Taaleritehdas Oyj:ltä positiivinen tulosvaroitus: H1 liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi ennakoitua parempi

Taaleritehdas Oyj:ltä positiivinen tulosvaroitus: H1 liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi ennakoitua parempi Julkaistu: 2015-06-11 07:45:10 CEST
Taaleritehdas Oyj
Yhtiötiedote
Taaleritehdas Oyj:ltä positiivinen tulosvaroitus: H1 liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi ennakoitua parempi

Helsinki, 2015-06-11 07:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas Oyj:n vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoiton arvioidaan muodostuvan merkittävästi ennakoitua paremmaksi. Liikevoiton kasvu johtuu sijoitusliiketoiminnan positiivisesta kehityksestä sekä erityisistä kertaluonteisista eristä.Tämän seurauksena koko Taaleritehdas-konsernin liikevoitto H1/2015-kaudelta on merkittävästi parempi kuin aikaisemmin on ennakoitu.

Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.2015-30.6.2015 julkaistaan 20.8.2015.

Taaleritehdas Oyj:n Hallitus

Lisätietoja:

Juhani Elomaa
toimitusjohtaja
Taaleritehdas Oyj
puh. 040-7789020
juhani.elomaa@taaleritehdas.fi

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa sijoitus, -rahoitus- ja vakuutuspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehtaalla on lisäksi omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä viidestä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy sekä osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Koko finanssiryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi
Taaleritehdas myös Twitterissä

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020
Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kaupankäynti Talenom Oyj:n osakkeilla First North Finland -markkinapaikalla alkaa tänään

Talenom Oyj

Kaupankäynti Talenom Oyj:n osakkeilla First North Finland -markkinapaikalla alkaa tänään

Talenom Oyj

Yhtiötiedote 11.6.2015 kello 8.30           

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kaupankäynti Talenom Oyj:n osakkeilla First North Finland -markkinapaikalla alkaa tänään

Talenom Oyj:n (”Talenom” tai ”Yhtiö”) osakkeet otetaan tänään 11.6.2015 kello 10.00 kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OM Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 6 812 046, kaupankäyntitunnus TNOM ja ISIN-koodi FI4000153580.

Talenomin listautumisannissa laskettiin liikkeeseen 1 650 846 uutta osaketta ja Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 6 812 046 osakkeeseen. Uudet osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 10.6.2015 ja ne on kirjattu hyväksytyn osakemerkinnän tehneiden osakkeenomistajien arvo-osuustileille 10.6.2015.

Summa Capital Oy toimii Yhtiön First North -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana. Asianajotoimisto Borenius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

TALENOM OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Harri Tahkola
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
0400 585 400
harri.tahkola@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluita. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 29,6 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 14 %. Talenomin kasvuhistoria on vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu 2011-2014 oli 13 %. Talenomilla on toimipisteet Suomessa 18 paikkakunnalla ja sen palveluksessa on noin 500 työntekijää.

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

HUOMAUTUS:
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Talenom Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Summa Capital Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-11 07:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/11/Kaupank%C3%A4ynti+Talenom+Oyj+n+osakkeilla+First+North+Finland+markkinapaikalla+alkaa+t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n+HUG1927299.html

LASSE LINDQVIST ON NIMITETTY MARIMEKON MARKKINOINTIJOHTAJAKSI

LASSE LINDQVIST ON NIMITETTY MARIMEKON MARKKINOINTIJOHTAJAKSI

Julkaistu: 2015-06-11 07:30:00 CEST
Marimekko Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
LASSE LINDQVIST ON NIMITETTY MARIMEKON MARKKINOINTIJOHTAJAKSI

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 11.6.2015 klo 8.30

LASSE LINDQVIST ON NIMITETTY MARIMEKON MARKKINOINTIJOHTAJAKSI

Lasse Lindqvist on nimitetty Marimekon markkinointijohtajaksi (CMO) ja johtoryhmän jäseneksi 10.8.2015 alkaen.

Lasse Lindqvist seuraa tehtävässä Tiina Alahuhta-Kaskoa, joka on vastannut Marimekon toimitusjohtajan työnsä ohella väliaikaisesti myös yhtiön markkinoinnista.

Lasse Lindqvist toimii liiketoiminta- ja brändistrategiakonsulttina McCann-mainostoimistolle New Yorkissa. Aiemmin hän on työskennellyt Nokiassa markkinointistrategiajohtajana vastaten myös yrityksen brändistrategiasta. Lasse Lindqvist on toiminut pitkään myös McKinseyn konsulttina eri puolilla maailmaa.

”Lasse Lindqvistillä on vahva kokemus globaaleista kuluttajabrändeistä ja niiden markkinointistrategioista. Hänessä yhdistyy harvinaisella tavalla luova näkemyksellinen ajattelu ja analyyttisuus. Olemme siirtymässä Marimekossa uuteen vaiheeseen, jossa kehitämme kokonaisvaltaisesti asiakaskokemusta. Uskon, että Lassen osaaminen ja kokemus tukevat meitä erittäin hyvin tällä tiellä”, sanoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Asta Halme
Puh. 09 7587 233
asta.halme@marimekko.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2014 tuotteiden brändimyynti oli 187 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 94 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on yli 140 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 500 henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Biotien Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettävän osakeannin hinnoittelu sekä vaihtovelkakirjojen muuntaminen

Biotie Therapies Corp.

Biotien Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettävän osakeannin hinnoittelu sekä vaihtovelkakirjojen muuntaminen

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE                      11.6.2015 klo 8.00

Biotien Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettävän osakeannin hinnoittelu sekä vaihtovelkakirjojen muuntaminen

Biotie Therapies Oyj (”Biotie” tai ”Yhtiö”), joka kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin, on toteuttanut Yhdysvalloissa yleisölle järjestettävän 3.761.418 American Depositary Shares -todistusta (”ADS-todistukset”) koskevan antinsa hinnoittelun siten, että yhden ADS-todistuksen hinta on 14,888 Yhdysvaltain dollaria, vastaten 55.999.991,18 Yhdysvaltain dollarin bruttotuottoja (vastaten 49.649.783,83 euroa 1,1279 Yhdysvaltain dollarin kiinteällä Euroopan keskuspankin vaihtokurssilla suhteessa euroon 10.6.2015). Yksi ADS-todistus edustaa 80 Yhtiön osaketta, eli tarjotut ADS-todistukset tulevat vastaamaan 300.913.440 Yhtiön uutta osaketta 0,165 euron (pyöristetty luku) merkintähintaan osakkeelta (edellä mainitulla kiinteällä vaihtokurssilla).

Biotie on lisäksi myöntänyt järjestäjäpankeille option, jonka perusteella järjestäjäpankeilla on myös oikeus merkitä enintään 44.629 ADS-todistusta, vastaten enintään 3.570.320 Yhtiön uutta osaketta, ja UCB S.A. on myöntänyt järjestäjäpankeille option ostaa enintään 519.583 ADS-todistusta, 30 päivän kuluessa tästä osakeannista yksinomaan ylimerkintöjen kattamiseksi (”Ylimerkintäoptio”). Biotie ei saa varoja UCB S.A.:n omistamien ADS-todistusten myynnistä. Yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseen laskeminen Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin ja Ylimerkintäoption toteuttamiseksi perustuu 26.5.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen.

Biotien osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella ”BTH1V”. ADS-todistusten kaupankäynnin NASDAQ Global Select Market -markkinapaikalla odotetaan alkavan 11.6.2015 kaupankäyntitunnuksella ”BITI”. ADS-todistusten annin odotetaan toteutuvan arviolta 16.6.2015, mikäli toteuttamiselle asetetut tavanomaiset ehdot täyttyvät.

Yhtiö on päätettyään Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin toteutumisesta lisäksi päättänyt tietyille yhdysvaltalaisille sijoittajille ja eräille Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille 28.5.2015 liikkeeseen laskemansa vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti toteuttaa vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen ja laskea liikkeeseen enintään 220.400.001 uutta osaketta vaihtovelkakirjojen haltijoille ennakolta määritetyllä 0,15 euron osakekohtaisella vaihtohinnalla.

Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet edustavat noin 66 prosenttia Yhtiön osakkeista ennen Yhdysvalloissa järjestettävää osakeantia ja noin 31 prosenttia Yhtiön osakkeista Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin jälkeen (sisältäen vaihtovelkakirjojen automaattisesta muuntamisesta aiheutuvan laimennusvaikutuksen mutta ei Ylimerkintäoption mahdollisesta toteuttamisesta aiheutuvaa laimennusvaikutusta). Ylimerkintäoption perusteella mahdollisesti liikkeeseen laskettavien Yhtiön uusien osakkeiden enimmäismäärä vastaisi noin 0,4 prosenttia Yhtiön osakkeista Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin ja vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen jälkeen.

Yhtiön Yhdysvalloissa järjestettävään osakeantiin liittyen sekä vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen johdosta liikkeeseen laskemat uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin ADS-todistuksia koskevan annin toteuttamispäivänä, arviolta 16.6.2015, ja ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 17.6.2015. Yhtiö julkistaa esitteen uusien osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 16.6.2015. Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin ja vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön osakepääomaan.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Biotien tarkoituksena on käyttää osakeannin avulla hankkimansa nettotuotot sekä osan nykyisistä käteisvaroistaan (joka sisältää vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlaskusta saadut 33,1 miljoonan euron bruttovarat) rahoittaakseen Parkinsonin tautiin liittyvän totsadenantin kaksoissokkoutetun Faasin 3 kliinisen tutkimuksen (mukaan lukien jatkohoito-osion).

RBC Capital Markets ja Stifel toimivat osakeannin pääjärjestäjinä (joint-book-running managers). Lisäksi JMP Securities toimii järjestäjänä (lead manager) ja Roth Capital Partners toimii järjestäjänä (co-manager) osakeantiin liittyen.

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen (United States Securities and Exchange Commission) on hyväksynyt liikkeeseen laskettaviin arvopapereihin liittyvän rekisteröintiasiakirjan voimaantulon 10.6.2015.

Yhtiö on toimittanut Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (”SEC”) esitteen sisältävän rekisteröintiasiakirjan koskien Yhdysvalloissa järjestettävää osakeantia, johon tämä tiedote liittyy. Ennen mahdollista sijoittamista Yhdysvalloissa järjestettävään osakeantiin, teidän tulisi lukea kyseisen rekisteröintiasiakirjan sisältämä esite sekä muut asiakirjat, jotka Yhtiö on toimittanut SEC:lle saadaksenne kattavampaa tietoa Yhtiöstä ja osakeannista. Voitte saada kyseiset asiakirjat veloituksetta vierailemalla EDGAR-järjestelmässä SEC:n verkkosivuilla osoitteessa www.sec.gov. Myös Yhtiö, kukin järjestäjäpankeista tai annissa mukana oleva arvopaperinvälittäjä järjestää esitteen lähettämisen pyynnöstä, joka esitetään osoitteeseen RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th floor, New York, New York 10281, attn: Equity Syndicate Department, tai soittamalla numeroon +1 877 822 4089 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen equityprospectus@rbccm.com, tai osoitteeseen Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, soittamalla numeroon +1 415 364 2720 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen syndprospectus@stifel.com.

Turku, 11.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilö:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia osakeannin ehdotettuun aikatauluun ja suuruuteen liittyen. Nämä lausumat sisältävät tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisissa lausumissa käytetään usein, mutta ei aina, sanoja tai ilmauksia kuten ”uskoa”, ”olettaa”, ”odottaa”, ”aikoa”, ”tavoitella”, ”suunnitella”, ”pyrkiä”, ”arvioida”, ”saattaa”, ”aikoa”, ”voida”, ”olla jotakin”, ”jatkua”, ”uskomme”, ”aiomme” sekä muita vastaavia ilmaisuja. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää tiedossa olevia tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Biotien todellinen tulos, taloudellinen asema, suorituskyky tai saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa huomattavasti historiallisista tai tulevaisuuden tuloksista, taloudellisesta asemasta, suorituskyvystä tai saavutuksista, joita tulevaisuutta koskevilla lausumilla on esitetty tai annettu ymmärtää. Tällaiset eroavaisuuksiin johtavat epävarmuustekijät liittyvät kilpailun kehittymiseen, kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitystoimintaan, viranomaishyväksyntöihin liittyviin vaatimuksiin ja tulevien tuotteidemme kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Nämä epävarmuustekijät huomioiden lukijaa kehotetaan olemaan luottamatta tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Ellei sovellettavasta laista tai säännöksistä muuta johdu, Biotie ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa olevaa tulevaisuutta koskevaa lausumaa vastaamaan muutosta niihin liittyvissä odotuksissaan tai mitään muutosta tapahtumissa, jotka heijastavat muutoksia olosuhteissa tai tilanteessa, johon sellainen lausuma perustuu.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-11 07:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/11/Biotien+Yhdysvalloissa+ADS+todistuksia+tarjoamalla+j%C3%A4rjestett%C3%A4v%C3%A4n+osakeannin+hinnoittelu+sek%C3%A4+vaihtovelkakirjojen+muuntaminen+HUG1927743.html

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!