Etusivu » Arkistot 24.4.2015

Asiakastieto Group Oyj: Lisäosakeoption käyttö täysimääräisesti ja Asiakastiedon osakkeen vakauttamistoimenpiteet

Asiakastieto Group Plc

Asiakastieto Group Oyj: Lisäosakeoption käyttö täysimääräisesti ja Asiakastiedon osakkeen vakauttamistoimenpiteet

ASIAKASTIETO GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2015, KLO 18.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Lisäosakeoption käyttö täysimääräisesti ja Asiakastiedon osakkeen vakauttamistoimenpiteet

Asiakastieto Group Oyj:n (“Asiakastieto”) listautumisen yhteydessä järjestetyn osakemyynnin ja henkilöstöannin pääjärjestäjä Danske Bank A/S:n Helsingin sivuliike(” Danske Bank”) on tänään järjestäjien puolesta päättänyt käyttää AKT Holdings S.à r.l.:n (“AKT Holdings”) järjestäjille Danske Bankille ja Pohjola Pankki Oyj:lle myöntämän lisäosakeoption kokonaisuudessaan ostamalla AKT Holdingsilta 1 725 000 Asiakastiedon osaketta. Samassa yhteydessä Danske Bank palauttaa osakemyyntiin liittyvän osakelainaussopimuksen perusteella lainaamansa osakkeet AKT Holdings:lle.

AKT Holdings on myynyt osakemyynnissä lisäosakeoptio mukaan luettuna yhteensä 13 225 000 Asiakastiedon osaketta. AKT Holdings omistaa lisäosakeoption käsittämien osakkeiden myynnin jälkeen 1 775 000 Asiakastiedon osaketta, mikä vastaa noin 11,8 prosenttia Asiakastiedon kaikista osakkeista.

Danske Bank on suorittanut vakauttamistoimenpiteitä Asiakastiedon osakkeella. Vakauttamista suoritettiin 9.4.2015 ostamalla 182 osaketta hintaan 14,75 euroa osakkeelta.

Vakauttamisaika on tänään päättynyt, eikä vakauttamistoimenpiteitä enää suoriteta.

Asiakastieto Group Oyj

Lisätietoja antaa

Jukka Ruuska, toimitusjohtaja, Asiakastieto Group Oyj, Puh. +358 10 270 7111

Asiakastieto lyhyesti

Asiakastieto on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Yhtiön tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiö on näkemyksensä mukaan Suomessa markkinajohtaja luottotietopalveluissa liikevaihdolla mitattuna. Yhtiö toimii lisäksi yritys- ja kuluttajatietopalveluiden sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluiden markkinoilla Suomessa. Yhtiöllä on noin 13 000 sopimusasiakasta, ja sen suurimpiin asiakkaisiin kuuluu rahoituslaitoksia, vakuutusyhtiöitä, teleoperaattoreita sekä tukku- ja vähittäiskaupan yrityksiä. Vuonna 2014 Yhtiön liikevaihto oli 41,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 18,6 miljoonaa euroa, eli 45,0 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2014 lopussa Yhtiöllä oli 148 työntekijää.

Lisätietoa Asiakastiedosta saa Yhtiön verkkosivuilta www.asiakastieto.fi.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä ei ole esite vaan ilmoitus. Sijoittajien ei tule merkitä eikä ostaa arvopapereita eikä tehdä sijoituspäätöksiä mihinkään muuhun kuin Yhtiön laatimaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Esite on saatavilla Yhtiön internetsivuilla tietyin rajoituksin.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella Relevantissa jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä asiakirja voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä, joista monet ovat Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset olennaisesti poikkeavat näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien Yhtiön osinkopolitiikkaa, taloudellisia tavoitteita, suunnitelmia, tavoitteita, tulevaisuuden tapahtumia, suorituksia ja/tai muuta tietoa, joka ei ole historiallista tietoa. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, ellei laista muuta johdu.

Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttori ja Pohjola Pankki Oyj (“Järjestäjät”) ja N M Rothschild & Sons Limited (“Rothschild”), toimivat yksinomaan Yhtiön ja myyjien eikä minkään muun tahon puolesta listautumisen yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, jonka ne tarjoavat Järjestäjien tai Rothschildin asiakkaille, järjestämisestä tai neuvonnan antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tässä asiakirjassa tarkoitettua listautumista, mitään muuta transaktiota, asiaa tai järjestelyä.

Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan merkitä tai ostaa arvopapereita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla arvopapereilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla listautumiseen liittyen tai muutoin. Tämän mukaisesti viittaukset arvopapereihin, joita lasketaan liikkeeseen, tarjotaan, merkitään, saadaan, sijoitetaan tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän liikkeeseenlaskun tai tarjouksen tai näiden suorittaman merkinnän, hankinnan, sijoituksen tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Järjestäjät eivät julkista mitään tällaisia sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät, Rothschild tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, lähipiiritahoista, neuvonantajista tai edustajista ei ota minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä asiakirjassa olevan tiedon totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois asiakirjasta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen osakkeenomistajiin, tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän asiakirjan tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-24 17:44 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/24/Asiakastieto+Group+Oyj+Lis%C3%A4osakeoption+k%C3%A4ytt%C3%B6+t%C3%A4ysim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4isesti+ja+Asiakastiedon+osakkeen+vakauttamistoimenpiteet+HUG1914731.html

EIJA AILASMAA EROAA SOLIDIUMIN HALLITUKSESTA

Solidium Oy

EIJA AILASMAA EROAA SOLIDIUMIN HALLITUKSESTA

Solidium Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Eija Ailasmaa on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

“Eija Ailasmaa on toiminut Solidiumin hallituksen jäsenenä yhtiön toiminnan alusta lähtien. Haluamme kiittää Eijaa hänen erinomaisesta panoksestaan hallituksen jäsenenä,” toteaa Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm.

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm, puh. 050 022 7193

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on kaksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 7,5 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-24 16:09 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/24/EIJA+AILASMAA+EROAA+SOLIDIUMIN+HALLITUKSESTA+HUG1914643.html

Norges Bankin omistus UPM:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan

Norges Bankin omistus UPM:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan

Julkaistu: 2015-04-24 15:15:00 CEST
UPM-Kymmene Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote
Norges Bankin omistus UPM:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 24.4.2015 klo 16.15

Norges Bankin omistus UPM:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 24. huhtikuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (The Central Bank of Norway) omistus UPM:stä on ylittänyt 5 prosentin rajan 23. huhtikuuta 2015 tapahtuneen osakelainauksen jälkeen, jossa Norges Bank on lainanantaja.

UPM:n saaman tiedon mukaan Norges Bankin omistus UPM:stä on noussut 25 645 625 osakkeesta 30 463 109 osakkeeseen, mikä vastaa 5,71 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Sponda allekirjoitti 115 miljoonan euron luoton jatkosopimuksen

Sponda allekirjoitti 115 miljoonan euron luoton jatkosopimuksen

Julkaistu: 2015-04-24 14:45:00 CEST
Sponda Oyj
Pörssitiedote
Sponda allekirjoitti 115 miljoonan euron luoton jatkosopimuksen

Sponda Oyj Pörssitiedote 24.4.2015, klo 15:45

Sponda allekirjoitti 115 miljoonan euron luoton jatkosopimuksen

Sponda Oyj allekirjoitti sopimuksen Danske Bank Oyj:n kanssa 115 milj. euron vakuudettomasta 5-vuotisesta lainasta. Sopimuksella jatketaan alun perin heinäkuussa 2015 erääntyvää vastaavan suuruista lainaa huhtikuuhun 2020 saakka. Laina tullaan nostamaan viimeistään heinäkuussa 2015.

Lainan marginaali vastaa nykyistä markkinatasoa ja allekirjoitetun sopimuksen keskeiset kovenantit (omavaraisuusaste ja korkokatekerroin) ovat samat kuin Spondan muissa lainoissa.

Sponda Oyj

Kari Inkinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 402 653

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Rautelle noin 13 miljoonan euron uusi tilaus Viroon

Rautelle noin 13 miljoonan euron uusi tilaus Viroon

Julkaistu: 2015-04-24 14:00:00 CEST
Raute Oyj
Pörssitiedote
Rautelle noin 13 miljoonan euron uusi tilaus Viroon

Nastola, 2015-04-24 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2015 klo 15.00

RAUTELLE NOIN 13 MILJOONAN EURON UUSI TILAUS VIROON

Raute Oyj on saanut noin 13 miljoonan euron arvoiset tilaukset koneista ja laitteista UPM Plywoodin Otepään tehtaan laajennukseen Viroon. Toimituskokonaisuuteen sisältyvät tärkeimmät laitteet ovat viilun sorvaus-, saumaus ja paikkauslinjat, viilunkuivaaja ja vanerin ladontalinja. Lisäksi kauppaan sisältyy konenäkö- ja kosteusanalysaattoreita sekä tehtaan tiedonkeruu- ja hallintajärjestelmä. Toimitukset tapahtuvat kevään ja kesän 2016 aikana. Laitteet valmistetaan Rauten Nastolan, Shanghain ja Kajaanin tehtailla.

Rauten vahva osaaminen vanerintuotannon kokonaisprosessin ja erityisesti sen kriittisten osien osaajana näkyy toimituskokonaisuuden laajuudessa. Toimittajavalintaan vaikuttivat Rauten aikaisemmat onnistuneet toimitukset niin UPM Plywoodin eri tehtaille kuin muutkin referensit.

UPM Plywood on Euroopan johtava vanerinvalmistaja ja sillä on tuotantoa Suomen lisäksi Virossa ja Venäjällä. Rautelta tilatut laitteet kuuluvat Otepään tehtaan investointiohjelmaan, jolla tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti kasvatetaan 90 000 kuutiometriin.

Nyt saatu tilaus ei vaikuta Rauten tulosnäkymiin vuodelle 2015. Koko vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen paranevan selvästi vuodesta 2014.

RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oyj, matkapuhelin 0400 814 148

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki). Teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna 2014 oli 94,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2014 lopussa oli 587.

Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %

NOKIA

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %

Nokia Oyj
Pörssitiedote
24.4.2015 klo 14.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %

Nokia Oyj:n saaman tiedon mukaan JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylitti 5 %.

JPMorgan Chase & Co:n määräysvallassa olevien yhtiöiden hallinnoimien Nokia-omistusten määrä, joka koostuu osakkeista ja rahoitusvälineistä, oli 22.4.2015 yhteensä 215 785 401 osaketta, joka vastaa noin 5,87 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä.

Yllä mainittu kokonaisomistus koostuu 197 292 881 Nokian osakkeesta, joka vastaa noin 5,36 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä, sekä rahoitusvälineistä, jotka realisoituessaan johtaisivat 18 492 520 Nokian osakkeen omistukseen, joka vastaa noin 0,50 % Nokian tämänhetkisestä kokonaisosake- ja äänimäärästä. Rahoitusvälineet voidaan joko vaihtaa Nokian osakkeiksi tai selvittää Nokian osakkeina.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen ja -lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-24 13:01 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/24/Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+10+n+mukainen+ilmoitus+JPMorgan+Chase+Co+n+omistusosuus+Nokia+Oyj+st%C3%A4+ylitti+5+HUG1914574.html

Affecton 2013 optio-oikeuksien listaaminen

Affecton 2013 optio-oikeuksien listaaminen

Julkaistu: 2015-04-24 13:00:00 CEST
Affecto Oyj
Pörssitiedote
Affecton 2013 optio-oikeuksien listaaminen

Helsinki, 2015-04-24 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — AFFECTO OYJ — PÖRSSITIEDOTE — 24.4.2015 klo 14.00

Affecton 2013 optio-oikeuksien listaaminen

Affecto Oyj:n 2013 optio-oikeuksien merkintäaika alkaa 10.5.2015. Affecto on jättänyt hakemuksen optio-oikeuksien ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingin pörssilistalla arviolta 11.5.2015 alkaen.

Affecton vuoden 2013 optio-ohjelma on avainhenkilöiden pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä. Optio-oikeuksia 2013 on 400 000 kpl, joista 206 500 kpl on 23 optionhaltijan hallussa ja loput ovat Affecto Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Affecto Securities Oy:n hallussa.

Kullakin optiolla voi merkitä yhden Affecto Oyj:n osakkeen eli merkintäsuhde on 1:1.

Optio-oikeuksilla 2013 tapahtuva osakkeiden merkintäaika on 10.5.2015 – 31.5.2016.

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2013 yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 30.4. – 7.5.2013. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai vapaan oman pääoman rahastosta jaettavalla määrällä kunkin osingonjaon tai muun varojen jaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

10.5.2015 merkintähinta on 3,45 euroa/osake.

Alkuperäinen merkintähinta: 3,77
Osinko 15.4.2014 -0,16
Osinko 10.4.2015 -0,16
Merkintähinta 10.5.2015: 3,45

Optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti yhtiö voi valintansa mukaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita merkitsijälle.

Kun osakemerkintään käytetään yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, merkittyjen osakkeiden luovutus merkitsijälle tapahtuu viimeistään seitsemäntenä merkintäikkunan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajien oikeudet alkavat, kun osakkeet on kirjattu merkitsijän arvo-osuustilille.

Kun osakemerkintään käytetään uusia osakkeita, optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet haetaan listattavaksi Nasdaq OMX Helsingin pörssilistalla Affecton osakkeen lisäerinä uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin.

Affecto on myös päättänyt, että merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki

Optio-ohjelman 2013 ehdot ja optioilla merkittyjen osakkeiden listausaikataulu ovat nähtävissä yhtiön ja merkintäpaikan verkkosivuilla osoitteessa:

http://www.affecto.fi/Sijoittajat/Osake-ja-optiot/Optio-ohjelmat
tai
https://www.evli.com/net/FI/fi/yksityisille/kannustinohjelmat/kannustinohjelmat

Affecto Oyj
Hannu Nyman
johtaja, M&A, IR

www.affecto.fi

Lisätietoja:
Hannu Nyman, puh. 0205 777 761

LIITE: Affecton optio-ohjelman 2013 ehdot

AFFECTO OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013

1
OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1.1
Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 400.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 400.000 yhtiön osaketta (osake).

1.2
Optio-oikeudet

Hallitus lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optio-oikeuksien saajalta on saatu hyväksyntä hallituksen tekemään tarjoukseen. Optio-oikeuden omistajalle annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään.

1.3
Optio-oikeuksien suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Affecto Securities Oy:lle (tytäryhtiö). Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta tai hallituksen määräämää vastiketta vastaan. Jos optio-oikeudet annetaan vastiketta vastaan, hallitus päättää optio-oikeuksien vastikkeesta, joka voi olla enintään 50 prosenttia optio-oikeuksien käyvästä arvosta, sekä merkintä- ja maksuajoista. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

1.4
Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Tytäryhtiölle annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta konsernin avainhenkilöille.

Hallitus päättää tytäryhtiölle annettavien tai myöhemmin palautuvien optio-oikeuksien jakamisesta myöhemmin konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille.

Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet annetaan tytäryhtiölle. Optio-oikeudet voidaan hallituksen päätöksellä jakaa myöhemmin konsernin nykyisille tai rekrytoitaville avainhenkilöille.

Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden saajan työ- tai toimisopimusta eikä niitä katsota palkaksi tai luontaiseduksi. Optio-oikeuden saajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksiin liittyen. Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

1.5
Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin. Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optio-oikeuden omistajalla on oikeus saada haltuunsa optio-oikeudet, kun osakkeiden merkintäaika niiden osalta alkaa. Optio-oikeuden omistaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa optio-oikeuksiaan.

Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuden omistajan kuoleman tai lakisääteiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan 2.2 mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Vastaavasti menetellään, jos optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät työnantajan liikkeenluovutuksessa uudelle omistajalle tai haltijalle. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että optio-oikeuden omistaja saa pitää tarjoamisvelvollisuuden kohteena olevat optio-oikeutensa tai osan niistä.

Yhtiö voi, riippumatta siitä onko optio-oikeuden omistaja tarjonnut optio-oikeuksia yhtiölle tai yhtiön määräämälle tai ei, ilmoittaa optio-oikeuden omistajalle kirjallisesti, että edellä mainitun syyn johdosta optio-oikeuden omistaja on menettänyt optio-oikeutensa. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus riippumatta siitä, onko optio-oikeuksia tarjottu yhtiölle tai yhtiön määräämälle tai ei, hakea ja saada siirretyksi kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuden omistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuden omistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

Optio-oikeuden omistajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksien menettämisestä näiden ehtojen perusteella.

2
OSAKEMERKINNÄN EHDOT

2.1
Oikeus osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 400.000 uudella osakkeella. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Tytäryhtiö ei voi merkitä optio-oikeuksien nojalla osakkeita.

2.2
Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika on 10.5.2015 – 31.5.2016.

Jos osakkeiden merkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, osakkeiden merkinnän voi tehdä viimeistä merkintäpäivää seuraavana pankkipäivänä.

Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Merkitsijän on luovutettava yhtiölle optiotodistus, jonka perusteella osakemerkintä tapahtuu tai, mikäli optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetty optio-oikeus poistetaan merkitsijän arvo-osuustililtä. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

2.3
Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 30.4.-7.5.2013.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai vapaan oman pääoman rahastosta jaettavalla määrällä kunkin osingonjaon tai muun varojen jaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

2.4
Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

2.5
Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin.

Jos osakkeiden merkitsijälle annetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, merkitsijä saa oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on kirjattu hänen arvo-osuustililleen.

2.6
Osakeannit, optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

2.7
Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, optio-oikeuden haltijalla on sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa optio-oikeuksien omistajalle oikeuden vaihtaa optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai hallituksen muuten määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä optio-oikeudet ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Tämän jälkeen osakemerkintä- tai vaihto-oikeutta ei enää ole. Sama menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi (Societas Europae) tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta toiseen Euroopan Talousalueeseen kuuluvaan jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optio-oikeudet käyvästä hinnasta.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.

Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana tai osakkeenomistajan kanssa yhdenvertainen mahdollisuus myydä optio-oikeutensa lunastajalle edellä kohdassa 1.5 olevasta siirtorajoituksesta huolimatta. Osakkeenomistajalla, jonka osuus yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on noussut yli 90 %:n, on oikeus ostaa optio-oikeuden omistajan optio-oikeudet käypään hintaan.

3
MUUT SEIKAT

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optio-oikeuden omistajan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden omistajalta, mikäli optio-oikeuden omistaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Yhtiö voi pitää optio-oikeuden omistajista luetteloa, josta ilmenee optio-oikeuden omistajien henkilötiedot. Yhtiö voi toimittaa optio-oikeuksiin liittyvät tiedonannot optio-oikeuden omistajalle sähköpostin välityksellä.

Nämä optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.

Lisätietoja:
Hannu Nyman, puh. 0205 777 761

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus

Biotie Therapies Corp.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus

BIOTIE THERAPIES OYJ               PÖRSSITIEDOTE             24.4.2015 klo 13.35

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus

Biotie Therapies Oyj (“Yhtiö” tai “Biotie”) on saanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Seth Klarmanin omasta puolesta sekä SAK Corporationin ja The Baupost Group, L.L.C:n puolesta.

Ilmoituksen mukaan Seth Klarman on ainut osakkeenomistaja SAK Corporationissa, joka hallinnoi ja käyttää määräysvaltaa The Baupost Group L.L.C.:ssä. The Baupost Group L.L.C. on puolestaan johtava vastuunalainen yhtiömies seuraavissa yhtiöissä: (i) Baupost Limited Partnership 1983 A-1 (joka on Baupost Private Investments A-1, L.L.C:n emoyhteisö), (ii) Baupost Limited Partnership 1983 B-1 (joka on Baupost Private Investments B-1, L.L.C.:n emoyhteisö), (iii) Baupost Limited Partnership 1983 C-1 (joka on Baupost Private Investments C-1, L.L.C:n emoyhteisö), (iv) Baupost Value Partners, L.P.-II (joka on Baupost Private Investments BVII-1, L.L.C:n emoyhteisö), (v) HB Institutional Limited Partnership (joka on Baupost Private Investments H-1, L.L.C.:n emoyhteisö), (vi) PB Institutional Limited Partnership (joka on Baupost Private Investments P-1, L.L.C.:n emoyhteisö), (vii) YB Institutional Limited Partnership (joka on Baupost Private Investments Y-1, L.L.C.:n emoyhteisö), (viii) Baupost Value Partners L.P.-I (joka on Baupost Private Investments BVI-1, L.L.C:n emoyhteisö), (ix) Baupost Value Partners, L.P.-III (joka on Baupost Private Investments BVIII-1, L.L.C.:n emoyhteisö) ja (x) Baupost Value Partners L.P.-IV (joka on Baupost Private Investments BVIV-1, L.L.C:n emoyhteisö). Ilmoitus koskee järjestelyä, joka toteutuessaan johtaa alla kuvattuihin muutoksiin osakeomistuksessa.  

Ilmoitus liittyy Biotien ja eräiden sijoittajien 23.4.2015 tekemään merkintäsopimukseen, jonka sisältöä on kuvattu tarkemmin Yhtiön 23.4.2015 julkistamassa pörssitiedotteessa. Kyseiset sijoittajat ovat sitoutuneet sijoittamaan Yhtiöön merkitsemällä vaihtovelkakirjoja (“Vaihtovelkakirjat”) ja muita osakkeisiin oikeuttavia oikeuksia (“Warrantit”). Vaihtovelkakirjojen ja Warranttien liikkeeseen laskeminen ja merkintä ovat ehdollisia muun muassa sille, että Biotien 26.5.2015 pidettävä varsinainen yhtiökokous antaa tarvittavat valtuutukset ja valitsee uudet hallituksen jäsenet.

Vaihtovelkakirjojen haltijat voivat milloin tahansa muuntaa Vaihtovelkakirjoihin perustuvan vaihtovelkakirjalainan ennen sen takaisinmaksua Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Takaisinmaksun on määrä tapahtua 1.5.2035 tai sen jälkeen. Lisäksi Vaihtovelkakirjat muuntuisivat automaattisesti Yhtiön uusiksi osakkeiksi Yhtiön toteuttaessa ehdotetun osakeannin Yhdysvalloissa ja listatessa Nasdaq Global Market -markkinapaikalle American Depositary Receipts -todistuksia, jotka edustavat Yhtiön osakkeita. Mikäli Yhdysvalloissa järjestettävä osakeanti ei toteudu 1.5.2016 mennessä, Yhtiö voi yksipuolisesti päättää Vaihtovelkakirjojen muuntamisesta Yhtiön uusiksi osakkeiksi milloin tahansa tämän jälkeen. Warrantit oikeuttavat merkitsemään Yhtiön osakkeita 1.11.2020 asti.

Ilmoituksen mukaan mikäli Vaihtovelkakirjat ja Warrantit lasketaan liikkeeseen Liitteessä 1 luetelluille yhteisöille, niiden täysimääräinen muuntaminen ja toteuttaminen johtaisivat seuraavaan osakeomistukseen Yhtiössä:

  Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osuus osakkeista ja äänioikeuksista (%)

 

Osakkeiden ja äänioikeuksien tämänhetkinen määrä 0 0
 

Osakkeiden ja äänioikeuksien määrä täysimääräisen muuntamisen ja toteuttamisen jälkeen

Osakkeet, jotka voidaan merkitä Vaihtovelkakirjojen perusteella 30.555.556 3,71
Osakkeet, jotka voidaan merkitä Warranttien perusteella 30.555.556 3,71
Yhteensä 61.111.112 7,43
 
OMISTUS YHTEENSÄ 61.111.112 7,43

Ilmoituksen mukaan yllä olevissa luvuissa käytetty osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on 822.634.842, johon on päädytty lisäämällä a) Yhtiön arvopaperimarkkinalain 8 luvun 6 §:n mukaisesti julkistettuun osakkeiden ja äänien nykyiseen kokonaismäärään b) Vaihtovelkakirjojen ja Warranttien täysimääräisestä muuntamisesta ja toteuttamisesta johtuvat osakkeet ja äänet, olettaen, että Yhtiö ei laske liikkeeseen muita uusia osakkeita. Tämän tiedotteen päivämääränä Biotien osakkeiden lukumäärä on 455.968.174 osaketta, joista 3.366.690 osaketta on Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevia omia osakkeita.

Turku, 24.4.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

David Cook, talousjohtaja
Puh. +358 2 2748 900, sähköposti: david.cook@biotie.com

JAKELU:

NASDAQ OM Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.biotie.com

LIITE 1: VÄLILLINEN OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUS

Varsinainen osakkeenomistaja ja välillisen ääniosuuden peruste (esim. määräysvaltayhteisö tai ääniosuuden luovutus) Osakkeet Äänioikeudet
Lukumäärä % Lukumäärä %
Baupost Private Investments A-1, L.L.C. (välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla) 6.037.778

 

0,73

 

6.037.778

 

0,73

 

Baupost Private Investments B-1, L.L.C. (välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla) 2.389.444

 

0,29

 

2.389.444

 

0,29

 

Baupost Private Investments C-1, L.L.C. (välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla) 13.646.112

 

1,66

 

13.646.112

 

1,66

 

Baupost Private Investments H-1, L.L.C. (välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla) 4.320.556

 

0,53

 

4.320.556

 

0,53

 

Baupost Private Investments P-1, L.L.C. (välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla) 2.218.334

 

0,27

 

2.218.334

 

0,27

 

Baupost Private Investments Y-1, L.L.C. (välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla) 1.564.444

 

0,19

 

1.564.444

 

0,19

 

Baupost Private Investments BVI-1, L.L.C. (välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla) 3.807.222

 

0,46

 

3.807.222

 

0,46

 

Baupost Private Investments BVII-1, L.L.C. (välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla) 4.772.778

 

0,58

 

4.772.778

 

0,58

 

Baupost Private Investments BVIII-1, L.L.C. (välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla) 1.900.556

 

0,23

 

1.900.556

 

0,23

 

Baupost Private Investments BVIV-1, L.L.C. (välillinen määräysvalta Seth Klarmanilla) 20.453.888

 

2,49 20.453.888

 

2,49
Total61.111.1127,4361.111.1127,43

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-24 12:35 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/24/Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+5+n+mukainen+ilmoitus+HUG1914561.html

Outotec toimittaa moduuleihin perustuvaa uuttoteknologiaa Etelä-Amerikkaan

Outotec Oyj

Outotec toimittaa moduuleihin perustuvaa uuttoteknologiaa Etelä-Amerikkaan

OUTOTEC OYJ  LEHDISTÖTIEDOTE  24.4.2015  KLO 13.30

Outotec toimittaa moduuleihin perustuvaa uuttoteknologiaa Etelä-Amerikkaan

Outotec toimittaa esivalmistettuihin moduuleihin perustuvaa uuttoteknologiaa ja palveluita kuparintuotantolaitokselle Etelä-Amerikkaan. Noin 30 miljoonan euron tilaus on kirjattu Outotecin vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymään.

Asiakas kehittää kasaliuotustoimintojaan parantaakseen kuparin talteenottoa sulfidisista kierrätysmineraaleista. Nämä liuotusvaiheen muutokset vaativat parannuksia ja laajennuksia myös sitä seuraavaan uuttoon. Outotec toimittaa uuton pesuvaiheeseen uudenlaista modulaarista VSF® -teknologiaa, lisenssin, suunnittelun, omaan tuotekehitykseen perustuvat laitteet ja lisälaitteet sekä asennus- ja käynnistyspalveluita. Laitteet toimitetaan vuoden 2015 aikana.

“Tilaus osoittaa Outotecin mullistavan, esivalmistettuihin moduuleihin perustuvan laitoskonseptin edut”, sanoo Outotecin Metals, Energy & Water -liiketoiminta-alueen johtaja Robin Lindahl. “Ratkaisu on nopea toimittaa ja asentaa ja turvallinen käyttää.  Laitos toimii tehokkaasti jopa huollon aikana, ja sille annetaan suorituskykytakuut. Teknologia täyttää tiukimmat ympäristö- ja turvallisuusstandardit, minimoi energian kulutuksen ja vähentää asiakkaan investoinnin riskejä.”

Outotec on kehittänyt maineikkaan modulaarisen VSF® -uuttoteknologian viime vuosina ja esitteli sen markkinoille vuoden 2013 lopulla. Menetelmää kysytään yhä enemmän eri uuttosovelluksiin niin tuotannon optimointi- ja modernisointihankkeissa kuin uusissa laitoshankkeissa.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Kimmo Kontola, Americas-alueen johtaja
puhelin +1 905 3196 111 (Kanada)

Robin Lindahl, Metals, Energy & Water -liiketoiminta-alueen johtaja
puhelin +49 6171 9693 100 (Saksa)

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2004, 0400 817198

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

www.outotec.com/vsfx

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-24 12:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/24/Outotec+toimittaa+moduuleihin+perustuvaa+uuttoteknologiaa+Etel%C3%A4+Amerikkaan+HUG1914535.html

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015: Liiketoiminnan kehitys jatkui suotuisana

Kemira Oyj

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015: Liiketoiminnan kehitys jatkui suotuisana

Kemira Oyj
Pörssitiedote
24.4.2015 klo 13.30 (CET+1)

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Tammi-maaliskuun 2015 täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.fi/sijoittajat.

ŸLiikevaihto nousi 4 % ja oli 553,0 miljoonaa euroa (529,9) suotuisien valuuttakurssimuutosten tukemana. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien pysyi muuttumattomana.ŸKäyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi 15 % ja oli 66,4 miljoonaa euroa (57,5). Käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 12,0 %:iin (10,9 %). ŸOsakekohtainen tulos laski 0,16 euroon (0,28). Vertailukausi sisälsi muurahaishappoliiketoiminnan myynnistä saadun 37 miljoonan euron myyntivoiton.ŸKemiran näkymät vuodelle 2015 pysyvät ennallaan.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

“Kemiran vuosi alkoi suunnitelmien mukaisesti. Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 8 % vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä myydyn muurahaishappoliiketoiminnan vaikutus pois lukien. Käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 10,9 %:sta 12 %:iin vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi pääasiassa Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen ansiosta. Lähes 40 % Kemiran liikevaihdosta saadaan suoraan Yhdysvaltain dollareissa tai muissa Yhdysvaltain dollarin muutoksia seurailevissa valuutoissa, kuten Kiinan renminbeissä.

Paper-segmentin kasvu oli vahvaa ensimmäisellä neljänneksellä suotuisien valuuttakurssimuutosten ja vakaan orgaanisen kasvun tukemana. Orgaanista kasvua edisti uusien innovatiivisten ratkaisujen lisääntynyt myynti pakkauskartonki- ja paperiasiakkaillemme, mikä on tehostanut heidän prosessiensa tehokkuutta ja lopputuotteidensa laatua. Myös massakemikaalitoimitukset Montes del Platan massatehtaalle Uruguayihin jatkuivat uuden tehtaan käyttöönottoaikataulun mukaisesti.

Oil & Mining -segmentissä tuotteidemme kysyntä Yhdysvaltojen liuskeöljy- ja -kaasutoiminnassa heikkeni ensimmäisellä neljänneksellä alueen poraus- ja särötystoiminnan merkittävän vähenemisen vuoksi. Yhdysvaltojen liuskeöljy- ja -kaasutoimintaan liittyvän epävarmuuden odotetaan jatkuvan vähintään seuraavan parin vuosineljänneksen ajan. Tilannetta parantaa jossain määrin vahva Yhdysvaltojen dollari, mutta Oil & Mining -segmentin liikevaihdon kasvattaminen tulee olemaan haastavaa vuonna 2015. Pidemmällä aikavälillä suhtaudumme optimistisesti liiketoiminnan kasvunäkymiin.

Olen tyytyväinen Municipal & Industrial -segmentin hyvän kehityksen jatkumisesta. Segmentin liikevaihto on uudelleenjärjestelykauden jälkeen vakautunut ja kannattavuus on parantunut merkittävästi, yli 30 % vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

AkzoNobelin paperikemikaaliliiketoiminnan oston odotetaan toteutuvan vuoden 2015 toisella neljänneksellä Ukrainan kilpailuviranomaisen hyväksynnän yhä viivästyessä. Valmiutemme käynnistää ostettavan liiketoiminnan integraatio on erittäin hyvä.

Mielestäni Kemira on hyvissä asemissa keskittymään kasvuun selkeiden strategisten tavoitteiden, asiakaslähtöisen innovaation, vastuullisten liiketoimintamenettelyjen sekä sitoutuneiden ja pätevien ammattilaisten avulla.”

AVAINLUVUT

milj. euroa 1-3/20151-3/20142014
Liikevaihto553,0 529,92 136,7
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä66,4 57,5252,9
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, %12,0 10,911,8
Käyttökate65,2 77,7252,9
Käyttökate, %11,8 14,711,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä39,1 36,3158,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %7,1 6,97,4
Liikevoitto37,8 54,3152,6
Liikevoitto, %6,8 10,27,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista0,2 0,00,2
Rahoitustuotot ja -kulut-7,5 -5,3-30,7
Voitto ennen veroja30,5 49,0122,1
Tilikauden voitto26,4 43,195,8
Osakekohtainen tulos, euroa0,16 0,280,59
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä0,13 0,150,63
Sidottu pääoma*1 466,2 1 460,01 427,7
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*11,0 10,811,1
Sidotun pääoman tuotto*9,3 4,010,7
Investoinnit27,0 25,6145,1
Rahavirta investointien jälkeen16,0 130,375,2
Omavaraisuus, % kauden lopussa48 5051
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa49 3042
Henkilöstö kauden lopussa4 285 4 2674 248

*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu raportoituun liikevoittoon).

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Vuoden 2014 vertailuluvut on joidenkin tulostietojen osalta esitetty suluissa. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä ja sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä eivät sisällä kertaluonteisia eriä.

KEMIRAN TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2017 JA VUODEN 2015 NÄKYMÄT (ENNALLAAN)

Kemira keskittyy edelleen kannattavuuden parantamiseen ja operatiivisen rahavirran vahvistamiseen. Yhtiö aikoo myös jatkaa investointeja varmistaakseen kasvun jatkumisen runsaasti vettä kuluttavien teollisuudenalojen palvelemiseksi.

Yhtiön taloudelliset tavoitteet vuodelle 2017 ovat:

Liikevaihto 2,7 miljardia euroa
Käyttökate prosenttina liikevaihdosta 15 %
Velkaantumisaste < 60 %.

Kemira odottaa investointien osuuden liikevaihdosta ilman yritysostoja kasvavan vuoden 2014 tasosta, jolloin se oli 6,3 prosenttia. Kemira odottaa veroasteensa olevan keskipitkällä aikavälillä 22-25 %:n luokkaa. Veroaste ei sisällä kertaluonteisia eriä.

Kasvu perustuu kemikaalien markkinoiden laajentumiseen sekä Kemiran vahvaan osaamiseen, joka auttaa parantamaan asiakkaiden vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Asiakkaiden tarve tehostaa toimintaansa tarjoaa Kemiralle mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita ja palveluja sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Tutkimus- ja kehitystoiminta on Kemiran orgaanisen kasvun kannalta elintärkeää, koska sen avulla mahdollistetaan erikoistuminen kohdemarkkinoilla. Kemira investoi innovaatioon, tekniseen asiantuntemukseen ja osaamiseen kohdennetuilla painopistealueilla.

Näkymät vuodelle 2015

Vuonna 2015 Kemira keskittyy kannattavaan orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun. Kemira odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2014 ja vuoden 2015 käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä olevan noin samalla tasolla tai kasvavan vuodesta 2014. Vuoden 2015 näkymiin ei ole laskettu mukaan AkzoNobelin paperikemikaaliliiketoiminnan vaikutusta (yritysosto saataneen päätökseen vuoden 2015 toisella neljänneksellä). AkzoNobelin paperikemikaaliliiketoiminnan odotetaan kasvattavan liikevaihtoa enemmän kuin 200 miljoonaa euroa vuodessa.

Helsingissä 24.4.2015

Kemira Oyj
Hallitus

SIJOITTAJAKALENTERI 2015 JA 2016

Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2015                   22.7.2015
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2015                   23.10.2015
Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015                       11.2.2016
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2016                26.4.2016
Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2016                   21.7.2016
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2016                   25.10.2016
Kemiran Pääomamarkkinapäivät järjestetään Espoon T&K-keskuksessa 17.9.2015.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään klo 14.30 Kemiran pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 3, Helsinki. Tilinpäätöksen esittelevät Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Tilaisuus on englanninkielinen ja sen voi katsoa webcastina yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: www.kemira.com/investors. Esitysmateriaali on saatavilla noin klo 14.00 ja webcast on katsottavissa tilaisuuden jälkeen yllämainituilla internet-sivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteessa: www.kemira.com/fi/sijoittajat.

Puhelinkonferenssi tiedotustilaisuuden yhteydessä

Voit myös kuunnella tilaisuutta suoraan puhelimitse ja osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: 09 81710465 (ei vaadi PIN-koodia).

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 862 1980

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2014 Kemiran liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 4 250. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-04-24 12:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/04/24/Kemira+Oyj+n+osavuosikatsaus+tammi+maaliskuu+2015+Liiketoiminnan+kehitys+jatkui+suotuisana+HUG1914001.html