Etusivu » Arkistot 17.6.2015

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.6.2015

Vaisala Group

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.6.2015

Vaisala Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS                        17.6.2015
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.6.2015
 
Helsingin Pörssi
 
Päivämäärä 17.6.2015  
Pörssikauppa Osto
Osakelaji VAIAS
Osakemäärä 2 079 osaketta
Kokonaishinta 49 019,08 EUR
Keskihinta/ osake 23,5782 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 23,61 EUR
Alin hankintahinta/ osake 23,36 EUR
 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.6.2015
tehtyjen kauppojen jälkeen: 65 519 KPL.
 
Vaisala Oyj:n puolesta
 
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
 
Janne Sarvikivi        Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-17 17:44 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/17/Vaisala+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+17+6+2015+HUG1929329.html

OSAKKEELLE 30.6.2015 MAKSETTAVA OSINKO 0,30 EUROA

OSAKKEELLE 30.6.2015 MAKSETTAVA OSINKO 0,30 EUROA

Julkaistu: 2015-06-17 15:30:00 CEST
Orava Asuntorahasto Oyj
Pörssitiedote
OSAKKEELLE 30.6.2015 MAKSETTAVA OSINKO 0,30 EUROA

Orava Asuntorahasto Oyj

PÖRSSITIEDOTE 17.6.2015 klo 16.30

OSAKKEELLE 30.6.2015 MAKSETTAVA OSINKO 0,30 EUROA

Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeelle (kaupankäyntitunnus OREIT, ISIN-tunnus FI4000068614) 30.6.2015 maksettava osinko on 0,30 euroa. Osingon irtoamispäivä on 18.6.2015 ja täsmäytyspäivä on 22.6.2015. Osingon kokonaismääräksi muodostuu 1 926 734,10 euroa.

Osakkeet, joiden kaupankäyntitunnus on OREITN0115 (ISIN-koodi FI4000148036) eivät ole oikeutettuja vuonna 2015 maksettaviin osinkoihin.

Orava Asuntorahasto Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kotipizza Group Oyj :KOTIPIZZA GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANNIN MERKINTÄAIKAA PIDENNETÄÄN

Kotipizza Group Oyj

Kotipizza Group Oyj :KOTIPIZZA GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANNIN MERKINTÄAIKAA PIDENNETÄÄN

Kotipizza Group Oyj
Pörssitiedote 17.6.2015, klo 16.20
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN JA, TIETYIN POIKKEUKSIN, YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
KOTIPIZZA GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANNIN MERKINTÄAIKAA PIDENNETÄÄN
Kotipizza Group Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on päättänyt pidentää Yhtiön 4.6.2015 julkistetun listautumisannin (“Listautumisanti”) merkintäaikaa. Merkintäaikaa pidennetään Listautumisannin ehtojen mukaisesti päättymään viimeistään 24.6.2015 kello 16.30, ellei merkintäaikaa keskeytetä Listautumisannin ehtojen mukaisesti.
Merkintäajan pidentämisestä johtuen Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta arviolta 25.6.2015. Tarjottavien osakkeiden lopullinen merkintähinta määräytyy niin sanotussa book building -menettelyssä, jossa Yhtiön hallitus päättää merkintähinnasta institutionaalisten sijoittajien merkintäaikana antamien merkintätarjousten perusteella. Merkintähinta voi olla myös alustavan merkintähinnan ylä- tai alapuolella. Listautumisannissa merkityt Yhtiön uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 30.6.2015 ja kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 30.6.2015. Kaupankäynnin osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla arvioidaan alkavan 30.6.2015.

Kotipizza Group Oyj
Johan Wentzel, Hallituksen puheenjohtaja
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, Talousjohtaja
puh. +358 207 716 747

Antti Isokangas, Viestintäjohtaja
puh. +358 207 716 716

Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2014 lopussa 260 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2014 oli 70,5 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto tilikaudella 2014 oli 52,2 miljoonaa euroa ja EBITDA 4,3 miljoonaa euroa.
Kotipizza Groupin pääomistajia ovat Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot (n. 90 %) sekä yhtiön avainhenkilöt (n. 10 %).

TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Tätä tiedotetta ei tule tulkita esitteeksi tai tarjousasiakirjaksi, eikä tämä tiedote perusta tai muodosta tarjousta, kutsua tai kehotusta tai sellaisten osaa merkitä tai ostaa mitään osakkeita millään alueella. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa Kotipizza Group Oyj:n (“Yhtiö”) osakkeita tämän tiedotteen tietojen perusteella tai niihin luottaen. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio on taustatietotarkoituksiin, eikä informaation ole tarkoitettu olevan tyhjentävää tai aukotonta. Kenenkään ei tule tai pidä missään tarkoituksessa luottaa tässä tiedotteessa esitetyn informaatioon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio saattaa muuttua. Yhtiö ei sitoudu päivittämään tätä tiedotetta tai korjaamaan mitään epätarkkuuksia, eikä tämän tiedotteen julkaisemista tule pitää minkäänlaisena sitoumuksena Yhtiön osalta jatkaa pörssilistautumista tai mitään transaktiota tai järjestelyä, mihin on viitattu tässä tiedotteessa. Mikään toimivaltainen viranomainen ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta.
Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa Yhtiön liikkeelle laskemia arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hong Kongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun maahan, jossa tiedottaminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan rajoitettua joissakin maissa ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa viitattua informaatiota tai dokumentin tulisi huomioida ja olla tietoinen tällaisista mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperilainsäädäntöä näissä maissa.
Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole, eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai, jollei rekisteröintivelvollisuudesta ole tehty poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain nojalla. Arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä tai tarjota Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei jaeta tai lähetetä, eikä tule jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin.
Yhtiö ei ole tehnyt julkista tarjousta tai kutsua hankkia arvopapereita tässä tiedotteessa tai sen yhteydessä. Tällainen tarjous tehdään ainoastaan esitteen perusteella sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja sen on julkaistu lain ja lain täydennysten mukaisesti.
Isossa-Britanniassa tämä tiedote ja muu tässä tiedotteessa kuvattuihin arvopapereihin liittyvä materiaali, sekä sijoitus tai sijoitustoiminta, johon tämä tiedote viittaa, jaetaan, suunnataan, on tarjolla ja siihen ryhdytään ainoastaan kokeneiden sijoittajien kanssa (qualified investors) (niin kuin määritelty Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act) 86(7) artiklan mukaan), jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (ii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean varallisuustason omaavia henkilöitä (high net worth entities) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa, kuin Suomessa, jotka ovat panneet täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), tämä tiedote ja tehtävä tarjous, kun tarjous tehdään, suunnataan ainoastaan kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille Esitedirektiivin (Direktiivi 2003/71/EY) artiklan 2(1)(e) tarkoittamassa merkityksessä ja jokaisen relevantin jäsenvaltion implementointisäännösten mukaisesti (“Kokeneet sijoittajat”). Jokaisen Euroopan talousalueella, muualla kuin Suomessa, asuvan henkilön, joka hankkii arvopapereita tai jolle arvopapereita tarjotaan, katsotaan vakuuttavan, vahvistavan ja hyväksyvän, että tämä on Kokenut sijoittaja.
Yhtiö tai sen tytäryhtiöt tai näiden yhtiöiden johtohenkilöt, toimihenkilöt, työntekijät, neuvonantajat, edustajat tai mitkään muut henkilöt eivät ole vastuussa tai anna esityksiä tai vakuuksia, ilmaistuna tai epäsuorasti, liittyen tässä tiedotteessa esitettyjen tietojen tai näkemyksien totuudenmukaisuuteen, tarkkuuteen, täydellisyyteen tai kohtuullisuuteen (tai siihen, onko joitain tietoja jätetty pois tästä tiedotteesta) tai muuhunkaan Yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin liittyvään tietoon, oli se sitten kirjallista, suullista tai visuaalisessa tai elektronisessa muodossa tai miten tahansa lähetettynä tai saataville asetettuna, tai mistä tahansa menetyksistä, jotka johtuvat tämän tiedotteen hyödyntämisestä tai sen sisällöstä tai ovat muuten siihen liitännäisiä.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista tiedoista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien sovellettavan lain edellyttämät päivitykset.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-17 15:24 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/17/Kotipizza+Group+Oyj+KOTIPIZZA+GROUP+OYJ+N+LISTAUTUMISANNIN+MERKINT%C3%84AIKAA+PIDENNET%C3%84%C3%84N+HUG1929274.html

Asuntosijoitusyhtiö SATOn Tampereen aluejohtajaksi Mikko Nevalainen

Asuntosijoitusyhtiö SATOn Tampereen aluejohtajaksi Mikko Nevalainen

Julkaistu: 2015-06-17 15:00:42 CEST
SATO Oyj
Lehdistötiedote
Asuntosijoitusyhtiö SATOn Tampereen aluejohtajaksi Mikko Nevalainen

Helsinki, Finland, 2015-06-17 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SATO Oyj, Nimitysuutinen, 17.6.2015 klo 16.00

Rakennusinsinööri AMK Mikko Nevalainen (s. 1974) on nimitetty SATO Oyj:n Tampereen aluejohtajaksi 1.9.2015 alkaen. Nevalaisen vastuualueeseen kuuluvat Tampereen talousalueen asuntosijoitustoiminta ja kiinteistökehitys. Hän raportoi tehtävässään liiketoimintajohtaja Pasi Suutarille.

Mikko Nevalainen on ollut SATOn palveluksessa vuodesta 2012, ensin kehitysinsinöörinä ja viimeksi aluepäällikkönä pääkaupunkiseudulla.

SATO omistaa Tampereella noin 2 200 vuokra-asuntoa ja investoi vuosittain n. 100-200 uuteen asuntoon.

Tampereen nykyinen aluejohtaja Kari Koponen jää eläkkeelle kuluvan vuoden lopussa kahdenkymmenenkuuden SATO-vuoden jälkeen.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Mikko Nevalainen, p. 0201 34 4110 ja 050 323 6907
Pasi Suutari, p. 0201 34 4008 ja 040 504 4292

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 24 200 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 312,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 191,3 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 152,2 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,6 miljardia euroa.

Liitteet:
Mikko_Nevalainen.jpg

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Fingrid Oyj luopunut Porvoon Alueverkko Oy:n omistuksesta

Fingrid Oyj luopunut Porvoon Alueverkko Oy:n omistuksesta

Julkaistu: 2015-06-17 14:30:00 CEST
Fingrid Oyj
Pörssitiedote
Fingrid Oyj luopunut Porvoon Alueverkko Oy:n omistuksesta

Helsinki, Suomi, 2015-06-17 14:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Fingrid Oyj
Pörssitiedote 17.6.2015 klo 15.30 EET

Fingrid Oyj on tänään toteutetulla osakekaupalla myynyt Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab – konserniin kuuluvalle Porvoon Sähköverkko Oy:lle omistamansa Porvoon Alueverkko Oy:n osakkeet. Kauppa käsittää Fingridin koko omistuksen, eli 1/3 Porvoon Alueverkko Oy:n osakkeista ja äänistä.

Porvoon Alueverkko Oy omistaa ja käyttää sähköverkkoja, sekä tuottaa sähköverkkopalveluja Porvoon alueella. Porvoon Alueverkko Oy:n harjoittama toiminta jakeluverkonhaltijana on ollut Fingrid Oyj:n kantaverkkoliiketoiminnasta eriytettyä toimintaa.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. Kaupalla on Fingrid Oyj:lle vähäinen positiivinen tulosvaikutus toisen vuosineljänneksen tulokseen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140
Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 030 395 5213

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Edistykselliset biopolttoaineet kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen CO2-päästöjä

Edistykselliset biopolttoaineet kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen CO2-päästöjä

Uutinen
17.6.2015

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ovat arvioineet tieliikenteen vaihtoehtoisten energiamuotojen ilmasto- ja kustannusvaikutuksia pyrittäessä kohti EU:n vuodelle 2030 asettamia ilmastotavoitteita.

“Olemme iloisia tutkimuksen tuloksista.  Ne antavat vahvaa tukea hallitusohjelman kirjaukselle liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuuden nostamisesta vuoteen 2030 mennessä.  Tutkimuksessa keskiöön nousivat edistykselliset ns. drop-in biopolttoaineet, kuten Nesteen uusiutuva NE BTL-diesel”, toteaa Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen.

Tutkimuksen mukaan koko kansantalouden kannalta kustannustehokkain tapa vähentää päästöjä on investoiminen kotimaisten, edistyksellisten nestemäisten biopolttoaineiden tuotantoon ja käyttöön. Ne sopivat käytettäväksi sellaisenaan sekä nykyisen jakelujärjestelmän sekä ajoneuvokannan kanssa. Lisäksi mahdollisilla investoinneilla on työllistävä vaikutus.

Nesteen näkemyksen mukaan uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen vaatii mahdollisimman monipuolista raaka-ainevalikoimaa. Neste on omassa toiminnassaan kasvattanut jäte- ja tähderaaka-aineiden osuuden jo yli 60 prosenttiin uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa. Lisäksi uudet raaka-aineet ovat vahvasti mukana Nesteen tutkimustoiminnassa. Suurin osa yhtiön tutkimusinvestoinneista suuntautuu uusien raaka-aineiden, kuten leväöljyn ja puupohjaisten raaka-aineiden tutkimukseen. Tulevaisuudessa esimerkiksi kotimaiset, metsäpohjaiset raaka-aineet ovat mahdollisia uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineita. Tällä hetkellä Neste käyttää jo mäntyöljypikeä Naantalin jalostamolla.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-17 14:06 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/17/Edistykselliset+biopolttoaineet+kustannustehokkain+tapa+v%C3%A4hent%C3%A4%C3%A4+liikenteen+CO2+p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6j%C3%A4+HUG1929203.html

Neste ja HCS Group aloittavat laajamittaisen yhteistyön uusiutuvissa liuottimissa

Neste Corporation

Neste ja HCS Group aloittavat laajamittaisen yhteistyön uusiutuvissa liuottimissa

Neste Oyj
Lehdistötiedote
17.6.2015 klo 15.00

Neste ja HCS Group aloittavat laajamittaisen yhteistyön uusiutuvissa liuottimissa

Maailman johtava uusiutuvien polttoaineiden tuottaja Neste ja johtava korkealaatuisten hiilivetyliuottimen ja kemiallisten erikoistuotteiden valmistaja HCS Group (Haltermann Carless Solutions) aloittavat laajamittaisen yhteistyön uusiutuvissa liottimissa. Neste toimittaa Haltermann Carlessille NE BTL-teknologiaansa pohjautuvia uusiutuvia komponentteja, joista jalostetaan uusia, räätälöityjä biotuotteita erilaisiin teollisuuden sovelluksiin.

Uusiutuvien liuottimien myötä asiakkaat saavat korkealaatuisia tuotteita pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Ne ovat vastuullisia, biohajoavia ja vähärikkisiä. Lisäksi niiden aromaattipitoisuus on pieni. Uusiutuvia liuottimia voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa, kuten metallintyöstönesteissä, maaleissa, pinnoitteissa, painoväreissä, voiteluaineissa, vedenkäsittelyssä, pesuaineissa, hydrauliikassa ja kosmetiikassa.

“Uusiutuvat NE BTL-tuotteemme ovat ihanteellisia kemianteollisuuteen, koska ne eivät edellytä muutoksia olemassa oleviin tuotantoprosesseihin. Lisäksi niiden ympäristöedut ovat merkittävät”, sanoo Kaisa Hietala, Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja. “Tämä kumppanuus on meille tärkeä askel, kun kasvatamme jalansijaa kemianteollisuudessa, jossa uusiutuvan komponenttien kysyntä on kasvussa.”

“Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvat kemian tuotteet merkitsevät HCS Groupille mahdollisuutta vahvistaa vastuullisuuttaan. Biopohjaiset ratkaisut, jotka on tuotettu uusiutuvista tisleistä ratkaisevat kemianteollisuuden nykyisiä ja tulevia haasteita. Olemme innoissamme mahdollisuudesta laajentaa tarjontaamme yhteistyössä Nesteen kaltaisen kumppanin kanssa”, sanoo Uwe Nickel, HCS Groupin toimitusjohtaja.

Nesteen uusiutuvien NE BTL-tuotteiden kemiallinen koostumus on sama kuin vastaavilla fossiilisilla tuotteilla. Niillä voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja siten pienentää lopputuotteiden koko elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia. Neste tuottaa kemianteollisuuden tarpeisiin soveltuvia uusiutuvia NE BTL-tuotteita  jalostamoillaan Hollannissa, Singaporessa ja Suomessa.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Neste: Kaisa Hietala, liiketoiminta-alueen johtaja, Uusiutuvat tuotteet, puh. 010 458 4128
The HSC Group: Andreas Reindl, puh: +49-69-695-386-257                                                           

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli noin 15 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi

About the HCS Group

The HCS Group is one of Europe’s leading manufacturers of specialty products and solutions in the hydrocarbons sector. The Group encompasses Haltermann Carless and ETS Racing Fuels. The HCS Group belongs to H.I.G. Europe, a subsidiary of the US private equity company, H.I.G. Capital.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-17 14:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/17/Neste+ja+HCS+Group+aloittavat+laajamittaisen+yhteisty%C3%B6n+uusiutuvissa+liuottimissa+HUG1929182.html

KONECRANES ON SAANUT TÄRKEÄN TILAUKSEN METALLIALAN YRITYKSELTÄ BOLIDENILTA

KONECRANES ON SAANUT TÄRKEÄN TILAUKSEN METALLIALAN YRITYKSELTÄ BOLIDENILTA

Julkaistu: 2015-06-17 13:00:01 CEST
Konecranes Oyj
Lehdistötiedote
KONECRANES ON SAANUT TÄRKEÄN TILAUKSEN METALLIALAN YRITYKSELTÄ BOLIDENILTA

Konecranes sai huhtikuussa 2015 Bolideniltä 50 tonnin prosessinosturin tilauksen. Nosturi toimitetaan Bolidenin Harjavallan sulatolle helmikuussa 2016.

Konecranes toimittaa 50 tonnin prosessinosturin kuparisulatolle vanhan nosturin tilalle. Nosturia käytetään jatkuvasti kolmessa vuorossa (24/7) muun muassa sulatetun kuparin kuljettamiseen, joten sillä on merkittävä rooli tuotantoprosessissa.

”Tämä on meille tärkeä tilaus”, sanoo Juha Lehtonen, tuotemarkkinointipäällikkö, Konecranes. ”Nosturissa on useita, asiakkaan prosesseja parantavia älykkäitä ominaisuuksia. Esimerkiksi maaliinajo-toiminto vie yhdellä napin painalluksella kuorman ennalta asetettuun kohdepaikkaan. Tämä vähentää nosturin manuaalista käyttöä ja lyhentää merkittävästi vaiheaikoja. Heilunnanesto rajoittaa kuorman heilumista ohjaamalla nosturin ja nostovaunun kiihtyvyyttä ja hidastuvuutta. Tämä ennaltaehkäisee kuormaan, nosturiin ja lähiympäristöön kohdistuvia vahinkoja.”

Metalliteollisuudessa pyritään jatkuvasti parantamaan toimintoja modernin tekniikan avulla. Trendi näkyy myös materiaalinkäsittelyssä, ja metallialan yritykset kiinnittävät paljon huomiota turvallisuuden, käytettävyyden ja huollettavuuden kaltaisiin ominaisuuksiin. Oikeanlainen design, automaatio ja helppokäyttöiset tuotteet auttavat takaamaan nämä ominaisuudet. Bolidenin tilaus tukee jatkuvaa Konecranes-tuotteiden ja -palveluiden kehitystä tälle vaativalle teollisuudenalalle.

Lisätietoja:
Lehdistö
Markku Saarinen, johtaja, Konecranes-teollisuusnosturit, Eurooppa
Sähköposti: markku.saarinen@konecranes.com tai puhelin +358 20 427 3550

Sijoittajat ja analyytikot:
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes
Sähköposti: miikka.kinnunen@konecranes.com tai puhelin +358 20 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2014 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 011 miljoonaa euroa. Konsernilla on 12 000 työntekijää ja 600 toimipistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Affecton liikevaihto jää viimevuotista pienemmäksi

Affecton liikevaihto jää viimevuotista pienemmäksi

Julkaistu: 2015-06-17 13:00:00 CEST
Affecto Oyj
Pörssitiedote
Affecton liikevaihto jää viimevuotista pienemmäksi

Helsinki, 2015-06-17 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — AFFECTO OYJ – PÖRSSITIEDOTE — 17.06.2015 klo 14.00

Affecton liikevaihto jää viimevuotista pienemmäksi

Affecto arvioi alkuvuoden myyntisuorituksen perusteella, että vuoden 2015 liikevaihto jää alle viime vuoden tason.

Uusi ohjaus: Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan alle viime vuoden tason. Liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2015.

Vanha ohjaus (29.04.2015): Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2015, mutta etenkin liikevaihdon kehitykseen liittyy epävarmuutta.

Affecto Oyj
Juko Hakala
Toimitusjohtaja

www.affecto.fi

Lisätietoja:
CEO Juko Hakala, +358 205 777 450
CFO Satu Kankare, +358 205 777 202

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kesko avasi kahdeksannen K-ruoka-kaupan Venäjällä

Kesko Corporation

Kesko avasi kahdeksannen K-ruoka-kaupan Venäjällä

KESKO LEHDISTÖTIEDOTE 17.06.2015 KLO 13.30

Kesko avasi tänään uuden K-ruoka-kaupan Pietarhovissa Pietarin kaupungissa osoitteessa Gostilitskoye Shosse 58.

K-ruoka-kauppa on ketjun kahdeksas kauppa. Se sijaitsee Keskon omistamalla kiinteistöllä Pietarin luoteisosassa liikenteellisesti hyvässä paikassa kehätien ja Pietarhovin yhdistävän tien varressa. Kaupan lähialueilla asuu noin 110 000 asukasta.

Ruokakeskon Venäjän maajohtajan Kari Heiskasen mukaan K-ruoka-kauppojen konsepti on osoittautunut hyvin kilpailukykyiseksi. 

– Hyvien kokemustemme pohjalta jatkamme suunnitelmiemme mukaisesti Venäjä-strategiamme toteuttamista, toki jokaista investointia tarkkaan harkiten.

Kuvia avauksesta löytyy Keskon aineistopankista http://aineistopankki.kesko.fi Ajankohtaista-kategoriasta.

Lisätietoja antaa Ruokakeskon Venäjän maajohtaja Kari Heiskanen, puh. +7 812 3317723.

Kesko (www.kesko.fi) on arvostettu kaupan alan pörssiyhtiö. Se johtaa asiakkaiden arvostamia vähittäiskauppaketjuja ja tuottaa tehokkaasti vähittäiskauppaketjujen ostotoiminnan, logistiikan, verkostokehityksen ja tiedonhallinnan palvelut. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rauta- ja erikoiskaupassa sekä auto- ja konekaupassa. Sen toimialayhtiöt ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 2 000 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti vuonna 2014 oli noin 11,3 mrd. euroa (alv 0 %). K-ryhmä työllistää noin 45 000 henkeä.

Kesko hakee kotimaan lisäksi kasvua erityisesti Venäjän markkinoilta. Kahdeksan K-ruoka-kaupan lisäksi Keskolla on Venäjällä 13 K-rautaa ja 19 Intersport-urheilukauppaa. Lisäksi Konekesko vie Yamarin-veneitä Venäjälle.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-17 12:31 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/17/Kesko+avasi+kahdeksannen+K+ruoka+kaupan+Ven%C3%A4j%C3%A4ll%C3%A4+HUG1929161.html

facebook twitter