila Paatela, viestintäjohtaja
Puhelin 020 529 2004, 0400 817198

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-26 08:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/26/Outotec+toimittaa+teknologiaa+alumiinisulatolle+Kiinaan+HUG1931519.html

facebook twitter