Etusivu » Arkistot 8.6.2015

KORJAUS: Biotie kasvattaa Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettäväksi ehdotetun osakeannin kokoa

Biotie Therapies Corp.

KORJAUS: Biotie kasvattaa Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettäväksi ehdotetun osakeannin kokoa

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE                      8.6.2015 klo 21.20

KORJAUS: Biotie kasvattaa Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettäväksi ehdotetun osakeannin kokoa

Biotie Therapies Oyj:n tänään klo 15.35 julkistamaan tiedotteeseen Yhdysvalloissa järjestettäväksi ehdotetun annin koon kasvattamisesta ei sisältynyt kappaletta lisätiedoista koskien sitä, missä yhdysvaltalainen rekisteröintiasiakirja ja tietyt muut ehdotettuun antiin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla. Muutettu pörssitiedote on alla kokonaisuudessaan.

Biotie kasvattaa Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettäväksi ehdotetun osakeannin kokoa

Biotie Therapies Oyj (“Biotie” tai “Yhtiö”), joka kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin, on päättänyt kasvattaa ehdotetun Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin kokoa 50 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista 56 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Yhtiö tarjoaisi osakeannissa yleisölle Yhtiön osakkeita edustavia American Depositary Shares -todistuksia (“ADS-todistukset”).

Yhtiö tiedotti 4.6.2015 ehdotetusta 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin annista yleisölle Yhdysvalloissa. UCB S.A. (“UCB”) on sittemmin sopinut kattavansa suurimman osan osakeannin järjestäjäpankkien 30 päivää voimassa olevasta oikeudesta merkitä lisäksi osakkeita enintään määrä, joka vastaa 15 % Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa myytäviä ADS-todistuksia edustavista osakkeista, mahdollisten ylimerkintöjen kattamista varten (“Ylimerkintäoptio”). Yhtiö on tämän johdosta päättänyt kasvattaa annin kokoa 56 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin 26.5.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Yhtiölle tulevien kokonaistuottojen määrä Yhdysvalloissa järjestettävästä annista sekä 28.5.2015 toteutetusta vaihtovelkakirjalainan ja warranttien liikkeeseenlaskusta tietyille yhdysvaltalaisille sijoittajille ja tietyille nykyisille osakkeenomistajille olisi edelleen yhdenmukainen yhtiökokoukselle tiedotetun suunnitelman kanssa kerätä järjestelyillä yhteensä noin 95 miljoonaa euroa. Järjestelyn rakenteeseen tehdyn muutoksen myötä Yhtiö kasvattaa totsadenantin Faasin 3 ohjelman rahoittamiseksi kerättävien sellaisten varojen määrää, joiden saaminen ei riipu järjestäjäpankkien Ylimerkintäoption mahdollisesta käyttämisestä.

UCB:n osakkeet edustavat 519.583 ADS-todistusta jäljempänä mainittuihin hintoihin ja oletuksiin perustuvasta 566.688 ADS-todistuksen mahdollisesta enimmäismäärästä. Biotie ei saa varoja UCB:n omistamien osakkeiden myynnistä eikä Biotien rekisteröity osakemäärä muutu UCB:n omistamien osakkeiden myynnin seurauksena. Osakeannin odotetaan toteutuvan kesäkuun loppuun mennessä.

Osakkeiden viimeinen myyntihinta NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalla 2.6.2015 oli 0,168 euroa osakkeelta, joka vastaa 14,82 Yhdysvaltain dollaria ADS-todistukselta, sillä oletuksella että Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssi suhteessa euroon on 1,1029 ja että yksi ADS-todistus edustaisi 80 yhtiön osaketta. Näiden hintojen ja oletusten perusteella annissa tarjottaisiin Ylimerkintäoptio pois lukien yhteensä 3.777.919 ADS-todistusta, edustaen 302.233.506 uutta osaketta.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti tietyt Biotien nykyiset sijoittajat ja tietyt hallituksen jäsenet ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ostaa yhteensä enintään 25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä ADS-todistuksia Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa antihintaan. Osakeannissa liikkeeseenlaskettaviin arvopapereihin liittyvä päivitetty rekisteröintiasiakirja on toimitettu Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (United States Securities and Exchange Commission), mutta se ei ole vielä tullut voimaan. Kyseisiä arvopapereita ei voida myydä eikä niitä koskevia ostotarjouksia voida hyväksyä ennen rekisteröintiasiakirjan voimaantuloa.

Yhtiö on toimittanut Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (“SEC”) esitteen sisältävän rekisteröintiasiakirjan koskien Yhdysvalloissa järjestettävää osakeantia, johon tämä tiedote liittyy. Ennen mahdollista sijoittamista Yhdysvalloissa järjestettävään osakeantiin, teidän tulisi lukea kyseisen rekisteröintiasiakirjan sisältämä esite sekä muut asiakirjat, jotka Yhtiö on toimittanut SEC:lle saadaksenne kattavampaa tietoa Yhtiöstä ja osakeannista. Voitte saada kyseiset asiakirjat veloituksetta vierailemalla EDGAR-järjestelmässä SEC:n verkkosivuilla osoitteessa www.sec.gov. Myös Yhtiö, kukin järjestäjäpankeista tai annissa mukana oleva arvopaperinvälittäjä järjestää esitteen lähettämisen pyynnöstä, joka esitetään osoitteeseen RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th floor, New York, New York 10281, attn: Equity Syndicate Department, tai soittamalla numeroon +1 877 822 4089 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen equityprospectus@rbccm.com, tai osoitteeseen Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, soittamalla numeroon +1 415 364 2720 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen syndprospectus@stifel.com.

Tätä pörssitiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa kyseisiä arvopapereita, eikä kyseisiä arvopapereita myydä valtioissa tai alueilla, joilla arvopaperien tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä tai muun kyseisten valtioiden tai alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Turku, 8.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilö:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia osakeannin ehdotettuun aikatauluun ja suuruuteen liittyen. Nämä lausumat sisältävät tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisissa lausumissa käytetään usein, mutta ei aina, sanoja tai ilmauksia kuten “uskoa”, “olettaa”, “odottaa”, “aikoa”, “tavoitella”, “suunnitella”, “pyrkiä”, “arvioida”, “saattaa”, “aikoa”, “voida”, “olla jotakin”, “jatkua”, “uskomme”, “aiomme” sekä muita vastaavia ilmaisuja. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää tiedossa olevia tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Biotien todellinen tulos, taloudellinen asema, suorituskyky tai saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa huomattavasti historiallisista tai tulevaisuuden tuloksista, taloudellisesta asemasta, suorituskyvystä tai saavutuksista, joita tulevaisuutta koskevilla lausumilla on esitetty tai annettu ymmärtää. Tällaiset eroavaisuuksiin johtavat epävarmuustekijät liittyvät kilpailun kehittymiseen, kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitystoimintaan, viranomaishyväksyntöihin liittyviin vaatimuksiin ja tulevien tuotteidemme kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Nämä epävarmuustekijät huomioiden lukijaa kehotetaan olemaan luottamatta tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Ellei sovellettavasta laista tai säännöksistä muuta johdu, Biotie ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa olevaa tulevaisuutta koskevaa lausumaa vastaamaan muutosta niihin liittyvissä odotuksissaan tai mitään muutosta tapahtumissa, jotka heijastavat muutoksia olosuhteissa tai tilanteessa, johon sellainen lausuma perustuu.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-08 20:20 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/08/KORJAUS+Biotie+kasvattaa+Yhdysvalloissa+ADS+todistuksia+tarjoamalla+j%C3%A4rjestett%C3%A4v%C3%A4ksi+ehdotetun+osakeannin+kokoa+HUG1927155.html

RESTAMAX OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.6.2015

Restamax Oyj

RESTAMA OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.6.2015

Restamax Oyj                                    ILMOITUS

                                                8.6.2015 klo 18:30

RESTAMA OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.6.2015

Päivämäärä 8.6.2015
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RESTA
Osakemäärä 5 000 osaketta
Keskihinta/osake 4,4154 EUR
Ylin hinta/osake 4,4500 EUR
Alin hinta/osake 4,4000 EUR
Kokonaishinta 22 077,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.6.2015 tehtyjen kauppojen jälkeen:

Restamax Oyj                                    204 500 kpl

Restamax Oyj:n puolesta

Evli Pankki Oyj

Pekka Somer

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-08 18:05 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/08/RESTAMA +OYJ+N+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+8+6+2015+HUG1927114.html

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.6.2015

Vaisala Group

Vaisala Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.6.2015

Vaisala Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS                        8.6.2015
 
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.6.2015
 
Helsingin Pörssi
 
Päivämäärä8.6.2015 
PörssikauppaOsto
OsakelajiVAIAS
Osakemäärä250osaketta
Kokonaishinta6 187,50EUR
Keskihinta/ osake24,7500EUR
Ylin hankintahinta/ osake24,75EUR
Alin hankintahinta/ osake24,75EUR
 
 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.6.2015
tehtyjen kauppojen jälkeen: 60 540 KPL.
 
 
Vaisala Oyj:n puolesta
 
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
 
Janne Sarvikivi        Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-08 17:32 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/08/Vaisala+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+8+6+2015+HUG1927092.html

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TSTE5L 85DAN1 TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TSTE5L 85DAN1 TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

Julkaistu: 2015-06-08 17:17:03 CEST
Danske Bank
Pörssitiedote
DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TSTE5L 85DAN1 TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN TSTE5L 85DAN1 TURBOWARRANTIN MARKKINATAKAUS ON PÄÄTTYNYT

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman TSTE5L 85DAN1 turbowarrantin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua turbowarrantin rajatason (Barrier Level). Kyseisen turbowarrantin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 8.6.2015 kello 18:14.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa turbowarranttia:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: TSTE5L 85DAN1

ISIN-koodi: DK0060639771

Kohde-etuus: Stora Enso Oyj

Rajatason saavuttamispäivä: 8.6.2015

Rajataso: 8.90 euroa

Toteutushinta: 8.50 euroa

Kerroin: 1

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 18.12.2015

Turbowarrantti on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 25.7.2014, 4.11.2014, 1.12.2014, 16.12.2015, 9.2.2015 ja 8.5.2015 julkistettujen täydennysten mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja turbowarrantin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

QPR SOFTWARE MUUTTAA VUODEN 2015 TULOSOHJAUSTAAN

QPR SOFTWARE MUUTTAA VUODEN 2015 TULOSOHJAUSTAAN

Julkaistu: 2015-06-08 15:00:00 CEST
QPR Software
Pörssitiedote
QPR SOFTWARE MUUTTAA VUODEN 2015 TULOSOHJAUSTAAN

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.6.2015 klo 16.00

QPR Software alentaa arviotaan koko vuoden tuloksestaan, perustuen toisella vuosineljänneksellä tapahtuneeseen nopeaan markkinatilanteen heikentymiseen erityisesti yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa. Useiden konsultointi- ja ohjelmistohankkeiden toteutus on toisella neljänneksellä hidastunut tai siirtynyt. Markkinatilanteen heikentyminen Suomessa johtuu yhtiön arvion mukaan yleisestä kireästä taloudellisesta tilanteesta sekä toiminnankehityshankkeiden väliaikaisesta viivästymisestä erityisesti julkisella sektorilla.

Kuluvana vuonna yhtiö on strategiansa mukaisesti jatkanut kasvupanostuksiaan yhtiön uusiin ohjelmistotuotteisiin sekä niiden kansainvälisten myyntikanavien laajentamiseen. Tämän seurauksena ohjelmistojen tarjouskanta on kasvanut erittäin nopeasti, erityisesti prosessianalyysiliiketoiminnassa. Panostusten seurauksena yhtiön kulut ovat nousseet lähinnä alkuvuonna toteutettujen rekrytointien ja lisääntyneiden markkinointikulujen myötä.

QPR arvioi markkinatilanteen pysyvänä heikkona yli kesän, mutta paranevan vähitellen vuoden loppua kohden. Markkinatilanteesta huolimatta QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan kuluvana vuonna edellisvuoteen verrattuna (2014: 9,541 miljoonaa euroa), mutta kannattavuuden jäävän korkeammasta kustannustasosta johtuen edellisvuotta heikommaksi. Yhtiö arvioi liikevoittonsa olevan kuluvana vuonna noin 6-11% liikevaihdosta (2014: 11,5%), riippuen yhtiön ohjelmistolisenssitarjousten realisoitumisesta loppuvuoden aikana ohjelmistokaupoiksi. Suurten ohjelmistokauppojen ajoitus voi vaikuttaa merkittävästi yksittäisten vuosineljännesten liikevaihtoon ja tulokseen.

Aiemmin yhtiö arvioi liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton kasvavan kuluvana vuonna verrattuna vuoteen 2014.

QPR Software Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 502 6397

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Biotie kasvattaa Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettäväksi ehdotetun osakeannin kokoa

Biotie Therapies Corp.

Biotie kasvattaa Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettäväksi ehdotetun osakeannin kokoa

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE                      8.6.2015 klo 15.35

Biotie kasvattaa Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettäväksi ehdotetun osakeannin kokoa

Biotie Therapies Oyj (“Biotie” tai “Yhtiö”), joka kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin, on päättänyt kasvattaa ehdotetun Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin kokoa 50 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista 56 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Yhtiö tarjoaisi osakeannissa yleisölle Yhtiön osakkeita edustavia American Depositary Shares -todistuksia (“ADS-todistukset”).

Yhtiö tiedotti 4.6.2015 ehdotetusta 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin annista yleisölle Yhdysvalloissa. UCB S.A. (“UCB”) on sittemmin sopinut kattavansa suurimman osan osakeannin järjestäjäpankkien 30 päivää voimassa olevasta oikeudesta merkitä lisäksi osakkeita enintään määrä, joka vastaa 15 % Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa myytäviä ADS-todistuksia edustavista osakkeista, mahdollisten ylimerkintöjen kattamista varten (“Ylimerkintäoptio”). Yhtiö on tämän johdosta päättänyt kasvattaa annin kokoa 56 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin 26.5.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Yhtiölle tulevien kokonaistuottojen määrä Yhdysvalloissa järjestettävästä annista sekä 28.5.2015 toteutetusta vaihtovelkakirjalainan ja warranttien liikkeeseenlaskusta tietyille yhdysvaltalaisille sijoittajille ja tietyille nykyisille osakkeenomistajille olisi edelleen yhdenmukainen yhtiökokoukselle tiedotetun suunnitelman kanssa kerätä järjestelyillä yhteensä noin 95 miljoonaa euroa. Järjestelyn rakenteeseen tehdyn muutoksen myötä Yhtiö kasvattaa totsadenantin Faasin 3 ohjelman rahoittamiseksi kerättävien sellaisten varojen määrää, joiden saaminen ei riipu järjestäjäpankkien Ylimerkintäoption mahdollisesta käyttämisestä.

UCB:n osakkeet edustavat 519.583 ADS-todistusta jäljempänä mainittuihin hintoihin ja oletuksiin perustuvasta 566.688 ADS-todistuksen mahdollisesta enimmäismäärästä. Biotie ei saa varoja UCB:n omistamien osakkeiden myynnistä eikä Biotien rekisteröity osakemäärä muutu UCB:n omistamien osakkeiden myynnin seurauksena. Osakeannin odotetaan toteutuvan kesäkuun loppuun mennessä.

Osakkeiden viimeinen myyntihinta NASDAQ OM Helsinki Oy:n pörssilistalla 2.6.2015 oli 0,168 euroa osakkeelta, joka vastaa 14,82 Yhdysvaltain dollaria ADS-todistukselta, sillä oletuksella että Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssi suhteessa euroon on 1,1029 ja että yksi ADS-todistus edustaisi 80 yhtiön osaketta. Näiden hintojen ja oletusten perusteella annissa tarjottaisiin Ylimerkintäoptio pois lukien yhteensä 3.777.919 ADS-todistusta, edustaen 302.233.506 uutta osaketta.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti tietyt Biotien nykyiset sijoittajat ja tietyt hallituksen jäsenet ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ostaa yhteensä enintään 25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä ADS-todistuksia Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa antihintaan. Osakeannissa liikkeeseenlaskettaviin arvopapereihin liittyvä päivitetty rekisteröintiasiakirja on toimitettu Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (United States Securities and Exchange Commission), mutta se ei ole vielä tullut voimaan. Kyseisiä arvopapereita ei voida myydä eikä niitä koskevia ostotarjouksia voida hyväksyä ennen rekisteröintiasiakirjan voimaantuloa.

Tätä pörssitiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa kyseisiä arvopapereita, eikä kyseisiä arvopapereita myydä valtioissa tai alueilla, joilla arvopaperien tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä tai muun kyseisten valtioiden tai alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Turku, 8.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilö:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia osakeannin ehdotettuun aikatauluun ja suuruuteen liittyen. Nämä lausumat sisältävät tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisissa lausumissa käytetään usein, mutta ei aina, sanoja tai ilmauksia kuten “uskoa”, “olettaa”, “odottaa”, “aikoa”, “tavoitella”, “suunnitella”, “pyrkiä”, “arvioida”, “saattaa”, “aikoa”, “voida”, “olla jotakin”, “jatkua”, “uskomme”, “aiomme” sekä muita vastaavia ilmaisuja. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää tiedossa olevia tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Biotien todellinen tulos, taloudellinen asema, suorituskyky tai saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa huomattavasti historiallisista tai tulevaisuuden tuloksista, taloudellisesta asemasta, suorituskyvystä tai saavutuksista, joita tulevaisuutta koskevilla lausumilla on esitetty tai annettu ymmärtää. Tällaiset eroavaisuuksiin johtavat epävarmuustekijät liittyvät kilpailun kehittymiseen, kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitystoimintaan, viranomaishyväksyntöihin liittyviin vaatimuksiin ja tulevien tuotteidemme kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Nämä epävarmuustekijät huomioiden lukijaa kehotetaan olemaan luottamatta tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Ellei sovellettavasta laista tai säännöksistä muuta johdu, Biotie ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa olevaa tulevaisuutta koskevaa lausumaa vastaamaan muutosta niihin liittyvissä odotuksissaan tai mitään muutosta tapahtumissa, jotka heijastavat muutoksia olosuhteissa tai tilanteessa, johon sellainen lausuma perustuu.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-08 14:35 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/08/Biotie+kasvattaa+Yhdysvalloissa+ADS+todistuksia+tarjoamalla+j%C3%A4rjestett%C3%A4v%C3%A4ksi+ehdotetun+osakeannin+kokoa+HUG1926938.html

Caverion toteuttaa suuren talotekniikan kokonaistoimituksen kattavan projektin Frankfurt School of Finance and Management -korkeakoululle

Caverion toteuttaa suuren talotekniikan kokonaistoimituksen kattavan projektin Frankfurt School of Finance and Management -korkeakoululle

Julkaistu: 2015-06-08 12:30:00 CEST
Caverion Oyj
Sijoittajauutiset
Caverion toteuttaa suuren talotekniikan kokonaistoimituksen kattavan projektin Frankfurt School of Finance and Management -korkeakoululle

Helsinki, 2015-06-08 12:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

CAVERION OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 8.6.2015 klo 13.30 EEST

Caverion toteuttaa suuren talotekniikan kokonaistoimituksen kattavan projektin Frankfurt School of Finance and Management -korkeakoululle

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen Frankfurt School of Finance and Management -korkeakoulun kanssa talotekniikan kokonaistoimituksen suunnittelusta ja toteuttamisesta oppilaitoksen uudelle kampukselle Frankfurt am Mainissa, Saksassa. Sopimukseen kuuluvat lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, jäähdytys-, sähköistys- ja automaatioratkaisut sekä turvallisuusratkaisut sprinklereiden muodossa. Caverion vastaa suunnittelusta ja hankekehityksestä sekä projektin toteutuksesta. Osapuolet eivät julkista sopimuksen arvoa.

Suunnitteluvaihe on jo käynnistynyt. Uusi kampus valmistuu kesäkuussa 2017, ja sen kokonaispinta-ala tulee olemaan yli 32 500 m2. Kampus varustetaan Krantzin talotekniikkapalkeilla (Multifunctional AVACS sail), jotka yhdistävät jäähdytyksen, lämmityksen, ilmanvaihdon ja äänenvaimennuksen yhteen järjestelmään. Krantz on Caverionin rekisteröity tavaramerkki.

”Tavoitteenamme on olla Euroopan viiden parhaan kauppakorkeakoulun joukossa vuoteen 2020 mennessä, ja uusi kampus on tärkeä virstanpylväs tämän tavoitteen saavuttamisessa”, Frankfurtin korkeakoulun uuden rakennushankkeen johtaja Klaus Ringsleben kertoo. ”Meillä on suuria odotuksia sekä arkkitehtuurin että taloteknisten ratkaisujen suhteen. Olimme erittäin vaikuttuneita Caverionin kokonaisvaltaisesta Suunnittelu ja toteutus -lähestymistavasta”, Ringsleben jatkaa.

Frankfurt School of Finance and Management -korkeakoulu pyrkii saamaan rakennukselle Saksan kestävän rakentamisen neuvoston (German Sustainable Building Council) kultaisen sertifikaatin, minkä vuoksi hankkeen keskiössä on tehokas energiankäyttö resursseja tuhlaamatta.

”Jo suunnitteluvaiheessa Caverionin asiantuntijatiimeillä oli mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi esitettyihin järjestelmäkonsepteihin”, Caverionin Saksan Suunnittelu ja toteutus -osaston johtaja Jürgen Stein kertoo. ”Kun olemme mukana projektissa heti alusta alkaen, voimme kehittää ratkaisuja, jotka minimoivat rakennuksen ympäristöjalanjäljen. Osittain päällekkäiset suunnittelu- ja asennusvaiheet lyhentävät lisäksi rakennusaikaa ja pienentävät kokonaiskustannuksia”, Jürgen Stein selventää. ”Uskomme, että tämä lähestymistapa voi toimia erinomaisena esimerkkinä vastaavanlaisissa moniulotteisissa ja suurissa hankkeissa”, hän jatkaa.

Frankfurt School of Finance and Management –korkeakoulu kuuluu Caverionin Kiinteistöjen omistajat ja kiinteistökehittäjät -asiakassegmenttiin.

Havainnekuvia uudesta kampuksesta on ladattavissa seuraavan linkin kautta: http://imagebank.caverion.com/check_a.php?hash=b7ac17bbeda8a5103b94e11cd195c250

Lisätietoja

Caverion Saksa, Holger Winkelsträter, markkinointi ja viestintä, puh.: +49 (0)89 3742 88117,Holger.Winkelstraeter@caverion.de

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää.Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Hiab lanseeraa uuden LOGLIFT 125Z -puutavaranosturin ja uuden sukupolven Hi-Cab(TM)-ohjaamon

Cargotec Corporation

Hiab lanseeraa uuden LOGLIFT 125Z -puutavaranosturin ja uuden sukupolven Hi-Cab(TM)-ohjaamon

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 8.6.2015 KLO 10.00

Cargotec-konserniin kuuluva Hiab lanseeraa uuden, nostokapasiteetiltaan luokkansa suurimman LOGLIFT 125Z -puutavaranosturin. Samalla Hiab esittelee myös Hi-Cab(TM)-ohjaamon, jossa on 125 parempaan suorituskykyyn tähtäävää parannusta.

LOGLIFT 125Z -nosturissa käytettävä uusi SmartBase(TM)-jalusta helpottaa käsittelemistä, parantaa vakautta ja keventää painoa. Nosturin HPL-rakenne suojaa letkuja iskuilta ja pistoilta. “Nosturin uudessa jalustassa yhdistyvät LOGLIFTin perinteiset ja laajalti hyvänä pidetyt ratkaisut sekä entistäkin parempi muotoilu. Kestäväksi suunniteltu nosturi on saatu myös helposti huollettavaksi menettämättä kompaktia rakennetta. Olemme kehittäneet nosturia todella monipuolisesti asiakkailta saamamme palautteen perusteella”, sanoo Hiabin puutavaranostureiden suunnitteluinsinööri Toni Kymäläinen.

“Asiakkaidemme liiketoiminnan kannattavuus paranee sitä mukaa mitä enemmän puutavaraa saadaan siirrettyä. Tästä syystä kehitimme nosturin, jonka nostetun kuorman ja kokonaispainon suhde on suuri suuremman hyötykuorman mahdollistamiseksi, sekä panostimme muihin suorituskykyä parantaviin ominaisuuksiin”, kertoo Hiabin puutavaranosturit-liiketoimintalinjan johtaja Jon Lopez. 

Hi-Cab(TM)-ohjaamon näkyvyyskerroin on alan paras: ainutlaatuisten Hi-Vis(TM)-panoraamaikkunoiden ansiosta ikkunapintaa on viisi kertaa enemmän. Tämä on vain yksi ohjaamon yleistä turvallisuutta ja suorituskykyä lisäävistä osatekijöistä: muita ovat OPS-hyväksytty iskunkestävä etuovi, ohjaamon alle suojaan sijoitettu ilmastointilaite sekä ohjaamon erilaiset ergonomiaan liittyvät parannukset. 

LOGLIFT 125Z -nosturit käsitellään Hiabin Puolassa sijaitsevassa Stargardin huippumodernissa tehtaassa innovatiivisella, nanoteknologiaan perustuvalla nDurance(TM) -menetelmällä, joka suojaa nosturia joka säällä. Teknisesti edistyneessä ja ympäristöystävällisessä esikäsittely- ja maalausprosessissa jokainen neliömillimetri käsitellään kolmella suojauskerroksella, millä taataan tehokas korroosion esto.

“nDurance(TM)-prosessin sekä uuden nosturin ja ohjaamon innovaatioiden avulla voimme tarjota asiakkaille juuri sitä kestävyyttä, jota he odottavat LOGLIFT-puutavaranostureilta”, Lopez toteaa.

Uusi Hi-Cab(TM)-ohjaamo esitellään Kuljetus- ja logistiikkamessuilla Helsingin Messukeskuksessa 11-13.6.2015. Tervetuloa Hiabin messuosastolle 7h11 sekä ulkoalueellemme, jossa Puunkuormaajamestarikilpailun SM-finaali järjestetään perjantaina 12.6 klo 15. 

Lisätietoja:

Jon Lopez, johtaja, puutavaranosturit, puh. +48 795 562 272, s-posti: jon.lopez@hiab.com

Toni Kymäläinen, suunnitteluinsinööri, LOGLIFT-puutavaranosturit, puh. +358 40 350 2062, s-posti: toni.kymalainen@hiab.com

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden toimittaja. Asiakastyytyväisyys on meille aina etusijalla. Noin 2 600 Hiabissa työskentelevää ammattilaista huolehtii asiakastarpeiden mukaisista tuotteista ja palveluista kaikkialla maailmassa. Tuotevalikoimaamme kuuluvat HIAB-kuormausnosturit, JONSERED-kierrätys- ja puutavaranosturit, LOGLIFT-puutavaranosturit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet, MOFFETT-ajoneuvotrukit sekä DEL-, WALTCO- ja ZEPRO-takalaitanostimet. www.hiab.fi

Hiab on osa Cargotecia. Cargotecin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,4 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-08 09:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/08/Hiab+lanseeraa+uuden+LOGLIFT+125Z+puutavaranosturin+ja+uuden+sukupolven+Hi+Cab+TM+ohjaamon+HUG1926832.html

Kirsti Tuokon Hattutemppu esillä yleisölle avoimessa Bioforumissa

Kirsti Tuokon Hattutemppu esillä yleisölle avoimessa Bioforumissa

Julkaistu: 2015-06-08 09:00:00 CEST
UPM-Kymmene Oyj
Lehdistötiedote
Kirsti Tuokon Hattutemppu esillä yleisölle avoimessa Bioforumissa

(UPM, Helsinki 8.6.2015 klo 10.00) – Kuvataiteilija Kirsti Tuokon työt täyttävät UPM:n Bioforumin 8.6.-19.7. Näyttely on avoinna päivittäin pois lukien maanantait ja muutamat poikkeuspäivät, kuten juhannuksen. UPM:n Bioforum on huippuarkkitehtuuria edustava näyttelytila UPM:n Biofore Talossa Töölönlahdella, Helsingissä.

Kirsti Tuokon taitailijanura on epätavanomainen. Valmistuttuaan Taideteollisesta oppilaitoksesta Helsingistä vuonna 1966 ja opiskeltuaan parina seuraavana vuonna Berkeleyssä USA:ssa Tuokko aloitti työnsä kuvataideopettajana. Siinä työssä hän viipyi 33 vuotta ennen ryhtymistään kuvataiteilijaksi tämän vuosituhannen puolella. Kirsti Tuokko on siten päässyt omimpaan työhönsä vaiheessa, jossa ihmiset tyypillisesti pääsevät työstä pois.

Myös Kirsti Tuokon toiminta taiteilijana on monella tapaa epätavanomaista. Aiheekseen hän on usein valinnut ns. näyttäytymisen kulttuurin. Hän tarkastelee niitä lukemattomia, hienosyisiä ja alati vaihtuvia tapoja, joilla ihmiset presentoivat itsensä eri rooleissa, tilanteissa ja seuroissa. Virikkeenään hän saattaa käyttää vaikkapa Vogue-lehteä, mutta Tuokolle kysymys on paljon laajemmasta käyttäytymisilmiöstä kuin muoti.

Materiaalikseen Tuokko on valinnut kiiltävän, läpinäkyvän pleksin. Sille hän tuottaa kuvansa öljyväreillä, tusseilla ja spraymaaleilla, kuten graffitisukupolven katutaiteilijat.

Taiteilija nimittää sattumaa yhteistyökumppanikseen. Sattuma saakin sijansa Tuokon työskentelytavan myötä. Säilyttääkseen pleksin kiillon Tuokko maalaa lattialla makaavan pleksin tauspuolelle, mikä tarkoittaa että lukuisten päällekkäisten kerrosten aikaansaama lopputulos on nähtävissä vasta kun teos nostetaan ylös.

”UPM haluaa Bioforumin tapahtumilla ja näyttelyillä tuottaa ihmisille positiivisia elämyksiä – ja niitä Kirsti Tuokon työt todella tuottavat. Värikylläiset teokset inspiroivat ja avaavat katsojalle uuden tavan nähdä itsensä osana ympäristöään”, toteaa UPM:n brändi- ja viestintäjohtaja Elisa Nilsson.

Näyttely on avoinna yleisölle ti–pe 11–18, la–su 12–16 (suljettu 9.6, 11.6. ja 18–21.6.) osoitteessa UPM, Biofore Talo, Alvar Aallon Katu 1, Helsinki. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Lisätietoja antaa:
Elisa Nilsson, brändi- ja viestintäjohtaja, UPM, puh. 040 500 3150

Lue lisää näyttelystä Elisa Nilssonin blogista.

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

Bioforum

UPM:n Bioforum on huippuarkkitehtuuria edustava näyttelytila UPM:n Biofore Talossa Töölönlahdella, Helsingissä. Bioforum on tila sekä kulttuurille että kaupallisille innovaatioille. Tilassa tullaan näkemään kotimaista ja kansainvälistä taidetta, muotoilua ja arkkitehtuuria, UPM:n omia näyttelyitä. Tulevissa näyttelyissä on esillä sekä yksittäisiä taiteilijoita että teoksia yhtiön omista kokoelmista. Näyttelyiden ja tapahtumien kautta UPM haluaa avata uuden näkökulman yritysten, yhteiskunnan ja suuren yleisön vuorovaikutukseen. www.bioforum.upm.fi

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Elisa jatkaa ostotarjousta Anvia Oyj:n osakkeista 26.6.2015 saakka

Elisa jatkaa ostotarjousta Anvia Oyj:n osakkeista 26.6.2015 saakka

Julkaistu: 2015-06-08 08:00:03 CEST
Elisa
Pörssitiedote
Elisa jatkaa ostotarjousta Anvia Oyj:n osakkeista 26.6.2015 saakka

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.6.2015 klo 9.00

Elisa on tehnyt ostotarjouksen kaikille Anvian osakkeenomistajille hintaan 2 000 euroa osakkeelta. Elisa jatkaa 15.4.2015 aloitettua ostotarjousta samoilla ehdoilla 26.6.2015 klo 16.00 saakka. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tarjoushintaa alennetaan vastaavasti, mikäli Anvia ennen ostotarjouksen päättymistä jakaa osinkoa ja/tai muita varoja, johon ostotarjouksen hyväksyneellä osakkeenomistajalla on oikeus.

Elisa on Anvian suurin osakkeenomistaja. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 8.4.2015 yrityskaupan, jolla Elisa hankkii kilpailuoikeudellisen määräysvallan Anvia Oyj:ssä. Anvia on Suomen neljänneksi suurin teleoperaattori, jonka liikevaihto oli 106 miljoonaa euroa vuonna 2014.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter